ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The evaluation of the localization and the extent of lymphathic dissection in central neck dissection [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 228-233 | DOI: 10.5350/SEMB.20160701010730

The evaluation of the localization and the extent of lymphathic dissection in central neck dissection

Evren Besler1, Nurcihan Aygün1, Müveddet Banu Yılmaz Özgüven2, Sıtkı Gürkan Yetkin1, Mehmet Mihmanlı1, Adnan İşgör3, Mehmet Uludağ1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul - Türkiye
3Şişli Özel Memorial Hastanesi, İstanbul - Türkiye

Objectives: The central neck dissection (CND) for thyroid cancer is applied prophylactically or therapeutically. Although it’s reported that minimum 8 lymph nodes should be resected in bilateral central dissection and minimum 4 in unilateral for proper staging, the extent of the applied central neck dissections are not clear yet. We aimed to evaluate the localizations and the number of the lymph nodes resected in central neck dissection in this study.
Material and Method: The number of the lymph nodes and their anatomical localisations of the patients whom underwent standard unilaterally or bilaterally central neck dissection in addition to total thyroidectomy for differentiated thyroid carcinoma by the same surgeon were evaluated. Chi-square and Fisher’s exact test were used for statistics.
Results: The mean age of 43 patients who underwent central neck dissection prophylactically or therapeutically for differentiated thyroid cancer was 45.7±15.1. Bilateral and unilateral central neck dissections were applied to 32 patients and 11 patients, respectively. The unilaterally resected number of lymph nodes was 9±6 (2-23), and bilaterally 14±6 (5-30), which was higher in the bilaterally dissected group (p<0.05). The number of prelaryngeal, pretracheal, right paratracheal and left paratracheal lymph nodes were 3±3, 2±3, 5±2, 5±4, respectively. The number of right paratracheal (p=0.001) and left paratracheal (p>0.01) lymph nodes were significantly higher than pretracheal. Additionally the number of right paratracheal lymph nodes was significantly higher (p=0.001) than prelaryngeal.
Conclusions: Although the average number of the resected lymph nodes was adequate and higher than the advised, it was seen that the number of resected lymph nodes was in a wide range, between 2-30. Although the 2/3 of the lymph nodes of the central neck area were located in the pretracheal region in cadaveric studies, the important part of the lymph nodes were in paratracheal region in the central neck dissection specimen. Central neck dissection should be applied according to anatomical borders of the regions and the lymph nodes of paratracheal region should not be excluded. Notably, the tissue behind the recurrent laryngeal nerve is important for the complete dissection of the right paratracheal area.

Keywords: Localization, lymph node, central neck dissection

Santral bölge diseksiyonunda lenf bezi diseksiyon genişliği ve lokalizasyonunun değerlendirilmesi

Evren Besler1, Nurcihan Aygün1, Müveddet Banu Yılmaz Özgüven2, Sıtkı Gürkan Yetkin1, Mehmet Mihmanlı1, Adnan İşgör3, Mehmet Uludağ1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul - Türkiye
3Şişli Özel Memorial Hastanesi, İstanbul - Türkiye

Amaç: Tiroid kanseri nedeni ile santral diseksiyon prolaktik veya terapötik amaçlı uygulanmaktadır. Yeterli evreleme için tek taraflı santral boyun diseksiyonunda en az 4, 2 taraflı santral boyun diseksiyonunda 8 lenf bezi çıkarılması gerektiği bildirilmesine ragmen, uygulanan santral diseksiyonların genişliği halen net değildir. Bu çalışmada santral lenf nodu diseksiyonunda çıkarılan lenf bezi sayıları ve lokalizasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Diferansiye tiroid kanseri için aynı cerrah tarafından total tiroidektomiye ek olarak standart tek taraflı veya iki taraflı santral diseksiyon yapılan hastalarda lenf nodu sayıları ve anatomik lokalizasyonları değerlendirildi. İstatistik olarak ‘’Ki-kare’’ ve ‘’Fisher’in kesin olasılık’’ testleri kullanıldı.
Bulgular: Diferansiye tiroid kanseri nedeni ile proflaktik veya terapötik santral boyun diseksiyonu uygulanan 43 hastanın (30K, 13E) yaş ortalaması 45.7±15.1’di. Hastaların 32’sine bilateral, 11’ine tek taraflı santral boyun diseksiyonu uygulandı. Çıkarılan lenf bezi sayısı tek taraflı 9±6 (2-23), bilateral 14±6 (5-30) olup, bilateral disesiyon yapılan grupta yüksekti (p<0.05). Prelaringeal, pretrakeal, sağ paratrakeal, sol paratrakeal, lenf bezi sayıları sırası ile 3±3, 2±3, 5±2, 5±4 idi. Pretrakeal lenf bezi sayısına göre sağ paratrakeal lenf bezi sayısı (p=0.001) ve sol paratrakeal lenf bezi sayısı (p>0.01) anlamlı olarak yüksek bulundu. Ayrıca sağ paratrakeal lenf bezi sayısı prelaringeal lenf bezi sayısına göre anlamlı olarak yüksek (p=0.001) bulundu.
Sonuçlar: Çıkarılan lenf bezi sayısı ortalamaları evreleme için önerilen sayının üzerinde ve yeterli olmasına rağmen, çıkarılan lenf bezi sayısının 2-30 arasında geniş bir aralıkta olduğu dikkat çekmektedir. Anatomi çalışmalarında santral bölgedeki lenf bezlerinin 2/3 kadarının pretrakeal yerleşimli olduğu bildirilmesine ragmen, santral diseksiyon materyalinde lenf bezlerinin önemli bir bölümü paratrakeal bölgede yerleşmektedir. Santral diseksiyon anatomik sınırlara uygun olarak uygulanmalı ve paratrakeal bölge lenf bezleri göz ardı edilmemelidir. Özellikle sağ paratrakeal bölgede diseksiyonun tam olabilmesi için reküren laringeal sinir arkasındaki dokunu diseksiyonu önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Lokalizasyon, lenf bezi, santral bölge diseksiyonu.

Evren Besler, Nurcihan Aygün, Müveddet Banu Yılmaz Özgüven, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Adnan İşgör, Mehmet Uludağ. The evaluation of the localization and the extent of lymphathic dissection in central neck dissection. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 228-233

Corresponding Author: Evren Besler, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale