ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 34 (4)
Cilt: 34  Sayı: 4 - 2000
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Pediatrik Yaş Grubunda Jinekolojik Obstrüksiyonlarda Ağrı
Pain in Gynecologic obstructions in the pediatric age groups
Didem Baskın
Sayfalar 7 - 8
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Oral ve İntravenöz Kalsitriolün Sekonder Hiperparatroidizm Üzerine Etkileri
The Effect Of Oral And Parenteral Calcitriol On Secondary Hyperparathroidism In Chronic Haemodialysis Patients
Özlem Harmankaya, Taner Baştürk, Yahya Öztürk, Hakan Yapıcı
Sayfalar 9 - 13
Amaç: Kronik hemodiyaliz hastalarında kalsitriolün oral ve intravenöz formlarının serum Ca, P, ALP ve PTH düzeyleri üzerine olan etkilerini karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod: Çalışmaya yaşları 22-80 arası değişen 10 kadın ve 10 erkek 20 hemodiyaliz hastası alındı. Hastalar iki gruba ayrılarak birinci gruba (n=11) intravenöz kalsitriol (0,5-2 pgr/her diyaliz seansı) ve ikinci gruba (n-9) oral kalsitriol (0,25-1,5 pgrlgün) dozlarında verildi. Altı ay süre ile hastaların serum Ca, P, ALP ve parathormon değerleri izlendi.
Bulgular: Altı ay sonunda İV kalsitriol alan grupta alkalen fosfataz değerlerindeki düşüş istatistiksel açıdan anlamlıydı (p<0,05). Her iki gruptaki Ca, P ve oral kalsitriol alan gruptaki ALP değerlerindeki değişiklikler istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadı (p>0,05). İV kalsitriol alan gruptaki parathormon değerlerinde hastaların %37‘sinde ve oral kalsitriol alanların da %44‘ünde düşüş saptandı.
Sonuç: Hemodiyaliz hastalarında, kalsitriolün oral ve IV formlarının serum Ca, P, ALP ve parathormon değerlerine olan etkileri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Object: This study was designed to compare the effects of oral and parenteral calcitriol on serum calcium, phosphorus, alkaline phosphatase and parathormone.
Material and Method: Twenty patients with end-stage renal failure on maintenance hemodialysis (10 males and 10 females, ages ranging between 22 and 80 years) were enrolled to the study. They were randomly assigned to two groups. The first group (n-11) was given active vitamin D (0.5-2 pgr) intravenously after every hemodialysis session, thrice per week. Second group (n=9) received oral calcitriol (0.25- 1.5 pgr/day). Serum calcium, phosphorus, alkaline phosphatase and parathormone levels were observed for six months.
Results: At the end of six months, the decrease in alkaline phosphatase levels in the IV calcitriol receiving group was statistically significant (p<0.05). The calcium and phosphorus levels in both groups and ALP levels in the oral calcitriol receiving group was not statistically significant (p>0.05). Parathormone levels were decreased in 37% of the IV calcitriol receiving group and 44% of the group on oral calcitriol therapy.
Conclusion: In patients on hemmodialysis theraphy, there was not a significant difference between the effects of oral or IV calcitriol on serum calcium, phosphorus, alkaline phosphatase and parathormone levels.

3.
Yumuşak Doku Sarkomlarında Tedavi Sonuçlarımız
In Soft Tissue Sarcomas Our Treatment Results
Mehtap Dalkılıç Çalış, Alpaslan Maayadağlı, Oktay Incekara
Sayfalar 14 - 23
Amaç: Yumuşak doku sarkomları tüm yetişkin kanserlerinin %0.8‘ini oluşturur. Her yaşta görülmelerine karşın, yaşla birlikte görülme sıklıkları da artar. Yumuşak doku sarkomlarında prognozu etkileyen faktörler kesin olarak belirlenememiştir. Radyoterapi, bugünkü yumuşak doku sarkomlarının standart tedavisinde kesin yerini almış, kemoterapinin yeri de sorgulanmaya başlamıştır. Bu çalışmada kliniğimize başvuran yumuşak doku sarkomlu hastalar retrospektif olarak; nüks, metastaz ve toplam sağ kalım yönünden araştırılarak istatistiki olarak değerlendirilmiştir. (Kaplan Meier ve Long Rank testleri kullanılmıştır. p< 0.05 anlamlı kabul edilmiştir.)
Gereç ve Yöntem: 1990-2000 tarihleri arasında yumuşak doku sarkomu tanısıyla takip edilen 144 hasta mevcuttur. Ortalama yaş 43‘tür. (3-83 yaş) %39‘u 55 yaş üstündedir. Erkek hasta 76, kadın hasta 68‘dir. Erkek!Kadın oranı 1,1 ‘dir. En sık leiomyosarkonı (%20, n=29), 2. sıklıkla malign fibröz histiositom (%15, n-21), 3. sıklıkla liposarkom (%12, n-17) görülmüştür. Uylukta, gluteal bölge ve omuzda en sık malign fibröz histiositom, batın ve pelviste leiomyosarkonı, retroperitoneal bölgede liposarkonı görülmektedir. Tümörün en sık yerleşim yeri alt ekstremdedir. (n=27, %18) Tümör çapı ortalama 12 cm‘dir. (2-40 cm) 55 hasta stage IV (%38), 56 hasta stage III (%39), 23 hasta (%23) stage I-II idi. En sık akciğer metastazı görülmüştür. (42 hasta) 114 hastaya (%80) sistemik kemoterapi, 79 hastaya (%55) radyoterapi uygulanmıştır. Sadece kemoterapi 58 hastaya, sadece radyoterapi 23 hastaya uygulanırken; 56 hastaya kemoterapi ve radyoterapi uygulanmıştır. En çok M El D protokolü uygulanmıştır. (n=98, %87) 1,3 ve 5 yıllık genel sağ kalım oranları sırasıyla %62, %26 ve % 15‘tir.
Sonuç: Çalışma grubumuzda; genel sağ kalıma etkili faktörler olarak; yaş (p=0,0029), stage (p=0.0000), lenf nodu tutulumu (p=0.0000), radyoterapi uygulanması (p-0.0312) * postoperatif (p=0.0000)*, kemoterapi uygulanması (neoadjuvant veya adjuvant (p=0.0000), kemoterapi rejimi olarak MEID uygulanması (p=0.0192), metastaz bulunması (p=0,0001) ve metastazektomi uygulanması (p=0.0269) bulunmuştur. Nükse etkili faktörler olarak; histopatolojik subtip (p=0.0499), tümörün derin yerleşimi (p=0.0366) ve lenf nodu tutulumu (p-0.0j)00) bulunmuştur. Metastaza etkili faktörler olarak; histopatolojik subtip (p=0.0496), grade (p=0.0363) ve yerleşim yeri (p00.0210) tespit edilmiştir.
Purpose: In adult cancers %0.8 of soft tissue sarcoma. It‘s seen in all age groups but with age occurrence percentage increases. Factors affecting prognosis in soft tissue sarcomas have not been definitely determined yet. Radiotheraphy has taken its place in the standard treatment of soft tissue sarcomas and chemotheraphy‘s place is being questioned. In this study, patients that came to our clinic with soft tissue sarcoma have been investigated regarding relapse, metastasis and total survival retrospectively and statistically evaluated (Kaplan Meier and Long rank tests are used, p<0.05 is accepted meaningful)
Material and Procedure: 144 patients diagnosed soft tissue sarcoma have been followed up between the years 1990-2000. the average age is 43(3-83 years) and %39 is over the age of 55.76 of the patients are male and 68 are female. The male/female ratio is 1.1. The most often seen one is Leiomyosarcoma (%20, n=29), 2nd often seen one is Liposarcoma (%12, n-12). Malignant fibrous histiocytoma is seen mostly in the thigh gluteal area and shoulder. Leiomyosarcoma in the abdomen and pelvis, liposarcoma in the retroperitoneum. The tumour often develops at the lower extremities (n-27, %18). Tumour‘s avarage diameter is 12 cm. (2-40 cm). Of these patients 55 were stage IV (%38), 56 were stage III (%39) and 23 were stage I (%23). Metastasis has been seen in the lungs mostly (42 patients). 114 patients (%80) had systematic chemotheraphy, 76 patients (%55) had radiotheraphy and 56 patients had both chemotheraphy and radiotheraphy. Mostly MEID protocol had been applied (n=98, %87). 1,3 and 5 year survival percentage is 62%, 26% and 15% respectively.
Conclusion: In our working group factors effecting survival were found as: age (p=0.0029), stage (p-0,0000), lymph node involvement (p=0,0000), radiotheraphy (p=0,0372) [postoperative p=(0,0000)[, chemotherapy (neo-adjuvant or adjuvant (p-0,0000), MEID application as chemotheraphy regime (p-0,0197), presence of metastasis (p-0.0001) and application of metastasectomy (p-0.0296): factors effecting recurrence were found as: histopathological subtype (p-0.0499), deeply embedded tumour (p=0.0366) and lymph node involvement (p-0.0000). Factors effecting metastasis were found as: histopathological subtype (p = 0.0496), (p = 0.0363) and location (p-0.0210).

4.
Adölesan ve Genç Erişkin Dönemi Yumuşak Doku Sarkomları
Soft Tissue Sarcoma In Adolescents And Young Adults Our Climcal Results
Alpaslan Mayadağlı, Mehtap Dalkılıç Çalış, Oktay Incekara
Sayfalar 24 - 28
Amaç: Genç erişkinlerde görülen yumuşak doku sarkomları; yerleşim bölgeleri, histolojik tipleri ve tedaviye yanıtları bakımından çocuklarınkinden farklı özellikler taşımaktadır. Radyoterapi, bugünkü yumuşak doku sarkomlarının standart tedavisinde kesin yerini almıştır. Mikrometastazların önlenmesi ve metastazların kontrol altına alınabilmesi için tedavide kemoterapinin yeride sorgulanmaya başlamıştır. Bu çalışmada 1990-1998 tarihleri arasında kliniğimize müracaat eden adölesan ve genç erişkin dönemi yumuşak doku sarkomu tamlı hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: 1990-1998 tarihleri arasında 15-30 yaş arası yumuşak doku sarkomu tanılı 41 hasta kliniğimize müracaat etmiştir. Erkek hasta 25, kadın hasta 16 idi. (Erkek/Kadın: 1.6). 8 hasta fibrosarkoma (%20), 7 hasta leionıyosarkoma (%17), 6 hasta rhabdomyosarkoma‘dır. (%15) Tümörün en sık yerleşim yeri; 13 hasta (%32) alt ekstremdedir. Tümör çapı ortalama 9.5 cnı.dir. 16 hasta stage 4 (%39), 14 hasta stage 3 (%34)tür. En sık akciğer metastazı görülmüştür. 38 hastaya (%93) sistemik kemoterapi, 26 hastaya (%63) radyoterapi uygulanmıştır. Ortalama sağ kalını süresi 31 ay, 2 yıllık sağ kalım oranı %46‘dır.
Sonuç: Sağ kalım üzerine etkili faktörler olarak; stage, grade, lenfatik durum, 5 cm.den küçük tümör çapı, ekstremite yerleşimi, metastazektomi uygulanması ve negatif cerrahi sınır durumu bulunmuştur.
Purpose: The soft tissue sarcomas in young adults havt different characteristics than those in children in terms o localization, histological type and response to theraphy Currently radiotheraphy has a secure place in the standar treatment of soft tissue sarcomas. The role of chemotheraph is being questioned to prevent micrometastases and contro métastasés. This study evaluates retrospectively those patient, diagnosed with adolescent and young adult soft tissui sarcomas who applied to our clinic between 1990-1998.
Rationale And Method: Between 1990-1998, 41 patients aged 15-30, with soft tissue sarcoma diagnosis applied t< our clinic. 25 were male and 16 were female (Men/Women 1,6) 8 patients had fibrosarcoma (20%), 7 hat leiomyosarcoma ( 17%) and 6 had rhabdomyosarcoma. (15% The most frequent tumor localization was the lower extremit (13 patients, 32%). The mean tumor diameter was 9.5 err, 16 patients were at stage 4 (39%) and 14 were at stage. (34%). Lung metastasis was the most frequent one. 38 patient (93%) received systemic chemotherapy and 26 (63%) receive radiotheraphy. The average survival period was 31 month, and the 2-year survival rate was 46%.
Results: The factors effecting survival were: stage, grade tumor diameter, extremity localization, metastasectomy an negative surgery limit status.

5.
Bakteriyel Enfeksiyonlarda İmmunglobulin Profili
The immunglobulin Profile In Bacterial Infections
Mustafa Yıldız, Ayşen Kutan, Hülya Tanes Açıkel, Bülent Öztürk, Ebru Em, Sema Karul, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 29 - 31
Amaç: Çalışmamız, çeşitli enfeksiyonlarda ekstrasellüler bakterilere karşı gelişen immun yanıtta humoral savunmanın profilini belirlemeyi amaçlamıştır.
Materyal ve Metod: Çalışmamızda ekstrasellüler bakteri ile enfekte 50 olguda humoral immunitenin pratikteki değerlendirilmesi, plazmada IgG, IgM ve IgA parametrelerinin saptanması yoluyla yapılmıştır.
Bulgular: Solunum sistemi enfeksiyonu olan 19 vakanın 3’ünde (%15,7) IgG düzeylerinde düşüklük olduğu tesbit edildi. Geri kalan vakaların 3‘ünde IgG ile birlikte IgA da düşüktü. Genitoüriner sistem enfeksiyonu olan 21 vakanın 8‘inde (%38) IgA düzeylerinde yükseklik olduğu tesbit edildi. Bu 21 vakanın 2‘sinde (%9,52) kombine immunglobulin (IgA- IgG, IgA- IgM) yüksekliği mevcuttu.
Sonuç: Çalışmamızda solunum ve genitoüriner sistemin bakteriyel enfeksiyonlarında immunglobulin profilinde IgG düzeylerinin düşük olduğu tesbit edildi. IgG defisitinin enfeksiyonun kronikleşmesi ile korelasyonu saptandı. Üriner sistem enfeksiyonu olan olgularda ise, literatürde verilen değerlerin aksine, IgA‘nın yükselen profili tesbit edildi.
Objective: Our study aimed to detect the quantitative profile of humoral defence in immune response developed against exracellular bacteria in various infections.
Study Design: In a group of 50 subject infected with exracellular bacteria, the quantitative evaluation of humoral immunity in practice, is carried out by detection of IgG, IgM, IgA parameters in plasma.
Results: 3 out of 19 subjects having respiratory system infection (%15,7) are found to have a significant deficit in IgG levels. The 3 out of the rest subjects having IgG deficit are also found to have IgA deficit. 8 out of 21 patients having genitourinary system infection (%38) are found to have an increase in IgA levels. 2 out of 21 subjects are also found to have a combined immunoglobulin increase (IgA- IgG, IgA- IgM).
Conclusion: In our study, the immunoglobulin profile of subjects with bacterial infection of respiratory and genitourinary system showed a significant deficit in IgG levels. We also found that there is a correlation between the decrease in IgG levels and the duration of the infection. In subjects having urinary system infection, in contrast to the results given in varies previous studies, we found a significant increase in IgA levels compared to subjects in control group.

6.
327 Meme Kanserli Hastanın Retrospektif Analizi
Retrospectif Analysis Of 327 Breast Cancer Patients
Didem Karaçetin, Ahmet Uyanoğlu, Alpaslan Mayadağlı, Özlem Maral, Oktay Incekara
Sayfalar 32 - 36
Amaç: Bu çalışmada meme kanserinde tedavi metodlarını ve sonuçlarını büyük ölçüde etkileyen prognostik faktörler değerlendirildi.
Materyal ve Metod: 1987-1995 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine meme Ca tanısı alarak başvuran, tedavi uygulanan ve bir yıldan uzun takibi olan 327 hasta yaş dağılımlarına, histolojik tiplerine, evrelerine, yerleşim yerlerine, aksiller lenfnodu tutulumuna, tümör büyüklüğüne göre incelenmiştir.
Bulgular: Hastaların yaş gruplarına göre dağılımında en sık 35-50 yaş grubu (%44) ve sonra 51-65 yaş grubu (%36) gözlenmiştir. Menopoz durumlarına göre %52.3‘ü postmenopozedir. Histolojik sınıflandırmada en sık itıvaziv duktal Caya (%64.8) rastlanmıştır. Evrelere göre dağılımda evre 1 15 hasta, evre 2 188 hasta, evre 3 111 hasta, evre 4 9 hasta olarak saptanmıştır.
Sonuç: Meme kanserinde prognostik faktörler tedavi metodlarını saptamada önemlidir. En önemli prognostic faktörler arasında; aksiller lenf nodu tutulumu, tümör büyüklüğü, histolojik tip, hasta yaşı, steroid reseptör durumları sayılabilir.
Objective: In this study we have evaluated prognostic fact which is the most important to choose treatment metho sürvival.
Study Design: The period of 1987-1995, 327 breast can patients, who followed up more than 1 years in Şişli E Hospital Radiation Oncology clinic have been evaluated their age group, histologic status, tumor size, tumor site t axiller lymph node status.
Result: For their age groups; 44% of patients in 35-50 groups, 36% of patients in 51-65 age groups. Invaziv ductal carcinoma is the most common histologic type (64.8 Stage 1;15 patients, stage 2; 188 patients, stage 3;111 path and stage 4;9 patients have been followed
Conclusion: Prognostic factors are important to detern treatment methods. The most important prognostic faci are axiller lyphmnode status, histologic type, patients age, tumor size and site and steroid receptor status

7.
Genç erişkenlerde antikardiolipin antikor düzeylerinin akut myokard infarktüsü ve koroner risk faktörleri ile ilişkisi
Relationship Between Anticardiolipin Antibody Levels and Acute Myocardial Infarction and Coronary Risk Factors in Young Adults
Yahya Öztürk, Taner Baştürk, Ülkü Kerimoğlu, Çiğdem Yazın Ersoy, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 37 - 42
AMAÇ: Genç yaşta myokard infarktüsü geçirenlerde risk faktörleri ve antikardiolipin antikorlarla ilişkisi
MATERYAL VE METOD: 35 Akut Mİ geçiren hasta grubu ve Mİ geçirmemiş 22 kontrol grubu arasındaki risk faktörleri ve antikardiolipin antikor düzeyleri karşılaştırıldı.Hastalar 16-45 yaş aralığında olup Şişli Etfal ve Haseki Kardiyoloji yoğun bakını ünitesine yatırılan kesinleşmiş Mİ geçiren grup seçildi.Hasta grubu MI kriterlerinden (klinik,EKG,enzim) en az ikisini içeriyordu,
BULGULAR: Çalışma grubunda 14 hastada antikardiolipin pozitifliği varken kontrol grubunda sadece 3 olguda pozitiflik tespit edilmiştir.Antikardiolipin pozitifliği ile post MI komplikasyon gelişimi arasında anlamlı ilşki bulunmamıştır.Çalışma ve kontrol grubunda fibrinojen değerleri,total kolesterol,HDL,LDL kolesterol değerleri ve sigara içimi bakımından aralarında istatistiksel fark bulunmuştur.(p<0.005).
SONUÇ: Antikardiolipin antikor düzeyi ile akut nıiyokard infarktüsü arasında bir ilişki olduğu sonucuna vardık.
Objective: Risk factors in young adults who had MI and its relation with anticardiolipin antibody
Materials And Methods: Anticardiolipin levels were compared between 35 patients with acute MI in study group and 22 patients without MI in control group. Patients who had certain MI diagnosis and between 16-45 ages have been chosen from Sisli Etfal Hospital and Haseki Hospital Cardiology Intensive Care Unit. Patient group had at least 2 MI criteria (eg. clinical findings, ECG, enzymes). Discussion: In study group anticardiolipin was (+) in 14 patients, but only 3 from control group had ( + ) anticardiolipin. It hasn’t been found a significant correlation between anticardiolipin levels and post MI complication progress. In study and control group, it has been found statistically significant different results in fibrinogen, total cholesterol, HDL, LDL levels and cigarette smoking (p<0,005).
Conclusion: In this study, we found that there is a relation between anticardiolipin levels and acute MI.

8.
Tip II Diabetes Mellitus’da Hepatit B ve C virüs İnfeksiyonu sıklığının Araştırılması
Hepatitis B and C Virus Infection Frequency in type II Diabetes Mellitus
Yahya Öztürk, Taner Baştürk, Fatma Çalka, Murat Içen, Bülent Öztürk, Sema Karul, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 43 - 47
AMAÇ: Tip II DM ile Hepatit B ve Hepatit C sıklığı arasındaki ilişkiyi araştırmak.
MATERYAL VE METOD: 120 Tip II DM ve 60 kontrol grubu alındı.Her iki grupda Anti HBsAg, HBsAg, Anti HBc, And HCV markerlarına bakıldı.Diabetik hastalar: 1) HBs Ag, Anti-HBs, Anti HBc ve Anti HCV markerlarından herhangi birinin veya daha fazlasının pozitif olup olmamasına göre marker (+) ve (-), 2)HbsAg’n ‘ın bulunup bulunmaması göre HbsAg (+), (-) ve 3) Anti HCV varlığına (+),(-) olarak iiç ayrı şekilde gruplandırılarak traıısaminaz düzeyleri karşılaştırdık.
BULGULAR: Hasta ve kontrol grubunda sırasıyla HbsAg 8 kişide (%6,7), 3 kişide (%5), Anti HbsAb 38 kişide (%31,7), 22 kişide (%36,7) Anti HCV4 kişide ( %3,3 ), Ikişide (%1,7) tespit edildi. Aralarında istatistiksel bir fÜrk bulunmadı. Marker pozitif hasta grubunda traıısaminaz seviyesi sayısal ve ortalama yönlerinden anlamlı olarak yüksek bulundu.
SONUÇ: Diabetik hastalarda HBV ve HCV enfeksiyonunun non diabetiklerden daha sık olmadığı düşüncesine vardık. Ancak bu hastalar, daha çok tıbbi müdahaleye maruz kaldıkları için girişimler sırasında hijyenik kurallara azami dikkat edilmesi ve DM’ lıı hastalarda transaminazı yüksek olanların mutlaka hepatit B ve C yönünden incelenmesi gerektiğine inanıyoruz.
OBJECTIVE: Assessing the relationship between type II Diabetes Mellitus and the frequency of Hepatitis B and C infections.
MATERIAL AND METHOD: Anti HBs, HBsAg, Anti HBc and Anti HCV markers were measured in 120 type II Diabetes Mellitus patients and 60 patients in the control group. The diabetic group was subdivided further depending on (I) any one or more of Anti HBs, HBsAg, Anti HBc and Anti HCV markers being positive or negative, (2) presence of HbsAg (HBs Ag positive or negative)and (3) presence of Anti HCV (Anti HCV positive or negative). The transaminase levels were compared between the groups.
RESULTS: The positive results in the patient and control groups were 8 (6.7%) and 3 (5%) for HBs Ag, 38 (31.7%) and 22 (36.7%) for HbsAb, 4 (3.3%) and 1 (1.7%) for AntiHCV, respectively. The results were not statistically significant. The transaminase levels were significantly higher in the marker positive group.
CONCLUSION: In diabetic patients, frequency of HBV and HCV infection was not higher than the non-diabetic group. But since these patients frequently require medical intervention, it is important to pay attention to the hygenic rules during the interventions and to screen for HBV and HCV infection in diabetic patients in case of transaminase level elevations.

9.
NIDDM’Lİ hastalarda açlık total homosistein düzeyi ile İskemik Kalp Hastalığı ve proteinüri arasındaki ilişki
Relationship Between Fasting Total Levels and Ischemic Heart Disease and Proteinuria in NIDDM Patients
Taner Baştürk, Yahya Öztürk, Sema Karul, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 48 - 52
AMAÇ: Yükselmiş total homosistein konsantrasyonu ile nefropatili TİP II DM’li hastalarda artmış kardiyovasküler morbidité ve mortalité arasındaki ilişkiyi açıklamak için homosistein‘in potansiyel bir aday olup olmadığım göstermeyi amaçladık.
MATERYAL VE METOD: 44 TİP II DM hasta çalışmaya alındı.Hastalar 3 gruba ayrılarak, gruplar arasında homosistein, kreatinin,trigliserid, kolesterol, LDL, HDL, HbAIc arasındaki ilişki karşılaştırıldı.
BULGULAR: Her üç grubun homosistein değerleri karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel bir farklılık saptanmış olup (p0.05)
SONUÇ: Iskemik kalp hastalığı ve/veya proteinürisi olan NIDDM’li hastalarda homosistein düzeyi yüksek saptanmıştır. Diabetik hasta teşhis, tedavi ve takip eden kardiyovasküler morbidité ve mortalité riskini düşürmeyi amaçlayan hekimlerin tedavi edilebilir bağımsız bir risk faktörü olan hiperlıomosistein’ eminin farkında olmaları gerektiğini tespit etmeyi amaçladık.
OBJECTIVE: To assess the value of homocysteine as a potential candidate to explain the relationship between type II DM patients with elevated total homocysteine concentration with nephropathy and cardiovascular mortality and morbidity.
MATERIAL AND METHOD: 44 type II DM patients were included in the study. The patients were seperated into three groups and the homocysteine, creatinine, trygliceride, cholesterol, LDL, HDL, Hb A1C levels were compared between the groups.
RESULT: The homocysteine level differences between the groups were statistically significant (p<0.05); between group I and group II, homocysteine levels were higher in group II with proteinuric patients; between group I and group III, homocysteine levels were higher in patients with ischemic heart disease in group III; comparison between group II which had patients with ischemic heart disease and proteinuria had higher levels of homocysteine than group III. The other parameters did not show statistically significant differences between the groups (p>0.05).
CONCLUSION: Homocysteine levels were higher in the NIDDM patients with ischemic heart disease and/or proteinuria. It is concluded that doctors diagnosing and following up diabetic patients and trying to lower the risk of cardiovascular mortality and morbidity should take into consideration hyperhomocysteinemia, which is a treatable and independent risk factor.

10.
Artroskopi Sonrası İntraartiküler Morfin-Bupivakain Kombinasyonunun Analjezi ve Erken Mobilizasyona Etkileri
The Effects Of Morphine-Bupivacaine Combination On Postoperative Analgesia And Early Mobilisation
G. Ulufer Sivrikaya, O. Tuğrul Eren, Mustafa Tekkeşin, Ayşe Hancı, Ünal Kuzgun
Sayfalar 53 - 57
Amaç: Artroskopik cerrahi yapılacak 40 hasta randomize olarak 2 gruba ayrılarak, intraartiküler morfin-bupivakain kombinasyonunun postoperatif ağrı ve erken mobilizasyona etkileri değerlendirildi.

Materyal ve Metod: Operasyon sonunda Grup I‘deki hastaların dizlerine intraartiküler olarak 30 ml izotonik NaCl solüsyonu içinde 3 mg morfin-%0.25 konsantrasyonda 75 mg bupivakaiıı kombinasyonu, Grup ll‘deki hastalara yalnızca 30 ml NaCl solüsyonu verildi. Postoperatif dönemde 1., 2., 4., 8., 12. ve 24. saatlerde Visüel Analog Skala (VAS) ve 2.- 7. günlerde sabah-akşam VAS ve Yürüme Skalası (YS) ile ağrı takibi yapıldı. Hastaların analjezik ihtiyaçları, koltuk değneksiz yürüyebilme zamanları, yan etkiler tespit edildi.
Bulgular: Postoperatif dönemde VAS grup I‘de grup II‘ye göre tüm saatlerde düşük olarak saptandı. Grup ll‘de postoperatif 4.saatte grup ¡‘den farklı olarak analjezik ihtiyacı oluştu. 2. ve 7. günler arasında grup I’de VAS ve YS değerleri grup II‘ye göre anlamlı olarak düşüktü. Toplam analjezik kullanımı grup ll‘de anlamlı olarak yüksekti. Postoperatif erken mobilizasyon etkileri incelendiğinde; koltuk değneksiz yürüyebilme süresi grup I‘de grup II‘ye göre anlamlı olarak daha kısaydı. Toplam analjezik tüketimi grup ll‘de grup I‘e göre anlamlı olarak yüksekti. Yan etkiler bakımından gruplar arasında fark gözlenmedi.
Sonuç: Artroskopik girişim sonrası intraartiküler analjezik uygulanımının, postoperatif ağrıyı kontrol etmede ve hastaların normal aktivitelerine dönüşlerinde etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.
Objective: We performed a randomised, double-blind controlled study in 40 patients undergoing knee arthroscopy to evaluate the effects of intraarticular (morphine- bupivacaine) combination on postoperative pain treatment and early mobilisation.
Study Design: The patients in group I received 3 mg of morphine-75 mg 0.25% bupivacaine combination in 30 ml NaCl solution intraarticulary while those in group II received 30 ml saline alone at the end of the operation. Postoperative pain was assessed at 1., 4., 2.,8.,12. and 24. hours by Visual Analogue Scale (VAS) and by VAS and Walking Scale (WS) at 2.-7. days. Need for analgesic drugs, time to walking without crutches and side effects were recorded.
Results: VAS values were lower in group I than in group II at all hours postoperatively. Need for analgesic drug was occurred for group II at 4. hours postoperatively. VAS and VPS values were significantly lower in group I than group II. at postoperative 2.-7. days. Total analgesic consumption was significantly higher in group II than group I. Time to return walking without crutches was significantly shorter in group I than group II. There was not any significant difference between the groups about side effects.
Conclusions: We concluded that; the combination of intraarticular morphine and bupivacaine provides effective pain control and has a positive effect on returning to normal activities following arthroscopic knee surgery.

OLGU SUNUMU
11.
Bir Karsinoma Erizipeloides Olgusu
A case of Carcinoma Erysipeloides
Ilknur Kıvanç Altunay, Şükran Kahveci, Tuğba Rezan Ekmekçi, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü, Tülay Başak
Sayfalar 58 - 60
Karsinoma Erizipeloides, selülit veya erizipel benzeri belirgin sınırlı eritematöz plak şeklinde kendini gösteren nadir bir kutanöz metastaz formudur. En sık meme kanserinde görülmekle beraber melanoma, akciğer, över, kolon ve pankreatik tümörlerle de birlikte olabilir. Bu olgularda klinik progressif olup beklenilen yaşam süresi ortalama 2 yıldır. Bu tür karsinomlar inflamasyon bulguları sergilemeleri nedeni ile tanısal zorluk yaratabilirler. Biz, 14 yıllık meme kanseri olan ve karsinoma erizipeloides şeklinde nüks gösteren bir hasta sunuyoruz.
Carcinoma Erysipeloides which looks like cellulitis or erysipelas and shows clearly bordered erythematous plaque is a rare cutaneous form of metastasis. Although it is the most frequently associated with the breast cancer, it can be seen with melanoma and tumours of lung, ovary, colon, pancreas. The course of these cases is progressive and the expected life time is approximately two years. This kind of carcinoma may make difficulty in diagnosis because of its inflammatory signs of this. In this paper, a case who has been which breast cancer for 14 years and carcinoma erysipeloides is presented.

12.
Torasik Çıkış Bası Sendromu
Thoracic outlet Compression Syndrome
Mehmet Tezer, Mustafa Tekkeşin, O. Tuğrul Eren, Ünal Kuzgun
Sayfalar 64 - 66
Omuzun ve üst ekstremitenin nörovasküler yapılarına bası, lokal bir travma veya sporculardaki gibi tekrarlayıcı aktivite sonucu gelişebilir. Sporcuların omuzlarında alışılmadık hareketler normal anatomik yapıyı patolojik hale getirir ve nörovasküler yapılara bası yaparak semptom oluşturur. Basıya uğrayan damar ve sinirlerin durumuna ve bası yerine göre semptomlar oluşur. Bu semptomlar ekstremitede halsizlikten hipoesteziye, hatta kan akımının kaybına kadar değişir. Özgün anatomik yapının basısına bağlı spesifik sendromlar oluşur; Bunlardan en önemlisi torasik çıkış sendromudur (TÇS). Sporcularda veya kollarını sürekli başının üstünde tutarak çalışan işçilerde üst ekstremde ağrısı varsa, ayırıcı tanıda omuzun nörovasküler bası sendromları mutlaka düşünülmelidir.
The compression of neurovascular structures in shoulder and upper extremities may come out by a local trauma or like in sportsmen by recurrent activities. Unusual actions of shoulders in sportsmen, make the normal structure pathologic and by compressing neurovascular structures, symptoms are defined. Signs and symptoms depend on the degree to which particular nerves and vascular structures are compromised and on the position of compression. Those symptoms are changeable from weakness to anesthesia of the limb, even though venous engorgement. According to compression of specific anatomic structure, special syndromes are occurred. The most important of those are thoracic outlet syndrome, venous thrombosis, axillery artery occlusion and quadrilateral space syndrome. The workers who are always using their arms above their heads or sportsmen should already examined based on differential diagnosis of neurovascular compression syndromes of shoulder if they had upper limb pain

LookUs & Online Makale