ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Roküronyum ve atraküryum kullanımında klinik gözlem veya sinir kas kavşak monitorizasyonu ile ekstübasyon sonrası rezidüel kürarizasyonun karşılaştırılması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(1): 1-7

Roküronyum ve atraküryum kullanımında klinik gözlem veya sinir kas kavşak monitorizasyonu ile ekstübasyon sonrası rezidüel kürarizasyonun karşılaştırılması

Ayşe Hancı, G Ulufer Sivrikaya, Birsen Ekşioğlu, Leyla T Kılınç, Melahat K. Erol
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Çalışmamızda, neostigminle antagonize edilen roküronyum ve atraküryum sonrası, klinik gözlem veya sinir kas kavşak monitorizasyonu ile ekstübasyonda postoperatif rezidüel kürarizasyonun karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntemler: Elektif abdominal histerektomi operasyonu planlanan ASA I-II grubundan 60 olgu randomize olarak: roküronyum (0.6 mg.kg-1) uygulanması ve klinik gözleme göre (Grup RK) veya Train of Four (TOF) ratio >0.7 olduğunda (Grup RT) ekstübasyonu planlanan; atraküryum (0.5 mg.kg-1) uygulanması ve klinik gözleme göre (Grup AK) veya TOF ratio >0.7 olduğunda (Grup AT) ekstübasyonu planlanan olgular olacak şekilde dört gruba ayrıldı. Operasyon bitiminde tüm olgularda neostigminle antagonizasyon yapıldı. TOF değerleri, ekstübasyonda ve sonrasında 1, 3, 5 ve 10. dk.larda, operasyon ve anestezi süreleri; toplam fentanil, nöromüskuler bloker, neostigmin dozları hesaplandı.
Bulgular: Demografik özellikler; operasyon ve anestezi süreleri; kullanılan toplam fentanil, NMB ve neostigmin dozu dört grupta benzerdi. Klinik gözleme göre ekstübe edilen olgularda ekstübasyonda olguların hepsinde TOF oranı < 0.7 bulundu. TOF değerleri; Grup RK’da Grup RT’ye göre tüm zamanlarda; Grup AK’da Grup AT’ye göre ekstübasyon, 1. ve 3.dklarda anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Grup RK’da TOF değeri Grup AK’ya göre ekstübasyonda anlamlı olarak düşük (p<0.05) olmakla birlikte, diğer ölçüm zamanlarında arada anlamlı fark bulunmadı.
Olguların tamamına bakıldığında, klinik gözleme göre ekstübe edilen olgularda TOF≥0.7 ve ≥0.9 olma süreleri sırasıyla 5.dk ve 10.dk, TOF monitorizasyonuna göre ekstübe edilen olgularda TOF≥0.9 olma süresi 5.dk olarak bulundu (p<0.05).
Sonuç: Çalışmamızda TOF monitorizasyonunun rezidüel kürarizasyonu tesbit etmede ve önlemede yararlı bir yöntem olabileceği ve neostigminle antagonizasyon sonrası rezidüel blok sıklığının roküronyum veya atraküryumla benzer olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Nöromusküler blok, monitorizasyon, rezidüel kürarizasyon, roküronyum, atraküryum

Comparison of residual curarization after extubation with clinical observation using either rocuronium or atracurium

Ayşe Hancı, G Ulufer Sivrikaya, Birsen Ekşioğlu, Leyla T Kılınç, Melahat K. Erol
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: In our study we aimed to compare the residual curarization after extubation with clinical observation using either rocuronium or atracurium which were antagonized with neostigmine.
Methods: Sixty patients in ASA I-II physical status undergoing abdominal hysterectomy operation were randomly assigned to two groups as: planned to apply rocuronium 0.6 mg.kg-1 to extubate with clinical observation (Group R); atracurium 0.5 mg.kg-1 to extubate with clinical observation (Group A). At the end of the operation all patients were antagonized with neostigmine. TOF values at extubation and at 1., 3., 5., 10. minutes after extubation, operation and anaesthesia times, total fentanyl, neuromuscular blocker agent and neostigmine doses were recorded.
Results: Demographic characteristics of the patients, duration of operation and anaesthesia, total fentanyl, neuromuscular blocker, neostigmine doses were similar in four groups. TOF ratio was <0.7 in all patients extubated according clinical observation at the extubation. TOF values were significantly lower in Group RK compared to Group RT at all intervals, in Group AK compared to Group AT at extubation, 1. and 3. minutes (p<0.05). Although TOF ratio was significantly lower in Group RK compared to Group AK at extubation (p<0.05), there were no significant differences at the other intervals. When all patients were considered, time to have TOF ratio ≥0.7 and ≥0.9 were 5.min and 10.min respectively in patients extubated according to clinical observation and time to have TOF ratio ≥0.9 was 5.min in patients extubated with using TOF monitorization (p<0.05)
Conclusion: In our study we concluded TOF monitorization is a useful method in determination and prevention of residual curarrization and the incidence of residual block was found similar after administration of either rocuronium or atracurium after reversal with neostigmine.

Keywords: Neuromuscular block, monitoring, residual curarization, rocuronium, atracurium

Ayşe Hancı, G Ulufer Sivrikaya, Birsen Ekşioğlu, Leyla T Kılınç, Melahat K. Erol. Comparison of residual curarization after extubation with clinical observation using either rocuronium or atracurium. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Ayşe Hancı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale