ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The effects of fentanyl and remifentanyl on the surgical stress response in patients undergoing cholecystectomy operation with sevoflurane anaesthesia [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(1): 28-35

The effects of fentanyl and remifentanyl on the surgical stress response in patients undergoing cholecystectomy operation with sevoflurane anaesthesia

Mehrican Ergen, Sibel Oba, Özgür Özbağrıaçık, Inci Paksoy, Levent Şahin, Mustafa Tuygun
Şişli Etfal Eğiitim Araştırma Hastanesi, 1. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: In this study, the effects of fentanyl and remifentanyl on the surgical stress response in patients undergoing cholecystectomy operation were compared.
Study design: 35 patients with ASA I-II physical status undergoing cholecystectomy were included in this study. The same general anaesthesia was given to patients which were double blind randomly divided into two groups. Group F (n=18) had Imcglkg fentanyl and until 20 seconds before the end of surgery lmcg/kg/h fentanyl was infused. Group R (n=17) had lmcg/kg remifentanil and until the end of surgery 0. 25mcg/kglmin remifentanyl was infused. MABP, HR values and blood cortisol, insuline, glucose, ACTH and GH levels were measured in four periods: 1. before the induction of anaesthesia, 2. before the surgical incision, 3. 10 minutes after the incision and 4. 20 minutes after extubation.
Results: During 2. and 3. period MABP, HR values were lower in Group R compared with Group F (p<0.05) and blood cortisol level was lower during 2. and 3. period in comparison with the first period. (p<0.001) There was no difference in the other stress parameters between the 2 groups
Conclusion: During cholecystectomy, remifentanyl provided more stable hemodynamics compared with fentanyl. There was no difference in stress response between the 2 groups and neither remifentanyl nor fentanyl was able to abolish stress response.

Keywords: Kolesistektomi, remifentanil, fentanil, cerrahiye stres yanıt

Kolesistektomi operasyonu uygulanan hastalarda sevofluran anestezisi altında remifentanil ile fentanilin cerrahi stres yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Mehrican Ergen, Sibel Oba, Özgür Özbağrıaçık, Inci Paksoy, Levent Şahin, Mustafa Tuygun
Şişli Etfal Eğiitim Araştırma Hastanesi, 1. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Bu çalışmada kolesistektomi operasyonu uygulanan hastalarda remifentanil ile fentanilin cerrahi stres yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, kolesistektomi operasyonu planlanan ASA I-II grubundan 35 olgu üzerinde yapılmıştır. Randomize ve körleme olarak iki gruba ayrılan olgulara aynı genel anestezi verildi. Grup F’ye (n-18) lmcg/kg fentanil verildi ve tahmini cerrahi bitiş süresinden 20 dakika önceye kadar İmcglkglh infüzyon yapıldı. Grup R’ye (n=17) İmcglkg remifentanil verildi ve cilt sütürüne kadar 0,25İmeg/kg/min infüzyon yapıldı. 4 ölçüm zamanında (1.anestezi indüksiyonundan hemen önce, 2. cerrahi insizyondan önce, 3. insizyondan 10 dakika sonra, 4. ekstübasyondan 20 dakika sonra), OAB, KTA, kortizol, insülin, glikoz, ACTH ve GH değerleri kaydedildi.
Bulgular: Grup R’de 2. ve 3. ölçüm zamanlarında OAB, KTA grup F’ye göre anlamlı düşük bulundu (p<0.05). Kortizol değeri Grup R’de 2. ve 3. ölçüm zamanlarında başlangıç değerlerine göre ileri derecede anlamlı düşük bulundu (p<0.001). Her iki grup arasında insülin, glikoz, ACTH ve GH değerleri açısından anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Remifentanil, cerrahi sırasında fentanilden daha iyi hemodinamik stabilité sağlamıştır. Her iki grupta da cerrahiye stres yanıtta benzer etkiler görülmüş, stres cevap köreltilememiştir.

Anahtar Kelimeler: cholecystectomy, remifentanyl, fentanyl, surgical stress response.

Mehrican Ergen, Sibel Oba, Özgür Özbağrıaçık, Inci Paksoy, Levent Şahin, Mustafa Tuygun. The effects of fentanyl and remifentanyl on the surgical stress response in patients undergoing cholecystectomy operation with sevoflurane anaesthesia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(1): 28-35

Corresponding Author: Sibel Oba
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale