ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Ventriculoperitoneal shunt infections: Our experiences [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(3): 46-48

Ventriculoperitoneal shunt infections: Our experiences

Leyla Telhan1, Umut Zubarioğlu1, Lalız Esin Kadıoğlu1, Metin Uysalol1, Ayşe Palanduz2
1Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Family Medicine, Istanbul University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Study Design: Medical records of 16 patients with ventriculoperitoneal shunt infection admitted between January 1 2005- April 1 2007, were evaluated retrospectively.
Results: The mean age of the patients was 6.2 months (0.5-26 months). 10 of them (% 62) were female and 6 (% 38) were girls. Hydrocephalus has developed congenitally in 13 cases and it was acquired in 3 cases. Mean age at onset of infection was 132.5 days (7-720 gün). At admission 15 cases (% 94) had fever and discomfort, 6 cases (% 38) had feeding problems, 4 cases had (% 25) convulsion, 3 cases had (% 19) increased head circumference and one case (%6) had cerebrospinal fluid leakage to skin. Methicillin resistant coagulase negative staphylococcus was isolated from the cerebrospinal fluid in 6 patients (% 38) and in the blood cultures of 2 patients. Mean time of hospitalisation was 77.4±72.9 days. Mortality rate was % 25.
Conclusion: Ventriculoperitoneal shunt infections are associated with high mortality and morbidity. Its treatment is time consuming and diffucult. Outcome may be pleasant with early diagnosis, prompt and appropriate therapy.

Keywords: Hydrocephalus, ventriculoperitoneal shunt infection.

Ventriküloperitoneal şant enfeksiyonla olgularımız

Leyla Telhan1, Umut Zubarioğlu1, Lalız Esin Kadıoğlu1, Metin Uysalol1, Ayşe Palanduz2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada ventriküloperitoneal şant enfeksiyonu tanısıyla izlenen olgulara ait bulguların sunulması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2005-1 Nisan 2007 tarihleri arasında ventriküloperitoneal şant enfeksiyonu tanısı ile yatırılan 16 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 6’sı erkek (% 38), 10’u kızdı (% 62); yaş ortalaması 6.2 aydı (0.5-26 ay). 13 olguda doğumsal, 3 olguda edinsel nedenlerle hidrosefali gelişmişti. Enfeksiyonun ortaya çıkma zamanı ortalama 132.5 gündü (7-720 gün). 15 olguda (% 94) ateş ve huzursuzluk, 6 olguda (% 38) beslenme bozukluğu, 4 olguda (% 25) konvülziyon, 3 olguda (% 19) baş çevresinde büyüme ve 1 olguda (% 6) ciltten BOS sızıntısı mevcuttu. 2 hastanın (% 13) kan kültüründe, 6 hastanın (% 38) BOS kültüründe metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokok üremişti. Hastanede yatış süresi ortalama 77.4±72.9 gün, ölüm oranı % 25 idi.
Sonuç: Ventriküloperitoneal şant enfeksiyonu mortalité ve sekel riski yüksek olan; uzun sürede ve güç tedavi edilebilen bir durumdur. Risk faktörlerinin varlığında erken tanı ve uygun tedavi ile sonuç yüz güldürücü olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hidrosefali, ventrikiilperitoneal şant enfeksiyonu

Leyla Telhan, Umut Zubarioğlu, Lalız Esin Kadıoğlu, Metin Uysalol, Ayşe Palanduz. Ventriculoperitoneal shunt infections: Our experiences. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(3): 46-48

Corresponding Author: Leyla Telhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale