ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The evaluation of p53 and ki67 immune reactivity in normal and neoplastic thyroid tissues [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(3): 35-39

The evaluation of p53 and ki67 immune reactivity in normal and neoplastic thyroid tissues

Banu Yılmaz Özgüven, Yeşim Erdem, Fevziye Kabukçuoğlu, Tuğba Taşkın, Nedim Polat
Pathology Laboratory, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: p53 is an important transcription factor in the centre of cell cyclus coordination mechanisms. The staining of Ki67 in the tissue helps to evaluate the proliferation activity. The immunohistochemistry staining profiles in normal thyroid, fetal thyroid, hyperplastic nodule, follicular adenoma and papillary carcinoma have been investigated using p53 and Kİ67 in this study.
Study design: Fifty three thyroid operation materials diagnosed in the Pathology Laboratory of Şişli Etfal Tranining and Research Hospital, as hyperplastic nodule, follicular adenoma and papillary carcinoma were studied. Five fetal thyroid and 5 normal thyroid tissues were also included in the study. Kİ67 and p53 immunohistochemistry stains were applied. Nuclear staining was evaluated for both of the immune indicators and the number of stained cells were calculated.
Results: Immunostaining was not observed for Kİ67 or p53 stains in fetal thyroid, normal thyroid and hyperplastic nodules. Positive staining was established for Ki67 in 3 of 20 follicular adenomas, but staining was not observed for p53. In 19 of 23 papillary carcinomas, there was staining for Kİ67. In 6 of 23 papillary carcinomas, there was staining for p53. The staining rates of p53 and Kİ67 staining for the papillary carcinoma were significantly high, when compared with follicular adenoma, hyperplastic nodule, fetal thyroid and normal thyroid tissues. (p< 0,0001 for Kİ67 and p< 0,05 for p53).
Conclusions: Although papillary carcinoma are tumors with low proliferation activity, they were found to be more proliferative and have p53 gene expression when compared with benign thyroid tumors and normal thyroid tissue

Keywords: Thyroid, papillary carcinoma, p53, Kİ67

Normal ve neoplastik tiroid dokusunda p53 ve Kİ67

Banu Yılmaz Özgüven, Yeşim Erdem, Fevziye Kabukçuoğlu, Tuğba Taşkın, Nedim Polat
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İstanbul

Giriş: p53 hücre siklus düzenleme mekanizmalarının merkezinde bulunan önemli bir transkripsiyon faktörüdür. Ki67’nin dokuda gösterilmesi ise proliferasyon aktivitesinin ölçümünü sağlar. Bu çalışmada, normal tiroid, fetal tiroid, hiperplastik nodül, folliküler adenom ve papiller karsinomda p53 ve Ki67 nin immünhistokimyasal boyanma profilleri araştırılmıştır.
Gereç ve yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarında hiperplastik nodül, folliküler adenom ve papiller karsinom tanısı verilen 53 tiroid operasyon materyali yantsıra, 5 fetal tiroid ve 5 normal tiroid dokusu çalışma kapsamına alındı. Bu vakalara Kİ67 ve p53 immünohistokimyasal boya çalışmaları uygulandı. Her iki immün belirteç için nükleer boyanma değerlendirmeye alınarak sayım işlemi yapıldı.
Bulgular: Fetal tiroid, normal tiroid, hiperplastik nodül olgu¬larında Ki67 ve p53 için boyanma saptanmadı. Yirmi folliküler adenom olgusunun 3’ünde Ki67 için olumlu boyanma elde edilirken, p53 için boyanma saptanmadı. Yirmi iiç papiller karsinom olgusunun ise 19’unda Kİ67 ile, 6’sında da p53 ile olumlu boyanma saptandı. Bu bulgulara göre, papiller karsinomda p53 ve Ki67 boyanma oranları, folliküler adenom, hiperplastik nodül, fetal tiroid dokusu ve normal tiroid dokusuna göre anlamlı ölçüde yüksek bulundu (Kİ67 için p<0,0001 ve p53 için p< 0,05).
Sonuç: Papiller karsinomların, genel olarak düşük proliferasyona sahip tümörler olmakla birlikte, benign tiroid tümörleri ve normal tiroid dokusuna göre daha proliferatif olduğu ve p53 gen ekspresyonunun varlığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tiroid, papiller karsinom, p53, Kİ67

Banu Yılmaz Özgüven, Yeşim Erdem, Fevziye Kabukçuoğlu, Tuğba Taşkın, Nedim Polat. The evaluation of p53 and ki67 immune reactivity in normal and neoplastic thyroid tissues. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(3): 35-39

Corresponding Author: Banu Yılmaz Özgüven, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale