ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 43 (1)
Volume: 43  Issue: 1 - 2009
ORIGINAL RESEARCH
1.Adolescent and old age pregnants obstetric results
Müjde Şekeroğlu, Alparslan Baksu, Zehra Ince, Hüseyin Gültekin, Nimet Göker, Sibel Özsoy
Pages 1 - 7
Amaç: Adolesan gebeler, ileri yafltaki gebeler ileri maternal ve fetal sonuçlar açısından karşılaştırıldı.
Gereç ve Yöntemler: 2002-2007 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi 1.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne baflvuran adolesan gebeler ileileri yafl gebeler retrospektif vaka kontrol çalışlması ile karşılafltırıldı.
Sonuçlar: Büyük çoğunluğu nullipar olan adolesanlarda düflük doğum ağırlıklı yenidoğan, preterm eylem ve prematürite oranı ileri yaş hastalara göre yüksek saptanırken, fetal distress, fetal hasar, yeni doğan yoğun bakım gereksinimi açısından fark saptanmadı. Adolesanlar ile diğer gebeler arasında doğumdaki gebelik haftası açısından fark saptanmaz iken, daha az makrosomik infant ve daha düflük sezaryen oranları izlendi. Perinatal mortalite maternal yaştan etkilenmedi. Adolesanlarda sezaryen endikasyonu ön planda baş pelvis uygunsuzluğu (CPD) ve primigravid makat gelifl (PMG) iken, ileri yaş gebelerde en sık endikasyon eski sezaryendi. Fetal distress endikasyonu ile sezaryen üç grupta da benzerdi. Özellikle adolesan ve 35 yafl üstü gebelerde prenatal takip oranı düşük saptandı. Adolesanlarda nikahsız birliktelik oranı diğer gebelere göre yüksek iken, eğitim durumu yetersiz saptandı.
Tartışma: Bu çalışma göstermiştir ki; adolesan ve 35 yafl üstü gebeler yüksek riskli grubu oluşturmakta, her iki gruba da gebelik sonuçlarının düzeltilmesi için sosyal destek, eğitim ve düzenli takip ortamı sağlanmalıdır. Bu hastalarda oluşabilecek komplikasyonlar ve gebeliğin takibi konusunda özen gösterilmelidir.
Objective: Adolescent pregnants are compared with old age pregnants in terms of maternal and fetal outcomes.
Material and Methods: Adolescent and old age pregnants admitted to Şişli Etfal Training and Resource Hospital 1. Gynecology and obstetric clinic between 2002-2007 are compared in a retrospective case-control study.
Results: Although the rate of low birth weight infant,premature labour and prematurity are found to be higher in adolescents of whom majority‘r nulliparous than older patients; there is no difference in terms of fetal distress, fetal injury and the need for newborn intensive care unit. There is no difference in terms of gestational week at birth between adolescent and other pregnants; however,there is lower rate of macrosomic infant and caeserian section(C/S). Perinatal mortality is not influenced by the maternal age. The indication for C/S in adolescents are mostly CPD and primigravida breech presentation whereas in older ones the indications mostly are previous C/S. The rate of fetal distress is similar in both groups. The rate of prenatal follow-up is low especially in adolescent pregnants and pregnants above 35 years old. Cohabitation rate is higher in adolescents than other pregnants whereas educational status in adolescents is inadequate.
Discussion: This study has shown that adolescent pregnants and pregnants above 35 years old constitude high risk group, we should provide social support, education and regular follow-ups in order to have better pregnancy outcomes for both groups. We should take care about the possible complications and follow-up issues in those patients.

2.Evaluation of efficacy of premix 25% insulin lispro protamine/lispr and premix 50% insulin lispro protamine/lispro on metabolic control in diabetic patients
Emine Şatır, Sema Uçak, Okcan Basat, Yüksel Altuntaş
Pages 8 - 13
Amaç: Çalışmamızda yetersiz glisemik kontrollü tip 2 diyabetik hastaların, var olan OAD tedavilerine günde bir, iki ya da üç doz premiks insülin lispro %25 veya üç doz premiks insülin lispro %50 eklendiğinde, HbA1c düzeyini düşürmedeki etkinliğini amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Tip 2 Diabetes Mellitus tanısı almış, bir ya da daha fazla OAD kullanan, ancak HbA1c düzeyleri >%7 olan 112 hasta ile günde 2 kez premiks insülin lispro %25 ve %75 insülin lispro protamin süspansiyonu ve/veya bir ya da daha fazla OAD kullanıp, HbA1c düzeyleri >%7 olan 29 hasta alındı. Mevcut OAD tedavisine günde tek doz premiks insülin lispro %25 eklenmesiyle 3. ayın sonunda regüle olmayan hastalara günde iki enjeksiyon olarak premiks insülin lispro %25 verildi. 6. ayın sonunda yine regüle olmayan hastalara günde üç defa premiks insülin lispro %25 veya premiks insülin lispro %50 verildi. Hastalarda 3.,6. ve 9. ay sonunda HbA1c değerleri değerlendirildi ve başlangıç düzeyleri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmamızda günde bir kez premiks insülin lispro %25 ile hastaların %24’ü, günde iki enjeksiyon ile %47,5’u, günde üç defa premiks insülin lispro %25 ile hastaların %77’si Amerikan Diabet Birliği’nin glisemik kontrolü sağlamak için HbA1c<%7’lik hedefine ulaşmıştır. Günde üç kez premiks insülin lispro %25 ile hastaların %53,6’sı, premiks insülin lispro %50 kullanan hastaların %71,4’ü HbA1c <%7 hedefine ulaştı.
Sonuç: Çalışmamız, premiks insülin lispro %25 in günde tek doz başlanıp, glisemik hedeflere ulaşana dek dozun titre edildiği ve tedavi yoğunluğunun arttırıldığı bir örnek model olabilir. Ayrıca postprandial kan şekeri değerlerinde büyük dalgalanmaları olan hastalarda, ağır kronik hiperglisemi ve yüksek HbA1c değerlerine neden olan daha ileri insülin eksikliği olan hastalarda,günde üç defa premiks premiks insülin lispro %50 ile glisemik hedeflere ulaşılabileceği sonucuna varmış bulunmaktayız.
Objective: We aimed to evaluate the effectiveness of single, two or three additive doses of premixed insulin lispro %25 or three doses of premixed insulin lispro %50 to existing OAD treatments, on HbA1C levels in Type II Diabetics with poor glycemic control.
Materials and Methods: 112 patients with Type II DM with HbA1c levels >%7, despite using one or more OAD, and 29 patients with HbA1c levels >%7, despite using premixed insulin lispro %25 and %75 insulin lispro protamin suspension twice a day, and/or one or more OAD, were included in our study. Injectable premixed insulin lispro %25 twice a day was prescribed to patients, whose blood glucose levels didn’t regulate at the end of the 3rd month with additive premixed insulin lispro %25 to their existing OAD treatment. At the end of the 6th month, the patients with still unregulated blood glucose levels had premixed insulin lispro %25 or premixed insulin lispro %50 three times a day. The HbA1c levels were checked at 3, 6, and 9th months and compared with the basal levels.
Results: %25 of the patients using premixed insulin lispro %25 once a day, 47.5% of the patients using it twice a day, and 77% of the patients using premixed insulin lispro %25 three times a day reached to the HbA1c <7% target levels to maintain American Diabetes Association’s glycemic control. 53.6% of the patients using premixed insulin lispro %25 three times a day, and 71.4% of the patients using premixed insulin lispro %50 reached to HbA1c <7% target levels.
Conclusion: Our study can be an example model for treatments in which single
dosage of premixed insulin lispro 25% can be started and the dose can be titrated
and the treatment condensed, until the glycemic targets are reached.
Furthermore, our study resulted that with premixed insulin lispro %50 three times
a day, we can reach to the glycemic target levels in patients with large
fluctuations in postprandial blood glucose levels and in patients with severe
chronic hyperglycemia and high HbA1c levels with further insulin deficiency

3.The weight change in diabetics who started to use insulin and the investigation of affecting parameters
Melike Demirel, Emine Şatır, Sema Uçak, Tayyibe Saler, Yüksel Altuntaş
Pages 14 - 19
Amaç: Bu çalışmadaki amaç, insülin tedavisi başlanan hastalarda bir yıllık takip süresi içinde gözlenen toplam kilo değişimi ve bunu etkileyen faktörlerin irdelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: 279 (%58,8) kadın, 195 (%41,2) erkek hasta olmak üzere toplam 474 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara diyabet eğitim hemşireleri ve diyetisyenler tarafından insülin kullanma, diyabet ve diyet eğitimi verildi. Tedavide kullanılan insülin tipi ve dozu, hastaların egzersiz ve diyete uyumu, oral antidiyabetik kullanımı olup olmadığı, diyabet kaynaklı komplikasyon varlığı, tedavi öncesi ve sonrası glukoz, ağırlık ve HbA1c değerleri tespit edildi.
Bulgular: >5 kg grubunun insülin dozu, ≤5 kg grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,033). ≤5 kg alan ve > 5 kg alan hastaların insülin tipi dağılımları arasında, istatistiksel farklılık gözlenmemiştir. (p>0,05) Ortalama kilo değişikliği, intensif insülin tedavisi alan grupta en fazla izlenmiştir.
Sonuç: Diabet tedavisi yalnızca bir hastalık tedavisi olmakla kalmayıp yeni bir hayat tarzı geliştirmeyi gerektirir. Ömür boyu sürecek iyi bir tedavi sürecini yakalamak için hastanın uyumu ve ekip çalışması şarttır. İnsülin tedavisi, tek başına kilo artışına sebep olmaktadır. İnsülin kullanan diyabetiklerde yıllık kilo artışı ortalama 2-4 kg olup bizim çalışmamızda 3,23 kg kilo artışı saptanmıştır (1). Kilo alımını azaltmak için hipogliseminin ve hipergliseminin çok iyi takip edilmesi, tedavinin buna göre düzenlenmesi, kalori alımının bilinçli olması ve yaşam tarzına uygun egzersiz alışkanlığının edinilmesi çok önemlidir.
Objective: The aim of this study is to investigate the total weight change in a year of follow-up in patients who were initiated to use insulin, and the parameters that affect this situation.
Materials and Method: A total of 474 patients (279 female (58.8%), 195 male (41.2%)) were included in the study. All the patients were trained by diabetes training nurses and nutritionists for using insulin, diabetes and diet. The insulin type and dose used in the treatment, the patients’ compliance to exercise and the diet, the existance of oral anti-diabetics usage, the existance of complications, originating from diabetes, the glucose, and HbA1c levels and the weight before and after treatment were established.
Results: The insulin dose of the > 5 kg group was significantly higher than the ≤5 kg group’s dose (p= 0.033). There were no statistically significant difference between the putting on ≤ 5 kg and putting on > 5 kg groups in the distribution of the insulin type (p> 0.05). The average weight change was observed in the intensive insulin treatment group the most.
Conclusion: The treatment of diabetes is not just a treatment of a disease, but also requires a build up of a new way of life. For a life time good treatment course, the compliance of the patients and a team work are essential. The insulin treatment alone causes gain in weight. The mean annual weight gain in diabetics on insulin is 2-4 kg, as in our study it was determined as 3.23 kg (1). For reducing this gain, it is very important to follow up hypoglisemia and hyperglisemia, to manage the treatment according to this, the conscious calory intake, and to catch the exercise that is suitable to the life style as a habit.

4.The effect of nutrition on the thyroid function and urine iodine concentration in term and preterm newborn
Füsun Okan, Ali Bülbül, Ayten Usta, Emre Işçi, Asiye Nuhoğlu
Pages 20 - 26
Amaç: Preterm ve term bebeklerde beslenme durumunun tiroid hormonları ve idrar iyot düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi.
Gereç ve Yöntem: Yenidoğan Kliniğinde 6 aylık süre içerisinde yatarak tedavi gereksinimi olan, yenidoğan tarama testleri için kan alınması gereken tüm bebekler çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan bebekler preterm ve term olarak ayrıldı. Konjenital anomalili bebekler, annesinde tiroid fonksiyon bozukluğu olan bebekler ve öyküsünde annenin iyot içeren ilaç kullanımı bulunan bebekler çalışmaya alınmadı. Çalışma grubundaki bebeklerin yaşamlarının 5 ile 7. günleri arasında T3, T4, sT3, sT4 ve TSH düzeyleri ve eş zamanlı olarak 5 ml spot idrar toplanarak idrar iyot düzeyi ölçüldü. Kan ve idrar örneğinin alındığı günde, bebeklerin eşlik eden hastalıkları, parenteral ve enteral beslenme miktarı ile beslenme şekli (anne sütü ve/veya formül mama) bilgileri prospektif olarak kaydedildi.
Bulgular: Çalışma kriterlerine uyan 44 bebek çalışma grubunu oluşturdu. Bebeklerin 32’si preterm, 12’si term idi. Preterm bebeklerin gebelik yaşı ortalaması 31.9±2.4 hafta (sınır 26-37 hafta), doğum ağırlığı ortalaması 1474±447 g (sınır: 700-2450 g) bulundu. Term bebeklerin gebelik yaşı ortalaması 38.9±0.9 hafta (sınır 38-40 hafta), doğum ağırlığı ortalaması 3031±521 g (sınır 2400-4050 g) bulundu. Preterm bebekler ile term bebeklerin tiroid hormon düzeyleri karşılaştırıldığında, preterm bebeklerin ortalama T4 (µg/dl), sT4 (ng/dl), sT3 (pg/ml) değerleri (sırasıyla: 7.45±3.47, 1.50 ± 0.95, 2.69±1.22) term bebeklere (sırasıyla: 9.90±2.05, 1.64±0.27, 3.02±0.58) göre anlamlı olarak düşük bulundu (sırasıyla: p değerleri 0.016, 0.014, 0.037). T3 ve TSH ortalamaları arasında fark yoktu. Preterm bebeklerde idrar iyot düzeyinin (ortalama 168.6±198.7 µg/L) term bebeklere (ortalama 320.0±168.7 µg/L) göre düşük olduğu saptandı (p=0.003). Parenteral beslenen bebeklerde idrar iyot düzeyi enteral beslenenlere göre anlamlı derecede düşüktü (p: 0,017).
Sonuçlar: Preterm bebeklerin tiroid hormon düzeyleri ve idrar iyot düzeyleri term bebeklere göre düşüktür. Özellikle parenteral yolla beslenen prematüre bebekler yaşamlarının ilk haftasında iyot eksikliği gelişimi açısından yüksek riske sahiptir.
Objective: The present study was performed to evaluate the effect of nutrition on the thyroid function and urine iodine concentration in preterm and term newborns.
Study Design: This prospective study inculuded all newborns admitted in NICU in 6 months period whose blood samples for neonatal screening were not collected. The neonates were divided into two groups as preterm and term. Infants with congenital malformation and history of maternal thyroid function disorders and maternal use of drug with iodine were not included. Plasma free T3 (FT3), free thyroxine (FT4), total T3, total T4, thyroid-stimulating hormone (TSH) and simultaneous urine iodine concentration in 5 ml spot urine were measured in 5-7 days of life. Other factors including amount of enteral and parenteral nutrition, feeding model (human milk and formula) and accompanying illness were recorded.
Results: The study group was composed of 44 newborns inculuding 32 preterm and 12 term babies. The mean gestational age and mean birth weight of preterm infants were 31.9±2.4 weeks (range 26-37 weeks) and 1474±447 g (range 700-2450 g) respectively. The mean gestational age and mean birth weight of term infants were 38.9±0.9 weeks (range 38-40 weeks) and 3031±521 g (range 2400-4050 g) respectively. Plasma FT3, FT4 and T4 levels were found to be lower in preterm than term babies. The TSH and T3 levels were not found to be different in two groups. Amount of urine iodine was lower in preterm babies (p=0.003). Amount of urine iodine was significantly decresead in babies who were fed with parenteral nutrition (p: 0,017).
Conclusions: This study confirms that thyroid hormone levels in preterm infants were much lower than term infants. The urine iodine level was found to be lower in preterm newborns especially who were fed with parenteral nutrition.

5.Nosocomial infection in the neonatal intensive care unit
Ali Bülbül, Mehmet Taşdemir, Mine Pullu, Füsun Okan, Lida Bülbül, Asiye Nuhoğlu
Pages 27 - 32
Amaç: Yenidoğan yoğun bakım biriminde (YYBB) görülen hastane enfeksiyonu (HE) prevalansının, etken dağılımının ve antibiyotik direncinin belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: YYBB’de 1 yıllık süre içerisinde, prospektif olarak yatan tüm hastalar çalışmaya alındı. Hastane enfeksiyonu olarak; yatışından 72 saat sonra alınan kültürde üreme olması veya NOSEP (Nosocomial Sepsis Prediction for Newborns) skorunun ≥11 olması kabul edildi. Üretilen patojenlerin antibiyotik dirençleri kaydedildi.
Bulgular: Bir yıllık süre içerisinde 1094 bebek yatırıldı. Belirlenen sürede 793 bebekten, 675 kan kültürü ve 138 diğer bölge kültürü toplandı. Alınan tüm kan kültürlerinde 50 vakada 62 üreme saptandı. Klinik olarak hastane enfeksiyonu düşünülen 124 vaka NOSEP kriterleri açısından değerlendirildi. NOSEP puanlaması ≥11 olan 26 vaka saptandı. Diğer bölgelerden alınan 138 kültürün 46’sında üreme saptanırken, HE kabul edilen kültür sayısı 30 idi. Çalışma kriterlerine göre 56 hastada HE tanısı kondu. HE insidansı 5.1 enf /1000 gün, ventilatör ilişkili HE insidansı: 1.8/1000 gün ve kateter ilişkili HE insidansı 1.6/1000 gün bulundu. HE olarak saptanan etkenlerin dağılımı %61.9 gram pozitif bakteri, %30.9 gram negatif bakteri ve %7.2 mantar şeklindeydi. En sık saptanan direnç gelişimi koagülaz negatif stafilokoklarda %55 oranında metisiline direnç idi.
Sonuçlar: HE etkeni olarak en sık gram pozitif bakteriler ve enfeksiyon odağı olarak en sık konjonktivit saptandı. Üretilen mikroorganizmalarda antibiyotik direncinin az olmasının, ünitemizde geniş spektrumlu antibiyotiklerin kısıtlı kullanılmasına bağlı olduğu düşünüldü.
Objective: The aim of this study was to evaluate the prevalence of nosocomial infection, distrubition and antibiotic resistance patterns of pathogen organisms in NICU (Neonatal Intensive Care Unit).
Study Design: This prospective study included all neonates hospitalized in NICU for one year period. The nosocomial infection was defined as hemoculture positivity after 72 hours of hospitalization or NOSEP (Nosocomial Sepsis Prediction for Newborns) score ≥11. The antibiotic resistance of identified microorganisms were recorded.
Results: In 1 year period, 1094 neonates were hospitalized. Of the 793 neonates, 675 blood cultures and 138 cultures from the other sites were collected. In 50 patients 62 hemoculture positivity were found among total hemocultures collected. Hundred and twenty four patients clinically thought to have nosocomial infection was evaluated for NOSEP criteria. In 26 neonates NOSEP score was found to be ≥11. In 138 cultures collected from the sites other than blood, 46 cultures were positive and 30 of them were accepted as nosocomial infection. According to the study criteria, 56 patients were found to have nosocomial infection. Nosocomial infection, ventilator and catheter associated nosocomial infection incidence were found to be 5.1 infection/1000 days, 1.8/1000 days and 1.6/1000 days respectively. Gram positive, gram negative bacteria and fungus were identified in 61.9%, 30.9% and 7.2% of cases respectively. The most common resistance pattern was meticilline resistance (55%) in coagulase negative staphylococci.
Conclusions: The most common pathogenic agents and the most common focus of infection were gram positive bacteria and conjunctivitis respectively. The low antibiotic resistance pattern of identified microorganisms was thought to be due to the restricted use of wide spectrum antibiotics in our unit.

6.Parathyroid autotransplantation during thyroidectomy
Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Bülent Çitgez, Adnan Işgör, Abut Kebudi
Pages 33 - 37
Amaç: Kalıcı hipoparatiroidism tiroidektomide korkulan komplikasyonlardan biridir. Kalıcı hipoparatiroidismden kaçınmak için dikkatli diseksiyonla paratiroid bezlerinin korunması dışında paratiroid ototransplantasyonu artarak uygulanmaktadır. Bu çalışmada tiroidektomi sırasında paratiroid ototransplantasyonu uygulanan hastaların sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2002-2005 arasında tiroidektomi uygulanan 354 hastadan 18’inde damarlanması bozulan veya istemeden çıkarılan paratiroid bezleri seçilmiş olarak ototransplante edildi.
Bulgular: 18 hastanın 5’inde (%27.7) postoperatif hipokalsemi gelişti. Bunların 4’ü geçici olup, 1 hastada kalıcı hipoparatiroidism gelişti. Paratiroid ototransplantasyonu uygulanmayan 336 hastanın hiçbirinde kalıcı hipoparatiroidism gelişmedi.
Sonuçlar: Tiroidektomi sırasında damarlanması bozulan veya hasarlanan paratiroid bezleri seçici olarak ototransplante edilmelidir. Paratiroid ototransplantasyonunda seçici yaklaşım kalıcı hipoparatiroidism oranını en aza indirmek için etkili bir yöntemdir.
Objective: Permanent hypoparathyroidism is one of the most distressing complications following throidectomy. Apart from preservation of
parathyroid glands in situ by meticulous dissection, parathyroid autotransplantation has been performed increasingly to avoid permanent
hypoparathyroidism. The aim of this study was to evaluate the surgical outcomes in patients undergoing thyroidectomy with parathyroid
autotransplantation.
Study design: From 2002 to 2005, selective parathyroid autotransplantation was performed for devascularized or inadvertently
removed glands in 18 (5.08%) of 354 patients undergoing thyroidectomy.
Results: Total postoperative hypocalcemia occured in 5 (27.7%) of the parathyroid autotransplantation patients, and four patient had transient hypoparathyroidism, whereas 1 patient had permanent hypoparathyroidism. None of the 336 patients who did not undergo parathyroid autotransplantation had permanent hypoparathyroidism.
Conclusion: Selective autotransplantation of the parathyroid glands should be performed whenever the parathyroid is devascularized or damaged. Selective approach to parathyroid outotransplantation is an effective strategy for minimizing the rate of the permanent hypoparathyroidism.

CASE REPORT
7.Obstructive ectopic lingual thyroid
Mehmet Uludağ, Adnan Işgör, Gürkan Yetkin, Ahmet Bozkurt, Bülent Çitgez
Pages 38 - 40
Lingual tiroid nadir bir konjenital anomali olup tiroid bezinin foramen çekumdan aşağı inmesindeki yetersizliğe bağlı oluşmaktadır. Dil ektopik tiroidin en çok yerleşim alanıdır. Solunum obstrüksiyonu ve disfaji gelişen 37 yaşında bayan lingual tiroidli hastayı sunmayı amaçladık.
Lingual thyroid is a rare congenital anomaly of thyroid development resulting from failure of the thyroglossal duct to migrate from the foramen cecum to the prelaryngeal site. Tongue is the most common localisation. We report a 37 year old female patient with lingual thyroid presenting with obstructive and dysphagia symptoms and absence of the normal thyroid gland.

8.Multiple hydatid cysts and nontraumatic rupture of multiple cysts
Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Abut Kebudi, Bülent Çitgez, Arslan Çoban, Özgün Önçeken
Pages 41 - 44
Hidatik kistin en sık komplikasyonu kist rüptürüdür. Rüptür 3 başlık altında sınıflanabilir: Kendi içine rüptürde, endokist rüptüre olup perikist sağlamdır. Kist sıvısı endokist ile perikist arasına girer, endokist kollabe olur. Bağlantılı rüptürde, perikist bronşial veya safra yolları ile ilişkili olduğunda endokist rüptüre olup, kist bilier sistem içine veya bronşial sistem içine açılır. Direkt rüptürde ise perikist ve endokist rüptüre olup, kist direkt periton boşluğuna veya plevral boşluğa açılmıştır. Bağlantılı rüptür ve direkt rüptür, kendi içine rüptüre göre daha ciddi formlardır. Biz akut batın bulguları ile başvuran hem kendi içine hem de direkt peritoneal kist rüptürlü nontravmatik 21 yaşında erkek hastayı sunduk.Peritoneal rüptürle ilişkili klinik bulgular,teşhis ve tedavi metodlarını tartıştık.
The most common complication is rupture of the hydatid cyst. Rupture was clasified in to three categories: contained, communicating, and direct. Contained rupture is when only the parasitic endocyst ruptures and the cyst contents are confined within the host-derived pericyst. When cyst contents escape via biliary or bronchial radicles that are incorporated in the pericyst, the rupture is communicating. Direct rupture occurs when both the endocyst and the pericyst tear, spilling cyst contents directly into the peritoneal or pleural cavities or occasionally into other structures. Communicating and direct forms have more serious clinical implications than contained rupture. Here we report a 21 year old nontraumatic, male patient with both contained and direct peritoneal rupture cysts presenting with acute abdominal finding. The clinical findings, diagnosis, and the treatment methods related to the petitoneal rupture were discussed.

9.Bilateral anterior shoulder dislocation which developped after a minor trauma during pilates sport
Sami Sökücü, Özgür Mengeş, Murat Gül, Yavuz Kabukçuoğlu
Pages 45 - 47
İki taraflı omuz çıkıkları nadirdir. Anterior omuz çıkığı aşırı ekstansiyon, abduksiyon ve dış rotasyon zorlaması ile oluşur. 29 yaşında kadın hasta pilates sporu yaparken her iki omuzda başlayan ani ağrı şikayeti ile Ekim 2007 tarihinde acil servise başvurdu. Yapılan klinik ve radyolojik inceleme sonrası iki taraflı anterior glenohumeral çıkık tespit edildi. Her iki omuzu Kocher metodu ile redükte edildi.
Bilateral shoulder dislocations are rare. Anterior shoulder dislocation occurs by extreme extension, abduction and external rotation strain. Twenty nine years old female patient admitted to emercency service on October 2007 by bilateral shoulder pain with an acute onset during plates sport. After clinical and radiological evaluation bilateral anterior glenohumeral dislocation was detected. Both shoulders were reducted by Kocher method.

10.2 cases of hereditary pheochromositoma
Sibel Oba, Inci Paksoy, Fatma Gündoğan, Surhan Çınar, Özgür Özbağrıaçık
Pages 48 - 50
Feokromasitoma, genellikle orta yaş grubunda görülen ender bir tümördür. Pediatrik olgularda ise daha da nadir ve genellikle bilateraldir. Bu çalışmada iki kardeş çocuk olgu üzerinden kalıtsal feokromasitomada anestezi özellikleri tartışıldı.
Pheochromositoma is a rare tumor seen generally in middle aged group patients. This tumor is generally bilateral and much more rarely seen in peadiatric patients. In this study we present two peadiatric siblings cases of hereditary pheochromositoma and discuss their anesthesia characteristics.

11.Case report of bilateral serous (exudaative) retinal detachment rarely seen in severe preeclampia
Alev Atış, Filiz Çiftçi, Taylan Tutuman, Çağrı Türker, Nimet Göker, Nihal Balcıoğlu
Pages 51 - 53
Preeklampsi gebeliğin 20. haftasından sonra görülen hipertansiyon, proteinüri ve yaygın ödemle karakterize olan ve yaklaşık %5 gebelikte görülen, sebebi tam olarak bilinemeyen obsterik bir hastalıktır. Ağır preeklampsi sistemik kan basıncı 160/110 mmHg’nn üzerinde olması, proteinüri >5 gr/24 saat, oligüri (<500 ml/gün), trombositopeni, serebral ve görsel bozukluk, epigastrik ağrı, pulmoner ödem ve siyanozla kendini gösterir. Retina dekolmanı preeklampsinin nadir bir komplikasyonu olmakla birlikte görme sistemi değişik derecelerde etkilenebilir. Preeklampsiye bağlı retina dekolmanı genellikle bilateral ve seröz olup patogenezi yoğun arteriolar vasospasma sekonder olarak gelişen koroidal iskemiye bağlıdır. Bu olgu sunumu ilk gebeliğinde ağır preeklampsi gelişen 23 yaşındaki bir hastanın sunumudur. İlerleyici görme bulanıklığı gelişen hastanın yapılan oftalmolojik muayenesinde yaygın ve bilateral retina dekolmanı saptandı. Postpartum olarak sistemik kan basıncı kontrol altına alınan hastanın retina dekolmanı geriledi ve görmesi düzeldi.
Preeclampsia is an obstetric disease of unknown cause that affects approximately 5% of pregnant women, which is characterized by hypertension, proteinuria and extensive edema seen after 20th week of pregnancy. Severe pregnancy is characterized by systemic hypertension above 160/110 mmHg, proteinuria above 5 gr/24 hr, oliguria (<500 ml/day), trombocytopenia, cerebral and visual disturbances, epigastric pain, pulmonary edema and cyanosis. The visual system may be affected with variable intensity, being the retinal detachment a rare complication. The retinal detachment in preeclampsia is usually bilateral and serous, and its pathogenesis is related to the choroidal ischemia secondary to an intense arteriolar vasospasm. This is a case report of a 23 year old patient who developed the severe form of preeclampsia on her first pregnancy. She had progressive blurred vision, Ophthalmic examination diagnosed spread and bilateral retinal detachment. With blood pressure control at the postpartum period, the patient had her retina reattached, and recovery of vision.

12.Rhabdomyosarcoma of the uterus in a premenopausal patient
Alparslan Baksu, Fevziye Kabukçuoğlu, Zehra Ince, Nimet Göker
Pages 54 - 59
Rabdomyosarkom, çizgili kas öncül hücrelerinden köken aldığı kabul edilen genellikle çocukluk çağında görülen bir sarkom türüdür. Erişkinde mülleryan sistemin saf rabdomyo- sarkomu oldukça nadir görülür. Sunulan yazıda premenopozal dönemde saptanan ve kliniğimizde takip edilen bir uterus rabdomyosarkomu olgusu değerlendirilmiştir.
Rhabdomyosarcoma is a type of sarcoma accepted to arise from the skeletal muscle progenitors and seen mostly in childhood period. Pure
rhabdomyosarcoma of the müllerian system of the adult is very rare. Here, a case of rhabdomyosarcoma of the uterus in the premenopausal period and followed up by our clinic is presented.

LookUs & Online Makale