ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Minimal invaziv paratiroidektomi çağında primer hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde bilateral boyun eksplorasyonunun yeri [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(4): 489-496 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.42492

Minimal invaziv paratiroidektomi çağında primer hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde bilateral boyun eksplorasyonunun yeri

Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Endokrin Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Son yıllarda primer hiperparatiroidinin (pHPT) cerrahi tedavisinde görüntüleme yöntemlerinin katkısı ile seçilmiş hastalarda minimal invaziv paratiroidektomi (MİP) tedavisi standart hale gelmiştir. Bununla birlikte bazı hastalarda bilateral boyun eksplorasyonu (BBE) gerekli olabilmektedir. Bu çalışmada BNE gerekliliği ile ilgili faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal ve Metod: 2010-2019 tarihleri arasında tek cerrah tarafınden opere edilen hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar MİP ve unilateral boyun eksplorasyonu (UNE) (grup 1) ve BBE (grup 2) olarak 2 gruba ayrıldı. BNE gerekliliği ile ilgili risk faktörleri değerlendirildi.
Bulgular: Yaş ortalaması 54.1±12.8 olan 344 hasta (288K, 56 E) (grup 1: 229, grup 2: 115) çalışmaya alındı. Grup 1’de grup 2’ye göre preoperatif parathormon (PTH) düzeyi (288 vs 190, p<0.001,) sintigrafide uyumlu, uyumsuz ve negatif görüntüleme (sırası ile 82.5% vs 28.7%, 9.6% vs 19.1, 7.9% vs 52.25; p<0.001), ultrasonografide uyumlu, uyumsuz ve negatif görüntüleme (sırası ile 72.9% vs 20%, 7% vs 19.1%, 201% vs 60.9%; p<0.001), USG ve sintigrafi kombinasyonunda iki pozitif, tek pozitif ve negatif görüntüleme (sırası ile 72.5% vs 11.3%, 25.8% vs 55.7%, 1.7 vs 33%; p<0.001), patolojide tek adenom, çift adenom, hiperplazi oranları (sırası ile 96.1% vs 79.1%, 3.1% vs 12.2%, 0.9% vs 8.7%; p<0.001), ek tiroidektomi uygulanması (sırası ile 11.4% vs 38.3%; p<0.001), çıkarılan bezin çapı (2.03 vs 1.58 cm; p<0.001), çıkarılan bezin hacmi (sırası ile 2.27 vs 1.22 cm3, p<0.001), anlamlı olarak farklı idi. Multinominal lojistik regresyon analizinde preoperatif PTH’nın düşük olması, sintigrafinin patolojik bez için uyumlu olmasına göre uyumsuz olması (odd ratio (OR): 3.690; p=0.027), negatif olması (OR: 9.174, p=0.000), ek tiroidektomi gerekliliği (OR: 5.067; p=0.000) BBE gerekliliğini arttıran bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi. Uzun dönem kür oranları (sırası ile 98.3% vs 94.8%, p=0.079) benzerdi
Sonuçlar: Günümüzde halen pHPT’li hastaların önemli bir bölümünün cerrahi tedavisinde BBE gerekli olabilmektedir. Bizim sonuçlarımıza göre preoperatif yüksek PTH değerlerine göre düşük PTH düzeyinde, pozitif ve uyumlu sintigrafiye göre uyumsuz ve negatif sintigrafili hastalarda, ek tiroidektomi uygulanacak hastalarda BBE gerekliliği olasılığı daha yüksektir. BBE, MIP’nin alternatifi değil, paratiroid cerrahisinde optimal sonucu elde edebilmek için MIP’nin tamamlayıcısı olan etkin bir seçenek olduğu düşüncesindeyiz. (SETB-2022-11-249)

Anahtar Kelimeler: paratiroidektomi, primer hiperparatiroidi, bilateral boyun eksplorasyonu, paratiroid adenomu

The Role of Bilateral Neck Exploration for Primary Hyperparathyroidism in the Minimally Invasive Parathyroidectomy Era

Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
Division of Endocrine Surgery, Department of General Surgery, University of Health Sciences Turkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

Objectives: In recent years, together with the contribution of new imaging methods, minimally invasive parathyroidectomy (MIP) has become the standard procedure in selected patients with the primary hyperparathyroidism (pHPT). However, some patients may still need bilateral neck exploration (BNE). In this study, we aimed to evaluate the factors associated with the necessity of BNE.
Methods: Data of the patients, operated by same single surgeon in between 2010 and 2019, were evaluated retrospectively. Patients were divided into two groups as MIP group (group 1) and BNE group (group 2). The risk factors associated with necessity of BNE were evaluated.
Results: Three hundred and forty-four patients (288 females and 56 males) were included in study. The mean age was 54.1±12.8. Pre-operative parathormone level (288 pg/mL vs. 190 pg/mL, p<0.001; respectively), compatible, inconsistent and negative imaging on scintigraphy (82.5% vs. 28.7%, 9.6% vs. 19.1, 7.9% vs. 52.25%, p<0.001; respectively), compatible, inconsistent and negative imaging in ultrasonography (USG) (72.9% vs. 20%, 7% vs. 19.1%, 20.1% vs 60.9%, p<0.001; respectively) in combination of USG and scintigraphy, two positive, single positive and negative imaging (72.5% vs. 11.3%, 25.8% vs. 55.7%, 1.7 vs. 33%, p<0.001; respectively), single adenoma, double adenoma, hyperplasia rates in pathology (96.1% vs. 79.1%, 3.1% vs. 12.2%, 0.9% vs. 8.7%, p<0.001; respectively), concomitant thyroidectomy (11.4% vs. 38.3%, p<0.001; respectively), diameter of the removed gland (2.03 vs. 1.58 cm, p<0.001; respectively), and volume of the removed gland (2.27 vs. 1.22 cm3, p<0.001; respectively), were significantly different in group 1 compared to group 2. Low pre-operative parathormone, discordant pathological gland localization compared to pathological gland compatible with scintigraphy images (odds ratio [OR]: 3.690; p=0.027), negative scintigraphy images (OR: 9.174, p=0.000), and need for additional thyroidectomy (OR: 5.067); p=0.000) were determined as independent risk factors increasing the need for BNE in the multinomial logistic regression analysis. Long-term cure rates were similar (98.3% vs. 94.8%, p=0.079; respectively).
Conclusion: At present, BNE may be necessary in the surgical treatment of a significant proportion of patients with pHPT. According to our results, the possibility of BNE requirement is higher in patients with low PTH level compared to pre-operative high PTH values, in patients with discordant and negative scintigraphy compared to positive and compatible scintigraphy, and in patients who will undergo additional thyroidectomy. We think that BNE is not an alternative to MIP, but an effective option that is complementary to MIP to achieve optimal results in parathyroid surgery.

Keywords: Bilateral neck exploration, parathyroid adenoma, parathyroidectomy, primary hyperparathyroidis

Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag. The Role of Bilateral Neck Exploration for Primary Hyperparathyroidism in the Minimally Invasive Parathyroidectomy Era. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(4): 489-496

Sorumlu Yazar: Mehmet Kostek
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale