ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The effect of nutrition on the thyroid function and urine iodine concentration in term and preterm newborn [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 20-26

The effect of nutrition on the thyroid function and urine iodine concentration in term and preterm newborn

Füsun Okan1, Ali Bülbül1, Ayten Usta1, Emre Işçi2, Asiye Nuhoğlu3
1Department of Neonatology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey
2Private Küçükköy Duygu Hospital, Küçükköy, Turkey
3Department of Health Care Management, Marmara University, Faculty of Health Education, Istanbul, Turkey

Objective: The present study was performed to evaluate the effect of nutrition on the thyroid function and urine iodine concentration in preterm and term newborns.
Study Design: This prospective study inculuded all newborns admitted in NICU in 6 months period whose blood samples for neonatal screening were not collected. The neonates were divided into two groups as preterm and term. Infants with congenital malformation and history of maternal thyroid function disorders and maternal use of drug with iodine were not included. Plasma free T3 (FT3), free thyroxine (FT4), total T3, total T4, thyroid-stimulating hormone (TSH) and simultaneous urine iodine concentration in 5 ml spot urine were measured in 5-7 days of life. Other factors including amount of enteral and parenteral nutrition, feeding model (human milk and formula) and accompanying illness were recorded.
Results: The study group was composed of 44 newborns inculuding 32 preterm and 12 term babies. The mean gestational age and mean birth weight of preterm infants were 31.9±2.4 weeks (range 26-37 weeks) and 1474±447 g (range 700-2450 g) respectively. The mean gestational age and mean birth weight of term infants were 38.9±0.9 weeks (range 38-40 weeks) and 3031±521 g (range 2400-4050 g) respectively. Plasma FT3, FT4 and T4 levels were found to be lower in preterm than term babies. The TSH and T3 levels were not found to be different in two groups. Amount of urine iodine was lower in preterm babies (p=0.003). Amount of urine iodine was significantly decresead in babies who were fed with parenteral nutrition (p: 0,017).
Conclusions: This study confirms that thyroid hormone levels in preterm infants were much lower than term infants. The urine iodine level was found to be lower in preterm newborns especially who were fed with parenteral nutrition.

Keywords: Newborn, premature, thyroid hormones, nutrition, urine iodine level

Yenidoğan term ve preterm bebeklerde beslenme durumunun tiroid fonksiyonları ve idrar iyot düzeyleri üzerine etkisi

Füsun Okan1, Ali Bülbül1, Ayten Usta1, Emre Işçi2, Asiye Nuhoğlu3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul
2Özel Küçükköy Duygu Hastanesi, Küçükköy
3Marmara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Istanbul

Amaç: Preterm ve term bebeklerde beslenme durumunun tiroid hormonları ve idrar iyot düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi.
Gereç ve Yöntem: Yenidoğan Kliniğinde 6 aylık süre içerisinde yatarak tedavi gereksinimi olan, yenidoğan tarama testleri için kan alınması gereken tüm bebekler çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan bebekler preterm ve term olarak ayrıldı. Konjenital anomalili bebekler, annesinde tiroid fonksiyon bozukluğu olan bebekler ve öyküsünde annenin iyot içeren ilaç kullanımı bulunan bebekler çalışmaya alınmadı. Çalışma grubundaki bebeklerin yaşamlarının 5 ile 7. günleri arasında T3, T4, sT3, sT4 ve TSH düzeyleri ve eş zamanlı olarak 5 ml spot idrar toplanarak idrar iyot düzeyi ölçüldü. Kan ve idrar örneğinin alındığı günde, bebeklerin eşlik eden hastalıkları, parenteral ve enteral beslenme miktarı ile beslenme şekli (anne sütü ve/veya formül mama) bilgileri prospektif olarak kaydedildi.
Bulgular: Çalışma kriterlerine uyan 44 bebek çalışma grubunu oluşturdu. Bebeklerin 32’si preterm, 12’si term idi. Preterm bebeklerin gebelik yaşı ortalaması 31.9±2.4 hafta (sınır 26-37 hafta), doğum ağırlığı ortalaması 1474±447 g (sınır: 700-2450 g) bulundu. Term bebeklerin gebelik yaşı ortalaması 38.9±0.9 hafta (sınır 38-40 hafta), doğum ağırlığı ortalaması 3031±521 g (sınır 2400-4050 g) bulundu. Preterm bebekler ile term bebeklerin tiroid hormon düzeyleri karşılaştırıldığında, preterm bebeklerin ortalama T4 (µg/dl), sT4 (ng/dl), sT3 (pg/ml) değerleri (sırasıyla: 7.45±3.47, 1.50 ± 0.95, 2.69±1.22) term bebeklere (sırasıyla: 9.90±2.05, 1.64±0.27, 3.02±0.58) göre anlamlı olarak düşük bulundu (sırasıyla: p değerleri 0.016, 0.014, 0.037). T3 ve TSH ortalamaları arasında fark yoktu. Preterm bebeklerde idrar iyot düzeyinin (ortalama 168.6±198.7 µg/L) term bebeklere (ortalama 320.0±168.7 µg/L) göre düşük olduğu saptandı (p=0.003). Parenteral beslenen bebeklerde idrar iyot düzeyi enteral beslenenlere göre anlamlı derecede düşüktü (p: 0,017).
Sonuçlar: Preterm bebeklerin tiroid hormon düzeyleri ve idrar iyot düzeyleri term bebeklere göre düşüktür. Özellikle parenteral yolla beslenen prematüre bebekler yaşamlarının ilk haftasında iyot eksikliği gelişimi açısından yüksek riske sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, prematüre, tiroid hormonları, beslenme, idrar iyot düzeyi

Füsun Okan, Ali Bülbül, Ayten Usta, Emre Işçi, Asiye Nuhoğlu. The effect of nutrition on the thyroid function and urine iodine concentration in term and preterm newborn. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 20-26

Corresponding Author: Ali Bülbül, Türkiye
LookUs & Online Makale