ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Juvenile recurrent parotitis; a rare case [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 237-240 | DOI: 10.5350/SEMB.20151011084656

Juvenile recurrent parotitis; a rare case

Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Fatma Tülin Kayhan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul - Türkiye

Introduction: Juvenile recurrent parotitis (JRP) is a nonspecific, nonobstructive, nonsuppurative disease that is characterized by intermittent swelling of one or both parotid glands in children. The aetiology is unknown but autoimmunity, ductal obstruction, immune deficiency, and infectious causes have all been proposed. The diagnosis is suggested from the history of the disease, the clinical examination and radiological findings. Several treatment modality is proposed. The first line of treatment consists of conservative observation such as antibiotics, analgesics.
Case Report: Herein, we report a 11-years old child patient with recurrent acute parotitis with the evaluaion of the etiology of disease and review the relevant literature.
Conclusion: JRP should be considered in the differential diagnosis of patients with acute recurrent parotis swelling. A high degree of clinical suspicion is needed to determine this rare potential etiology.

Keywords: Child, juvenile recurrent parotitis, salivary gland.

Jüvenil rekürren parotit; Nadir bir olgu

Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Fatma Tülin Kayhan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul - Türkiye

Giriş: Jüvenil rekürren parotit (JRP), çocuklarda görülen parotis bezinin tek veya iki taraflı şişmesiyle karakterize, ataklar şeklinde seyreden, spesifik, tıkayıcı ve süpüratif olmayan inflamatuar hastalığıdır. Etyolojisi bilinmemekle beraber otoimmünite, duktal obstrüksiyon, immün yetmezlik ve enfeksiyöz nedenler suçlanmaktadır. Tanısı anamnez, fizik muayene ve radyolojik bulgularla konulur. Birçok tedavi modalitesi önerilmiştir. İlk basamak tedavisi antibiyotikler, analjezikler gibi konservatif tedavidir.
Olgu Sunumu: Bu makalede kliniğimizde tekrarlayan akut parotit nedeniyle takip edilen ve etyolojisi araştırılan 11 yaşında çocuk hasta güncel literatür bilgileri ışığında sunuldu.
Sonuç: JRP tekrarlayan akut parotis bezi şişliklerinin ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Nadir etyolojilerin saptanmasında klinik şüphe oldukça önemlidir

Anahtar Kelimeler: Çocuk, jüvenil rekürren parotit, tükürük bezi.

Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Fatma Tülin Kayhan. Juvenile recurrent parotitis; a rare case. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 237-240

Corresponding Author: Yakup Yegin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale