ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 45 (1)
Cilt: 45  Sayı: 1 - 2011
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Roküronyum ve atraküryum kullanımında klinik gözlem veya sinir kas kavşak monitorizasyonu ile ekstübasyon sonrası rezidüel kürarizasyonun karşılaştırılması
Comparison of residual curarization after extubation with clinical observation using either rocuronium or atracurium
Ayşe Hancı, G Ulufer Sivrikaya, Birsen Ekşioğlu, Leyla T Kılınç, Melahat K. Erol
Sayfalar 1 - 7
Amaç: Çalışmamızda, neostigminle antagonize edilen roküronyum ve atraküryum sonrası, klinik gözlem veya sinir kas kavşak monitorizasyonu ile ekstübasyonda postoperatif rezidüel kürarizasyonun karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntemler: Elektif abdominal histerektomi operasyonu planlanan ASA I-II grubundan 60 olgu randomize olarak: roküronyum (0.6 mg.kg-1) uygulanması ve klinik gözleme göre (Grup RK) veya Train of Four (TOF) ratio >0.7 olduğunda (Grup RT) ekstübasyonu planlanan; atraküryum (0.5 mg.kg-1) uygulanması ve klinik gözleme göre (Grup AK) veya TOF ratio >0.7 olduğunda (Grup AT) ekstübasyonu planlanan olgular olacak şekilde dört gruba ayrıldı. Operasyon bitiminde tüm olgularda neostigminle antagonizasyon yapıldı. TOF değerleri, ekstübasyonda ve sonrasında 1, 3, 5 ve 10. dk.larda, operasyon ve anestezi süreleri; toplam fentanil, nöromüskuler bloker, neostigmin dozları hesaplandı.
Bulgular: Demografik özellikler; operasyon ve anestezi süreleri; kullanılan toplam fentanil, NMB ve neostigmin dozu dört grupta benzerdi. Klinik gözleme göre ekstübe edilen olgularda ekstübasyonda olguların hepsinde TOF oranı < 0.7 bulundu. TOF değerleri; Grup RK’da Grup RT’ye göre tüm zamanlarda; Grup AK’da Grup AT’ye göre ekstübasyon, 1. ve 3.dklarda anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Grup RK’da TOF değeri Grup AK’ya göre ekstübasyonda anlamlı olarak düşük (p<0.05) olmakla birlikte, diğer ölçüm zamanlarında arada anlamlı fark bulunmadı.
Olguların tamamına bakıldığında, klinik gözleme göre ekstübe edilen olgularda TOF≥0.7 ve ≥0.9 olma süreleri sırasıyla 5.dk ve 10.dk, TOF monitorizasyonuna göre ekstübe edilen olgularda TOF≥0.9 olma süresi 5.dk olarak bulundu (p<0.05).
Sonuç: Çalışmamızda TOF monitorizasyonunun rezidüel kürarizasyonu tesbit etmede ve önlemede yararlı bir yöntem olabileceği ve neostigminle antagonizasyon sonrası rezidüel blok sıklığının roküronyum veya atraküryumla benzer olduğu sonucuna varıldı.
Objective: In our study we aimed to compare the residual curarization after extubation with clinical observation using either rocuronium or atracurium which were antagonized with neostigmine.
Methods: Sixty patients in ASA I-II physical status undergoing abdominal hysterectomy operation were randomly assigned to two groups as: planned to apply rocuronium 0.6 mg.kg-1 to extubate with clinical observation (Group R); atracurium 0.5 mg.kg-1 to extubate with clinical observation (Group A). At the end of the operation all patients were antagonized with neostigmine. TOF values at extubation and at 1., 3., 5., 10. minutes after extubation, operation and anaesthesia times, total fentanyl, neuromuscular blocker agent and neostigmine doses were recorded.
Results: Demographic characteristics of the patients, duration of operation and anaesthesia, total fentanyl, neuromuscular blocker, neostigmine doses were similar in four groups. TOF ratio was <0.7 in all patients extubated according clinical observation at the extubation. TOF values were significantly lower in Group RK compared to Group RT at all intervals, in Group AK compared to Group AT at extubation, 1. and 3. minutes (p<0.05). Although TOF ratio was significantly lower in Group RK compared to Group AK at extubation (p<0.05), there were no significant differences at the other intervals. When all patients were considered, time to have TOF ratio ≥0.7 and ≥0.9 were 5.min and 10.min respectively in patients extubated according to clinical observation and time to have TOF ratio ≥0.9 was 5.min in patients extubated with using TOF monitorization (p<0.05)
Conclusion: In our study we concluded TOF monitorization is a useful method in determination and prevention of residual curarrization and the incidence of residual block was found similar after administration of either rocuronium or atracurium after reversal with neostigmine.

2.
Multinodüler guatr nedeniyle tiroidektomi uygulanan hastalarda insidental papiller tiroid mikrokarsinom olgularımız ve tedavisi
Treatment of incidental papillary microcarcinoma in patients whom underwent thyroidectomy because of multinodular goiter
Bülent Çitgez, Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Sinan Karakoç, Ismail Akgün, Fevziye Kabukçuoğlu, Hamdi Özşahin
Sayfalar 8 - 12
Amaç: Multinodüler guatr (MNG), endemik guatr bölgesi olan ülkemizde en sık tiroid operasyon endikasyonudur. MNG nedeniyle opere edilen ve patoloji incelemelerinde insidental papiller mikrokarsinom saptanan olguları incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Haziran 2006 ile Ocak 2010 tarihleri arasında selim nedenlerle operasyona alınan 362 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Tek taraflı nodülü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Preoperatif tümör olduğu bilinen ve ince iğne aspirasyon biopsi (İİAB) sonucunda patolog tarafından frozen istenen, postoperatif 1 cm’den büyük olan ve 1 cm’den büyük tümöre eşlik eden papiller mikrokarsinomlar çalışma dışı tutuldu. Patolojik tanısı papiller mikrokarsinom gelen hastaların demografik özellikleri, histopatolojik sonuçları ve postoperatif tedavileri
incelendi.
Bulgular: Toplam 347 hastaya total tiroidektomi, 15 hastaya totale yakın tiroidektomi uygulandı. Histopatolojik incelemede 14 (%4) hastada papiller mikrokarsinom saptandı. 14 hastanın tümü kadındı. Yaş ortalaması 58,07 (36-73) olarak saptandı. Tümör ortalama boyutu 3,7 mm (1-8) olarak hesaplandı. Sadece bir olguda kapsül invazyonu ve aynı olguda multifokalite saptandı. On dört olguda total tiroidektomi uygulandığından ek bir cerrahi girişim planlanmadı. Tüm olgulara supresyon tedavisi uygulanırken sadece bir olguya kapsül invazyonu ve multifokal olması nedeniyle radyoizotop ablasyon (RAI) tedavisi uygulandı.
Sonuç: Papiller mikrokarsinomun klinik seyri çok iyi olabilmesine rağmen, nadiren uzak metastazlarla saptanabilirler. Papiller mikrokarsinomun atlanmaması ve ikinci bir cerrahi girişimi engellemek için MNG ön tanısı olan hastalarda total tiroidektominin uygun bir tedavi olduğunu düşünmekteyiz.
Objective: Multinodular goiter (MNG) is the most frequent indication for thyroid surgery in our country which is endemic for goiter. In this study we aimed to examine the cases that were operated for MNG, and diagnosed as “incidental papillary microcarcinoma” with the pathological examination.
Methods: A total of 362 patients that were operated for benign MNG between June 2006 and January 2010 were evaluated retrospectively. The patients with unilateral nodules were excluded from the study. The cases that were known to have tumor preoperatively, that were asked for frozen examination pathologically after fine needle aspiration biopsy (FNAB), > 1cm of tumor diameter postoperatively, and papillary microcarcinomas that accompany to tumors that are > 1cm were also excluded from the study. The demographic characteristics,
histopathologic results, and postoperative treatments of the patients with papillary microcarcinoma pathological diagnose were evaluated.
