ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 41 (1)
Volume: 41  Issue: 1 - 2007
REVIEW ARTICLE
1.Subarachnoid hemorrhage
Yunus Aydın, Halit Çavuşoğlu
Pages 7 - 16
-
-

ORIGINAL RESEARCH
2.Determining the catchment area of Şişli Etfal Training and Research Hospital the department of radiation oncology
Mehtap Çalış, Orhan Kizilkaya, Berrin Yalçın, Öznur Aksakal, Oktay Incekara
Pages 17 - 22
Amaç: Kanser başlıca ölüm nedeni olması ve medikososyal problemleri açısından; kanser istatistiğinin üzerinde önemle durulmasına yol açmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma ile Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği‘ne başvuran hastaları ikamet yerleri, cins, yaş, tanıları ve sosyal güvencelerine göre retrospektif inceleyerek hastanemizin çekim alanını (catchment area) belirleyip; ülkemizin kanser istatistiklerine katkıda bulunmayı amaçladık.
Bulgular: Kliniğimize 17.09.1984-24.10.2001 tarihleri arasında 20.467 hasta başvurmuştur. Kadın/erkek oranı: 0.59’dur. En sık görülen yaş grubu 61-70’dir. En fazla hastanın geldiği ilk 3 il İstanbul (n=2307,%15.7), Kastamonu (n=670,%4.5) ve Sivas (n=654,%4.4)’tır.
Sonuçlar: 1984 yılından itibaren imkanların artışı, kliniğin tanınması, radyoterapi ekipmanları, cihaz niteliklerinde ve sayısında artış, multidisipliner çalışmanın artması nedeniyle hasta sayısında artış meydana gelmiştir. Hastanemizin devlet hastanesi olması, tüm sosyal güvence kurumlarına bağlı kanser hastalarına cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin tümünü ücretsiz uygulayabilmesi diğer en büyük etkenlerdir.
Objective: Being the main death cause and medico-social problems of the disease makes statistics of cancer have become more important.
Study Design: We aimed to participate with this study to the cancer statistics of our country by doing a retrospective research of the patients who applied to The Department of Radiation Oncology of Şişli Etfal Training and Research Hospital to determine catchment area by sorting them to their dwelling, sex, age, diagnosis and social guarantee.
Results: 20.467 patients have applied to our clinic between 17.09.1984 and 24.10.2001. Ratio of women/men was 0.59. Frequently seen age group was between 61 and 70. The first 3 countries of which the most the patients came from: Istanbul (n=2307,15,7%), Kastamonu (n=670,4,5%) and Sivas (n=654, 4,4%).
Conclusions: After 1984 the increase of clinics reputation, using new radiation instruments, increase in the quality of equipment and number, multidiciplinary work rised the patient numbers. Being a goverment hospital and applying surgery, radiotheraphy and chemotherapy without a fee to all social security associations patients who have cancer is an important factor.

3.Parents’ attitude and doubts about lomber punction
Metin Uysalol, Ahmet Incioğlu, Mehmet Taşdemir, Ezgi Paslı, Tülay Olgun
Pages 23 - 27
Amaç: Lomber ponksiyon (LP) Beyin içindeki boşluklarda ve omurilik çevresinde dolaşan sıvının incelenebilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Çeşitli hastalıkların (enfeksiyon, kanama, tümör... vb) belirtilerini görebilmek, kafa içi basıncını ölçebilmek veya tedavi uygulayabilmek amacıyla LP yapılması gerekebilir. İnvazifbir işlem olduğu için ebeveynlerin işlem hakkında bir takım çekinceleri vardır. Ebeveynlerin LP hakkındaki şüphe ve endişelerini değerlendirmek, bunların sebeplerini araştırmak ve çözüm üretmek amaçlı bir çalışma yürüttük.
Gereç ve Yöntem: Ailelerin işlem hakkındaki bilgi ve çekincelerini değerlendirmeyi amaçlayan bir soru formu hazırlanmış ve çeşitli sebeplerle LP endikasyonu konulan 90 hastanın ebeveynlerine, doktor tarafından uygulanmıştır. Form LP endikasyonunu, ebeveynlerin sosyokültürel ve demografik verilerini, işleme ilk tepkilerini ve doktorla yapılan görüşmeden sonraki düşüncelerini içermektedir. Toplanan verilerle ilgili tablolar oluşturulmuş ve sonuçlar SPSS 11.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: LP endikasyonlarının çoğu merkezi sinir sistemi enfeksiyonu (%54.4) ve sebebi bilinmeyen ateşti (%22.2). Ebeveynlerin %51.1’i LP işlemini hemen onayladılar. %46.6’sı ilk başta reddetmesine rağmen doktor görüşmesi sonrası ikna oldular. Felç en sık korku nedeni idi.
Sonuçlar: Ebeveynler LP işlemini ilk bakışta reddetmektedirler; bu da merkezi sinir sistemi enfeksiyonu, intrakraniyal kanama gibi hayatı tehdit eden enfeksiyonların tanısını güçleştiren ciddi bir durumdur. Ciddi hastalıkların tanısının gecikmemesi için toplum ve aileler işlem konusunda bilinçlendirilmelidir.
Objective: Lumbar puncture (LP) is a method which applied to examine the cerebrospinal fluid. LP is used in diagnose of variable diseases (infections, tumors, intracranial bleeding...i. e.) and to measure the intracranial pressure. As it’s an invasive procedure parents have doubts and anxiety towards LP.
Study Design: A study was carried out to evaluate parents’ attitude and doubts about the lumbar puncture procedure; causes and solutions to these doubts. Parents of 90 children ever applied LP before was enlisted to the study in April 2006-October 2006. A questionnaire was filled by doctor after interview with one of the parents (usually mother). The questionnaire was consist of child’s indication for LP, sociocultural and demographic data about the parents, their initial reaction to the procedure, doubts about LP and thoughts after doctors talk to persuade. Charts were formed about the data we collected and the results evaluated with the SPSS 11. 0 statistical program.
Results: Most of the children’s indication for LP was CNS infections (%54.4), and some of them was fever of unknown origin (%22.2). %51.1 of the parents approved LP in the first hand, %46.6 of them were first denied but persuaded after the interview with the doctor. Paralysis was the most common (%60) doubt.
Conclusions: Parents tend to deny LP in the first hand; this situation is a problem preventing the diagnosis of diseases like CNS infections and intracranial bleeding which are life threatening. We have to acquaint the families and the community about the procedure by media, not to delay the diagnosis of serious diseases.

4.The effects of fentanyl and remifentanyl on the surgical stress response in patients undergoing cholecystectomy operation with sevoflurane anaesthesia
Mehrican Ergen, Sibel Oba, Özgür Özbağrıaçık, Inci Paksoy, Levent Şahin, Mustafa Tuygun
Pages 28 - 35
Amaç: Bu çalışmada kolesistektomi operasyonu uygulanan hastalarda remifentanil ile fentanilin cerrahi stres yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, kolesistektomi operasyonu planlanan ASA I-II grubundan 35 olgu üzerinde yapılmıştır. Randomize ve körleme olarak iki gruba ayrılan olgulara aynı genel anestezi verildi. Grup F’ye (n-18) lmcg/kg fentanil verildi ve tahmini cerrahi bitiş süresinden 20 dakika önceye kadar İmcglkglh infüzyon yapıldı. Grup R’ye (n=17) İmcglkg remifentanil verildi ve cilt sütürüne kadar 0,25İmeg/kg/min infüzyon yapıldı. 4 ölçüm zamanında (1.anestezi indüksiyonundan hemen önce, 2. cerrahi insizyondan önce, 3. insizyondan 10 dakika sonra, 4. ekstübasyondan 20 dakika sonra), OAB, KTA, kortizol, insülin, glikoz, ACTH ve GH değerleri kaydedildi.
Bulgular: Grup R’de 2. ve 3. ölçüm zamanlarında OAB, KTA grup F’ye göre anlamlı düşük bulundu (p<0.05). Kortizol değeri Grup R’de 2. ve 3. ölçüm zamanlarında başlangıç değerlerine göre ileri derecede anlamlı düşük bulundu (p<0.001). Her iki grup arasında insülin, glikoz, ACTH ve GH değerleri açısından anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Remifentanil, cerrahi sırasında fentanilden daha iyi hemodinamik stabilité sağlamıştır. Her iki grupta da cerrahiye stres yanıtta benzer etkiler görülmüş, stres cevap köreltilememiştir.
Objective: In this study, the effects of fentanyl and remifentanyl on the surgical stress response in patients undergoing cholecystectomy operation were compared.
Study design: 35 patients with ASA I-II physical status undergoing cholecystectomy were included in this study. The same general anaesthesia was given to patients which were double blind randomly divided into two groups. Group F (n=18) had Imcglkg fentanyl and until 20 seconds before the end of surgery lmcg/kg/h fentanyl was infused. Group R (n=17) had lmcg/kg remifentanil and until the end of surgery 0. 25mcg/kglmin remifentanyl was infused. MABP, HR values and blood cortisol, insuline, glucose, ACTH and GH levels were measured in four periods: 1. before the induction of anaesthesia, 2. before the surgical incision, 3. 10 minutes after the incision and 4. 20 minutes after extubation.
Results: During 2. and 3. period MABP, HR values were lower in Group R compared with Group F (p<0.05) and blood cortisol level was lower during 2. and 3. period in comparison with the first period. (p<0.001) There was no difference in the other stress parameters between the 2 groups
Conclusion: During cholecystectomy, remifentanyl provided more stable hemodynamics compared with fentanyl. There was no difference in stress response between the 2 groups and neither remifentanyl nor fentanyl was able to abolish stress response.

5.Patient controlled analgesia with tramadol: comparison of bolus dose with combination of bolus dose and basal infusion
G. Ulufer Sivrikaya, Hale Dobrucali, Leyla T. Kılınç, Ayşe Hancı
Pages 36 - 41
Amaç: Çalışmamızda, postoperatuar ağrı kontrolünde tramadolün hasta kontrollü analjezide (HKA) kullanımında bolus doza eklenen bazal infüzyonun etkinliğini araştırmak amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Genel anestezi altında abdominal histerektomi geçirecek 36 olgu standart anestezi uygulaması sonrası randomize olarak 3 gruba ayrıldı. HKA Grup 1’de bolus doz, Grup 11’ de bolus doz + düşük doz, Grup III’de bolus doz + yüksek doz bazal infüzyon uygulamalarıyla sağlandı. Postoperatuar ağrı (Verbal Rating Scale-VRS- ile), solunum hızı, sedasyon skorları operasyon sonrası 1., 2., 4., 8., 12. ve 24. saatlerde kaydedildi. 24 saatlik toplam analjezik tüketimi hesaplandı. Yan etkiler takip edildi.
Bulgular: VRS; Grup I’de, Grup II ve Grup IIP e göre yüksek, solunum hızı; Grup II ve Grup III’de, Grup Ve göre düşük ol¬makla birlikte, aradaki fark anlamlı değildi (p>0.05) Sedas¬yon skoru ve toplam analjezik tüketimi; Grup III’de, Grup I’e göre daha yüksek bulundu (p<0.05). Yan etkiler olarak gast¬rointestinal sisteme ait olanlar Grup II ve Grup III’de Grup I’e göre daha sık görüldü.
Sonuç: Tranıadolün postoperatuar ağrı tedavisi sağlamak amacıyla HKA’de kullanımında, bolus doza eklenen bazal infüzyon uygulamasının, ağrıyı kontrol etmede bolus doza göre anlamlı bir üstünlük sağlamadığı, yanısıra total analjezik tüketiminde artışa neden olduğundan, başta solunum depresyonu olmak üzere yan etkileri artıracak bir faktör olduğu sonucuna varıldı.
Objective: In our study we aimed to investigate the effectiveness of basal infusion added to bolus dose for patient controlled analgesia (PCA) for postoperative pain management.
Study design: 36 patients undergoing abdominal hysterectomy under general anaesthesia were randomized to three groups after standart anaesthetic procedure. In Group I bolus dose regimen, in Group II bolus dose+low basal infusion rate, in Group III bolus dose+high basal infusion rate were used for PC A. Postoperative pain evaluation(with Verbal Rating Scale-VRS-), respiration rate, sedation score were recorded at I., 2., 4., 8., 12. and 24. hours postoperatively. Total analgesic consumption for 24 hours was calculated. Side effects were observed.
Results: VRS was higher in Group I than Group II and Group III and respiration rate was lower in Group II and Group III than Group I. But these differences were not statistically significant (p>0.05). Sedation score and total analgesic consumption were significantly higher in Group III than Group I (p<0.05). Gastrointestinal side effects were more frequent in Group II and Group III than Group I.
Conclusion: We concluded that basal infusion added to bolus dose has not provide a significant superiority to bolus dose alone when used with PCA for postoperative pain management. Also side effects, mainly respiratory depression, can be associated with the increased total analgesic consumption caused by basal infusion.

CASE REPORT
6.A late period complication of long standing ureteral stent: Bladder stone and kidney lost
Murat Can Kiremit, Bahadır Ermeç, Ayhan Dalkılıç, Nurettin Cem Sönmez, Serdar Arısan, Erbil Ergenekon
Pages 42 - 45
Çift J üreter stentler uzun süredir rutin üroloji pratiğinde kullanılmakla beraber son dönemde kullanım endikasyonlarının genişlemesine paralel olarak komplikasyon oranları da artmaktadır. Bu komplikasyonlar içerisinde en ciddi olanlarından biri stentlerin kalsifiye olması, kireçlenmesidir (enkrustasyon). Bu makalede sağ lomber ağrı, disüri, pollaküri ve makroskopik hematüri şikayeti ile polikliniğimize başvuran 37 yaşındaki erkek hastanın anamnez, fizik muayene ve tetkikler sonucu uzun süre kalmış çift J üreter stentin enkrustasyonuna bağlı sağ afonksiyone böbrek ve mesane taşı olgusu sunulmaktadır.
Although double-J ureteral stents have been used routinely in urological practice for a long time, more recently, in parallel with the spread of indications the rate of complications has been on the rise. One of the most serious complications is stent encrustation. In this paper, the case of a 37 year -old patient who has flank pain, dysuria, frequency and macroscopic hematuria is evaluated. Following anemnesis, physical examination and screening test, evidence is presented with respect to right a functional kidney and bladder stone arising from long-standing double-J ureteral stent.

7.Syncope duo to black sea mad honey poisoning
Cemal Bes, Emine Gültürk, Fatma Paksoy, Sedat Yiğit, Fatih Borlu
Pages 46 - 48
Türkiye’de halk arasında delihal olarak bilinen; Brezilya, Japonya, Nepal ve Türkiye’de de Karadeniz Bölgesi’nde üretilen balda bulunan, Rhododendron Ponticum isimli nektarın, şiddetli bradikardi ve hipotansiyon yaptığı bilinmektedir. Grayanatoxin I, diğer adıyla andromedotoxin yalnızca Ericaceae bitkileri tarafından oluşturulup toksikasyondan sorumlu içerik olarak kabul edilmektedir. Tipik zehirlenme semptomları genellikle gastrointestinal sisteme ait olup bazen yaşamı tehdit eden şiddetli bradikardi ve hipotansiyon gelişebilmektedir. Biz de acil polikliniğimize Karadeniz balı yedikten sonra zehirlenme semptomları göstererek başvuran bir hasta sunduk.
Honey which is produced in Brazil, Japan, Nepal and The Black Sea Region of Turkey is also known as the ‘mad honey’ by Turkish people and contains Rhododendron ponticum nectar, which is known to cause severe bradycardia and hypotansion. Grayanotoxin I, also known as andrometoxin, is only produced by Ericaceae plants and thought to be the compound which is responsible for the poisoning. Typical toxicat ion symptoms are assosieted with gastrointestinal system and sometimes may cause life-treatening severe bradycardia and hypotension. Here we present a patient who admitted to our emergency department with the symptoms of poisoning after the with the black sea honey.

8.Primary prostat lymphoma (case presentation)
Özlem Maral, Didem Karaçetin, Öznur Aksakal, Oktay Incekara
Pages 49 - 51
Amaç: Prostat lenfoması nadir görülen malign hastalıktır.
Metod/Sonuçlar: 60 yaşında erkek hasta prostatizm semptomları ile üroloji kliniğine müracaat etmişti. TUR- biopsi sonucu primer prostat lenfoma tanısı konuldu. Radyasyon Onkolojisi Kliniğine yönlendirilen hastaya 6 kür CHOP kemoterapisi ardından eksternal Radyoterapi primer bögeye uygulandı. 1 yıl sonra inguinal lenf nodu metastazı saptandı. Ve kür 2. seri kemoterapi olarak VEBEP rejimi uygulandı. Hasta halen kliniğimizde takip edilmektedir.
Tartışma: Primer prostat lenfoma görülme yaşı literatürde 57 olarak bildirilmiştir. Klinik olarak; prostatizm semptomları, renal yetmezlik bulguları, obstrüktif üropati, astenia, kilo kaybı, anoreksi görülebilir. PSA düzeyinintanı ve takipte önemi yoktur. Histolojik tanı prostat biopsisi ile konulmaktadır. Ultrasonografı ve CT tanı ve takipte çok önemlidir. Tedavide, TUR veya retropubik prostatektomi sonrası, kemoterapi ve radyoterapi kullanılır.
Objective: Lymphoma of prostate is an uncommon disease. We report a case of prostate lymphoma.
Methods/Results: A 60 year-old male patient was referred to the Urology department with a clinical picture of prostatism. Biopsy was performed, and pathology revealed a primary prostate lymphoma. The patient was referred to Radiation Oncology Clinic. He received 6 cycle CHOP chemotherapy and external pelvic radiotherapy. I year later inguinal lymph node metastases was detected. He received 6 cycle second line VEBEP chemotherapy. The patient is currently followed by regular visits to Radiation Oncology Clinic.
Conclusions: Of the cases reviewed, mean age at diagnosis was 57 years. Clinical behavior was with prostate symptoms, with or without acute urinary symptoms and sometimes manifestations of renal failure due to obstructive uropathy, as well as general symptoms (astenia, anorexia, weight loss). PSA values remain unaltered in prostate lymphoma patients. Histologic diagnosis may be made by transrectal prostate biopsy Ultrasound and CT scan are of great utility for diagnosis of both local and distant tumors. From a therapeutic point of view, surgery for the obstruction of the lower urinary tract (TUR or retropubic prostatectomy) may be necessary, as well as the chemotherapy and radiotherapy.

LookUs & Online Makale