ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 56 (4)
Cilt: 56  Sayı: 4 - 2022
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Frontmatters

Sayfalar I - V

DERLEME
2.
Substernal guatrın cerrahi tedavisi part 2: Servikal ve ekstra servikal yaklaşımlar, komplikasyonlar
Surgical Treatment of Substernal Goiter Part 2: Cervical and Extracervical Approaches, Complications
Mehmet Uludag, Mehmet Taner Unlu, Nurcihan Aygun, Adnan Isgor
PMID: 36660384  PMCID: PMC9833341  doi: 10.14744/SEMB.2022.41103  Sayfalar 439 - 452
Substernal guatrın en uygun tedavisi cerrahidir. Bu hastalar preoperatif dönemde dikkatli ve multidisipliner olarak değerlendirilmeli ve cerrahi tedavi preoperatif olarak planlanmalıdır. Substernal guatrların çoğu servikal yaklaşımla rezeke edilebilmesine rağmen, hastaların küçük bir kısmında ekstraservikal yaklaşım gerekebilir. Tiroidektomiye bağlı substernal guatrın cerrahi komplikasyonları diğer tiroidektomilere göre daha yüksektir. Substernal guatrda tiroidektomiye bağlı komplikasyonların yanı sıra cerrahi girişimin tipine bağlı komplikasyonlar da ortaya çıkabilir. Ekstra servikal yaklaşım gerekebilecek hastalar ameliyat öncesi göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi ve anestezi uzmanı ile konsülte edilmeli; cerrahi tedavi birlikte planlanmalıdır. Bu bölümde servikal yaklaşım yöntemlerini, ekstra servikal yaklaşım yöntemlerini, teknik detayları ve komplikasyonları detaylı olarak değerlendirmeyi amaçladık. (SETB-2022-10-217)
The most appropriate treatment of substernal goiter (SG) is surgery. These patients should be evaluated carefully and multidisciplinary in pre-operative period and surgical management should be planned preoperatively. Although most of the SGs can be resected by the cervical approach, an extracervical approach may be required in a small proportion of patients. Surgical complications of SG related to thyroidectomy are higher than other thyroidectomies. In addition to the complications related to thyroidectomy, complications related to the type of surgical intervention may also occur in SG. The patients who may be needed extracervical approaches should be consulted with thorax surgeons, cardiovascular surgeons, and anesthesiologists preoperatively; the surgical management should be planned together. In this part, we aimed to evaluate the cervical approach methods, extracervical approach methods, technical details, and complications in detail.

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
COVID-19 Pandemisinin Alzheimer Hastalığı Üzerindeki Nöropsikiyatrik Etkileri: Tam ve Kısmi Kapanmanın Karşılaştırmalı Çalışması
Neuropsychiatric Effects of COVID-19 Pandemic on Alzheimer’s Disease: A Comparative Study of Total and Partial Lockdown
Nilgun Cinar, Sevki Sahin, Sibel Karsidag, Fenise Selin Karali, Miruna Florentina Ates, Ozge Gonul, Tugba Okluoglu, Fettah Eren, Nazli Gamze Bulbul, Dilek Yilmaz Okuyan, Ozlem Totuk, Esra Aciman Demirel, Meltem Karacan Golen, Zerrin Yildirim, Hamdi Erhan, Busra Sumeyye Arica Polat, Nesrin Ergin, Esma Kobak Tur, Ozlem Akdogan
PMID: 36660381  PMCID: PMC9833339  doi: 10.14744/SEMB.2022.40326  Sayfalar 453 - 460
Amaç: Coronavirus 2019 (COVID-19)’a bağlı olarak yaşanan kapanma süreçleri Alzheimer Hastalarının nöropsikiyatrik durumu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Bu çalışmada, Alzeimer Hastalarının tam ve kısmi karantina dönemlerindeki nöropikiyatrik durumları değerlendirilerek geleceğe yönelik çıkarımların bulunması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız prospektif, kesitsel ve çok merkezli bir çalışma olup; Türkiye'nin farklı bölgelerindeki polikliniklerce en az bir yıldır takip edilen Alzheimer Hastalarıyla yapılmıştır. Sosyo-demografik bilgiler, komorbidite, mobilite ile tam kapanma ve kısmi kapanma sürecindeki sosyal etkileşim düzeyi, Klinik Demans Değerlendirme (CDR) Ölçeği ve Nöropsikiyatrik Envanter’e (NPI) ilişkin bilgiler bakımverenler ile dolduruldu.
Bulgular: Çalışmaya toplam 302 Alzheimer Hastası (ortalama yaş: 78±8 yıl, ortalama eğitim süresi: 5,8±9 yıl) dahil edildi. En sık eşlik eden hastalığın hipertansiyon olmak üzere, toplam komorbidite oranı %84 olarak bulundu. NPI skorlarının ortalaması tam kapanmada 22,9±21 ve kısmi kapanmada 17,7±15 olup gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu. Kapanma süreleri ve cinsiyete göre NPI puanlarının toplam puanları ile karşılaştırıldığında, tam kapanmada sosyal etkileşimlerin varlığı, mobilite ve komorbiditelerin etkisi kısmi kapanmaya göre daha yüksek bulundu. Tam kapanmadan kısmi sokağa çıkma yasağına geçildiğinde, komorbiditeler, mobilite ve CDR'ın NPI puanları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu bulundu. Regresyon analizinde, her iki kapanma süresi için de Alzheimer Hastalarının nöropsikiyatrik durumu üzerinde en etkili parametrenin CDR puanı olduğu bulundu.
Sonuç: Kapanma ile ilgili kısıtlamalar azaltıldığında, Alzheimer Hastalarının nöropsikolojik durumları önemli ölçüde iyileşti. Kapanma kuralları bu veriler göz önünde bulundurularak düşünülmelidir. (SETB-2021-12-375)
Objectives: Coronavirus disease 2019 (COVID-19)-related lockdown may have a negative effect on the neuropsychiatric status of Alzheimer’s disease (AD) cases. In this study, it was aimed to find future implications by evaluating the neuropsychiatric conditions of AD cases during total and partial lockdown periods.
Methods: It is a prospective, cross-sectional, and multicenter study that includes AD cases which have been followed for at least 1 year by outpatient clinics from different regions of Turkey. Sociodemographic data, comorbidities, mobility, existence of social interactions, clinical dementia rating (CDR) scale, and neuropsychiatric inventory (NPI) for total and partial lockdown were questioned by the caregivers with the help of case files of the patients.
Results: A total of 302 AD cases were enrolled to the study (mean age: 78±8 years, mean duration of education: 5.8±9 years). The total comorbidity ratio was found to be 84%, with the most frequent comorbidity being hypertension. The mean NPI score was 22.9±21 in total lockdown and 17.7±15 in partial lockdown, which is statistically significantly different. When lockdown periods were compared with the total scores of NPI scores according to gender, existence of social interactions, mobility, and comorbidities were found higher in the total lockdown than the partial lockdown. When switching from total lockdown to partial lockdown, the presence of comorbidities, mobility, and CDR were found to be factors that had a significant effect on NPI scores. In regression analysis, CDR score was found as the most effective parameter on the neuropsychiatric status of AD cases for both lockdown periods.
Conclusion: When lockdown-related restrictions were reduced, the neuropsychological conditions of AD cases were significantly improved. Lockdown rules should be considered with these data in mind.

4.
SARS-CoV-2 ile İlişkili Multisistem İnflamatuar Sendromlu Çocuklarda Kardiyak Değerlendirme
Cardiac Evaluation in Children with Multisystem Inflammatory Syndrome Associated with SARS-CoV-2
Muhammed Karabulut, Dogukan Aktas, Belma Yasar, Ercument Petmezci, Nazan Dalgic
PMID: 36660390  PMCID: PMC9833351  doi: 10.14744/SEMB.2022.23921  Sayfalar 461 - 465
Amaç: Kalp, çocuklarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile ilişkili multisistem inflamatuar sendromdan (MIS-C) sıklıkla etkilenen organlardan biridir. Çalışmada, MIS-C'li hastalarda kardiyak tutulum değerlendirildi.
Metod: Bu retrospektif çalışmada, MIS-C'li hastaların şikayetleri, fizik muayeneleri ve kardiyak bulguları değerlendirildi.
Bulgular: MİS-C'li 16 hasta (4 erkek ve 12 kız) çalışmaya dahil edildi. Ortanca yaş 6 (5-17) yıldı. Hastalarda çarpıntı (%6), göğüs ağrısı (%12), EKG değişiklikleri (%50), kapak yetersizliği (%50), düşük ejeksiyon fraksiyonu (%6), koroner dilatasyon (%6), troponin (%38), ve d-dimer (%88) yüksekliği tespit edildi. Bir hasta öldü. Kapak yetersizliği 5 (%31) hastada devam etti.
Sonuç: Kardiyak erken dönem sonuçları çok şiddetli olan MİS-C'nin geç dönem etkileri hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde çocukluk çağı hastalıkları arasında önemli bir sağlık sorunu haline gelecek olan MİS-C'nin anlaşılması için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. (SETB-2021-10-309)
Objectives: The heart is one of the organs frequently affected by the multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C), associated with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection. Cardiac involvement in patients with MIS-C was evaluated with physical examination findings, biochemical test, and cardiological imaging tests. We reported the degree of cardiac involvement in patients with MIS-C.
Methods: In this retrospective study, the complaints, physical examination, and cardiac findings of patients with MIS-C were evaluated.
Results: Sixteen patients (four males and 12 females) with MIS-C were included in the study. The median age was 6 (5–17) years. In patients, palpitations (6%), chest pain (12%), ECG changes (50%), valve insufficiency (50%), low ejection fraction (6%), coronary dilatation (6%), troponin (38%), and d-dimer (88%) elevation were detected. One patient died. Valve insufficiency persisted in 5 (31%) patients.
Conclusion: Severe cardiac involvement can be seen in MIS-C patients. Due to its serious effects on mortality and morbidity, cardiac involvement should be evaluated with cardiac imaging tools such as echocardiography and ECG in all MIS-C patients.

5.
COVID-19’a bağlı uzun dönem koku ve tat bozuklukları bulguları nelerdir?
What Is the Long-Term Findings of Olfactory and Taste Loss due to COVID-19?
Bilge Turk, Alperen Aybal, Egehan Salepci, Senem Kurt Dizdar, Suat Turgut
PMID: 36660391  PMCID: PMC9833342  doi: 10.14744/SEMB.2022.56492  Sayfalar 466 - 472
Amaç: Hafif-orta ve ağır-kritik şiddetli Covid-19 hastalarında koku ve tat bozukluklarının prevalansını, şiddetini ve uzun dönem seyri ve bulgularını belirlemek.
Materyal Metod: Hastanemizde MART-Nisan 2020 tarihleri arasında SARS-CoV-2 pozitif olan tüm erişkin hastalara hastalık sırasında anket uygulanmış ve en az 12 aylık takipten sonra tat ve koku bozukluğu olan hastalara bu semptomların seyrini ve ilerlemesini belirlemek için ikinci bir anket uygulandı. Demografik özellikler ve klinik bulguları ile hastalık şiddeti değerlendirildi.
Bulgular: Koku ve/veya tat bozukluğu semptomları olan toplam 77 hasta çalışmaya dahil edildi. Tanı sırasında 58 (% 75.3) hastada koku bozukluğu ve 75 (%97.4) hastada tat bozukluğu mevcuttu. 12-14 aylık takip sonrası 12 (% 15.6) hastada devam eden koku bozukluğu ve 6 (% 8) hastada tat bozukluğu bulguları devam ediyordu. Takiplerde 3 (%3.9) hastanın kakosmisi ve 5 ( % 6.5) hastanın parozmisi mevcuttu. Koku ve/veya tat bozukluğu devam eden hastaların VAS skorları değerlendirildiğinde erkek ve kadın cinsiyeti arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Semptomların varlığı ve şiddeti ile hastalığın şiddeti karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Koku ve tat bozukluğu COVID-19’un mevcut semptomları arasında görünmektedir. COVID-19 hastalarındaki koku ve tat kaybının prognozu ve tedavisi halen belirsizdir. İyileşmeyi hızlandırmak ve sağlamak için patofizyoloji ve tedavi seçenekleri belirlenmelidir. (SETB-2022-09-209)
Objectives: The objective of this study was to determine prevalance, severity, course, and long-term findings of smell and taste disorders of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients in mild-moderate and severe-critical disease spectrum.
Methods: All adult patients conducted in our hospital with positive severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 between March and April 2020 were surveyed during disease course and those with olfactory and taste loss were re-surveyed to determine the course and progress of these symptoms after at least 12-month follow-up. Demographic features and clinical findings were evaluated as well as disease severity.
Results: A total of 77 patients with smell and/or taste loss symptoms were included in the study. At diagnosis, 58 (75.3%) patients had loss of smell and 75 (97.4%) had loss of taste. After a follow-up period of 12–14 months, 12 (15.6%) patients had ongoing loss of smell and six (8%) patients had ongoing loss of taste. Three (3.9%) patients complained of cacosmia and 5 (6.5%) complained of parosmia at follow-up. The presence of ongoing visual analog scale scores of smell and/or taste was not statistically significant between male and female patients. When presence and severity of symptoms were compared by disease severity, no statistically significant difference was found.
Conclusion: Smell and taste loss seem to be among the presenting symptoms of COVID-19. The prognosis and the treatment of the smell loss and taste loss in COVID-19 patients remains unclear. To improve and accelerate recovery, the pathophysiology and the treatment options must be validated.

6.
Vertikal alar rezeksiyon (VAR) tekniğinin tip stabilitesi üzerine etkisi; Uzun dönem sonuçları
The Effect of the Vertical Alar Resection (VAR) Technique on Tip Stability; Long-Term Results
Sureyya Seneldir, Tolga Kirgezen, Arzu Yasemin Korkut
PMID: 36660382  PMCID: PMC9833345  doi: 10.14744/SEMB.2022.24603  Sayfalar 473 - 481
Amaç: Burun ucunun 3 ana özelliği nazal tip projeksiyonu (NTP), nazal tip rotasyonu (NTR) ve belirginliğidir. Burun estetik ameliyatı, anatomik varyasyonlar, patolojiler ve çok farklı ameliyat teknikleri nedeniyle zordur. İdeal teknik, sadece kısa vadede değil uzun vadede de iyi sonuçlar vermelidir. Rinoplastide vertikal alar rezeksiyon (VAR) tekniğinin uzun dönem sonuçlarını analiz etmek.
Yöntemler: 2001-2017 yılları arasında kıdemli yazar tarafından VAR yönteminin kullanıldığı rinoplasti ameliyatı olan 48 hasta (42 kadın, 6 erkek) çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 35.5 yıl (18-56 yıl) idi. Ameliyat sonrası ortalama takip süresi 86.8 ay (dağılım 25-225 ay) idi. Hastaların ameliyat öncesi, erken ve geç ameliyat sonrası fotoğraflarını inceledik. Yıllara göre NTP ve NTR değişiklikleri objektif olarak değerlendirildi. Hastalar ayrıca son kontrol ziyaretlerinde Rinoplasti Sonuç Değerlendirme anketini doldurdu
Bulgular: Ortalama NTP (Goode Metodu ile) geç postoperatif kontrolde erken dönemde 0.60'tan 0.59'a, erken postoperatif kontrolde ortalama nazofasiyal açı 29.4'ten 28.7'ye değişti. Erken ve geç postoperatif kontrol arasında ortalama nazolabial açı (NLA) 97.3'ten 94.5'e ve Tip rotasyon açısı (TRA) 35.2'den 35.4'e değişti. NTP ve NLA'nın erken ve geç postoperatif ölçümleri arasındaki farklar anlamlıydı (tümü için p<0,001), ancak TRA anlamlı olarak değişmedi (p>0,001).
Sonuç: VAR, nazal tip modifikasyonu için faydalı bir yöntemdir. VAR ile NTP ve NTR'yi, lateral crus ve burnun uzunluğunu kontrol edebiliriz; Bu teknikle kısa vadede olduğu gibi uzun vadede de tatmin edici sonuçlar elde edilir. (SETB-2022-11-239)
Objectives: Main properties of nasal tip are the nasal tip projection (NTP), the nasal tip rotation (NTR), and the definition. Its surgery is difficult due to anatomic variations, pathologies, and various surgery possibilities. The ideal technique must also provide good results in long-term. The aim of the study was to analyze long-term results of vertical alar resection (VAR) technique in rhinoplasty.
Methods: Forty-eight patients who underwent rhinoplasty operations that VAR method was used by senior author between 2001 and 2017 were included into the study (42 women and six men). The mean age of patients was 35.5 years (range 18–56 years). Mean post-operative follow-up period was 86.8 months (range 25–225 months). We analyzed pre=operative, early, and late post-operative photographs of patients. NTP and NTR changes in years were objectively evaluated. Patients also completed Rhinoplasty Outcome Evaluation questionnaire in their last control visit.
Results: Mean NTP (through Goode Method) was changed from 0.60 in early to 0.59 in late post-operative control, mean nasofacial angle from 29.4 in early to 28.7 in late post-operative control. Mean nasolabial angle (NLA) changed from 97.3 to 94.5 and Tip rotation angle (TRA) from 35.2 to 35.4 between early and late post-operative control. Differences between early and late post-operative measures of NTP and NLA were significant (p<0.001 for all), but TRA did not changed significantly (p>0.001).
Conclusion: VAR is a useful method for modifications of lateral crura and nasal tip. With VAR, we can control NTP and NTR, length of lateral crus and nose; get satisfying and long lasting results.

7.
Papiller Tiroid Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektominin Hipokalsemi Riskinin Karşılaştırılması
Does the Risk of Hypocalcemia Increase in Complementary Thyroidectomy Performed in Papillary Thyroid Cancer?
Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
PMID: 36660383  PMCID: PMC9833338  doi: 10.14744/SEMB.2022.91073  Sayfalar 482 - 488
GİRİŞ: Papiller tiroid kanseri en sık görülen tiroid kanseridir. Bazı hastalarda lobektomi yapıldıktan sonra histopatolojik incelemede saptanan papiller tiroid kanserinin histopatolojik özellikleri nedeniyle karşı loba tamamlayıcı tiroidektomi gerekebilir. Hipokalsemi tiroidektomi sonrası en sık görülen komplikasyon olup, etyolojisi multifaktöryeldir. Tamamlayıcı tiroidektominin hipokalsemi gelişme riskini arttırıp arttırmadığı halen tartışma konusudur. Bu çalışmada papiller tiroid kanseri tanısı ile tamamlayıcı tiroidektomi uygulamasının total tiroidektomiye göre hipokalsemi riskini arttırıp artırmadığını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2015-2018 tarihleri arasında opere edilen, preoperatif veya postoperatif dönemde papiller tiroid kanseri tanısı alan hastaların verileri retrospektif değerlendirilerek 2 hasta grubu oluşturuldu. Grup 1’e ilk ameliyatta lobektomi yapıldıktan sonra patolojik incelemede papiller tiroid kanseri saptanan ve karşı loba tamamlayıcı tiroidektomi uygulanan 19 hasta alındı. Grup 2’ye aynı dönemde total tiroidektomi uygulanan preoperatif veya postoperatif papiller tiroid kanseri tanısı koyulan hastalar arasından yaş ve cinsiyet olarak 1. gruba benzer özelliklerde 53 hasta seçildi. İki grup arasında preoperatif ve postoperatif dönemde kalsiyum metabolizması ile ilgili biyokimyasal parametreler, paratiroid ototransplantasyonu ve istenmeden paratiroid bezi çıkarılması, postoperatif hipokalsemi ve tedavi oranları karşılaştırıldı.
Bulgular: Grup 1’de ve 2’de sırası ile, yaş ortalaması 48.3+12.1 olan 19 hasta (13K, 6E), 46.3+9 (40K, 13E) olan 53 hasta yer almakta olup; yaş ve cinsiyet açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Preoperatif parathormon (PTH), fosfor (P), magnezyum (Mg), D vitamin eksikliği oranı, paratiroid ototransplantasyonu ve tiroid piyesinde paratiroid bezi bulunması açısından anlamlı fark saptanmadı. Preoperatif kalsiyum (Ca) değeri 1. grupta 9.33+0.46 olup, 2. Gruba (9.65+0.41) göre düşüktü (p=0,012). Postoperatif 0. Gün Ca, P, Mg, PTH; 1. gün Ca, Mg, PTH; değerleri arasında anlamlı fark yoktu. Postoperatif 1. Gün P düzeyi 1. grupta (2.86+0.72) 2. gruba (3.6+0.83) göre anlamlı olarak düşüktü. Postoperatif hipkalsemi oranları grup 1 ve 2’de sırası ile %21.1, %30.2 olup fark anlamlı değildi (p=0,558). Her iki gruptada hipokalsemiler geçici olup, kalıcı hipoparatiroidi saptanmadı. Grup 1 ve 2’de sırası ile paratiroid ototransplantasyonu (10.5% vs 3.8%; p=0,283), piyeste aksidental çıkarılan paratiroid oranı(0 vs 15.1; p=0,185) benzerdi.Postoperatif dönemde Ca ve bazen aktif D vitamin uygulanması oranı grup1’de %10.5, grup 2’de %22.6 olup, tedavi alma açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p=0,327).
Sonuç: Postoperatif histopatolojik olarak papiller tiroid kanseri tanısı alan bazı hastalarda tamamlayıcı tiroidektomi gerekli olabilir. Tamamlayıı tiroidektomi prosedürü, total tiroidektomiye göre hipokalsemi riskini artırmadan uygulanabilir. (SETB-2022-10-219)
Objectives: Papillary thyroid cancer (PTC) is the most common type of thyroid cancers. In some patients, due to the histopathological features of PTC, complementary thyroidectomy (CT) may be needed to contralateral thyroid lobe after lobectomy. Hypocalcemia is the most common complication after thyroidectomy and its etiology is multifactorial. It is still controversial whether the CT increases the risk of hypocalcemia or not. In this study, we aimed to evaluate whether CT procedure increases the risk of hypocalcemia compared to total thyroidectomy (TT) in PTC patients.
Methods: The data of the patients who were operated between 2015 and 2018 and diagnosed with PTC in the pre-operative or post-operative period were evaluated retrospectively, and two patient groups were formed. Group 1 included 19 patients who were diagnosed with PTC in the pathological examination after lobectomy was performed in the first operation, and after that CT was performed to the contralateral lobe. Among the patients who were diagnosed with pre-operative or post-operative PTC in the same period, 53 patients with characteristics similar to the 1st group in terms of age and gender were selected for Group 2. Biochemical parameters related to calcium metabolism in the pre-operative and post-operative periods, parathyroid autotransplantation and unintentional parathyroid gland removal, post-operative hypocalcemia, and treatment rates were compared between the two groups.
Results: There were 19 patients (13 F and 6 M) with a mean age of 48.3±12.1 years and 53 patients with a mean age of 46.3±9 (40 F and 13 M) in Groups 1 and 2, respectively, and there was no significant difference between the groups in terms of age and gender. There was no significant difference in terms of pre-operative parathormone (PTH), phosphorus (P), magnesium (Mg), Vitamin D deficiency rate, parathyroid autotransplantation, and presence of parathyroid gland in thyroid specimen. Pre-operative calcium (Ca) value was 9.33±0.46 in Group 1 and lower than Group 2 (9.65±0.41) (p=0.012). There was no significant difference between the groups in terms of post-operative day 0 Ca, P, Mg, and PTH and post-operative day 1 Ca, Mg, and PTH. Post-operative day 1 P level was significantly lower in Group 1 (2.86±0.72) compared to Group 2 (3.6±0.83). Post-operative hypocalcemia rates were 21.1% and 30.2% in Groups 1 and 2, respectively, and the difference was not significant (p=0.558). In both groups, hypocalcemia was transient and permanent hypoparathyroidism was not detected. Parathyroid autotransplantation rates (10.5% vs. 3.8%; p=0.283) and the rate of unintentionally removed parathyroid gland (0 vs. 15.1; p=0.185) were similar in Groups 1 and 2, respectively. Ca and active Vitamin D administration rates in the post-operative period were similar in Group 1 and Group 2 (10.5% vs. 22.6%; respectively), and there was no significant difference between the groups in terms of receiving treatment (p=0.327).
Conclusion: CT can be necessary in some patients with post-operative diagnose of PTC. CT can be performed without increased risk of hypocalcemia compared to TT.

8.
Minimal invaziv paratiroidektomi çağında primer hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde bilateral boyun eksplorasyonunun yeri
The Role of Bilateral Neck Exploration for Primary Hyperparathyroidism in the Minimally Invasive Parathyroidectomy Era
Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
PMID: 36660393  PMCID: PMC9833349  doi: 10.14744/SEMB.2022.42492  Sayfalar 489 - 496
Giriş: Son yıllarda primer hiperparatiroidinin (pHPT) cerrahi tedavisinde görüntüleme yöntemlerinin katkısı ile seçilmiş hastalarda minimal invaziv paratiroidektomi (MİP) tedavisi standart hale gelmiştir. Bununla birlikte bazı hastalarda bilateral boyun eksplorasyonu (BBE) gerekli olabilmektedir. Bu çalışmada BNE gerekliliği ile ilgili faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal ve Metod: 2010-2019 tarihleri arasında tek cerrah tarafınden opere edilen hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar MİP ve unilateral boyun eksplorasyonu (UNE) (grup 1) ve BBE (grup 2) olarak 2 gruba ayrıldı. BNE gerekliliği ile ilgili risk faktörleri değerlendirildi.
Bulgular: Yaş ortalaması 54.1±12.8 olan 344 hasta (288K, 56 E) (grup 1: 229, grup 2: 115) çalışmaya alındı. Grup 1’de grup 2’ye göre preoperatif parathormon (PTH) düzeyi (288 vs 190, p<0.001,) sintigrafide uyumlu, uyumsuz ve negatif görüntüleme (sırası ile 82.5% vs 28.7%, 9.6% vs 19.1, 7.9% vs 52.25; p<0.001), ultrasonografide uyumlu, uyumsuz ve negatif görüntüleme (sırası ile 72.9% vs 20%, 7% vs 19.1%, 201% vs 60.9%; p<0.001), USG ve sintigrafi kombinasyonunda iki pozitif, tek pozitif ve negatif görüntüleme (sırası ile 72.5% vs 11.3%, 25.8% vs 55.7%, 1.7 vs 33%; p<0.001), patolojide tek adenom, çift adenom, hiperplazi oranları (sırası ile 96.1% vs 79.1%, 3.1% vs 12.2%, 0.9% vs 8.7%; p<0.001), ek tiroidektomi uygulanması (sırası ile 11.4% vs 38.3%; p<0.001), çıkarılan bezin çapı (2.03 vs 1.58 cm; p<0.001), çıkarılan bezin hacmi (sırası ile 2.27 vs 1.22 cm3, p<0.001), anlamlı olarak farklı idi. Multinominal lojistik regresyon analizinde preoperatif PTH’nın düşük olması, sintigrafinin patolojik bez için uyumlu olmasına göre uyumsuz olması (odd ratio (OR): 3.690; p=0.027), negatif olması (OR: 9.174, p=0.000), ek tiroidektomi gerekliliği (OR: 5.067; p=0.000) BBE gerekliliğini arttıran bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi. Uzun dönem kür oranları (sırası ile 98.3% vs 94.8%, p=0.079) benzerdi
Sonuçlar: Günümüzde halen pHPT’li hastaların önemli bir bölümünün cerrahi tedavisinde BBE gerekli olabilmektedir. Bizim sonuçlarımıza göre preoperatif yüksek PTH değerlerine göre düşük PTH düzeyinde, pozitif ve uyumlu sintigrafiye göre uyumsuz ve negatif sintigrafili hastalarda, ek tiroidektomi uygulanacak hastalarda BBE gerekliliği olasılığı daha yüksektir. BBE, MIP’nin alternatifi değil, paratiroid cerrahisinde optimal sonucu elde edebilmek için MIP’nin tamamlayıcısı olan etkin bir seçenek olduğu düşüncesindeyiz. (SETB-2022-11-249)
Objectives: In recent years, together with the contribution of new imaging methods, minimally invasive parathyroidectomy (MIP) has become the standard procedure in selected patients with the primary hyperparathyroidism (pHPT). However, some patients may still need bilateral neck exploration (BNE). In this study, we aimed to evaluate the factors associated with the necessity of BNE.
Methods: Data of the patients, operated by same single surgeon in between 2010 and 2019, were evaluated retrospectively. Patients were divided into two groups as MIP group (group 1) and BNE group (group 2). The risk factors associated with necessity of BNE were evaluated.
Results: Three hundred and forty-four patients (288 females and 56 males) were included in study. The mean age was 54.1±12.8. Pre-operative parathormone level (288 pg/mL vs. 190 pg/mL, p<0.001; respectively), compatible, inconsistent and negative imaging on scintigraphy (82.5% vs. 28.7%, 9.6% vs. 19.1, 7.9% vs. 52.25%, p<0.001; respectively), compatible, inconsistent and negative imaging in ultrasonography (USG) (72.9% vs. 20%, 7% vs. 19.1%, 20.1% vs 60.9%, p<0.001; respectively) in combination of USG and scintigraphy, two positive, single positive and negative imaging (72.5% vs. 11.3%, 25.8% vs. 55.7%, 1.7 vs. 33%, p<0.001; respectively), single adenoma, double adenoma, hyperplasia rates in pathology (96.1% vs. 79.1%, 3.1% vs. 12.2%, 0.9% vs. 8.7%, p<0.001; respectively), concomitant thyroidectomy (11.4% vs. 38.3%, p<0.001; respectively), diameter of the removed gland (2.03 vs. 1.58 cm, p<0.001; respectively), and volume of the removed gland (2.27 vs. 1.22 cm3, p<0.001; respectively), were significantly different in group 1 compared to group 2. Low pre-operative parathormone, discordant pathological gland localization compared to pathological gland compatible with scintigraphy images (odds ratio [OR]: 3.690; p=0.027), negative scintigraphy images (OR: 9.174, p=0.000), and need for additional thyroidectomy (OR: 5.067); p=0.000) were determined as independent risk factors increasing the need for BNE in the multinomial logistic regression analysis. Long-term cure rates were similar (98.3% vs. 94.8%, p=0.079; respectively).
Conclusion: At present, BNE may be necessary in the surgical treatment of a significant proportion of patients with pHPT. According to our results, the possibility of BNE requirement is higher in patients with low PTH level compared to pre-operative high PTH values, in patients with discordant and negative scintigraphy compared to positive and compatible scintigraphy, and in patients who will undergo additional thyroidectomy. We think that BNE is not an alternative to MIP, but an effective option that is complementary to MIP to achieve optimal results in parathyroid surgery.

9.
Pankreas duktal adenokarsinomu nedeni ile ameliyat edilen hastalarda en büyük metastatik lenf nodu boyutunun postoperatif sonuçlar üzerine etkisi
Effects of the Largest Metastatic Lymph Node Size on the Outcomes of Patients who Underwent Pancreaticoduodenectomy for Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Emre Bozkurt, Tutku Tufekci, Serkan Sucu, Cagri Bilgic, Emre Ozoran, Ibrahim Halil Ozata, Mesut Kaya, Gurkan Tellioglu, Orhan Bilge
PMID: 36660387  PMCID: PMC9833343  doi: 10.14744/SEMB.2022.33340  Sayfalar 497 - 502
Amaç: Pankreas kanserinde metastatik lenf nodlarının prognostik önemi, kötü prognoz nedeniyle her zaman dikkat çekmiştir ve bazı kantitatif faktörler, postoperatif sonuçları önemli ölçüde öngörmek için araştırılmıştır. Boyut, lenf düğümünün kolay ölçülebilen morfolojik özelliklerinden birisi olup, en büyük metastatik lenf düğümü (LMLN) boyutunun sağkalım sonuçları üzerindeki etkisine ilişkin veriler pankreas kanseri için tanımlanmamıştır.
Pankreas duktal adenokarsinomlu hastaların prognozu üzerine LMLN boyutunun etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma ile Şubat 2015 ile Mayıs 2020 arasında pankreas duktal adenokarsinomu (PDAK) nedeni ile ameliyat edilen hastalar lenf nodu evrelerine ve LMLN boyutu için hesaplanan eşik değerine göre gruplandırarak LMLN boyutunun sağkalım sonuçları üzerindeki etkisi karşılaştırılacaktır.
Bulgular: 131 hastadan oluşan çalışma kohortunda yaş ortalaması 63.9±10.8 yıl ve 77 hasta kadındı. Hastaların 99'u pN1, 32'si pN2 evresindeydi. Prognozu tahmin etmek için LMLN boyutunun optimal eşik noktası 7.5 mm [duyarlılık = %81 ve özgüllük = %81] olarak hesaplandı. pN1 evreli hastaların 34'ünde (%34.3) ve pN2 evreli hastaların 7'sinde (%21.9) 7.5 mm'den küçük lenf nodu vardı. LMLN boyutu <7.5 mm olan hastalarda 3 yıllık sağkalım anlamlı olarak daha uzundu (%56.2 - %18.2, p<0.001). LMLN boyutu <7.5 mm olan hastalar, pN1 lenf nodu evresi olan hasta alt grubunda istatistiksel olarak anlamlı daha uzun medyan sağkalım oranına sahipken, pN2 hastalarının alt grupları arasında medyan sağkalım oranlarında anlamlı bir fark gözlenmedi (p=0.237).
Sonuç: En büyük metastatik lenf nodu boyutu PDAK hastalarında sağkalımın potansiyel belirteçlerinden birisidir. (SETB-2022-04-108)
Objectives: Prognostic importance of metastatic lymph nodes in pancreatic cancer is always garnered attention due to dismal prognosis, with some quantitative factors drawing attention for significantly predicting outcomes. Size is one of the easy approach morphological characteristics of the lymph node, and data for effect of largest metastatic lymph node (LMLN) size on survival outcomes are lacking in pancreatic cancer. We aim to evaluate the effect of LMLN size on the prognosis of patients with pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC).
Methods: This retrospective study evaluates the effect of LMLN size on survival outcomes by grouping the patients who were surgically treated for PDAC, according to their lymph node stage and calculated cutoff value for LMLN size, between February 2015 and May 2020.
Results: In the study cohort of 131 patients, the mean age was 63.9±10.8 years and 77 patients were female. Ninety-nine of the patients had pN1, 32 had pN2 stage disease. The optimal cutoff point of LMLN size for predicting the prognosis was calculated as 7.5 mm (sensitivity = 81% and specificity = 81%). 34 (34.3%) of pN1 and 7 (21.9%) of pN2-staged patients had lymph node smaller than 7.5 mm. Three-year survival was significantly longer for patients whose LMLN size was <7.5 mm (56.2–18.2%, p<0.001). Whereas, the patients with LMLN size <7.5 mm had statistically significant longer median survival rate in the subgroup of patients with pN1 lymph node stage, no significant difference in median survival rates was observed between subgroups of pN2 patients (p=0.237).
Conclusion: The present study demonstrated that the LMLN size was one of the potential predictors of survival in patients with PDAC.

10.
Akut Komplike Olmayan Divertikülit Tedavisi: Yatarak veya Ayaktan
Management of Acute Uncomplicated Diverticulitis: Inpatient or Outpatient
Emre Teke, Huseyin Ciyiltepe, Nuriye Esen Bulut, Yasin Gunes, Mehmet Mahir Fersahoglu, Anil Ergin, Bora Karip, Kemal Memisoglu
PMID: 36660380  PMCID: PMC9833335  doi: 10.14744/SEMB.2022.27095  Sayfalar 503 - 508
Amaç: Divertiküler hastalık oldukça sık görülen bir durumdur. Batı toplumunda dokuzuncu dekatta nüfusun %50'sini etkiler. Akut divertikülit en sık görülen komplikasyondur. Klinik olarak stabil olup sıvıyı tolere eden hastalar, sıvı alım toleransı kötüleşirse, ateş yükselirse veya ağrı artarsa hastaneye yatırılmalıdır. Bağırsak istirahati, intravenöz sıvı tedavisi ve ampirik antibiyotik tedavisi, hastaneye başvuran hastalarda geleneksel tedavilerdir. Bu retrospektif çalışma, komplike olmayan akut divertikülit tanısı alan hastaların ayaktan veya yatarak tedavisini etkileyecek parametreleri belirlemeyi amaçlamaktadır.
Yöntemler: Ocak 2018-Aralık 2020 tarihleri arasında karın ağrısı ile acil servise başvuran ve intravönöz contrast madde verilmesi sonrası çekilen bilgisayarlı tomografide(BT) komplike olmayan divertikülit (modifiye Hinchey 1a) tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hasta kayıtları retrospektif olarak Excel dosyasına kaydedildi. Acil serviste görüldükten sonra yatan hasta grubu (Grup 1) ile ayaktan takip grubu (Grup 2) arasında karşılaştırma yapıldı.
Bulgular: Çalışma akut komplike olmayan divertiküliti (modifiye Hinchey 1a) olan 172 hastayı içermektedir. 110 (%64,0) hasta yatarak takip ve tedavi edilirken (Grup 1) 62 (%36,0) hasta ayaktan (Grup 2) takip edildi. Taburculuk sonrası ilk 30 gün içinde (hem ayaktan takip edilen hem de yatan hasta grubunda tedavi sonrası) hastaneye tekrar başvuran hastalar açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.
Sonuç: Komplike olmayan Modifiye Hinchey 1a hastalarında yatış kriterlerini değerlendirdiğimiz bu retrospektif çalışmada hastaların şiddetli fizik muayene bulguları olmaması durumunda güvenle ayaktan tedavi olabileği bulundu. Taburculuk sonrası yeniden hastaneye yatış açısından iki grup arasında fark olmamasına ve Modifiye Hinchey 1a divertiküliti olan hastaların ayaktan oral antibiyotik tedavisi ile takibinin güvenilir olabileceği düşünülse de, daha geniş hasta sayısı ile prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. (SETB-2022-02-030)
Objectives: Diverticular disease is a highly frequent condition and affects 50% of the population in the 9th decade in Western society. Acute diverticulitis is the most prevalent complication. The patients who are clinically stable and tolerate fluid should be hospitalized if fluid intake tolerance worsens, fever occurs, or pain increases. Bowel rest, intravenous fluid therapy, and empiric antibiotic therapy are the traditional treatments for patients admitted to the hospital. This retrospective study aimed to determine the parameters that will affect the outpatient or inpatient treatment of patients diagnosed with uncomplicated acute diverticulitis.
Methods: Patients who presented to the emergency department with abdominal pain between January 2018 and December 2020 and were diagnosed with uncomplicated diverticulitis (modified Hinchey 1a) on computed tomography (CT) taken after intravenous contrast material shoot up were included in the study. Patient records were recorded retrospectively in the Excel file. After being seen in the emergency department, a comparison was performed between the inpatient group (Group 1) and the outpatient follow-up group (Group 2).
Results: The study comprised 172 patients with acute uncomplicated diverticulitis (modified Hinchey 1a). While 110 (64.0%) patients were followed up and treated as inpatients (Group 1), 62 (36.0%) patients were followed up as outpatients (Group 2). There was no statistically significant difference between the two groups in terms of patients readmitted to the hospital in the first 30 days after discharge (both for outpatient follow-up in the emergency department and after treatment in the inpatient group).
Conclusion: In this retrospective study, in which we evaluated the hospitalization criteria in uncomplicated Modified Hinchey 1a patients, it was found that patients can be safely treated as an outpatient if they have poor physical examination findings. Although there was no difference between the two groups in terms of hospital readmission after discharge and it was thought that follow-up of patients with Modified Hinchey 1a diverticulitis with outpatient oral antibiotic therapy might be reliable, prospective studies with larger numbers of patients are needed.

11.
Diabetes as an Isolated Cause of Minor Lower Limb Amputations
Diabetes as an Isolated Cause of Minor Lower Limb Amputations
Jose Maria Pereira de Godoy, Germano Tazinaffo, Barbara Chrısto, Maria deFatima Guerreiro Godoy
PMID: 36660392  PMCID: PMC9833348  doi: 10.14744/SEMB.2022.34979  Sayfalar 509 - 512
Objectives: Amputation is a devastating but preventable complication of diabetes and peripheral arterial disease. The aim of the present study was to investigate whether diabetes mellitus is an important isolated cause of toe amputation.
Methods: A cross-sectional study was conducted involving the records of 108 patients with minor lower limb amputations and 80 with major lower limb amputations. Association between diabetes/chronic arterial insufficiency and level of amputation was tested. Statistical analysis was performed using Fisher’s exact test.
Results: The prevalence of diabetes was 87.5% among patients submitted to minor amputations and 52.5% among those submitted to major amputations with or without chronic arterial disease. This difference was statistically significant (p<0.0001, Fisher’s exact test). A total of 44.44% of the patients submitted to minor amputations had diabetes alone (no chronic arterial insufficiency), whereas only 14.81% of the patients submitted to major amputations did not have chronic arterial insufficiency. Thus, diabetes was significantly associated with minor lower limb amputations (p<0.0004, Fisher’s exact test).
Conclusion: Based on the present findings, patients with diabetes are at greater risk of toe amputation compared to those with chronic arterial disease. (SETB-2022-03-072)
Objectives: Amputation is a devastating but preventable complication of diabetes and peripheral arterial disease. The aim of the present study was to investigate whether diabetes mellitus is an important isolated cause of toe amputation.
Methods: A cross-sectional study was conducted involving the records of 108 patients with minor lower limb amputations and 80 with major lower limb amputations. Association between diabetes/chronic arterial insufficiency and level of amputation was tested. Statistical analysis was performed using Fisher’s exact test.
Results: The prevalence of diabetes was 87.5% among patients submitted to minor amputations and 52.5% among those submitted to major amputations with or without chronic arterial disease. This difference was statistically significant (p<0.0001, Fisher’s exact test). A total of 44.44% of the patients submitted to minor amputations had diabetes alone (no chronic arterial insufficiency), whereas only 14.81% of the patients submitted to major amputations did not have chronic arterial insufficiency. Thus, diabetes was significantly associated with minor lower limb amputations (p<0.0004, Fisher’s exact test).
Conclusion: Based on the present findings, patients with diabetes are at greater risk of toe amputation compared to those with chronic arterial disease.

12.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Quantification of Volume Mismatch of Acetabulum and Femoral Head in Developmental Dysplasia of Hip
Sitanshu Barik, Vivek Singh, Udit Chauhan, Souvik Paul, Kshitij Gupta, Sunny Chaudhary, Shobha S Arora
PMID: 36660394  PMCID: PMC9833337  doi: 10.14744/SEMB.2022.40221  Sayfalar 513 - 518
Objectives: The sustained subluxation or dislocation of the femoral head over time does not permit normal development of acetabulum and results in predictable pattern of acetabular growth disturbance that is termed hip dysplasia. The primary aim of this study is to analyze and quantify the volume mismatch between acetabulum and femoral head of affected side as compared to normal hip.
Methods: A prospective observational study was conducted by including isolated untreated unilateral idiopathic developmental dysplasia of hip (DDH). After routine clinical and radiographic examination, computed tomography (CT) of both hips was done with pre-determined radiation dosage within safe limits for the pediatric age group in 18 patients of median age 2 years (range 1–5 years).
Results: A significant difference was noted between acetabular index (p<0.001), acetabular volume (p<0.001), femoral head volume (p<0.001), and acetabular anterior sectoral angle (p=0.002) of the affected and the normal hips. As compared to the normal side, the acetabulum is 2.6 times smaller than the normal side and femoral epiphysis volume by 3.8 times. A significant negative correlation (r=−0.66, p=0.04) was noted between posterior acetabular sectoral angle and acetabular volume of affected hip.
Conclusion: CT is an important investigation in evaluation of late-presenting DDH. The absence of femoral head in its orthotopic location affects the volume of acetabulum as well as that of femoral head. The abnormality of the volume of acetabulum which is seen as related to the dysplasia should be studied and assessed in detail in a child of late-presenting DDH. This would guide us toward the coverage defect and type of osteotomy to be performed.

13.
Ailesel Akdeniz ateşi tanılı hastalarda ultrasonografik femoral kartilaj kalınlığı ölçümü ve amioidoz ile diğer hastalık özellikleri ile ilişkisi
Ultrasound Measurement of Femoral Cartilage Thickness in Patients with Familial Mediterranean Fever and its Relation to Amyloidosis and Other Disease Characteristics
Halise Hande Gezer, Didem Erdem Gursoy, Sevtap Acer Kasman, Hatice Sule Baklacioglu, Mehmet Tuncay Duruoz
PMID: 36660385  PMCID: PMC9833340  doi: 10.14744/SEMB.2022.77632  Sayfalar 519 - 524
AMAÇ: Bu çalışmada, ailesel Akdeniz ateşi (AAA) olan hastalarda ve sağlıklı bireylerde femoral kartilaj kalınlığının (FKK) ölçülmesi ve FKK ile amiloidoz gelişimi ve klinik özellikler ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
METOD: Çalışmaya Tel-Hashomer kriterlerine göre AAA tanısı konan hastalar ve sağlıklı kontroller dahil edildi. Her iki dizde femoral kartilaj kalınlığı maksimum diz fleksiyonunda 7-12 MHz lineer prob ile ölçüldü. Her iki dizden üç noktadan ölçüm alındı: lateral femoral kondil (LFK), interkondiler alan (ICA) ve medial femoral kondil (MFK). Hastaların klinik özelliklerinden hastalık süresi, ilaçlar, komorbid durumlar, amiloidoz, kronik böbrek yetmezliği (KBY), FMF gen mutasyonu, artrit, sakroiliit, PRAS skoru ve Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Form (IPAQ-SF) skoru kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya 46 AAA (36 kadın) ve 20 yaş-cinsiyet-BMI uyumlu kontrol (14 kadın) dahil edildi. Hastaların ve kontrollerin yaş ortalamaları sırasıyla 37 ±12.9 ve 37.5 ±8.6 yıldı. Yedi hastada (%15.2) amiloidoz, 3 hastada (%6.5) KBY ve 8 hastada (%17) diz artriti meydana geldi. Hastalık aktivitesi %55.8'inde hafif, %20.9'unda orta ve %23.23'ünde şiddetliydi. AAA ve kontrol gruplarında milimetre cinsinden ortalama FKK değerleri şu şekildeydi: sağda LFK 1,9±0,5 ve 2±0,52, ICA 2,2±0,77 ve 2,25±0,97, MFK 2±0,47 ve 2,25±0,72; sol tarafta LFK 1,9±0,4 ve 2,05±0,55, ICA 2,25±0,87 ve 2,25±0,87, MFK 1,85±0,5 ve 2,25±0,6. AAA'li hastalarda kontrollere kıyasla her iki diz LFK (p<0.05) ve sol MFK (p<0.05) kıkırdak kalınlığı azalmıştı. Artrit, amiloidoz ve KBY olan ve olmayan hastalarda FCT ölçümleri benzerdi (p>0.05). FKK skorları hastalık aktivite grupları arasında farklı değildi (p>0.05).
SONUÇ: AAA hastalarında kontrollere kıyasla FKK azalmıştır ve FKK ile amiloidoz ve hastalık aktivitesi arasında anlamlı bir ilişki yoktur. (SETB-2021-12-369)
Objectives: This study aimed to determine femoral cartilage thickness (FCT) in patients with familial Mediterranean fever (FMF) and healthy individuals and to assess the relationship of FCT with the development of amyloidosis and clinical features.
Methods: Patients diagnosed with FMF according to the Tel-Hashomer criteria and healthy controls were included in the study. FCT of both knees was measured with a 7–12 MHz linear probe in maximum knee flexion. Three midpoint measurements were obtained from each knee: Lateral femoral condyle (LFC), intercondylar area (ICA), and medial femoral condyle (MFC). The patients’ clinic characteristics include disease duration, medications, comorbid conditions, amyloidosis, chronic renal failure (CRF), FMF gene mutation, arthritis, sacroiliitis, PRAS score, and Physical Activity Questionnaire Short Form score were recorded.
Results: A total of 46 patients with FMF (36 women) and 20 age-sex-body mass index-matched controls (14 women) were enrolled in this study. The patients and controls’ mean age were 37±12.9 and 37.5±8.6 years, respectively. Amyloidosis occurred in 7 patients (15.2%), CRF in 3 (6.5%), and knee arthritis in 8 (17%). Disease activity was mild in 55.8%, moderate in 20.9%, and severe in 23.23% of the patients. The mean FCT in millimeter values in the FMF and control groups was as follows: On the right side, LFC 1.9±0.5 and 2±0.52, ICA 2.2±0.77 and 2.25±0.97, and MFC 2±0.47 and 2.25±0.72; on the left side, LFC 1.9±0.4 and 2.05±0.55, ICA 2.25±0.87 and 2.25±0.87, and MFC 1.85±0.5 and 2.25±0.6. Patients with FMF had decreased cartilage thickness at the lateral condyle of both knees (p<0.05) and medial condyle of the left knee (p<0.05) compared with controls. FCT measurements were similar in patients with or without arthritis, amyloidosis, and CRF (p>0.05). FCT scores were not different among the disease activity groups (p>0.05).
Conclusion: These findings suggest that patients with FMF have decreased FCT compared with controls, and there is no significant relationship between the FCT and amyloidosis and disease activity.

14.
Modifiye zorunlu kullanım hareket terapisinin obstetrik brakiyal pleksus palsi hastalarında üst ekstremite fonksiyonlarına etkisi
The Effect of the Modified Constraint-Induced Movement Therapy on the Upper Extremity Functions of Obstetric Brachial Plexus Palsy Patients
Banu Kuran, Selamet Demir Azrak, Beril Dogu, Figen Yilmaz, Hulya Sirzai, Julide Oncu, Rana Terlemez, Aylin Ayyildiz
PMID: 36660395  PMCID: PMC9833333  doi: 10.14744/SEMB.2022.32956  Sayfalar 525 - 535
Amaç: Obstetrik brakiyal pleksus paralizinde (OBPP) üst ekstremitenin fonksiyonel kısıtlılığı, çocuğun günlük yaşam ve sosyal aktivitelere katılımını kısıtlar. Tedavide üst ekstremitenin rehabilitasyona katılımı önemlidir. Zorunlu kullanım hareket terapisi (ZKHT), nörolojik disfonksiyonu olan hastaların üst ekstremite fonksiyonlarını iyileştirmek için kullanılan umut verici bir rehabilitasyon yaklaşımıdır.
Yöntem: Bu tek kör, randomize kontrollü klinik çalışma, 2 ila 12 yaşları arasında kronik OBPP tanısı almış 30 pediyatrik hastayı içermektedir. Hastalar modifiye ZKHT grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki gruptaki hastalara 8 hafta boyunca haftada dört kez klasik rehabilitasyon tedavisi uygulandı. Hem kontrol hem de ZKHT grubuna hareket açıklığı, germe, kuvvetlendirme ve proprioseptif egzersizler verildi. ZKHT grubundaki hastalar 8 hafta boyunca günde 2 saat ve haftada 4 gün kısıtlayıcı kol askıları takılması uygulaması yapıldı. Hastalar, Mallet sınıflandırma sistemi ve Melbourne tek taraflı üst ekstremite değerlendirmesi-2 ölçeği (MA2) kullanılarak tedaviden önce ve sonra değerlendirildi.
Bulgular: Her iki grupta da tedavi sürecinden sonra Mallet ve MA2 skorları anlamlı derecede arttı. Ancak, iyileşme yüzdesi ZKHT grubu için daha yüksekti.
Sonuç: Modifiye ZKHT, OBPP tanılı çocuklarda eklem hareket açıklığını ve ekstremitenin fonksiyonel kullanımını iyileştirmektedir. Bu iyileşme, kontrol grubundaki iyileşmeye kıyasla ZKHT grubunda daha fazladır. ZKHT'nin rutin bir rehabilitasyon sürecinde uygulanması yardımcı olabilir. (SETB-2021-11-333)
Objectives: Functional limitation of the upper extremity (UE) in obstetrical brachial plexus paralysis (OBPP) restricts a child’s participation in daily living and social activities. In treatment, the participation of UE in rehabilitation is important. Constraint-induced movement therapy (CIMT) is a promising rehabilitation approach that is used to improve the UE functions of patients with neurological dysfunctions.
Methods: This single-blinded randomized controlled clinical trial includes 30 pediatric patients diagnosed with chronic OBPP aged between 2 and 12 years. The patients were divided into two groups as a modified CIMT group and a control group. Patients in both groups underwent classical rehabilitation treatment 4 times a week for 8 weeks. Range of motion (ROM), stretching, strengthening, and proprioceptive exercises were given to both control and CIMT group. The patients in the CIMT group had to wear constraining arm slings 2 h per day and 4 days a week for 8 weeks. The patients were evaluated both before and after treatment using the Mallet classification system and the Melbourne unilateral upper limb assessment-2 (The MA2) scale.
Results: In both groups, the Mallet and MA2 scores significantly increased after the treatment process. However, the percentage of improvement was higher for the CIMT group.
Conclusion: Modified CIMT improves the joint ROM and the functional use of the extremity among OBPP-diagnosed children. This improvement is greater in the CIMT group compared to the improvement in the control group. Implementation of CIMT in a routine rehabilitation process may be helpful.

15.
Kronik obstrüktif akciğer hastaliği alevlenmesinde asimetrik dimetilarjinin
Asymmetric Dimethylarginine in COPD Exacerbation
Mufide Arzu Ozkarafakili, Zeynep Mine Yalcinkaya Kara, Erdinc Serin
PMID: 36660388  PMCID: PMC9833347  doi: 10.14744/SEMB.2022.23682  Sayfalar 536 - 542
Amaç: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), ilerleyici hava yolu kısıtlılığı olan bir hastalıktır. Asimetrik dimetil arginin (ADMA) molekülünün hava yolu inflamasyonunda ve yeniden şekillenmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Alevlenme ile başvuran olgularda ADMA ile KOAH arasındaki ilişkiyi ve hastalığın seyrindeki rolünü araştırdık.
Metod: Bu tek merkezli çalışmaya, polikliniğimize KOAH alevlenmesi ile başvuran ortalama yaşı 67 (41-88) olan 56 hasta (%57,1 erkek) ve cinsiyet uyumlu 26 sağlıklı kontrol dahil edildi. ADMA, Beyaz Kan Hücresi Sayısı, eozinofil, nötrofil, lenfosit, C-Reaktif Protein, fibrinojen, Oksijen Satürasyonu %, Solunum Fonksiyon Testi değerleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Kontrol grubuna kıyasla KOAH grubunda ADMA değerleri anlamlı derecede yüksekti (516.93'e karşı 320.05 medyan, p<0.05). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı için Global Girişim' e (GOLD) göre ADMA konsantrasyonlarında anlamlı bir fark gösterilmedi (p>0.05). KOAH' ın prediktif gücünü tahmin etmek için yapılan ROC analizinde, ADMA konsantrasyonu >301 ng/ml değeri ile tüm vakalarda KOAH hastalarını ayırt edebildiği bulundu.
Sonuç: KOAH' ta ADMA seviyeleri karmaşık mekanizmalarla artmaktadır. Hastalığın önemli bir göstergesi olabilir. Bununla birlikte, KOAH' ın şiddeti ve ilerlemesinde bir biyobelirteç olarak kullanımı için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır. (SETB-2022-05-132)
Objectives: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a disease with progressive airway limitation. The asymmetric dimethylarginine (ADMA) molecule is known to be effective in airway inflammation and remodeling. We investigated the relationship between ADMA and COPD, and its role in the course of the disease in cases with exacerbation.
Methods: This single-center study performed in our patient clinic included 56 patients (57.1% of males) with median age 67 (41–88) presented with COPD exacerbation and 26 sex-matched healthy controls. ADMA, white blood cell count, eosinophil, neutrophil, lymphocyte, C-reactive protein, fibrinogen, oxygen saturation%, and pulmonary function test values were compared.
Results: ADMA values were significantly higher (516.93 vs. 320.05 median, p<0.05) in the COPD group compared to the control group. No significant difference was demonstrated in ADMA concentrations according to Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease Stages (p>0.05). In the receiver operating characteristic analysis to estimate the predictive power of COPD, the cutoff ADMA concentration >301 ng/ml was found to be able to distinguish COPD patients in all cases.
Conclusion: ADMA levels increase with complex mechanisms in COPD. It can be a significant indicator of the disease. However, more extensive research is needed for its use as a biomarker in severity and progression of COPD.

16.
Kronik hepatit b ile yaşayan hastalarda oral nükleozid /nükleotid analogları ile tedavi uyumu
Adherence to Treatment with Oral Nucleoside/Nucleotide Analogs in Patients with Chronic Hepatitis B
Derya Ozyigitoglu, Dilek Yildiz Sevgi, Ceren Atasoy Tahtasakal, Ahsen Oncul, Alper Gunduz, Ilyas Dokmetas
PMID: 36660396  PMCID: PMC9833346  doi: 10.14744/SEMB.2022.82608  Sayfalar 543 - 551
Amaç: Antiviral tedaviye uyum tedavi başarısı ve direncin önlenmesi için önemlidir. Nükleoz(t)id analogları ile tedavi alan hastalarda tedaviye uyum oranı ve bunu etkileyen faktörlerin saptanması amaçlanmıştır.
Yöntem: En az bir yıldır kronik hepatit B tanısı ile oral nükleoz(t)id analogu(NA) alan 168 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri ile ilaç atlama durumları uygulanan geri bildirim anketinden elde edilirken, eczane kayıt sisteminden son 1 yıllık ilaçların dökümü yapılarak Medication Possesion Ratio(MPR) hesaplandı.
Bulgular: Hastaların 60’ı (%35,7) kadın, 108’i (% 64,3) erkek idi. Yaş ortalaması 43,61±10,35 olarak hesaplandı. MPR ye göre %29.2 hasta nonadherence- uyumsuz (MPR değeri < 0,90) saptandı. Orta yaşlardan itibaren tedavi uyumunun arttığı görüldü. Hepatit B dışındaki hastalıklar nedeni ile ilaç kullanımı olan hastalarda tedavi uyumu daha yüksek bulundu. Cinsiyet, eğitim- çalışma durumu, medeni hali, sigara- alkol gibi alışkanlıkları, kullanmakta olduğu antiviral tedavinin türü, ilaç alma zaman ve şekli, tedavi başlangıcındaki biopsi bulguları arasında tedavi uyumu açısından anlamlı fark saptanmadı. Hastaların en sık ilaç atlama nedenleri unutkanlık olarak saptandı. Sık görülen diğer nedenler başka işlerle meşgul olma, günlük rutinde değişiklik olmasıydı.
Sonuç: Çalışmamızda MPR ile hesaplanan tedavi uyumu %70.8 olarak saptanmıştır. Bu uyum düzeyi literatürdeki KHB ile yapılan çalışmalara göre daha düşük düzeydedir. KHB hastalarında uyumun hekim tarafından takip edilmesi ve desteklenmesi önemlidir. (SETB-2021-09-282)
Objectives: Adherence to antiviral treatment is important for treatment success and prevention of resistance. It was aimed to determine treatment adherence to nucleoside/nucleotide analogs and factors influencing on adherence.
Methods: The study included 168 patients who received oral nucleoside/nucleotide analog with diagnosis of chronic hepatitis for at least 1 year. Data regarding demographic characteristics and missed drug were collected using a survey, while list of medication within prior year were extracted from pharmacy registry and Medication Possession Rate (MPR) was calculated.
Results: There were 60 women (35.7%) and 108 men (64.3%) in the study. Mean age was calculated as 43.61±10.35 years. It was found that 29.2% of patients were non-adherent based on MPR (MPR<0.90). It was observed that adherence was improved on middle age. Treatment adherence was found to be higher in patients receiving medication due to disorders other than hepatitis B. It was found that there was no significant difference in adherence according to age, gender, occupation status, marital status, smoking or alcohol consumption habits, type of antiviral treatment, time and mode of drug intake, and biopsy finding at time of drug prescription. The most common cause was identified as forgetfulness for missed drug. Other common causes were inoccupation and alteration in daily routine.
Conclusion: In our study, the treatment adherence determined by MPR was 70.8%. This rate was lower than those reported for chronic hepatitis B in the literature. It is important to monitor and encourage treatment adherence in patients with chronic hepatitis B by clinicians.

17.
Çocuklarda ilaç alerjisi: Çocuklarda ilaç alerjilerinin gerçek sıklığı nedir?
Drug Allergy in Children: What is the Actual Frequency of Drug Allergies?
Duygu Hasan Dilber, Deniz Ozceker, Ozlem Terzi
PMID: 36660386  PMCID: PMC9833352  doi: 10.14744/SEMB.2022.65642  Sayfalar 552 - 558
Amaç: İlaç alerji reaksiyonları, immünolojik mekanizma ile ortaya çıkan ve ilaca özgü antikorların ve/veya T-hücrelerin oluşumu ile sonuçlanan reaksiyonlardır ve tüm ilaç reaksiyonlarının sadece %15’ten azını oluşturmaktadır. Ancak hem hastalar hem de ebeveynler her türlü istenmeyen ilaç etkisini altta yatan mekanizma immünolojik olsun ya da olmasın ilaç alerjisi olarak adlandırmaktadır. İlaç alerjisi için yapılan tanısal testler sonrasında ise, klinik öykülerine dayalı olarak ilaç alerji reaksiyonları için pozitif rapor edilen hastaların sadece küçük bir yüzdesinin gerçekte ilaç alerjisi olduğu doğrulanmaktadır. Bu çalışma, çocuklarda ilaç alerjilerinin gerçek sıklığını, ilaç alerjisi şikayeti olan hastalarda en sık alerjiye neden olan ilaçları belirlemeyi ve eşlik eden demografik ve klinik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: Çalışmada, üç yıllık bir süre içinde ilaç alerjisinden şüphelenilen toplam 266 hastanın (0-18 yaş) verileri değerlendirildi. Doktor tanılı ilaca bağlı anafilaksi tanısı konan 24 hasta ve tanısal testleri kabul etmeyen 85 hasta çalışma dışı bırakıldı ve toplam 157 hasta ile çalışmaya devam edildi. Alerji çalışması, ENDA/EAACI kılavuzlarının tavsiyelerine uygun olarak in vivo ve in vitro testlerden oluşuyordu.
Bulgular: 157 hastadan oluşan bir gruptan elde edilen veriler [E (%54.6)); K (%45.4)] geriye dönük olarak analiz edildi. Beta laktamlar (BL'ler), rapor edilen klinik öyküde en yaygın olarak yer alan ilaçlardı ve bunu non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) izledi. Alerjik
reaksiyonlar ilaç alımından sonraki ortanca 1. günde (min: 1-maks: 8) meydana geldi ve en sık görülen ürtiker (%55.3) olarak gözlendi. Hastaların %53,5'inde ani reaksiyonlar ve %46.5'inde ani olmayan reaksiyonlar gözlendi.
Sonuç: Literatürdeki verilerle uyumlu olarak, çalışmamızda ilaç alerji yakınması ile başvuran hastaların sadece %15,5’inde ilaç alerjisi doğrulandı. İlaç alerji şüphesi olan hastalarda tanısal alerji testleri ile doğrulama yapılması gereklidir. (SETB-2021-09-266)
Objectives: Drug hypersensitivity reactions are immunologically mediated reactions resulting in the production of drug-specific antibodies and/or T-cells and constituting only <15% of all drug reactions. Based on the clinical observations, both patients and their parents refer to any undesirable drug reactions as drug allergy, regardless of whether the underlying mechanism is immunological or not. After allergy examinations, only a small percentage of the patients who were reported positive for drug reactions based on their clinical history are actually confirmed to have hypersensitivity. This study aims to determine the actual frequency of drug allergies in children, the drugs that cause the most common allergies in patients with a complaint of drug allergy and evaluate the accompanying demographic and clinical features.
Methods: The study evaluated data from a total of 266 patients (ages of 0–18) with suspected drug allergy during a 3-year period. Twenty-four patients with doctor-diagnosed drug-related anaphylaxis and 85 patients who did not accept diagnostic tests were excluded from the study and the study continued with a total of 157 patients. The allergy work-up consisted of in vivo and in vitro tests, in accordance with the recommendations of the ENDA/EAACI guidelines.
Results: Data from a group of 157 patients (M [54.6%]; F [45.4%]) were retrospectively analyzed. Beta-lactams (BLs) were the most common drugs involved in the reported clinical history followed by non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs). Allergic reactions occurred on the median 1st day (min: 1-max: 8) after drug intake and were most frequently observed as urticaria (55.3%). Immediate reactions (IRs) were observed in 53.5% and non-IRs in 46.5% of the patients.
Conclusion: Our data demonstrated that only 15.5% of patients confirmed to be positive to allergy during testing which is in line with the data in the literature. An allergy work-up is mandatory for excluding suspected hypersensitivity.

18.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
3D Patient-Specific Biomechanical Model of the Tongue for the Management of Tongue Tumors: Conceptualization to Reality
Piyush Sinha, Bhanu Prakash Bylapudi, Prashant Puranik, Anand Subash, Vishal Rao
PMID: 36660378  PMCID: PMC9833336  doi: 10.14744/SEMB.2022.37039  Sayfalar 559 - 563
Objectives: Increasing use of tobacco by the younger generation has resulted in an increase in oral cavity tumors. Surgical treatment is radical and results in severe functional morbidity. Using computer-aided designing technology, surgical and rehabilitative planning can be better. We present here our concept of a patient-specific biomechanical 3D model of the tongue and its clinical utility in the management of tongue tumors.
Methods: Using fused deposition modeling, the 3D model of the tongue was printed which easily differentiates the tumor and the uninvolved tongue by printing in two different colors. The 3D tongue model was used by the surgical and rehabilitation teams to frame the treatment and plan the rehabilitation taking into account the patient preferences and needs. The model was used in two patients with operable squamous cell carcinoma (SCC) of the tongue, and the utility of the model in margin planning, surgical defect assessment, and its aid in the reconstruction and rehabilitation was assessed.
Results: Two patients with Stage III SCC of the tongue underwent the surgery based on the plan evolved from the 3D model. All the surgical margins assessed by the frozen section analysis were clear. The model helped in addressing the discordance between patient expectations and surgical outcomes. We found that the model aided the reconstructive surgeon in planning the flap harvest based on the pre-operative defect assessment, which, in turn, translated into better rehabilitative outcomes.
Conclusion: 3D biomechanical tongue model is a novel concept and aids in improving the overall treatment outcomes. The realistic 3D reconstructed image model helps the oncologist in planning the resection, enables the reconstructive surgery to more precisely predict the defect volume, and lastly the rehabilitative team in developing better rehabilitation strategies.

OLGU SUNUMU
19.
Yenidoğanda İnfantil Akut Hemorajik Ödem: Olgu Sunumu
Infantil Acute Hemorrhagic Edema in a Neonate: A Case Report
Cagri Cumhur Gok, Seyran Ozbas Gok, Emrah Can, Sahin Hamilcikan, Yigit Ulgen
PMID: 36660389  PMCID: PMC9833334  doi: 10.14744/SEMB.2021.73384  Sayfalar 564 - 567
Akut infantil hemorajik ödem ateş, geniş purpurik deri lezyonları ve ödem üçlüsü ile seyreden nadir bir lökositoklastik vaskülittir. Başlıca özellikleri ekimotik purpura, uzuvlarda ve yüzde inflamatuar ödemdir. Dramatik başlangıçlı benign bir durumdur, 1-3 hafta içinde kendiliğinden ve tam olarak düzelir ve 3 yaşından küçük çocuklarda görülür. Çocukluk çağında, özellikle yenidoğan döneminde nadir görülen bir hastalık olduğu için akut infantil hemorajik ödemli yenidoğanı detaylandırmak istedik. (SETB-2021-09-260)
Acute infantile hemorrhagic edema is a rare leukocytoclastic vasculitis with symptom triad of fever, large purpuric skin lesions, and edema. The major features are an ecchymotic purpura, an inflammatory edema of the limbs and face. It is a benign condition with a dramatic onset, resolves spontaneously and completely within 1–3 weeks, and is seen in children younger than 3 years of age. We would like to detail a newborn with acute infantile hemorrhagic edema, as it is a rare disease in childhood, especially in the neonatal period.

20.
Grand Mal Epileptik Nöbet Sonrası Bilateral Anterior Glenohumeral Dislokasyon, Olgu Sunumu
Bilateral Anterior Glenohumeral Dislocation Following Grand Mal Epileptic Seizure: A Case Report
Farid Samadov, Servin Rafi, Yusuf Sulek, Osman Tugrul Eren
PMID: 36660397  PMCID: PMC9833344  doi: 10.14744/SEMB.2022.48403  Sayfalar 568 - 571
Bilateral eş zamanlı omuz çıkıkları çok nadir görülen yaralanmalardır. Literatürdeki olguların çoğu grand mal epileptik nöbetler, elektrik çarpmaları ve elektrik çarpmalarında görülen yaygın kasılmalara bağlı posterior omuz çıkıklarıdır. Literatür bize bilateral anterior omuz çıkıklarının epileptik nöbetlerden ziyade travmaya bağlı yaralanmalardan sonra görüldüğünü göstermektedir. 39 yaşında erkek hasta grand mal epileptik nöbet sonrası bilateral anterior glenohumeral çıkık ile acil servisimize başvurdu. Hasta kapalı redüksiyon, Velpeau bandaj, FTR ve nöroloji konsültasyonu ile konservatif olarak tedavi edildi. Hastanın omuzlarının bilateral yer değiştirmesi ve yaşı nedeniyle tedavisi konservatif olarak planlandı. (SETB-2021-11-324)
Bilateral simultaneous shoulder dislocations are very rare injuries. Majority of the cases in the literature are posterior shoulder dislocations due to widespread contractions seen in grand-map epileptic seizures, electrocutions, and electric shocks. The literature shows us that bilateral anterior shoulder dislocations are generally seen after trauma related injuries rather than subsequent to epileptic seizures. A 39-year-old male presented to the emergency department our clinic with bilateral anterior glenohumeral dislocation following grand mal epileptic seizure. The patient was treated conservatively with close reduction, Velpeau bandage, PT&R, and neurology consultation. Due to the bilateral displacement of patients shoulders and his age treatment was planned conservatively.

EDITÖRE MEKTUP
21.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Development of Vitiligo After COVID-19 Vaccination
Alper Kara, Esra Yildirim Bay, Ilteris Oguz Topal, Ozben Yalcin
PMID: 36660379  PMCID: PMC9833350  doi: 10.14744/SEMB.2022.63139  Sayfalar 572 - 573
SETB-2022-02-049

LookUs & Online Makale