ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Hasta Özellikleri ve İnflamatuar Belirteçlerin Skorlama Sistemine göre Akut Pankreatitte Prognoz ile İlişkisi: Gerçek Yaşam Verileri [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. Kabul Yazılar: SETB-42966 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.42966

Hasta Özellikleri ve İnflamatuar Belirteçlerin Skorlama Sistemine göre Akut Pankreatitte Prognoz ile İlişkisi: Gerçek Yaşam Verileri

Cağatay Ak1, Resul Kahraman2, Suleyman Sayar2, Ebru Tarıkcı Kılıc3, Gupse Adali2, Kamil Ozdil2
1Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Niğde
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş/Amaç: Akut pankreatit (AP), morbidite ve mortalite oranı yüksek inflamatuar bir hastalıktır.
Gastrointestinal sistem hastalıkları arasında en sık hastaneye yatış nedenlerinden biridir. AP'nin
şiddetini öngören klinik faktörler ve inflamatuar markerlar hasta yönetimi için çok önemlidir. Bu
çalışma, AP'nin şiddeti ile ilişkili faktörleri analiz edecektir.
Metot/Dizayn: Çalışma AP tanılı 514 hastadan oluşmaktadır. Hastaların demografik özellikleri, eşlik
eden hastalıkları, AP etiyolojisi, vücut kitle indeksi (VKİ), sigara kullanımı, başvuru sırasındaki kan;
amilaz, lipaz, lökosit, nötrofil, lenfosit, C-reaktif protein (CRP), ortalama trombosit hacmi (MPV),
eritrosit dağılım genişliği (RDW), albumin, kalsiyum ve 48. saatteki CRP değerleri kaydedildi. Akut
Pankreatitte Hasta Başı Şiddet İndeksi (BISAP), Ranson skoru, nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ve
trombosit-lenfosit oranı (PLR) değerleri hesaplandı ve kaydedildi. Bu parametreler ile Atlanta
sınıflamasına göre AP şiddeti arasındaki ilişki analiz edildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 55±17.8 idi. Hastaların yarısından fazlası kadındı (n: 272, %52,9).
Biliyer nedenler en sık etiyolojik nedenlerdi (n: 299, %58,2). Hastaların çoğunda hafif pankreatit vardı
(n: 416, %80.9). AP şiddeti tütün kullanımı, yüksek BMI, trombositoz, yüksek NLR, yüksek PLR,
yüksek 48. saat CRP, hipoalbüminemi, hipokalsemi, aspartat aminotransferaz/alanin aminotransferaz
oranı (AST/ALT oranı), yüksek Ranson ve BISAP skorları ile ilişkili olduğu bulundu.
Sonuç: Erken dönemde hızlı sonuç veren biyokimyasal belirteçler AP'nin şiddeti hakkında bilgi
verebilir. Bu parametreleri birleştirerek yeni skorlama sistemleri geliştirilebilir. (SETB-2022-07-167)

Anahtar Kelimeler: Akut Pankreatit; Prognostik Belirteçler; Nötrofil Lenfosit Oranı; Trombosit Lenfosit Oranı; De Ritis Oranı

Prediction of Prognosis Acute Pancreatitis with Inflammatory Markers and Patient Characteristics Compared to The Scoring System: Real-Life Data

Cağatay Ak1, Resul Kahraman2, Suleyman Sayar2, Ebru Tarıkcı Kılıc3, Gupse Adali2, Kamil Ozdil2
1Department of Gastroenterology, Nigde Training and Research Hospital, Nigde, Türkiye.
2Department of Gastroenterology, Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye.
3Department of Anestesiology, Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye.

Background/Aim: Acute pancreatitis (AP) is an inflammatory disease with a high morbidity and
mortality rate. It is one of the most common causes of hospitalization among gastrointestinal system
diseases. Inflamatory and other factors that predict the severity of AP is very important for patient
management. This study will analyze the factors associated with the severity of AP.
Methods/Design: The sample consisted of 514 patients. Demographic characteristics, comorbid
diseases, causes of acute pancreatitis, body mass index (BMI), tobacco use, blood at admission, amylase,
lipase, leukocyte, neutrophil, lymphocyte, C-reactive protein (CRP), mean platelet volume (MPV), red
cell distribution width (RDW), albumin, calcium, and CRP values at 48th hour were recorded. The
Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis (BISAP), Ranson score, neutrophil-lymphocyte ratio
(NLR), and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) values were calculated and recorded. The relationship
between these parameters and the severity of AP was analyzed according to the Atlanta classification.
Results: Participants had a mean age of 55±17.8 years. More than half the participants were women
(n: 272, 52.9%). Biliary causes were the most common etiological causes (n: 299, 58.2%). Most
participants had mild pancreatitis (n: 416, 80.9%). The severity of AP was associated with tobacco use,
high BMI, thrombocytosis, high NLR, high PLR, high 48th hour CRP, hypoalbuminemia,
hypocalcemia, aspartate aminotransferase/alanine aminotransferase ratio (AST/ALT ratio), and high
Ranson and BISAP scores.
Conclusion: Biochemical markers that give rapid results in the early period can provide information
about the severity of AP. We may develop new scores by combining these parameters.

Keywords: Acute Pancreatitis; Prognostic Markers; Neutrophil Lymphocyte Ratio; Platelet Lymphocyte Ratio; De Ritis RatioSorumlu Yazar: Cağatay Ak
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale