ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
COVID-19’a bağlı uzun dönem koku ve tat bozuklukları bulguları nelerdir? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(4): 466-472 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.56492

COVID-19’a bağlı uzun dönem koku ve tat bozuklukları bulguları nelerdir?

Bilge Turk, Alperen Aybal, Egehan Salepci, Senem Kurt Dizdar, Suat Turgut
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul

Amaç: Hafif-orta ve ağır-kritik şiddetli Covid-19 hastalarında koku ve tat bozukluklarının prevalansını, şiddetini ve uzun dönem seyri ve bulgularını belirlemek.
Materyal Metod: Hastanemizde MART-Nisan 2020 tarihleri arasında SARS-CoV-2 pozitif olan tüm erişkin hastalara hastalık sırasında anket uygulanmış ve en az 12 aylık takipten sonra tat ve koku bozukluğu olan hastalara bu semptomların seyrini ve ilerlemesini belirlemek için ikinci bir anket uygulandı. Demografik özellikler ve klinik bulguları ile hastalık şiddeti değerlendirildi.
Bulgular: Koku ve/veya tat bozukluğu semptomları olan toplam 77 hasta çalışmaya dahil edildi. Tanı sırasında 58 (% 75.3) hastada koku bozukluğu ve 75 (%97.4) hastada tat bozukluğu mevcuttu. 12-14 aylık takip sonrası 12 (% 15.6) hastada devam eden koku bozukluğu ve 6 (% 8) hastada tat bozukluğu bulguları devam ediyordu. Takiplerde 3 (%3.9) hastanın kakosmisi ve 5 ( % 6.5) hastanın parozmisi mevcuttu. Koku ve/veya tat bozukluğu devam eden hastaların VAS skorları değerlendirildiğinde erkek ve kadın cinsiyeti arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Semptomların varlığı ve şiddeti ile hastalığın şiddeti karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Koku ve tat bozukluğu COVID-19’un mevcut semptomları arasında görünmektedir. COVID-19 hastalarındaki koku ve tat kaybının prognozu ve tedavisi halen belirsizdir. İyileşmeyi hızlandırmak ve sağlamak için patofizyoloji ve tedavi seçenekleri belirlenmelidir. (SETB-2022-09-209)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Koku; Koku alma; Tat

What Is the Long-Term Findings of Olfactory and Taste Loss due to COVID-19?

Bilge Turk, Alperen Aybal, Egehan Salepci, Senem Kurt Dizdar, Suat Turgut
Department of Ear Nose Throat, University of Health Sciences Turkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: The objective of this study was to determine prevalance, severity, course, and long-term findings of smell and taste disorders of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients in mild-moderate and severe-critical disease spectrum.
Methods: All adult patients conducted in our hospital with positive severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 between March and April 2020 were surveyed during disease course and those with olfactory and taste loss were re-surveyed to determine the course and progress of these symptoms after at least 12-month follow-up. Demographic features and clinical findings were evaluated as well as disease severity.
Results: A total of 77 patients with smell and/or taste loss symptoms were included in the study. At diagnosis, 58 (75.3%) patients had loss of smell and 75 (97.4%) had loss of taste. After a follow-up period of 12–14 months, 12 (15.6%) patients had ongoing loss of smell and six (8%) patients had ongoing loss of taste. Three (3.9%) patients complained of cacosmia and 5 (6.5%) complained of parosmia at follow-up. The presence of ongoing visual analog scale scores of smell and/or taste was not statistically significant between male and female patients. When presence and severity of symptoms were compared by disease severity, no statistically significant difference was found.
Conclusion: Smell and taste loss seem to be among the presenting symptoms of COVID-19. The prognosis and the treatment of the smell loss and taste loss in COVID-19 patients remains unclear. To improve and accelerate recovery, the pathophysiology and the treatment options must be validated.

Keywords: COVID-19, olfaction, smell, taste

Bilge Turk, Alperen Aybal, Egehan Salepci, Senem Kurt Dizdar, Suat Turgut. What Is the Long-Term Findings of Olfactory and Taste Loss due to COVID-19?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(4): 466-472

Sorumlu Yazar: Bilge Turk
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale