ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 41 (3)
Volume: 41  Issue: 3 - 2007
REVIEW ARTICLE
1.Medical treatment and diet in urinary stone disease
Mesrur Selçuk Silay, Mustafa Kadıhasanoğlu, Cengiz Miroğlu
Pages 7 - 12
Abstract |Full Text PDF

ORIGINAL RESEARCH
2.The demographic and clinical features of autoimmune bullous dermatoses
Koray Özkan, Ilknur Kıvanç Altunay, Adem Köşlü
Pages 13 - 18
Amaç: Otoimmün büllü dermatozlar (OBD) genetik zeminde gelişen, vezikül ve büllerle seyreden, morbidite ve mortalitesi yüksek hastalıklardır. Bu dermatozlar, demografik ve klinik özellikler açısından farklılıklar göstermekte, tanısal ve tedavi zorlukları yaratmaktadır. Amacımız OBD’li hastalarda klinik, demografik özelliklerin araştırılması ve bulguların belgelendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Ocak 1997 -Ocak 2007 tarihleri arasında kliniğimizde yatarak tedavi gören OBD’li hastaların epikriz ve genel arşiv dosyaları incelendi. Demografik özellikler, klinik bulgular kaydedilerek literatür gözden geçirildi.
Bulgular: Çalışmaya toplam 79 OBD hastası alındı, (yaş or¬talaması 52.96, kadın/erkek, 50/29).En sık OBD Pemfigus Vulgaris (PV, %49,36), en nadir OBD. Pemfigus Herpetiformis ve Lineer IgA dermatozu (%1,26) idi. PV hastaları orta-lama 34,2 günle en uzun yatış süresine sahipti. En sık anatomik tutulum yeri gövde arka yüz lokalizasyonuydu. (% 60). Oral mukozal lezyonlar en sık PV’ de görüldü.. Tanı almadan önce ortalama yakınma süresi en uzun olan hastalık, 89,16 ay ile Pemfigus Vejetans idi.
Sonuçlar: Bulgularımız literatürle benzerlik göstermekteydi.
Objective: Autoimmune bullous disorders (ABD), which occur on the genetic background and characterized with vesicles and bullae, have high morbidity and mortality rates epidemiologically. They exhibit distinctive features in terms of demographic and clinical characteristics and display diagnostic and therapeutic difficulties. Our aim to evaluate and manifest the clinical and demographic features of the inpatients with ABD, between Jan 1997 and Jan 2007;to document data and review the literature.
Methods and Materials: The medical records of the patients with ABD admitting to our dermatology department between Jan 1997 and Jan 2007 were evaluated. Demographic and clinical features including anatomic localisation of the lesions, associated disorders, complications were recorded by microsoft access database software.
Results and Conclusion: 79 patients with ABD were enrolled to the study, (mean age: 52,96 and female/male ratio was 50/29.) The most frequently seen ABD was pemphigus vulgaris (PV %49,36) and bullous pemhigoid (BP, %32,9I) and pemphigus herpetiformis and linear IgA bullous disease were the least frequent OBD with a ratio of %1,26. The patients with PV had longest duration of hospitalization with a mean duration of 34,2 days The lesions were most frequently seen on the back region of trunk (%60). Oral mucosal lesions were most frequently seen on the patients with PV.The OBD with the longest period before the diagnosis was pemphigus vegetans. Our all data were compatible with the literature.

3.Effect of smoking in pregnancy on various maternal and fetal complications
Inci Davas, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Özge Yılmaz, Çağan Yardım, Atıf Akyol, Başak Baksu
Pages 19 - 23
Amaç: Bu çalışma, sigara kullanımının çeşitli gebelik komplikasyonları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için yapıldı.
Gereç ve Yöntem: Sigara kullanımına göre dört gruba ayrılan 1000 gebe kadın (Sigara kullanmayanlar, günde 1-5 adet sigara içenler,günde 6-10 adet sigara içenler, günde 10’dan fazla sigara içenler) retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Çalışma grubunun ortalama yaşı 28+-3A idi.Preeklampsi için odds oranı 0.64 preterm eylem için odds oranı 1.2 idi.
Yorum: Sigara kullanımı, preterm eyleme ve fetusta büyüme geriliğine yol açmaktadır; ancak preeklampsi insidansını azaltmaktadır.
Objective: This study was performed to characterize the effect of smoking on pregnancy complications.
Study Design: 1000 pregnant women were grouped into 4 categories: (Nonsmokers, 1+-5 cigarettes per day, 6+-10 cigarettes per day and more than 10 cigarettes per day) and they were retrospectively analyzed.
Results: The mean age of the study was 28+-3.4.The odds ra¬tio for preeclampsia was 0.64 and for preterm labour was 1.2.
Conclusion: Smoking increases the incidence of preterm labour and intrauterine growth restriction but by a dose related manner it decreases the incidence of preeclampsia.

4.Comparison of efficiency of bupivacaine and ropivacaine in epidural anaesthesia in lower abdominal surgery
Şükrü Çiftçi, Ayşe Hancı, G. Ulufer Sivrikaya, Metin Bektaş, Sibel Oba
Pages 24 - 29
Amaç: Çalışmamızda alt batın cerrahisi olgularında bupivakain ve ropivakain ile oluşturulan epidural anestezide blok özellikleri, peroperatuar hemodinamik değişiklikler ve postoperatuar erken dönemde analjezik özeliklerin karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Hastanemiz Etik Kurulu izniyle, yazılı onayları alman, inguinal herni operasyonu geçirecek ASA I-Il grubundan 30 olgu çalışmaya dahil edildi. Premedikasyon tüm olgularda İV sıvı replasmanı sonrası midazolam ile sağlandı. L seviyesinden direnç kaybı yöntemiyle epidural aralığa girildikten sonra randomize olarak iki gruba ayrılmış olgulardan; Grup B’dekilere %0.5 bupivakain, Grup R’dekilere %0.5 ropivakain 15 ml verilerek epidural blok gerçekleştirildi. Çalışma parametreleri olarak hemodinamik parametreler (ortalama arter basıncı, kalp atım hızı), duyusal ve motor blok seviyeleri, duyusal bloğun 2 segment gerileme zamanı, postoperatuar 2. ve 6. saatlerde ağrı düzeyleri (Vizüel analog skala-VAS- ile), ilk analjezik ihtiyacı zamanı kaydedildi.
Bulgular: Her iki grupta hemodinamik parametrelerde peroperatuar kontrol değere göre anlamlı olmayan azalma saptandı (p>0.05). Grup B‘de Grup R’ye göre duyusal bloğun 2 segment gerileme zamanı anlamlı olarak uzun (p<0.05), motor blok seviyesi anlamlı olarak yüksek (p<0.05) bulundu. VAS değerleri gruplar arasında benzerdi (p>0.05). ilk analjezik ihtiyacı Grup R‘de Grup B’ye göre daha erken dönemde ortaya çıktı (p<0.05).
Sonuç: Alt batın cerrahisi geçirecek olgularda bupivakain ile oluşturulan epidural anestezide daha yüksek seviyede motor blok oluşumunun ve duyusal blokta daha geç oluşan gerilemenin, ropivakain ile oluşturulan epidural anesteziye oranla peroperatuar anestezi ve cerrahi ile postoperatuar analjezi kalitesine daha fazla katkısı olacağı düşünüldü. Bununla birlikte erken mobilizasyon istendiğinde ve kardiyotoksisite riski göz önüne alındığında ropivakain epidural yolla uygulamada bu tür girişimlerde bupivakaine alternatif olabilir.
Objective: In our study we aimed to compare the characteristics of epidural block, peroperative haemodynamic changes and analgesia in early postoperative period in epidural anaesthesia produced by bupivacaine and ropivacaine for lower abdominal surgery.
Study design: After the approval of Medical Ethics Committe of our Hospital and written informed consent, 30 patients in ASA I-II undergoing inguinal hernia repair were included the study. Midazolam was used for premedication after IV fluid replacement. Epidural anaesthesia wps performed from L} 4 epidural space with loss of resistance method with 15 ml 0.5% bupivacaine in Group B and 15 ml 0.5% ropivacaine in Group R. Haemodynamic parameters (mean blood pressure, heart ra¬te), sensory and motor block levels, time to two segment regression of sensory block, postoperative analgesia at 2. and 6. hours (with Visuel Analogue Scale-VAS), time to first analgesic demand and adverse effects were recorded as study parameters.
Results: Haemodynamic parameters were lower peroperatively in two groups when compared with control values (p>0.05). Time to two segment reggression of sensory block was significantly longer and motor block degree was significantly higher in Group B than Group R (p<0.05). VAS values were comparable between the groups. Time to first analgesic demand was significantly shorter in Group R than Group B (p<0.05).
Conclusion: High degree of motor block and delay of regression of sensory block after epidural anaesthesia produced by bupivacaine in inguinal hernia repair was evaluated more effective on quality of anaesthesia and surgery peroperatively and analgesia postoperatively than produced by ropivacaine. On the other hand, epidural ropivacine can be an alternative to bupivacaine when less cardiotoxicity and early mobilization were aimed in such operations.

5.The reaserch of the microorganisms growing in the throat cultures of healthy children
Gönül Şengöz, Cangül, Kadriye Kart Yaşar, Bülent Durdu, Şemsinur Karabela, Özcan Nazlıcan
Pages 30 - 34
Amaç: İnsan boğaz florası birçok bakteriyi barındırmaktadır. Kalabalık yaşam koşulları, boğazda bulunan normal flora bakterileriyle beraber patojen mikroorganizmaların da kolonizasyonunu arttırır.
Gereç-Yöntem: Okul çocuklarında, patojen olabilen bakterilerin diğer bakteriler ile birliktelikleri ve aynı sınıfta kümelenmenin varlığı incelenmiştir. Bu amaçla yaşlan 7 ile 10 arasında değişen sağlıklı 114 (67 erkek, 47 kız) çocuktan, boğaz sürüntüsü alındı ve üreyen mikroorganizmalar açısından değerlendirildi.
Bulgular: 11 farklı türden 290 bakteri izole edilmiştir. Bu mikroorganizmalar içinde S. pneumoniae %7, S. pyogenes %13 ve N. meningitidis %4 oranında izole edilmiştir.
Sonuçlar: Sonuç olarak patojen bakterilerin kız çocuklarda erkeklere göre daha fazla olduğu, kardeş sayısı arttıkça bakterilerin kolonizasyonunun arttığı gözlenmiştir. Bu durum, bu tip patojenlerle gelişebilecek infeksiyonlar açısından önemlidir. Patojen bakterilerde aynı sınıfta kümelenme görülmemiştir. Bakterilerin birlikte bulunuşları incelendiğinde bir özellik saptanmamıştır.
Objective: Human throat flora contains many bacteria. Crowded living environments increase colonization of pathogen microorganisms along with the normal flora bacteria that could be in the throat.
Materials-Methods: The co-existence of potential pathogen bacteria with the other ones and the existence of one class of microorganisms were also considered on the school children. Therefore, we took throat cultures from 114 healthy children aged 7 to 10 (67 male, 47 female) and evaluated them in terms of grown microorganisms.
Results: We isolated 290 bacteria from 11 different genus. Among these bacteria, isolation rates of S. pneumoniae, S. pyogenes and N. meningitidis are 7,13, 4 % respectively.
Conclusions: Finally, the bacteria which have the potential to induce a disease was found to be higher in the females than males and by the increased number of siblings, the colonization of the bacteria was also increased. This condition is very important as for the infections which may develop with such pathogens. No same class accumulation of the pathogen bacteria was observed. No specialty was found when the coexistence of the bacteria was observed.

6.The evaluation of p53 and ki67 immune reactivity in normal and neoplastic thyroid tissues
Banu Yılmaz Özgüven, Yeşim Erdem, Fevziye Kabukçuoğlu, Tuğba Taşkın, Nedim Polat
Pages 35 - 39
Giriş: p53 hücre siklus düzenleme mekanizmalarının merkezinde bulunan önemli bir transkripsiyon faktörüdür. Ki67’nin dokuda gösterilmesi ise proliferasyon aktivitesinin ölçümünü sağlar. Bu çalışmada, normal tiroid, fetal tiroid, hiperplastik nodül, folliküler adenom ve papiller karsinomda p53 ve Ki67 nin immünhistokimyasal boyanma profilleri araştırılmıştır.
Gereç ve yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarında hiperplastik nodül, folliküler adenom ve papiller karsinom tanısı verilen 53 tiroid operasyon materyali yantsıra, 5 fetal tiroid ve 5 normal tiroid dokusu çalışma kapsamına alındı. Bu vakalara Kİ67 ve p53 immünohistokimyasal boya çalışmaları uygulandı. Her iki immün belirteç için nükleer boyanma değerlendirmeye alınarak sayım işlemi yapıldı.
Bulgular: Fetal tiroid, normal tiroid, hiperplastik nodül olgu¬larında Ki67 ve p53 için boyanma saptanmadı. Yirmi folliküler adenom olgusunun 3’ünde Ki67 için olumlu boyanma elde edilirken, p53 için boyanma saptanmadı. Yirmi iiç papiller karsinom olgusunun ise 19’unda Kİ67 ile, 6’sında da p53 ile olumlu boyanma saptandı. Bu bulgulara göre, papiller karsinomda p53 ve Ki67 boyanma oranları, folliküler adenom, hiperplastik nodül, fetal tiroid dokusu ve normal tiroid dokusuna göre anlamlı ölçüde yüksek bulundu (Kİ67 için p<0,0001 ve p53 için p< 0,05).
Sonuç: Papiller karsinomların, genel olarak düşük proliferasyona sahip tümörler olmakla birlikte, benign tiroid tümörleri ve normal tiroid dokusuna göre daha proliferatif olduğu ve p53 gen ekspresyonunun varlığı gösterilmiştir.
Objective: p53 is an important transcription factor in the centre of cell cyclus coordination mechanisms. The staining of Ki67 in the tissue helps to evaluate the proliferation activity. The immunohistochemistry staining profiles in normal thyroid, fetal thyroid, hyperplastic nodule, follicular adenoma and papillary carcinoma have been investigated using p53 and Kİ67 in this study.
Study design: Fifty three thyroid operation materials diagnosed in the Pathology Laboratory of Şişli Etfal Tranining and Research Hospital, as hyperplastic nodule, follicular adenoma and papillary carcinoma were studied. Five fetal thyroid and 5 normal thyroid tissues were also included in the study. Kİ67 and p53 immunohistochemistry stains were applied. Nuclear staining was evaluated for both of the immune indicators and the number of stained cells were calculated.
Results: Immunostaining was not observed for Kİ67 or p53 stains in fetal thyroid, normal thyroid and hyperplastic nodules. Positive staining was established for Ki67 in 3 of 20 follicular adenomas, but staining was not observed for p53. In 19 of 23 papillary carcinomas, there was staining for Kİ67. In 6 of 23 papillary carcinomas, there was staining for p53. The staining rates of p53 and Kİ67 staining for the papillary carcinoma were significantly high, when compared with follicular adenoma, hyperplastic nodule, fetal thyroid and normal thyroid tissues. (p< 0,0001 for Kİ67 and p< 0,05 for p53).
Conclusions: Although papillary carcinoma are tumors with low proliferation activity, they were found to be more proliferative and have p53 gene expression when compared with benign thyroid tumors and normal thyroid tissue

CASE REPORT
7.An adrenal hyperplasia case presenting with hyperparathyroidism and diabetes insipidus
Nur Şener, Sema Uçak, Tayyibe Saler, Emine Şatır, Yüksel Altuntaş
Pages 45 - 48
Primer hiperaldosteronizm nedenleri arasında aldosteron salgılayan adenom, aldosteron salgılayan karsinom ile bilateral adrenokortikal hiperplazi yer almaktadır. Adrenokortikal hiperplazi vakalarının %25-35’ini teşkil eden idiopatik hiperaldosteronizmde adrenal kortekslerin makroskopik olarak normal, veya mikro ve makronodüllü, ya da mikroskopi ile hiperplazik oldukları gösterilmiştir. Biz hu olgu sunumumuzda 2 yaşından itibaren dirençli hipopotasemi tablosuyla seyreden ve bunun neden olduğu metabolik alkaloza bağlı iyonize kalsiyum düşüklüğü sonucu oluşan sekonder hiperparatiroidi ve yine hipopotasemiye bağlı nefrojenik diabetes insipiduslu vakayı irdeledik.
Causes of primary hyperaldosteronism are aldosteron secreting adenoma, aldosteron secreting carcinoma and bilateral adrenocortical hyperplasia. %25-%35 of adrenocortical hyperplasia patients have idiopathic hyperaldosteronism. In these cases adrenal cortex may be normal, macronodular or micronodular macroscopically, or may be hyperplasic, microscopically. In our case report. we described a patient who had resistant hypokalemia since he was 2 years old. In this patient hypokalemia caused metabolic alchalosis which resulted a decrease in ionized calcium levels causing secondary hyperparathyroidism and patient also had hypokalemia releated nephrogenic diabetes insipidus.

8.Ventriculoperitoneal shunt infections: Our experiences
Leyla Telhan, Umut Zubarioğlu, Lalız Esin Kadıoğlu, Metin Uysalol, Ayşe Palanduz
Pages 46 - 48
Amaç: Bu çalışmada ventriküloperitoneal şant enfeksiyonu tanısıyla izlenen olgulara ait bulguların sunulması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2005-1 Nisan 2007 tarihleri arasında ventriküloperitoneal şant enfeksiyonu tanısı ile yatırılan 16 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 6’sı erkek (% 38), 10’u kızdı (% 62); yaş ortalaması 6.2 aydı (0.5-26 ay). 13 olguda doğumsal, 3 olguda edinsel nedenlerle hidrosefali gelişmişti. Enfeksiyonun ortaya çıkma zamanı ortalama 132.5 gündü (7-720 gün). 15 olguda (% 94) ateş ve huzursuzluk, 6 olguda (% 38) beslenme bozukluğu, 4 olguda (% 25) konvülziyon, 3 olguda (% 19) baş çevresinde büyüme ve 1 olguda (% 6) ciltten BOS sızıntısı mevcuttu. 2 hastanın (% 13) kan kültüründe, 6 hastanın (% 38) BOS kültüründe metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokok üremişti. Hastanede yatış süresi ortalama 77.4±72.9 gün, ölüm oranı % 25 idi.
Sonuç: Ventriküloperitoneal şant enfeksiyonu mortalité ve sekel riski yüksek olan; uzun sürede ve güç tedavi edilebilen bir durumdur. Risk faktörlerinin varlığında erken tanı ve uygun tedavi ile sonuç yüz güldürücü olabilir.
Study Design: Medical records of 16 patients with ventriculoperitoneal shunt infection admitted between January 1 2005- April 1 2007, were evaluated retrospectively.
Results: The mean age of the patients was 6.2 months (0.5-26 months). 10 of them (% 62) were female and 6 (% 38) were girls. Hydrocephalus has developed congenitally in 13 cases and it was acquired in 3 cases. Mean age at onset of infection was 132.5 days (7-720 gün). At admission 15 cases (% 94) had fever and discomfort, 6 cases (% 38) had feeding problems, 4 cases had (% 25) convulsion, 3 cases had (% 19) increased head circumference and one case (%6) had cerebrospinal fluid leakage to skin. Methicillin resistant coagulase negative staphylococcus was isolated from the cerebrospinal fluid in 6 patients (% 38) and in the blood cultures of 2 patients. Mean time of hospitalisation was 77.4±72.9 days. Mortality rate was % 25.
Conclusion: Ventriculoperitoneal shunt infections are associated with high mortality and morbidity. Its treatment is time consuming and diffucult. Outcome may be pleasant with early diagnosis, prompt and appropriate therapy.

LookUs & Online Makale