ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 34 (4)
Cilt: 34  Sayı: 4 - 2000
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Pediatrik Yaş Grubunda Jinekolojik Obstrüksiyonlarda Ağrı
Pain in Gynecologic obstructions in the pediatric age groups
Didem Baskın
Sayfalar 7 - 8
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Oral ve İntravenöz Kalsitriolün Sekonder Hiperparatroidizm Üzerine Etkileri
The Effect Of Oral And Parenteral Calcitriol On Secondary Hyperparathroidism In Chronic Haemodialysis Patients
Özlem Harmankaya, Taner Baştürk, Yahya Öztürk, Hakan Yapıcı
Sayfalar 9 - 13

3.
Yumuşak Doku Sarkomlarında Tedavi Sonuçlarımız
In Soft Tissue Sarcomas Our Treatment Results
Mehtap Dalkılıç Çalış, Alpaslan Maayadağlı, Oktay Incekara
Sayfalar 14 - 23

4.
Adölesan ve Genç Erişkin Dönemi Yumuşak Doku Sarkomları
Soft Tissue Sarcoma In Adolescents And Young Adults Our Climcal Results
Alpaslan Mayadağlı, Mehtap Dalkılıç Çalış, Oktay Incekara
Sayfalar 24 - 28

5.
Bakteriyel Enfeksiyonlarda İmmunglobulin Profili
The immunglobulin Profile In Bacterial Infections
Mustafa Yıldız, Ayşen Kutan, Hülya Tanes Açıkel, Bülent Öztürk, Ebru Em, Sema Karul, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 29 - 31

6.
327 Meme Kanserli Hastanın Retrospektif Analizi
Retrospectif Analysis Of 327 Breast Cancer Patients
Didem Karaçetin, Ahmet Uyanoğlu, Alpaslan Mayadağlı, Özlem Maral, Oktay Incekara
Sayfalar 32 - 36

7.
Genç erişkenlerde antikardiolipin antikor düzeylerinin akut myokard infarktüsü ve koroner risk faktörleri ile ilişkisi
Relationship Between Anticardiolipin Antibody Levels and Acute Myocardial Infarction and Coronary Risk Factors in Young Adults
Yahya Öztürk, Taner Baştürk, Ülkü Kerimoğlu, Çiğdem Yazın Ersoy, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 37 - 42

8.
Tip II Diabetes Mellitus’da Hepatit B ve C virüs İnfeksiyonu sıklığının Araştırılması
Hepatitis B and C Virus Infection Frequency in type II Diabetes Mellitus
Yahya Öztürk, Taner Baştürk, Fatma Çalka, Murat Içen, Bülent Öztürk, Sema Karul, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 43 - 47

9.
NIDDM’Lİ hastalarda açlık total homosistein düzeyi ile İskemik Kalp Hastalığı ve proteinüri arasındaki ilişki
Relationship Between Fasting Total Levels and Ischemic Heart Disease and Proteinuria in NIDDM Patients
Taner Baştürk, Yahya Öztürk, Sema Karul, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 48 - 52

10.
Artroskopi Sonrası İntraartiküler Morfin-Bupivakain Kombinasyonunun Analjezi ve Erken Mobilizasyona Etkileri
The Effects Of Morphine-Bupivacaine Combination On Postoperative Analgesia And Early Mobilisation
G. Ulufer Sivrikaya, O. Tuğrul Eren, Mustafa Tekkeşin, Ayşe Hancı, Ünal Kuzgun
Sayfalar 53 - 57

OLGU SUNUMU
11.
Bir Karsinoma Erizipeloides Olgusu
A case of Carcinoma Erysipeloides
Ilknur Kıvanç Altunay, Şükran Kahveci, Tuğba Rezan Ekmekçi, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü, Tülay Başak
Sayfalar 58 - 60

12.
Torasik Çıkış Bası Sendromu
Thoracic outlet Compression Syndrome
Mehmet Tezer, Mustafa Tekkeşin, O. Tuğrul Eren, Ünal Kuzgun
Sayfalar 64 - 66

LookUs & Online Makale