ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Artroskopi Sonrası İntraartiküler Morfin-Bupivakain Kombinasyonunun Analjezi ve Erken Mobilizasyona Etkileri [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(4): 53-57

Artroskopi Sonrası İntraartiküler Morfin-Bupivakain Kombinasyonunun Analjezi ve Erken Mobilizasyona Etkileri

G. Ulufer Sivrikaya, O. Tuğrul Eren, Mustafa Tekkeşin, Ayşe Hancı, Ünal Kuzgun
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Amaç: Artroskopik cerrahi yapılacak 40 hasta randomize olarak 2 gruba ayrılarak, intraartiküler morfin-bupivakain kombinasyonunun postoperatif ağrı ve erken mobilizasyona etkileri değerlendirildi.

Materyal ve Metod: Operasyon sonunda Grup I‘deki hastaların dizlerine intraartiküler olarak 30 ml izotonik NaCl solüsyonu içinde 3 mg morfin-%0.25 konsantrasyonda 75 mg bupivakaiıı kombinasyonu, Grup ll‘deki hastalara yalnızca 30 ml NaCl solüsyonu verildi. Postoperatif dönemde 1., 2., 4., 8., 12. ve 24. saatlerde Visüel Analog Skala (VAS) ve 2.- 7. günlerde sabah-akşam VAS ve Yürüme Skalası (YS) ile ağrı takibi yapıldı. Hastaların analjezik ihtiyaçları, koltuk değneksiz yürüyebilme zamanları, yan etkiler tespit edildi.
Bulgular: Postoperatif dönemde VAS grup I‘de grup II‘ye göre tüm saatlerde düşük olarak saptandı. Grup ll‘de postoperatif 4.saatte grup ¡‘den farklı olarak analjezik ihtiyacı oluştu. 2. ve 7. günler arasında grup I’de VAS ve YS değerleri grup II‘ye göre anlamlı olarak düşüktü. Toplam analjezik kullanımı grup ll‘de anlamlı olarak yüksekti. Postoperatif erken mobilizasyon etkileri incelendiğinde; koltuk değneksiz yürüyebilme süresi grup I‘de grup II‘ye göre anlamlı olarak daha kısaydı. Toplam analjezik tüketimi grup ll‘de grup I‘e göre anlamlı olarak yüksekti. Yan etkiler bakımından gruplar arasında fark gözlenmedi.
Sonuç: Artroskopik girişim sonrası intraartiküler analjezik uygulanımının, postoperatif ağrıyı kontrol etmede ve hastaların normal aktivitelerine dönüşlerinde etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İntraartiküler, morfin, bupivakain, analjezi, erken mobilizasyon

The Effects Of Morphine-Bupivacaine Combination On Postoperative Analgesia And Early Mobilisation

G. Ulufer Sivrikaya, O. Tuğrul Eren, Mustafa Tekkeşin, Ayşe Hancı, Ünal Kuzgun
Second Department of Anesthesiology and Reanimation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: We performed a randomised, double-blind controlled study in 40 patients undergoing knee arthroscopy to evaluate the effects of intraarticular (morphine- bupivacaine) combination on postoperative pain treatment and early mobilisation.
Study Design: The patients in group I received 3 mg of morphine-75 mg 0.25% bupivacaine combination in 30 ml NaCl solution intraarticulary while those in group II received 30 ml saline alone at the end of the operation. Postoperative pain was assessed at 1., 4., 2.,8.,12. and 24. hours by Visual Analogue Scale (VAS) and by VAS and Walking Scale (WS) at 2.-7. days. Need for analgesic drugs, time to walking without crutches and side effects were recorded.
Results: VAS values were lower in group I than in group II at all hours postoperatively. Need for analgesic drug was occurred for group II at 4. hours postoperatively. VAS and VPS values were significantly lower in group I than group II. at postoperative 2.-7. days. Total analgesic consumption was significantly higher in group II than group I. Time to return walking without crutches was significantly shorter in group I than group II. There was not any significant difference between the groups about side effects.
Conclusions: We concluded that; the combination of intraarticular morphine and bupivacaine provides effective pain control and has a positive effect on returning to normal activities following arthroscopic knee surgery.

Keywords: Intraarticular, morphine, bupivacaine, analgesia, early mobilisation

G. Ulufer Sivrikaya, O. Tuğrul Eren, Mustafa Tekkeşin, Ayşe Hancı, Ünal Kuzgun. The Effects Of Morphine-Bupivacaine Combination On Postoperative Analgesia And Early Mobilisation. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(4): 53-57

Sorumlu Yazar: G. Ulufer Sivrikaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale