ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Multinodüler guatr nedeniyle tiroidektomi uygulanan hastalarda insidental papiller tiroid mikrokarsinom olgularımız ve tedavisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(1): 8-12

Multinodüler guatr nedeniyle tiroidektomi uygulanan hastalarda insidental papiller tiroid mikrokarsinom olgularımız ve tedavisi

Bülent Çitgez1, Mehmet Uludağ1, Gürkan Yetkin1, Sinan Karakoç2, Ismail Akgün1, Fevziye Kabukçuoğlu3, Hamdi Özşahin1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Düzce Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Düzce-Türkiye
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Multinodüler guatr (MNG), endemik guatr bölgesi olan ülkemizde en sık tiroid operasyon endikasyonudur. MNG nedeniyle opere edilen ve patoloji incelemelerinde insidental papiller mikrokarsinom saptanan olguları incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Haziran 2006 ile Ocak 2010 tarihleri arasında selim nedenlerle operasyona alınan 362 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Tek taraflı nodülü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Preoperatif tümör olduğu bilinen ve ince iğne aspirasyon biopsi (İİAB) sonucunda patolog tarafından frozen istenen, postoperatif 1 cm’den büyük olan ve 1 cm’den büyük tümöre eşlik eden papiller mikrokarsinomlar çalışma dışı tutuldu. Patolojik tanısı papiller mikrokarsinom gelen hastaların demografik özellikleri, histopatolojik sonuçları ve postoperatif tedavileri
incelendi.
Bulgular: Toplam 347 hastaya total tiroidektomi, 15 hastaya totale yakın tiroidektomi uygulandı. Histopatolojik incelemede 14 (%4) hastada papiller mikrokarsinom saptandı. 14 hastanın tümü kadındı. Yaş ortalaması 58,07 (36-73) olarak saptandı. Tümör ortalama boyutu 3,7 mm (1-8) olarak hesaplandı. Sadece bir olguda kapsül invazyonu ve aynı olguda multifokalite saptandı. On dört olguda total tiroidektomi uygulandığından ek bir cerrahi girişim planlanmadı. Tüm olgulara supresyon tedavisi uygulanırken sadece bir olguya kapsül invazyonu ve multifokal olması nedeniyle radyoizotop ablasyon (RAI) tedavisi uygulandı.
Sonuç: Papiller mikrokarsinomun klinik seyri çok iyi olabilmesine rağmen, nadiren uzak metastazlarla saptanabilirler. Papiller mikrokarsinomun atlanmaması ve ikinci bir cerrahi girişimi engellemek için MNG ön tanısı olan hastalarda total tiroidektominin uygun bir tedavi olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Papiller mikrokarsinom, multinodüler guatr, total tiroidektomi

Treatment of incidental papillary microcarcinoma in patients whom underwent thyroidectomy because of multinodular goiter

Bülent Çitgez1, Mehmet Uludağ1, Gürkan Yetkin1, Sinan Karakoç2, Ismail Akgün1, Fevziye Kabukçuoğlu3, Hamdi Özşahin1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Düzce Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Düzce-Türkiye
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: Multinodular goiter (MNG) is the most frequent indication for thyroid surgery in our country which is endemic for goiter. In this study we aimed to examine the cases that were operated for MNG, and diagnosed as “incidental papillary microcarcinoma” with the pathological examination.
Methods: A total of 362 patients that were operated for benign MNG between June 2006 and January 2010 were evaluated retrospectively. The patients with unilateral nodules were excluded from the study. The cases that were known to have tumor preoperatively, that were asked for frozen examination pathologically after fine needle aspiration biopsy (FNAB), > 1cm of tumor diameter postoperatively, and papillary microcarcinomas that accompany to tumors that are > 1cm were also excluded from the study. The demographic characteristics,
histopathologic results, and postoperative treatments of the patients with papillary microcarcinoma pathological diagnose were evaluated.
Results: A total of 347 patients were treated with total thyroidectomy, and 15 patients were operated with near-total thyroidectomy. At the histopathological examination, 14 (4%) patients were diagnosed with papillary microcarcinoma. All of 14 patients were women. The mean age was 58,07 (36-73). The mean tumor diameter was 3,7 (1-8) mm. Only one case had capsule invasion and, at the same case, multicentricity was detected. The other cases had no additional surgical treatment becasue they had total thyroidectomy. All cases had supression treatment; only one case had capsule invasion and was multifocal, therefore this case was treated with radioisotope treatment.
Conclusion: Although the papillary microcarcinoma had a fairly good clinical course, it may cause distant metastases rarely. We think that the total thyroidectomy is the appropriate treatment of choice in MNG prediagnosed patients to prevent to skip papillary microcarcinoma and a second surgery.

Keywords: Papillary microcarcinoma, multinodular goiter, total thyroidectomy

Bülent Çitgez, Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Sinan Karakoç, Ismail Akgün, Fevziye Kabukçuoğlu, Hamdi Özşahin. Treatment of incidental papillary microcarcinoma in patients whom underwent thyroidectomy because of multinodular goiter. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(1): 8-12

Sorumlu Yazar: Bülent Çitgez
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale