ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 57 (2)
Cilt: 57  Sayı: 2 - 2023
EDITÖRDEN
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Front Matter

Sayfalar I - X

DERLEME
2.
Persistan ve Rekürren Primer Hiperparatiroidizm: İntraoperatif Tamamlayıcı Yöntemler, Cerrahinin Temel Prensipleri, Diğer Tedavi Seçenekleri
Persistent and Recurrent Primary Hyperparathyroidism: Intraoperative Supplemental Methods, Basic Principles of Surgery, and Other Treatment Options
Mehmet Uludag, Mehmet Kostek, Mehmet Taner Unlu, Ozan Caliskan, Nurcihan Aygun, Adnan Isgor
PMID: 37899818  PMCID: PMC10600637  doi: 10.14744/SEMB.2023.47701  Sayfalar 143 - 152

3.
Prostat Görüntülemede Güncel Teknikler
State-of-the-art Prostate Imaging
Hakan Ayyildiz, Artur Salmaslioglu, Atadan Tunaci, Sukru Mehmet Erturk
PMID: 37899806  PMCID: PMC10600631  doi: 10.14744/SEMB.2023.77910  Sayfalar 153 - 162

4.
Parkinson Hastalığında Hipokinetik Dizartri: Geleneksel Bir Derleme
Hypokinetic Dysarthria in Parkinson’s Disease: A Narrative Review
Merve Sapmaz Atalar, Ozlem Oguz, Gencer Genc
PMID: 37899809  PMCID: PMC10600629  doi: 10.14744/SEMB.2023.29560  Sayfalar 163 - 170

5.
Bronkopulmoner Displazinin Tedavisinde veya Önlenmesinde Doğum Sonrası Kortikosteroidlerin Rolü
Role of Postnatal Corticosteroids in the Treatment or Prevention of Bronchopulmonary Dysplasia
Ali Bulbul, Tolga Bacak, Hasan Avsar
PMID: 37899802  PMCID: PMC10600625  doi: 10.14744/SEMB.2023.80688  Sayfalar 171 - 181

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Hasta Özellikleri ve İnflamatuar Belirteçlerin Skorlama Sistemine göre Akut Pankreatitte Prognoz ile İlişkisi: Gerçek Yaşam Verileri
Prediction of Prognosis Acute Pancreatitis with Inflammatory Markers and Patient Characteristics Compared to the Scoring System: Real-Life Data
Cagatay Ak, Resul Kahraman, Suleyman Sayar, Ebru Tarikci Kilic, Gupse Adali, Kamil Ozdil
PMID: 37899813  PMCID: PMC10600632  doi: 10.14744/SEMB.2022.42966  Sayfalar 182 - 188

7.
Oral Motor Uyarı Egzersizlerinin Prematüre Bebeklerde Beslenme Becerileri Üzerine Etkisi ve Beslenme Becerilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Effect of Oral Motor Stimulation Exercises on Feeding Skills in Premature Infants
Funda Yavanoglu Atay, Hilal Berber Ciftci, Ozlem Sahin, Omer Guran, Derya Colak, Nazife Reyyan Gok, Burcu Karakol Erdem, Ilke Mungan Akin
PMID: 37899803  PMCID: PMC10600621  doi: 10.14744/SEMB.2022.96562  Sayfalar 189 - 194

8.
Mide Kanserinde Genel Sağkalım Tahmininde Preoperatif Bilgisayarlı Tomografi Özelliklerinin Önemi: Retrospektif Bir Analiz
The Significance of Preoperative Computed Tomography Features in the Prediction of Overall Survival in Gastric Cancer: A Retrospective Analysis
Inci Kizildag Yirgin, Izzet Dogan, Sezai Vatansever, Sukru Mehmet Erturk
PMID: 37899816  PMCID: PMC10600626  doi: 10.14744/SEMB.2023.63373  Sayfalar 195 - 203

9.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki kandidal enfeksiyonlar: retrospektif gözlemsel bir çalışma
Candidal Infections in the Neonatal Intensive Care Unit: A Retrospective Observational Study
Gaffari Tunc, Arife Toksoz, Fatih Kilicbay
PMID: 37899817  PMCID: PMC10600624  doi: 10.14744/SEMB.2023.36037  Sayfalar 204 - 209

10.
Fiziksel Aktivitenin Yaşlılarda Prostat Kanseri Teşhisi ve Prostatektomi Sonrası Fonksiyonel Sonuçlara Klinik Etkisi
The Clinical Impact of Physical Activity on the Diagnosis of Prostate Cancer and Postprostatectomy Functional Outcomes in the Elderly
Ozgur Kazan, Mustafa Kaan Akalin, Meftun Culpan, Gokhan Atis, Asif Yildirim
PMID: 37899799  PMCID: PMC10600627  doi: 10.14744/SEMB.2023.32549  Sayfalar 210 - 215

11.
Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Aşılarının Antikor Yanıtı: Hangisi Daha Başarılı? Homolog mu Heterolog mu?
Antibody Response to COVID-19 Vaccines in Healthcare Workers: Which One is More Successful? Homologous or Heterologous?
Zehra Cagla Karakoc, Didem Tascioglu, Bulent Ediz, Musa Caglan, Veysel Sabri Hancer, Tolga Simru Tugrul, Binnur Pinarbasi Simsek
PMID: 37899804  PMCID: PMC10600628  doi: 10.14744/SEMB.2023.48264  Sayfalar 216 - 223

12.
Çocuk ve Adölesanlarda Differansiye Thyroid Kanseri: Çocuk Endokrinoloji Ünitemizde Takip Edilen 32 Hastanın Klinik ve Patolojik Özellikleri
Differentiated Thyroid Cancer in Children and Adolescents: Clinicopathological Characteristics of 32 Patients Followed up in our Pediatric Endocrinology Unit
Aydilek Dagdeviren Cakir, Feride Tahmiscioglu Bucak, Gurkan Tarcin, Hande Turan, Rahsan Ozcan, Olcay Evliyaoglu, Levent Kabasakal, Oya Ercan
PMID: 37899815  PMCID: PMC10600638  doi: 10.14744/SEMB.2023.09216  Sayfalar 224 - 231

13.
Parkinson Hastalığı ve Normal Basınçlı Hidrosefali Hastalarında Yürüme ve Dengenin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Comparative Assessment of Gait and Balance in Patients with Parkinson’s Disease and Normal Pressure Hydrocephalus
Ozgur Oztop Cakmak, Kardelen Akar, Hussein Youssef, Mustafa Yavuz Samanci, Sibel Ertan, Atay Vural
PMID: 37899810  PMCID: PMC10600622  doi: 10.14744/SEMB.2023.79990  Sayfalar 232 - 237

14.
Ultrasonografi ve/veya Sestamibi SPECT/BT’nin Negatif Olduğu Primer Hiperparatiroidizmli Hastalarda Preoperatif Lokalizasyonda 4D-BT’nin Rolü
The Role of 4D-CT for Pre-Operative Localization in Patients with Primary Hyperparathyroidism with Negative Ultrasonography and/or Sestamibi SPECT/CT
Ceylan Yanar, Mehmet Kostek, Mehmet Taner Unlu, Ozan Caliskan, Burak Dincer, Isik Cetinoglu, Nurcihan Aygun, Alper Ozel, Ali Gemalmaz, Mehmet Uludag
PMID: 37899800  PMCID: PMC10600619  doi: 10.14744/SEMB.2023.00907  Sayfalar 238 - 244

15.
Total Diz Artroplastisinde Lokal Traneksamik Asit Uygulamasının Kan Kaybı ve Transfüzyon Üzerine Etkisi: Retrospektif Bir Çalışma
The Effect of Local Tranexamic Acid Administration on Blood Loss and Transfusion in Total Knee Arthroplasty: A Retrospective Study
Necmi Cam, Bahadır Balkanli, Yusuf Altuntas, Muharrem Kanar, Haci Mustafa Ozdemir
PMID: 37899805  PMCID: PMC10600620  doi: 10.14744/SEMB.2023.42800  Sayfalar 245 - 249

16.
Cushing Hastalığı Tanısı ve Remisyon Değerlendirilmesinde Serum İnflamasyon Temelli Skorların Rolü
The Role of Serum Inflammation-Based Scores in Diagnosis and Assessing Remission in Cushing’s Disease
Muhammed Masum Canat, Ceren Yarkutay Turkkan, Hazan Erhan, Feyza Yener Ozturk, Yuksel Altuntas
PMID: 37899811  PMCID: PMC10600630  doi: 10.14744/SEMB.2023.14306  Sayfalar 250 - 256

17.
Normotiroid Diferansiye Tiroid Karsinomu Olgularında Serum Tiroid Hormonları ve Tiroglobulin Oranlarının Tanısal Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Diagnostic Features of Serum Thyroid Hormones and Thyroglobulin Ratios in Normothyroid Differentiated Thyroid Carcinoma Cases
Yunushan Furkan Aydogdu, Umut Emreol, Emre Gulcek, Cagri Buyukkasap, Murat Akin
PMID: 37899801  PMCID: PMC10600635  doi: 10.14744/SEMB.2023.77012  Sayfalar 257 - 262

18.
Alt Ekstremite Deformitelerinin Tedavisinde Ilizarov Metodunun Kullanımı
The Use of Ilizarov Method at the Lower Extremity Deformity Management
Raffi Armagan, Metin Kucukkaya, Haci Mustafa Ozdemir
PMID: 37899808  PMCID: PMC10600634  doi: 10.14744/SEMB.2023.03185  Sayfalar 263 - 271

19.
İntraoperatif Paratiroid Hormon Monitorizasyonu Rehberliğinde Subtotal Paratiroidektomi Sekonder Hiperparatiroidizm için Etkili ve Geçerli bir Cerrahi Prosedürdür
Intraoperative Parathyroid Hormone Monitoring-Guided Subtotal Parathyroidectomy is an Effective and Valid Surgical Procedure for Secondary Hyperparathyroidism
Gokmen Guzel, Demet Saridemir Unal, Anil Ozen, Mustafa Aydemir, Hasan Calis, Adil Boz, Cumhur Arici
PMID: 37899807  PMCID: PMC10600623  doi: 10.14744/SEMB.2023.48991  Sayfalar 272 - 278

OLGU SUNUMU
20.
Üç günlük yenidoğanda Ankyloblepharon filiforme adnatum: Olgu Sunumu
Ankyloblepharon Filiforme Adnatum in a 3-day-old Neonate: A Case Report
Cagri Cumhur Gok, Emrah Can, Sahin Hamilcikan
PMID: 37899812  PMCID: PMC10600636  doi: 10.14744/SEMB.2022.57255  Sayfalar 279 - 282

21.
Karında yer değiştiren kitle, torsiyone over kisti
A Displaced Mass in the Abdomen, Torsioned Ovary Cyst
Alper Divarci, Evrim Kiray Bas, Ali Bulbul, Halil Ibrahim Ada, Mesut Demir
PMID: 37899814  PMCID: PMC10600633  doi: 10.14744/SEMB.2022.08941  Sayfalar 283 - 286

LookUs & Online Makale