ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Case report of bilateral serous (exudaative) retinal detachment rarely seen in severe preeclampia [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 51-53

Case report of bilateral serous (exudaative) retinal detachment rarely seen in severe preeclampia

Alev Atış1, Filiz Çiftçi1, Taylan Tutuman1, Çağrı Türker2, Nimet Göker1, Nihal Balcıoğlu2
1Third Department of Gynecology and Obstetrics, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey
2Second Department of Ophthalmology, Eye Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey

Preeclampsia is an obstetric disease of unknown cause that affects approximately 5% of pregnant women, which is characterized by hypertension, proteinuria and extensive edema seen after 20th week of pregnancy. Severe pregnancy is characterized by systemic hypertension above 160/110 mmHg, proteinuria above 5 gr/24 hr, oliguria (<500 ml/day), trombocytopenia, cerebral and visual disturbances, epigastric pain, pulmonary edema and cyanosis. The visual system may be affected with variable intensity, being the retinal detachment a rare complication. The retinal detachment in preeclampsia is usually bilateral and serous, and its pathogenesis is related to the choroidal ischemia secondary to an intense arteriolar vasospasm. This is a case report of a 23 year old patient who developed the severe form of preeclampsia on her first pregnancy. She had progressive blurred vision, Ophthalmic examination diagnosed spread and bilateral retinal detachment. With blood pressure control at the postpartum period, the patient had her retina reattached, and recovery of vision.

Keywords: Severe Preeclampsi, exudative retinal detachment, preeclampsia, choroidal ischemia

Ağır preeklampside nadir görülen bir bilateral seröz (eksudatif) retina dekolmanı

Alev Atış1, Filiz Çiftçi1, Taylan Tutuman1, Çağrı Türker2, Nimet Göker1, Nihal Balcıoğlu2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Kadın Hastalıkları ve Doğun Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Göz Kliniği, İstanbul

Preeklampsi gebeliğin 20. haftasından sonra görülen hipertansiyon, proteinüri ve yaygın ödemle karakterize olan ve yaklaşık %5 gebelikte görülen, sebebi tam olarak bilinemeyen obsterik bir hastalıktır. Ağır preeklampsi sistemik kan basıncı 160/110 mmHg’nn üzerinde olması, proteinüri >5 gr/24 saat, oligüri (<500 ml/gün), trombositopeni, serebral ve görsel bozukluk, epigastrik ağrı, pulmoner ödem ve siyanozla kendini gösterir. Retina dekolmanı preeklampsinin nadir bir komplikasyonu olmakla birlikte görme sistemi değişik derecelerde etkilenebilir. Preeklampsiye bağlı retina dekolmanı genellikle bilateral ve seröz olup patogenezi yoğun arteriolar vasospasma sekonder olarak gelişen koroidal iskemiye bağlıdır. Bu olgu sunumu ilk gebeliğinde ağır preeklampsi gelişen 23 yaşındaki bir hastanın sunumudur. İlerleyici görme bulanıklığı gelişen hastanın yapılan oftalmolojik muayenesinde yaygın ve bilateral retina dekolmanı saptandı. Postpartum olarak sistemik kan basıncı kontrol altına alınan hastanın retina dekolmanı geriledi ve görmesi düzeldi.

Anahtar Kelimeler: Ağır preeklampsi, eksudatif retina dekolmanı, preeklampsi, koroidal iskemi

Alev Atış, Filiz Çiftçi, Taylan Tutuman, Çağrı Türker, Nimet Göker, Nihal Balcıoğlu. Case report of bilateral serous (exudaative) retinal detachment rarely seen in severe preeclampia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 51-53

Corresponding Author: Alev Atış, Türkiye
LookUs & Online Makale