ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The weight change in diabetics who started to use insulin and the investigation of affecting parameters [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 14-19

The weight change in diabetics who started to use insulin and the investigation of affecting parameters

Melike Demirel, Emine Şatır, Sema Uçak, Tayyibe Saler, Yüksel Altuntaş
Department of Internal Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey

Objective: The aim of this study is to investigate the total weight change in a year of follow-up in patients who were initiated to use insulin, and the parameters that affect this situation.
Materials and Method: A total of 474 patients (279 female (58.8%), 195 male (41.2%)) were included in the study. All the patients were trained by diabetes training nurses and nutritionists for using insulin, diabetes and diet. The insulin type and dose used in the treatment, the patients’ compliance to exercise and the diet, the existance of oral anti-diabetics usage, the existance of complications, originating from diabetes, the glucose, and HbA1c levels and the weight before and after treatment were established.
Results: The insulin dose of the > 5 kg group was significantly higher than the ≤5 kg group’s dose (p= 0.033). There were no statistically significant difference between the putting on ≤ 5 kg and putting on > 5 kg groups in the distribution of the insulin type (p> 0.05). The average weight change was observed in the intensive insulin treatment group the most.
Conclusion: The treatment of diabetes is not just a treatment of a disease, but also requires a build up of a new way of life. For a life time good treatment course, the compliance of the patients and a team work are essential. The insulin treatment alone causes gain in weight. The mean annual weight gain in diabetics on insulin is 2-4 kg, as in our study it was determined as 3.23 kg (1). For reducing this gain, it is very important to follow up hypoglisemia and hyperglisemia, to manage the treatment according to this, the conscious calory intake, and to catch the exercise that is suitable to the life style as a habit.

Keywords: Insulin treatment, wegiht gain, the compliance to the treatment

İnsülin tedavisi başlanan diabet hastalarında kilo değişimi ve bunu etkileyen parametrelerin irdelenmesi

Melike Demirel, Emine Şatır, Sema Uçak, Tayyibe Saler, Yüksel Altuntaş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İç Hastalıkları Kliniği, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmadaki amaç, insülin tedavisi başlanan hastalarda bir yıllık takip süresi içinde gözlenen toplam kilo değişimi ve bunu etkileyen faktörlerin irdelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: 279 (%58,8) kadın, 195 (%41,2) erkek hasta olmak üzere toplam 474 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara diyabet eğitim hemşireleri ve diyetisyenler tarafından insülin kullanma, diyabet ve diyet eğitimi verildi. Tedavide kullanılan insülin tipi ve dozu, hastaların egzersiz ve diyete uyumu, oral antidiyabetik kullanımı olup olmadığı, diyabet kaynaklı komplikasyon varlığı, tedavi öncesi ve sonrası glukoz, ağırlık ve HbA1c değerleri tespit edildi.
Bulgular: >5 kg grubunun insülin dozu, ≤5 kg grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,033). ≤5 kg alan ve > 5 kg alan hastaların insülin tipi dağılımları arasında, istatistiksel farklılık gözlenmemiştir. (p>0,05) Ortalama kilo değişikliği, intensif insülin tedavisi alan grupta en fazla izlenmiştir.
Sonuç: Diabet tedavisi yalnızca bir hastalık tedavisi olmakla kalmayıp yeni bir hayat tarzı geliştirmeyi gerektirir. Ömür boyu sürecek iyi bir tedavi sürecini yakalamak için hastanın uyumu ve ekip çalışması şarttır. İnsülin tedavisi, tek başına kilo artışına sebep olmaktadır. İnsülin kullanan diyabetiklerde yıllık kilo artışı ortalama 2-4 kg olup bizim çalışmamızda 3,23 kg kilo artışı saptanmıştır (1). Kilo alımını azaltmak için hipogliseminin ve hipergliseminin çok iyi takip edilmesi, tedavinin buna göre düzenlenmesi, kalori alımının bilinçli olması ve yaşam tarzına uygun egzersiz alışkanlığının edinilmesi çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İnsülin tedavisi, kilo alımı, tedaviye uyum

Melike Demirel, Emine Şatır, Sema Uçak, Tayyibe Saler, Yüksel Altuntaş. The weight change in diabetics who started to use insulin and the investigation of affecting parameters. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 14-19

Corresponding Author: Emine Şatır, Türkiye
LookUs & Online Makale