ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Genç erişkenlerde antikardiolipin antikor düzeylerinin akut myokard infarktüsü ve koroner risk faktörleri ile ilişkisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(4): 37-42

Genç erişkenlerde antikardiolipin antikor düzeylerinin akut myokard infarktüsü ve koroner risk faktörleri ile ilişkisi

Yahya Öztürk, Taner Baştürk, Ülkü Kerimoğlu, Çiğdem Yazın Ersoy, Yüksel Altuntaş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Dahiliye Kliniği, Istanbul

AMAÇ: Genç yaşta myokard infarktüsü geçirenlerde risk faktörleri ve antikardiolipin antikorlarla ilişkisi
MATERYAL VE METOD: 35 Akut Mİ geçiren hasta grubu ve Mİ geçirmemiş 22 kontrol grubu arasındaki risk faktörleri ve antikardiolipin antikor düzeyleri karşılaştırıldı.Hastalar 16-45 yaş aralığında olup Şişli Etfal ve Haseki Kardiyoloji yoğun bakını ünitesine yatırılan kesinleşmiş Mİ geçiren grup seçildi.Hasta grubu MI kriterlerinden (klinik,EKG,enzim) en az ikisini içeriyordu,
BULGULAR: Çalışma grubunda 14 hastada antikardiolipin pozitifliği varken kontrol grubunda sadece 3 olguda pozitiflik tespit edilmiştir.Antikardiolipin pozitifliği ile post MI komplikasyon gelişimi arasında anlamlı ilşki bulunmamıştır.Çalışma ve kontrol grubunda fibrinojen değerleri,total kolesterol,HDL,LDL kolesterol değerleri ve sigara içimi bakımından aralarında istatistiksel fark bulunmuştur.(p<0.005).
SONUÇ: Antikardiolipin antikor düzeyi ile akut nıiyokard infarktüsü arasında bir ilişki olduğu sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Genç miyokard infarktüsü, antikardiolipin antikor

Relationship Between Anticardiolipin Antibody Levels and Acute Myocardial Infarction and Coronary Risk Factors in Young Adults

Yahya Öztürk, Taner Baştürk, Ülkü Kerimoğlu, Çiğdem Yazın Ersoy, Yüksel Altuntaş
Second Department of Internal Medicine, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: Risk factors in young adults who had MI and its relation with anticardiolipin antibody
Materials And Methods: Anticardiolipin levels were compared between 35 patients with acute MI in study group and 22 patients without MI in control group. Patients who had certain MI diagnosis and between 16-45 ages have been chosen from Sisli Etfal Hospital and Haseki Hospital Cardiology Intensive Care Unit. Patient group had at least 2 MI criteria (eg. clinical findings, ECG, enzymes). Discussion: In study group anticardiolipin was (+) in 14 patients, but only 3 from control group had ( + ) anticardiolipin. It hasn’t been found a significant correlation between anticardiolipin levels and post MI complication progress. In study and control group, it has been found statistically significant different results in fibrinogen, total cholesterol, HDL, LDL levels and cigarette smoking (p<0,005).
Conclusion: In this study, we found that there is a relation between anticardiolipin levels and acute MI.

Keywords: Young adult MI, anticardolipin

Yahya Öztürk, Taner Baştürk, Ülkü Kerimoğlu, Çiğdem Yazın Ersoy, Yüksel Altuntaş. Relationship Between Anticardiolipin Antibody Levels and Acute Myocardial Infarction and Coronary Risk Factors in Young Adults. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(4): 37-42

Sorumlu Yazar: Yahya Öztürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale