ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Comparison of efficiency of bupivacaine and ropivacaine in epidural anaesthesia in lower abdominal surgery [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(3): 24-29

Comparison of efficiency of bupivacaine and ropivacaine in epidural anaesthesia in lower abdominal surgery

Şükrü Çiftçi1, Ayşe Hancı2, G. Ulufer Sivrikaya2, Metin Bektaş2, Sibel Oba2
1Department of Intensive Care, Çapa Private Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: In our study we aimed to compare the characteristics of epidural block, peroperative haemodynamic changes and analgesia in early postoperative period in epidural anaesthesia produced by bupivacaine and ropivacaine for lower abdominal surgery.
Study design: After the approval of Medical Ethics Committe of our Hospital and written informed consent, 30 patients in ASA I-II undergoing inguinal hernia repair were included the study. Midazolam was used for premedication after IV fluid replacement. Epidural anaesthesia wps performed from L} 4 epidural space with loss of resistance method with 15 ml 0.5% bupivacaine in Group B and 15 ml 0.5% ropivacaine in Group R. Haemodynamic parameters (mean blood pressure, heart ra¬te), sensory and motor block levels, time to two segment regression of sensory block, postoperative analgesia at 2. and 6. hours (with Visuel Analogue Scale-VAS), time to first analgesic demand and adverse effects were recorded as study parameters.
Results: Haemodynamic parameters were lower peroperatively in two groups when compared with control values (p>0.05). Time to two segment reggression of sensory block was significantly longer and motor block degree was significantly higher in Group B than Group R (p<0.05). VAS values were comparable between the groups. Time to first analgesic demand was significantly shorter in Group R than Group B (p<0.05).
Conclusion: High degree of motor block and delay of regression of sensory block after epidural anaesthesia produced by bupivacaine in inguinal hernia repair was evaluated more effective on quality of anaesthesia and surgery peroperatively and analgesia postoperatively than produced by ropivacaine. On the other hand, epidural ropivacine can be an alternative to bupivacaine when less cardiotoxicity and early mobilization were aimed in such operations.

Keywords: Bupivacaine, ropivacaine, epidural.

Alt batın cerrahisinde bupivakain ve ropivakainin epidural anestezik etkinliklerinin karşılaştırılması

Şükrü Çiftçi1, Ayşe Hancı2, G. Ulufer Sivrikaya2, Metin Bektaş2, Sibel Oba2
1Özel Çapa Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda alt batın cerrahisi olgularında bupivakain ve ropivakain ile oluşturulan epidural anestezide blok özellikleri, peroperatuar hemodinamik değişiklikler ve postoperatuar erken dönemde analjezik özeliklerin karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Hastanemiz Etik Kurulu izniyle, yazılı onayları alman, inguinal herni operasyonu geçirecek ASA I-Il grubundan 30 olgu çalışmaya dahil edildi. Premedikasyon tüm olgularda İV sıvı replasmanı sonrası midazolam ile sağlandı. L seviyesinden direnç kaybı yöntemiyle epidural aralığa girildikten sonra randomize olarak iki gruba ayrılmış olgulardan; Grup B’dekilere %0.5 bupivakain, Grup R’dekilere %0.5 ropivakain 15 ml verilerek epidural blok gerçekleştirildi. Çalışma parametreleri olarak hemodinamik parametreler (ortalama arter basıncı, kalp atım hızı), duyusal ve motor blok seviyeleri, duyusal bloğun 2 segment gerileme zamanı, postoperatuar 2. ve 6. saatlerde ağrı düzeyleri (Vizüel analog skala-VAS- ile), ilk analjezik ihtiyacı zamanı kaydedildi.
Bulgular: Her iki grupta hemodinamik parametrelerde peroperatuar kontrol değere göre anlamlı olmayan azalma saptandı (p>0.05). Grup B‘de Grup R’ye göre duyusal bloğun 2 segment gerileme zamanı anlamlı olarak uzun (p<0.05), motor blok seviyesi anlamlı olarak yüksek (p<0.05) bulundu. VAS değerleri gruplar arasında benzerdi (p>0.05). ilk analjezik ihtiyacı Grup R‘de Grup B’ye göre daha erken dönemde ortaya çıktı (p<0.05).
Sonuç: Alt batın cerrahisi geçirecek olgularda bupivakain ile oluşturulan epidural anestezide daha yüksek seviyede motor blok oluşumunun ve duyusal blokta daha geç oluşan gerilemenin, ropivakain ile oluşturulan epidural anesteziye oranla peroperatuar anestezi ve cerrahi ile postoperatuar analjezi kalitesine daha fazla katkısı olacağı düşünüldü. Bununla birlikte erken mobilizasyon istendiğinde ve kardiyotoksisite riski göz önüne alındığında ropivakain epidural yolla uygulamada bu tür girişimlerde bupivakaine alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bupivakain, ropivakain, epidural.

Şükrü Çiftçi, Ayşe Hancı, G. Ulufer Sivrikaya, Metin Bektaş, Sibel Oba. Comparison of efficiency of bupivacaine and ropivacaine in epidural anaesthesia in lower abdominal surgery. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(3): 24-29

Corresponding Author: Şükrü Çiftçi, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale