ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
NIDDM’Lİ hastalarda açlık total homosistein düzeyi ile İskemik Kalp Hastalığı ve proteinüri arasındaki ilişki [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(4): 48-52

NIDDM’Lİ hastalarda açlık total homosistein düzeyi ile İskemik Kalp Hastalığı ve proteinüri arasındaki ilişki

Taner Baştürk, Yahya Öztürk, Sema Karul, Yüksel Altuntaş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Dahiliye Kliniği, Istanbul

AMAÇ: Yükselmiş total homosistein konsantrasyonu ile nefropatili TİP II DM’li hastalarda artmış kardiyovasküler morbidité ve mortalité arasındaki ilişkiyi açıklamak için homosistein‘in potansiyel bir aday olup olmadığım göstermeyi amaçladık.
MATERYAL VE METOD: 44 TİP II DM hasta çalışmaya alındı.Hastalar 3 gruba ayrılarak, gruplar arasında homosistein, kreatinin,trigliserid, kolesterol, LDL, HDL, HbAIc arasındaki ilişki karşılaştırıldı.
BULGULAR: Her üç grubun homosistein değerleri karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel bir farklılık saptanmış olup (p0.05)
SONUÇ: Iskemik kalp hastalığı ve/veya proteinürisi olan NIDDM’li hastalarda homosistein düzeyi yüksek saptanmıştır. Diabetik hasta teşhis, tedavi ve takip eden kardiyovasküler morbidité ve mortalité riskini düşürmeyi amaçlayan hekimlerin tedavi edilebilir bağımsız bir risk faktörü olan hiperlıomosistein’ eminin farkında olmaları gerektiğini tespit etmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Homosistein, NIDDM, İKH, Mikroalbüminüri.

Relationship Between Fasting Total Levels and Ischemic Heart Disease and Proteinuria in NIDDM Patients

Taner Baştürk, Yahya Öztürk, Sema Karul, Yüksel Altuntaş
Second Department of Internal Medicine, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: To assess the value of homocysteine as a potential candidate to explain the relationship between type II DM patients with elevated total homocysteine concentration with nephropathy and cardiovascular mortality and morbidity.
MATERIAL AND METHOD: 44 type II DM patients were included in the study. The patients were seperated into three groups and the homocysteine, creatinine, trygliceride, cholesterol, LDL, HDL, Hb A1C levels were compared between the groups.
RESULT: The homocysteine level differences between the groups were statistically significant (p<0.05); between group I and group II, homocysteine levels were higher in group II with proteinuric patients; between group I and group III, homocysteine levels were higher in patients with ischemic heart disease in group III; comparison between group II which had patients with ischemic heart disease and proteinuria had higher levels of homocysteine than group III. The other parameters did not show statistically significant differences between the groups (p>0.05).
CONCLUSION: Homocysteine levels were higher in the NIDDM patients with ischemic heart disease and/or proteinuria. It is concluded that doctors diagnosing and following up diabetic patients and trying to lower the risk of cardiovascular mortality and morbidity should take into consideration hyperhomocysteinemia, which is a treatable and independent risk factor.

Keywords: Homocysteine, NIDDM, 1HD, microalbuminurea.

Taner Baştürk, Yahya Öztürk, Sema Karul, Yüksel Altuntaş. Relationship Between Fasting Total Levels and Ischemic Heart Disease and Proteinuria in NIDDM Patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(4): 48-52

Sorumlu Yazar: Taner Baştürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale