ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
An adrenal hyperplasia case presenting with hyperparathyroidism and diabetes insipidus [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(3): 45-48

An adrenal hyperplasia case presenting with hyperparathyroidism and diabetes insipidus

Nur Şener, Sema Uçak, Tayyibe Saler, Emine Şatır, Yüksel Altuntaş
Department of Endokrynology and Metabolism, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey

Causes of primary hyperaldosteronism are aldosteron secreting adenoma, aldosteron secreting carcinoma and bilateral adrenocortical hyperplasia. %25-%35 of adrenocortical hyperplasia patients have idiopathic hyperaldosteronism. In these cases adrenal cortex may be normal, macronodular or micronodular macroscopically, or may be hyperplasic, microscopically. In our case report. we described a patient who had resistant hypokalemia since he was 2 years old. In this patient hypokalemia caused metabolic alchalosis which resulted a decrease in ionized calcium levels causing secondary hyperparathyroidism and patient also had hypokalemia releated nephrogenic diabetes insipidus.


Hiperparatiroidi ve diabetes insipidus ile seyreden îdiopatik adrenal hiperplazi olgusu

Nur Şener, Sema Uçak, Tayyibe Saler, Emine Şatır, Yüksel Altuntaş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrynoloji ve Metabolizma Kliniği, İstanbul

Primer hiperaldosteronizm nedenleri arasında aldosteron salgılayan adenom, aldosteron salgılayan karsinom ile bilateral adrenokortikal hiperplazi yer almaktadır. Adrenokortikal hiperplazi vakalarının %25-35’ini teşkil eden idiopatik hiperaldosteronizmde adrenal kortekslerin makroskopik olarak normal, veya mikro ve makronodüllü, ya da mikroskopi ile hiperplazik oldukları gösterilmiştir. Biz hu olgu sunumumuzda 2 yaşından itibaren dirençli hipopotasemi tablosuyla seyreden ve bunun neden olduğu metabolik alkaloza bağlı iyonize kalsiyum düşüklüğü sonucu oluşan sekonder hiperparatiroidi ve yine hipopotasemiye bağlı nefrojenik diabetes insipiduslu vakayı irdeledik.


Nur Şener, Sema Uçak, Tayyibe Saler, Emine Şatır, Yüksel Altuntaş. An adrenal hyperplasia case presenting with hyperparathyroidism and diabetes insipidus. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(3): 45-48

Corresponding Author: Nur Şener, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale