ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Evaluation of efficacy of premix 25% insulin lispro protamine/lispr and premix 50% insulin lispro protamine/lispro on metabolic control in diabetic patients [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 8-13

Evaluation of efficacy of premix 25% insulin lispro protamine/lispr and premix 50% insulin lispro protamine/lispro on metabolic control in diabetic patients

Emine Şatır, Sema Uçak, Okcan Basat, Yüksel Altuntaş
Department of Internal Medicine, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey

Objective: We aimed to evaluate the effectiveness of single, two or three additive doses of premixed insulin lispro %25 or three doses of premixed insulin lispro %50 to existing OAD treatments, on HbA1C levels in Type II Diabetics with poor glycemic control.
Materials and Methods: 112 patients with Type II DM with HbA1c levels >%7, despite using one or more OAD, and 29 patients with HbA1c levels >%7, despite using premixed insulin lispro %25 and %75 insulin lispro protamin suspension twice a day, and/or one or more OAD, were included in our study. Injectable premixed insulin lispro %25 twice a day was prescribed to patients, whose blood glucose levels didn’t regulate at the end of the 3rd month with additive premixed insulin lispro %25 to their existing OAD treatment. At the end of the 6th month, the patients with still unregulated blood glucose levels had premixed insulin lispro %25 or premixed insulin lispro %50 three times a day. The HbA1c levels were checked at 3, 6, and 9th months and compared with the basal levels.
Results: %25 of the patients using premixed insulin lispro %25 once a day, 47.5% of the patients using it twice a day, and 77% of the patients using premixed insulin lispro %25 three times a day reached to the HbA1c <7% target levels to maintain American Diabetes Association’s glycemic control. 53.6% of the patients using premixed insulin lispro %25 three times a day, and 71.4% of the patients using premixed insulin lispro %50 reached to HbA1c <7% target levels.
Conclusion: Our study can be an example model for treatments in which single
dosage of premixed insulin lispro 25% can be started and the dose can be titrated
and the treatment condensed, until the glycemic targets are reached.
Furthermore, our study resulted that with premixed insulin lispro %50 three times
a day, we can reach to the glycemic target levels in patients with large
fluctuations in postprandial blood glucose levels and in patients with severe
chronic hyperglycemia and high HbA1c levels with further insulin deficiency

Keywords: Glycemic control, postprandial hyperglycemia, premixed insulin lispro %25, premixed insulin lispro %50, HbA1c

Premiks %25 insülin lispro protamin/lispro ve premiks %50 insülin lispro protamin/lispro karışım insülin tedavilerinin diabetik hastalarda metabolik kontrol üzerine olan etkinliklerinin değerlendirilmesi

Emine Şatır, Sema Uçak, Okcan Basat, Yüksel Altuntaş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda yetersiz glisemik kontrollü tip 2 diyabetik hastaların, var olan OAD tedavilerine günde bir, iki ya da üç doz premiks insülin lispro %25 veya üç doz premiks insülin lispro %50 eklendiğinde, HbA1c düzeyini düşürmedeki etkinliğini amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Tip 2 Diabetes Mellitus tanısı almış, bir ya da daha fazla OAD kullanan, ancak HbA1c düzeyleri >%7 olan 112 hasta ile günde 2 kez premiks insülin lispro %25 ve %75 insülin lispro protamin süspansiyonu ve/veya bir ya da daha fazla OAD kullanıp, HbA1c düzeyleri >%7 olan 29 hasta alındı. Mevcut OAD tedavisine günde tek doz premiks insülin lispro %25 eklenmesiyle 3. ayın sonunda regüle olmayan hastalara günde iki enjeksiyon olarak premiks insülin lispro %25 verildi. 6. ayın sonunda yine regüle olmayan hastalara günde üç defa premiks insülin lispro %25 veya premiks insülin lispro %50 verildi. Hastalarda 3.,6. ve 9. ay sonunda HbA1c değerleri değerlendirildi ve başlangıç düzeyleri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmamızda günde bir kez premiks insülin lispro %25 ile hastaların %24’ü, günde iki enjeksiyon ile %47,5’u, günde üç defa premiks insülin lispro %25 ile hastaların %77’si Amerikan Diabet Birliği’nin glisemik kontrolü sağlamak için HbA1c<%7’lik hedefine ulaşmıştır. Günde üç kez premiks insülin lispro %25 ile hastaların %53,6’sı, premiks insülin lispro %50 kullanan hastaların %71,4’ü HbA1c <%7 hedefine ulaştı.
Sonuç: Çalışmamız, premiks insülin lispro %25 in günde tek doz başlanıp, glisemik hedeflere ulaşana dek dozun titre edildiği ve tedavi yoğunluğunun arttırıldığı bir örnek model olabilir. Ayrıca postprandial kan şekeri değerlerinde büyük dalgalanmaları olan hastalarda, ağır kronik hiperglisemi ve yüksek HbA1c değerlerine neden olan daha ileri insülin eksikliği olan hastalarda,günde üç defa premiks premiks insülin lispro %50 ile glisemik hedeflere ulaşılabileceği sonucuna varmış bulunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Glisemik kontrol, postprandial hiperglisemi, premiks insülin lispro %25, premiks insülin lispro %50, HbA1c

Emine Şatır, Sema Uçak, Okcan Basat, Yüksel Altuntaş. Evaluation of efficacy of premix 25% insulin lispro protamine/lispr and premix 50% insulin lispro protamine/lispro on metabolic control in diabetic patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2009; 43(1): 8-13

Corresponding Author: Emine Şatır, Türkiye
LookUs & Online Makale