Results: A total of 347 patients were treated with total thyroidectomy, and 15 patients were operated with near-total thyroidectomy. At the histopathological examination, 14 (4%) patients were diagnosed with papillary microcarcinoma. All of 14 patients were women. The mean age was 58,07 (36-73). The mean tumor diameter was 3,7 (1-8) mm. Only one case had capsule invasion and, at the same case, multicentricity was detected. The other cases had no additional surgical treatment becasue they had total thyroidectomy. All cases had supression treatment; only one case had capsule invasion and was multifocal, therefore this case was treated with radioisotope treatment.
Conclusion: Although the papillary microcarcinoma had a fairly good clinical course, it may cause distant metastases rarely. We think that the total thyroidectomy is the appropriate treatment of choice in MNG prediagnosed patients to prevent to skip papillary microcarcinoma and a second surgery.

3.
Türkiye’nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı
The frequency of overweight, obesity and short stature among primary school students in three different regions of Turkey
Petek Genç Kayıran, Tolga Taymaz, Sinan Mahir Kayıran, Nihal Memioğlu, Bahar Taymaz, Berkan Gürakan
Sayfalar 13 - 18
Amaç: Bu çalışmanın amacı ülkemizin üç farklı bölgesinde İstanbul, Iğdır ve Muğla illerine bağlı belde ve köylerde yapılan okul taramaları sırasında çocukların büyüme durumları değerlendirilerek boy kısalığı, kilo fazlalığı ve obezite sıklığını incelemektir.
Gereç ve Yöntem: İstanbul ili, Şile ilçesine bağlı 1 köy okulunda, Iğdır ili Karakoyunlu ilçesine bağlı 6 köy okulunda ve Muğla ili Göcek ilçesi ilköğretim okulunda sağlık taraması sırasında muayene edilen 1134 öğrenci boy kısalığı, kilo fazlalığı ve obezite açısından incelenmiştir.
Bulgular: Çalışmada toplam 116 (%10,2) çocuğun boyunun yaşına göre 3. persentilin altında olduğu görüldü. Tüm bölgelerdeki çocukların 123’ünün (%10,8) fazla kilolu, 60’ının (%5,3) obez olduğu görüldü. Bölgelere göre kilo fazlalığı sıklığı Şile-İstanbul’da %16,1, Karakoyunlu-Iğdır’da %3,7, Göcek-Muğla’da %17,5, obezite sıklığı ise sırasıyla %5,4, %0,9, %10,1 bulundu.
Sonuç: Ülkemizin üç farklı coğrafi bölgesinde boy kısalığı ve obezite sıklığını farklı bulduk. Ülkemizde boy kısalığı ve obezite sıklığını değerlendirirken, sosyoekonomik yönden benzer ve farklı bölge verilerinin ayrı ayrı incelenmesinin daha uygun olacağını düşünmekteyiz.
Aim: The aim of this study was to examine the frequency of shortness, overweight and obesity among primary school students in three different regions of Turkey during the course of a program of medical screening in town and village schools located in the provinces of Istanbul, Iğdır and Muğla.
Material and Method: A total of 1,134 students were studied. These subjects were students of a village primary school in the district of Şile-Istanbul, 6 village schools in the district of Karakoyunlu-Iğdır and another primary school in the district of Göcek-Muğla; they were reviewed in terms of short stature, overweight, and obesity.
Results: It was seen in the study that a total of 116 (10.2%) of the children reviewed were below the third percentile in terms of height relative to age. In all of the regions analyzed, 123 children (10.8%) were found to be overweight, 60 (5.3%) were obese. The frequency of overweight by regions was 16.1% in Şile-Istanbul, 3.7% in Karakoyunlu-Iğdır and 17.5% in Göcek-Muğla. Frequencies of obesity in the respective regions were 5.4%, 0.9%, and 10.1%.
Conclusion: The frequency of shortness and obesity was found to differ in three different regions of Turkey. In assessing the frequency of short stature and obesity in Turkey, we believe it will be useful to review similarities and differences in socio-economic data separately for the various regions of the country.

4.
Mandibula kırıklı 112 olguda klinik deneyimlerimiz
Our clinic experience in 112 case with mandibular fractures
Özay Özkaya, Semra Karşıdağ, Ayşin Karasoy Yeşilada, Mahmut Ulvi Kayalı, Kemal Uğurlu, Lüftü Baş
Sayfalar 19 - 23
Amaç: Maksillofasyal travmalarda, mandibula kırıkları nasal kırıklardan sonra ikinci en sık karşılaşılan kırıklardır. Mandibula kırıkları, çiğneme ve konuşma gibi fonksiyonlarının dışında, yüzün 1/3 alt bölümünün estetik görünümünde de önemlidir. Bu çalışmanın amacı mandibula kırığı nedeniyle kliniğimizde tedavi edilen hastaların demografik özelliklerinin, uygulanan tanı ve tedavilerin literatür ile karşılaştırılarak değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde Ocak 2002 - Mayıs 2008 yılları arasında mandibula kırığı nedeniyle yatırılarak tedavi edilen toplam 112 hasta, yaş, cinsiyet, etiyoloji, kırık tipleri, uygulanan tedavi yöntemlerini ve tedavi sonuçları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Hastaların kadın/erkek oranı: 1/ 2.8 ve yaş ortalaması 27.6 idi. Hastaların %65’inde yaralanma nedeni trafik kazaları ve %27 sinde izole simfiz fraktürü mevcuttu. Hastaların %80’inde açık redüksiyon ile plak vida ile rijit fiksasyon yapıldı. Kondil, subkondil, alveol ve deplase olmayan simfiz kırığı olan diğer hastalara ise kapalı redüksiyon ile intermaksiller fiksasyon uygulanmıştır. Kapalı redüksiyon uygulanan hastaların % 18’inde, açık redüksiyon ile plak vida ile rigit fiksasyon uygulanan hastaların %8.8’inde komplikasyon tespit edildi. Malokluzyon, plak enfeksiyonu ve nonunion gözlenen komplikasyonlardı.
Sonuç: Sıklıkla karşılaşılan mandibula kırıklarının, dikkatlice incelenip, en uygun tedavinin en kısa sürede uygulanması başarıyı etkileyen en önemli sebeplerdir. Seçilecek tedavide hastaya ait sebepler dışında hekimin tecrübesi de önemlidir. Açık redüksiyon ve rigit fiksasyon, tecrübeli ekiplerce yapıldığında komplikasyon oranı kapalı redüksiyon ile onarımdan daha az olabilmektedir.
Objective: Mandibular fractures which are the second most common facial injuries after nasal fractures in maxillofacial traumas not only effect mastication and speech functions but also important for the lower 1/3 facial aesthetic appearance. The aim of our study is evaluation of patients about demographic properties, diagnosis and treatment modalities.
Method: A retrospective study on mandibular fractures was carried out in Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery between January 2002 and May 2008 regarding their age, sex, etiology, fracture types, treatment modalities and treatment outcomes.
Results: Female-male ratio was 1/2.8 and average age was 27.6. In the 65% of patients etiology of injury was traffic accidents and 27% of patients have isolated symphisis fracture. 80% of patients treated with open reduction and miniplate fixation and remaining 20% of patients that have condyle, subcondyle, alveolar and nondisplaced symphisis fractures were treated with closed reduction and intermaxillary fixation procedure. The complication rate of patients that were treated with closed reduction was 18% and patients that were treated with open reduction was 8,8%. The most common complications were malocclusion, plate infection and nonunion.
Conclusion: The success of treatment in mandible fractures depends on the detailed evaluation of the patients and rapid and accurate therapy. Open reduction and fixation will cause less complication rates with experienced surgeons.

OLGU SUNUMU
5.
Prematüre doğumun nadir bir nedeni: Gebeliğin idiyopatik anaflaksisi
A rarely cause of premature birth: idiopathic anaphylaxis of pregnancy
Emrah Can, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Muhittin Çelik, Fatih Bolat, Serdar Cömert
Sayfalar 24 - 26
Anafilaksi gebelik döneminde anne ve fetüs için ciddi etkileri olabilen, nadir bir prematüre doğum nedenidir. Gebelik sırasında anafilaksi nadirdir ancak potansiyel olarak anne ve bebek için yaşamı tehdit eden bir olaydır. Anaflakside, maternal ve fetal mortalite ve morbidite, uygun resusitasyon uygulaması ve sezaryen doğumla engellenebilmektedir. Epinefrin gebe olmayan kişilerde anaflakside vazopressör ajan olarak iyi bir seçim olmasına karşın, gebelikte fetal-plasental dolaşım için risk oluşturabilmektedir. 28 yaşında anne, anaflaktik reaksiyon ve fetal disstres tanıları ile yatırıldı. Acil tedavisi epinefrin ve steroid ile yapılan annenin, otuzüç gebelik haftasındaki bebeği acil sezaryenle doğurtuldu. Annede doğumu indükleyen anaflaktik reaksiyonun etiyolojisi tespit edilemedi. Gebelikteki idyopatik anaflaksi olgularında, doğum zamanı ve doğum yöntemi günümüzde tartışmalı olmakla birlikte hızlı ve etkin bir yönetim uygulanması yenidoğan ve anne sağkalımını olumlu etkileyebilir.
Anaphylaxis is a rare cause of prematurity at during pregnancy period. It can have serious effects for both mother and fetus. Anaphylaxis is a rare but potentially life-threatening event for mother and baby in during pregnancy. Anaphylaxis can be prevented maternal and fetal mortality and morbidity by cesarean section application and appropriate resuscitation by epinephrine. Anaphylaxis is a good choice vasopressor agents,
although it can pose a risk in pregnancy for placental-fetal circulation in non-pregnant person. 28 year old mother was hospitalized with the diagnosis of anaphylactic reaction and fetal disstress. Emergency treatment with epinephrine and steroids to the mother, cesarean delivery was in the 33 weeks of gestation for fetal disstress. Mother’s induce anaphylactic reactions caused by the birth was not found. In patients with idiopathic anaphylaxis during pregnancy, delivery time, delivery method continues to be controversial today, but in cases can affect the newborn and maternal survival positive of rapid and effective management practices.

6.
Üç günlük yenidoğanda distal renal tubuler asidoz: Olgu sunumu
Distal renal tubular acidosis of three days old newborn: a case report
Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Fatime Moustafa, Fatih Bolat, Gül Şumlu Özçelik
Sayfalar 27 - 29
Distal renal tubuler asidoz (dRTA), metabolik asidoz, alkali idrar, hipopotasemi veya hiperpotasemi ve hiperkalsiüri ile karakterize genetik bir hastalıktır. Klinik olarak gelişme geriliği, poliüri, dehidratasyon, kusma ve hipotoni ile birlikte psikomotor gelişme geriliği görülür. Nefrokalsinoz ve/veya ürolitiyazis, hiperkalsiürinin sık komplikasyonları olup böbrek yetmezliği kliniğine neden olabilir. Postnatal üç günlük yenidoğan ateş ve halsizlik yakınmaları ile getirildi. Metabolik asidozu tespit edilen olgunun kan gazında pH: 6.89, PCO2: 32.8, PO2: 40.7, HCO3: 6.2, BE – 26.2 idi. Anyon açığı normal idi. İdrar pH: 7 saptandı. Üriner sistem ultrasonografisinde grade 2-3 nefrokalsinoz saptandı. BERA incelemesinde sağ kulakta tek taraflı işitme kaybı saptandı. Bir yenidoğan olgusunda yaşamın ilk günlerinde metabolik asidoz varlığında mutlaka elektrolit değerleri ile birlikte anyon açığı hesaplanmalı ve idrar pH’si kontrol edilmelidir. Bu sayede renal tubuler asidoz olgularının erken tanı ve tedavisi mümkün olabilir.
Distal renal tubular acidosis (dRTA) is a genetic disease characterized by metabolic acidosis, alkaline urine, hypokalemia or hyperkalemia, and hypercalciuria. Clinically develpomental delay signs are polyuria, dehydration, vomiting, and psychomotor retardation with hypotonia may be seen. Nephrocalcinosis and urolithiasis are among the complications of hypercalciuria which may lead to renal failure.. A three days old newborn was admitted with complaints of fever and fatigue. The blood gas analysis revealed: pH: 6.89, PCO2: 32.8, PO2: 40.7, HCO3: 6.2, BD: - 2.26. Anion gap was normal. Urine pH was 7. In urinary ultrasonography, grade 2-3 nephrocalsinosis was observed. Right sided hearing loss was found in BAER test. By this way, the early diagnosis and treatment of RTA cases may be possible.When metabolic acidosis is encountered in a neonate during the first days of life after birth, serum electrolyte values,anion gap and urine pH should be determineted.

7.
Ekinizmin sık rastlanmayan etyolojisi: Intramusküler hemanjiom (Olgu sunumu)
An uncommon ethiology of equinizm: intramusculer hemangioma (case report)
Murat Gül, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoglu, Fevziye Kabukcuoğlu, Ufuk Özkaya
Sayfalar 30 - 34
Intramusküler hemanjiom sık rastlanmayan benign bir lezyon olup, tüm hemanjiomların % 0,8’ ini oluşturur. Klinik şikayet olarak anatomik lokalizasyonuna göre ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı görülebilir ancak kesin tanı için histopatolojik değerlendirme gerekir. 13 yaşında erkek çocuğu hastanemize, sağ baldırında son 5 yıldır ağrı ve şişlik şikayetiyle başvurdu. Hastanın en belirgin şikayeti ise giderek daha da belirgin hale gelen tek taraflı parmak ucunda yürüme idi. Radyolojik değerlendirmeler sonrasında konulan intramusküler hemanjiom tanısı, tru-cut biyopsi ile doğrulandı. Tümörün gastrokinemius kasında kontraktüre neden olduğu ve bu sebeple sekonder düşük ayak deformitesi gelişmiş olduğu görüldü. Tümör radikal cerrahi ile eksize edildi. Gastrokinemius kası Vulpius prosedürü ile uzatıldı. 3 yıllık takipte lokal rekürrens bulgusu saptanmadı. Son yapılan klinik kontrolünde hastanın normal yürüyüş paternine kavuşmuş olduğu görüldü. Yazımızda nadir görülen bu tümör ve klinik bulgusu ile ilgili klinik tecrübemizi paylaşmak istedik.
Intramuscular hemangioma is an uncommon benign lesion and contributes % 0.8 of all hemangiomas. Diagnosis can only be done with histopathological evaluation in this type of tumor which presents clinically with pain, swelling and restriction of movements depending on its anatomical localization. 13 year old boy was admitted to the hospital with a history of pain, swelling in his right calf, presenting for the last five years. His major complaint was clinically increasing unilateral toe-walking. After having done the radiological evaluation, the diagnosis of intramuscular hemangioma was verified with tru-cut biopsy. This benign tumor caused contracture of the gastrocnemius muscle and lead to unilateral secondary equinism deformity of the foot. Tumor was excised by radical surgery. The gastrocnemius muscle was lengthened by the Vulpius procedure. No local recurrence was observed in the three year follow up. The patient had a normal gait pattern in his last follow up physical examination. We wanted to share our experience with this unique tumor presenting with unique symptoms.

LookUs & Online Makale