ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Patient controlled analgesia with tramadol: comparison of bolus dose with combination of bolus dose and basal infusion [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(1): 36-41

Patient controlled analgesia with tramadol: comparison of bolus dose with combination of bolus dose and basal infusion

G. Ulufer Sivrikaya, Hale Dobrucali, Leyla T. Kılınç, Ayşe Hancı
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: In our study we aimed to investigate the effectiveness of basal infusion added to bolus dose for patient controlled analgesia (PCA) for postoperative pain management.
Study design: 36 patients undergoing abdominal hysterectomy under general anaesthesia were randomized to three groups after standart anaesthetic procedure. In Group I bolus dose regimen, in Group II bolus dose+low basal infusion rate, in Group III bolus dose+high basal infusion rate were used for PC A. Postoperative pain evaluation(with Verbal Rating Scale-VRS-), respiration rate, sedation score were recorded at I., 2., 4., 8., 12. and 24. hours postoperatively. Total analgesic consumption for 24 hours was calculated. Side effects were observed.
Results: VRS was higher in Group I than Group II and Group III and respiration rate was lower in Group II and Group III than Group I. But these differences were not statistically significant (p>0.05). Sedation score and total analgesic consumption were significantly higher in Group III than Group I (p<0.05). Gastrointestinal side effects were more frequent in Group II and Group III than Group I.
Conclusion: We concluded that basal infusion added to bolus dose has not provide a significant superiority to bolus dose alone when used with PCA for postoperative pain management. Also side effects, mainly respiratory depression, can be associated with the increased total analgesic consumption caused by basal infusion.

Keywords: Tramadol, patient controlled analgesia, bolus dose, basal infusion

Tramadol ile hasta kontrollü analjezi: bolus doz ile bolus doz ve bazal infüzyon kombinasyonlarının karşılaştırılması

G. Ulufer Sivrikaya, Hale Dobrucali, Leyla T. Kılınç, Ayşe Hancı
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Çalışmamızda, postoperatuar ağrı kontrolünde tramadolün hasta kontrollü analjezide (HKA) kullanımında bolus doza eklenen bazal infüzyonun etkinliğini araştırmak amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Genel anestezi altında abdominal histerektomi geçirecek 36 olgu standart anestezi uygulaması sonrası randomize olarak 3 gruba ayrıldı. HKA Grup 1’de bolus doz, Grup 11’ de bolus doz + düşük doz, Grup III’de bolus doz + yüksek doz bazal infüzyon uygulamalarıyla sağlandı. Postoperatuar ağrı (Verbal Rating Scale-VRS- ile), solunum hızı, sedasyon skorları operasyon sonrası 1., 2., 4., 8., 12. ve 24. saatlerde kaydedildi. 24 saatlik toplam analjezik tüketimi hesaplandı. Yan etkiler takip edildi.
Bulgular: VRS; Grup I’de, Grup II ve Grup IIP e göre yüksek, solunum hızı; Grup II ve Grup III’de, Grup Ve göre düşük ol¬makla birlikte, aradaki fark anlamlı değildi (p>0.05) Sedas¬yon skoru ve toplam analjezik tüketimi; Grup III’de, Grup I’e göre daha yüksek bulundu (p<0.05). Yan etkiler olarak gast¬rointestinal sisteme ait olanlar Grup II ve Grup III’de Grup I’e göre daha sık görüldü.
Sonuç: Tranıadolün postoperatuar ağrı tedavisi sağlamak amacıyla HKA’de kullanımında, bolus doza eklenen bazal infüzyon uygulamasının, ağrıyı kontrol etmede bolus doza göre anlamlı bir üstünlük sağlamadığı, yanısıra total analjezik tüketiminde artışa neden olduğundan, başta solunum depresyonu olmak üzere yan etkileri artıracak bir faktör olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Tramadol, hasta kontrollü analjezi, bolus doz, bazal infüzyon

G. Ulufer Sivrikaya, Hale Dobrucali, Leyla T. Kılınç, Ayşe Hancı. Patient controlled analgesia with tramadol: comparison of bolus dose with combination of bolus dose and basal infusion. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(1): 36-41

Corresponding Author: G. Ulufer Sivrikaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale