ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The reaserch of the microorganisms growing in the throat cultures of healthy children [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(3): 30-34

The reaserch of the microorganisms growing in the throat cultures of healthy children

Gönül Şengöz, Cangül, Kadriye Kart Yaşar, Bülent Durdu, Şemsinur Karabela, Özcan Nazlıcan
Department Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: Human throat flora contains many bacteria. Crowded living environments increase colonization of pathogen microorganisms along with the normal flora bacteria that could be in the throat.
Materials-Methods: The co-existence of potential pathogen bacteria with the other ones and the existence of one class of microorganisms were also considered on the school children. Therefore, we took throat cultures from 114 healthy children aged 7 to 10 (67 male, 47 female) and evaluated them in terms of grown microorganisms.
Results: We isolated 290 bacteria from 11 different genus. Among these bacteria, isolation rates of S. pneumoniae, S. pyogenes and N. meningitidis are 7,13, 4 % respectively.
Conclusions: Finally, the bacteria which have the potential to induce a disease was found to be higher in the females than males and by the increased number of siblings, the colonization of the bacteria was also increased. This condition is very important as for the infections which may develop with such pathogens. No same class accumulation of the pathogen bacteria was observed. No specialty was found when the coexistence of the bacteria was observed.

Keywords: Nasopharyngeal carriage, throat culture

Sağlıklı çocuklarda boğaz kültüründe üreyen mikroorganizmaların araştırılması

Gönül Şengöz, Cangül, Kadriye Kart Yaşar, Bülent Durdu, Şemsinur Karabela, Özcan Nazlıcan
Haseki Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: İnsan boğaz florası birçok bakteriyi barındırmaktadır. Kalabalık yaşam koşulları, boğazda bulunan normal flora bakterileriyle beraber patojen mikroorganizmaların da kolonizasyonunu arttırır.
Gereç-Yöntem: Okul çocuklarında, patojen olabilen bakterilerin diğer bakteriler ile birliktelikleri ve aynı sınıfta kümelenmenin varlığı incelenmiştir. Bu amaçla yaşlan 7 ile 10 arasında değişen sağlıklı 114 (67 erkek, 47 kız) çocuktan, boğaz sürüntüsü alındı ve üreyen mikroorganizmalar açısından değerlendirildi.
Bulgular: 11 farklı türden 290 bakteri izole edilmiştir. Bu mikroorganizmalar içinde S. pneumoniae %7, S. pyogenes %13 ve N. meningitidis %4 oranında izole edilmiştir.
Sonuçlar: Sonuç olarak patojen bakterilerin kız çocuklarda erkeklere göre daha fazla olduğu, kardeş sayısı arttıkça bakterilerin kolonizasyonunun arttığı gözlenmiştir. Bu durum, bu tip patojenlerle gelişebilecek infeksiyonlar açısından önemlidir. Patojen bakterilerde aynı sınıfta kümelenme görülmemiştir. Bakterilerin birlikte bulunuşları incelendiğinde bir özellik saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Nazofaringeal taşıyıcılık, boğaz kültürü

Gönül Şengöz, Cangül, Kadriye Kart Yaşar, Bülent Durdu, Şemsinur Karabela, Özcan Nazlıcan. The reaserch of the microorganisms growing in the throat cultures of healthy children. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(3): 30-34

Corresponding Author: Gönül Şengöz, Cangül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale