ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Oral ve İntravenöz Kalsitriolün Sekonder Hiperparatroidizm Üzerine Etkileri [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(4): 9-13

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Oral ve İntravenöz Kalsitriolün Sekonder Hiperparatroidizm Üzerine Etkileri

Özlem Harmankaya1, Taner Baştürk2, Yahya Öztürk2, Hakan Yapıcı1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Kronik hemodiyaliz hastalarında kalsitriolün oral ve intravenöz formlarının serum Ca, P, ALP ve PTH düzeyleri üzerine olan etkilerini karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod: Çalışmaya yaşları 22-80 arası değişen 10 kadın ve 10 erkek 20 hemodiyaliz hastası alındı. Hastalar iki gruba ayrılarak birinci gruba (n=11) intravenöz kalsitriol (0,5-2 pgr/her diyaliz seansı) ve ikinci gruba (n-9) oral kalsitriol (0,25-1,5 pgrlgün) dozlarında verildi. Altı ay süre ile hastaların serum Ca, P, ALP ve parathormon değerleri izlendi.
Bulgular: Altı ay sonunda İV kalsitriol alan grupta alkalen fosfataz değerlerindeki düşüş istatistiksel açıdan anlamlıydı (p<0,05). Her iki gruptaki Ca, P ve oral kalsitriol alan gruptaki ALP değerlerindeki değişiklikler istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadı (p>0,05). İV kalsitriol alan gruptaki parathormon değerlerinde hastaların %37‘sinde ve oral kalsitriol alanların da %44‘ünde düşüş saptandı.
Sonuç: Hemodiyaliz hastalarında, kalsitriolün oral ve IV formlarının serum Ca, P, ALP ve parathormon değerlerine olan etkileri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalsitriol, kronik renal yetersizlik, parathormon, Ca, P, ALP.

The Effect Of Oral And Parenteral Calcitriol On Secondary Hyperparathroidism In Chronic Haemodialysis Patients

Özlem Harmankaya1, Taner Baştürk2, Yahya Öztürk2, Hakan Yapıcı1
1Department of Nephrology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Second Department of Internal Diseases, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Object: This study was designed to compare the effects of oral and parenteral calcitriol on serum calcium, phosphorus, alkaline phosphatase and parathormone.
Material and Method: Twenty patients with end-stage renal failure on maintenance hemodialysis (10 males and 10 females, ages ranging between 22 and 80 years) were enrolled to the study. They were randomly assigned to two groups. The first group (n-11) was given active vitamin D (0.5-2 pgr) intravenously after every hemodialysis session, thrice per week. Second group (n=9) received oral calcitriol (0.25- 1.5 pgr/day). Serum calcium, phosphorus, alkaline phosphatase and parathormone levels were observed for six months.
Results: At the end of six months, the decrease in alkaline phosphatase levels in the IV calcitriol receiving group was statistically significant (p<0.05). The calcium and phosphorus levels in both groups and ALP levels in the oral calcitriol receiving group was not statistically significant (p>0.05). Parathormone levels were decreased in 37% of the IV calcitriol receiving group and 44% of the group on oral calcitriol therapy.
Conclusion: In patients on hemmodialysis theraphy, there was not a significant difference between the effects of oral or IV calcitriol on serum calcium, phosphorus, alkaline phosphatase and parathormone levels.


Özlem Harmankaya, Taner Baştürk, Yahya Öztürk, Hakan Yapıcı. The Effect Of Oral And Parenteral Calcitriol On Secondary Hyperparathroidism In Chronic Haemodialysis Patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(4): 9-13

Sorumlu Yazar: Özlem Harmankaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale