ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Nosocomial infection in the neonatal intensive care unit [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 27-32

Nosocomial infection in the neonatal intensive care unit

Ali Bülbül1, Mehmet Taşdemir1, Mine Pullu1, Füsun Okan1, Lida Bülbül2, Asiye Nuhoğlu1
1Department of Neonatology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey
2Department of Pediatrics, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey

Objective: The aim of this study was to evaluate the prevalence of nosocomial infection, distrubition and antibiotic resistance patterns of pathogen organisms in NICU (Neonatal Intensive Care Unit).
Study Design: This prospective study included all neonates hospitalized in NICU for one year period. The nosocomial infection was defined as hemoculture positivity after 72 hours of hospitalization or NOSEP (Nosocomial Sepsis Prediction for Newborns) score ≥11. The antibiotic resistance of identified microorganisms were recorded.
Results: In 1 year period, 1094 neonates were hospitalized. Of the 793 neonates, 675 blood cultures and 138 cultures from the other sites were collected. In 50 patients 62 hemoculture positivity were found among total hemocultures collected. Hundred and twenty four patients clinically thought to have nosocomial infection was evaluated for NOSEP criteria. In 26 neonates NOSEP score was found to be ≥11. In 138 cultures collected from the sites other than blood, 46 cultures were positive and 30 of them were accepted as nosocomial infection. According to the study criteria, 56 patients were found to have nosocomial infection. Nosocomial infection, ventilator and catheter associated nosocomial infection incidence were found to be 5.1 infection/1000 days, 1.8/1000 days and 1.6/1000 days respectively. Gram positive, gram negative bacteria and fungus were identified in 61.9%, 30.9% and 7.2% of cases respectively. The most common resistance pattern was meticilline resistance (55%) in coagulase negative staphylococci.
Conclusions: The most common pathogenic agents and the most common focus of infection were gram positive bacteria and conjunctivitis respectively. The low antibiotic resistance pattern of identified microorganisms was thought to be due to the restricted use of wide spectrum antibiotics in our unit.

Keywords: Nosocomial infection, newborn, coagulase negative staphylococcus, NOSEP

Yenidoğan yoğun bakım birimindeki hastane enfeksiyonları

Ali Bülbül1, Mehmet Taşdemir1, Mine Pullu1, Füsun Okan1, Lida Bülbül2, Asiye Nuhoğlu1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

Amaç: Yenidoğan yoğun bakım biriminde (YYBB) görülen hastane enfeksiyonu (HE) prevalansının, etken dağılımının ve antibiyotik direncinin belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: YYBB’de 1 yıllık süre içerisinde, prospektif olarak yatan tüm hastalar çalışmaya alındı. Hastane enfeksiyonu olarak; yatışından 72 saat sonra alınan kültürde üreme olması veya NOSEP (Nosocomial Sepsis Prediction for Newborns) skorunun ≥11 olması kabul edildi. Üretilen patojenlerin antibiyotik dirençleri kaydedildi.
Bulgular: Bir yıllık süre içerisinde 1094 bebek yatırıldı. Belirlenen sürede 793 bebekten, 675 kan kültürü ve 138 diğer bölge kültürü toplandı. Alınan tüm kan kültürlerinde 50 vakada 62 üreme saptandı. Klinik olarak hastane enfeksiyonu düşünülen 124 vaka NOSEP kriterleri açısından değerlendirildi. NOSEP puanlaması ≥11 olan 26 vaka saptandı. Diğer bölgelerden alınan 138 kültürün 46’sında üreme saptanırken, HE kabul edilen kültür sayısı 30 idi. Çalışma kriterlerine göre 56 hastada HE tanısı kondu. HE insidansı 5.1 enf /1000 gün, ventilatör ilişkili HE insidansı: 1.8/1000 gün ve kateter ilişkili HE insidansı 1.6/1000 gün bulundu. HE olarak saptanan etkenlerin dağılımı %61.9 gram pozitif bakteri, %30.9 gram negatif bakteri ve %7.2 mantar şeklindeydi. En sık saptanan direnç gelişimi koagülaz negatif stafilokoklarda %55 oranında metisiline direnç idi.
Sonuçlar: HE etkeni olarak en sık gram pozitif bakteriler ve enfeksiyon odağı olarak en sık konjonktivit saptandı. Üretilen mikroorganizmalarda antibiyotik direncinin az olmasının, ünitemizde geniş spektrumlu antibiyotiklerin kısıtlı kullanılmasına bağlı olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Hastane enfeksiyonu, Yenidoğan, Koagülaz negatif Stafilokok, NOSEP

Ali Bülbül, Mehmet Taşdemir, Mine Pullu, Füsun Okan, Lida Bülbül, Asiye Nuhoğlu. Nosocomial infection in the neonatal intensive care unit. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 27-32

Corresponding Author: Ali Bülbül, Türkiye
LookUs & Online Makale