ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Çocuklarda ilaç alerjisi: Çocuklarda ilaç alerjilerinin gerçek sıklığı nedir? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(4): 552-558 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.65642

Çocuklarda ilaç alerjisi: Çocuklarda ilaç alerjilerinin gerçek sıklığı nedir?

Duygu Hasan Dilber1, Deniz Ozceker2, Ozlem Terzi3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof.Dr.Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof.Dr.Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Pediatrik İmmünoloji ve Allerji Anabilim Dalı, İstanbul
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: İlaç alerji reaksiyonları, immünolojik mekanizma ile ortaya çıkan ve ilaca özgü antikorların ve/veya T-hücrelerin oluşumu ile sonuçlanan reaksiyonlardır ve tüm ilaç reaksiyonlarının sadece %15’ten azını oluşturmaktadır. Ancak hem hastalar hem de ebeveynler her türlü istenmeyen ilaç etkisini altta yatan mekanizma immünolojik olsun ya da olmasın ilaç alerjisi olarak adlandırmaktadır. İlaç alerjisi için yapılan tanısal testler sonrasında ise, klinik öykülerine dayalı olarak ilaç alerji reaksiyonları için pozitif rapor edilen hastaların sadece küçük bir yüzdesinin gerçekte ilaç alerjisi olduğu doğrulanmaktadır. Bu çalışma, çocuklarda ilaç alerjilerinin gerçek sıklığını, ilaç alerjisi şikayeti olan hastalarda en sık alerjiye neden olan ilaçları belirlemeyi ve eşlik eden demografik ve klinik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: Çalışmada, üç yıllık bir süre içinde ilaç alerjisinden şüphelenilen toplam 266 hastanın (0-18 yaş) verileri değerlendirildi. Doktor tanılı ilaca bağlı anafilaksi tanısı konan 24 hasta ve tanısal testleri kabul etmeyen 85 hasta çalışma dışı bırakıldı ve toplam 157 hasta ile çalışmaya devam edildi. Alerji çalışması, ENDA/EAACI kılavuzlarının tavsiyelerine uygun olarak in vivo ve in vitro testlerden oluşuyordu.
Bulgular: 157 hastadan oluşan bir gruptan elde edilen veriler [E (%54.6)); K (%45.4)] geriye dönük olarak analiz edildi. Beta laktamlar (BL'ler), rapor edilen klinik öyküde en yaygın olarak yer alan ilaçlardı ve bunu non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) izledi. Alerjik
reaksiyonlar ilaç alımından sonraki ortanca 1. günde (min: 1-maks: 8) meydana geldi ve en sık görülen ürtiker (%55.3) olarak gözlendi. Hastaların %53,5'inde ani reaksiyonlar ve %46.5'inde ani olmayan reaksiyonlar gözlendi.
Sonuç: Literatürdeki verilerle uyumlu olarak, çalışmamızda ilaç alerji yakınması ile başvuran hastaların sadece %15,5’inde ilaç alerjisi doğrulandı. İlaç alerji şüphesi olan hastalarda tanısal alerji testleri ile doğrulama yapılması gereklidir. (SETB-2021-09-266)

Anahtar Kelimeler: Pediatri, İlaç aşırı duyarlılık reaksiyonu, Alerji testleri, Epidemiyoloji

Drug Allergy in Children: What is the Actual Frequency of Drug Allergies?

Duygu Hasan Dilber1, Deniz Ozceker2, Ozlem Terzi3
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences Türkiye, Prof. Dr. Cemil Tascioglu City Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Immunology and Allergy, University of Health Sciences Türkiye, Prof. Dr. Cemil Tascioglu City Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Public Health, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayis University, Samsun, Türkiye

Objectives: Drug hypersensitivity reactions are immunologically mediated reactions resulting in the production of drug-specific antibodies and/or T-cells and constituting only <15% of all drug reactions. Based on the clinical observations, both patients and their parents refer to any undesirable drug reactions as drug allergy, regardless of whether the underlying mechanism is immunological or not. After allergy examinations, only a small percentage of the patients who were reported positive for drug reactions based on their clinical history are actually confirmed to have hypersensitivity. This study aims to determine the actual frequency of drug allergies in children, the drugs that cause the most common allergies in patients with a complaint of drug allergy and evaluate the accompanying demographic and clinical features.
Methods: The study evaluated data from a total of 266 patients (ages of 0–18) with suspected drug allergy during a 3-year period. Twenty-four patients with doctor-diagnosed drug-related anaphylaxis and 85 patients who did not accept diagnostic tests were excluded from the study and the study continued with a total of 157 patients. The allergy work-up consisted of in vivo and in vitro tests, in accordance with the recommendations of the ENDA/EAACI guidelines.
Results: Data from a group of 157 patients (M [54.6%]; F [45.4%]) were retrospectively analyzed. Beta-lactams (BLs) were the most common drugs involved in the reported clinical history followed by non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs). Allergic reactions occurred on the median 1st day (min: 1-max: 8) after drug intake and were most frequently observed as urticaria (55.3%). Immediate reactions (IRs) were observed in 53.5% and non-IRs in 46.5% of the patients.
Conclusion: Our data demonstrated that only 15.5% of patients confirmed to be positive to allergy during testing which is in line with the data in the literature. An allergy work-up is mandatory for excluding suspected hypersensitivity.

Keywords: Allergy tests, drug hypersensitivity reaction, epidemiology, pediatrics

Duygu Hasan Dilber, Deniz Ozceker, Ozlem Terzi. Drug Allergy in Children: What is the Actual Frequency of Drug Allergies?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(4): 552-558

Sorumlu Yazar: Deniz Ozceker
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale