ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 48 (1)
Cilt: 48  Sayı: 1 - 2014
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Antenatal steroid uygulamasının erken dönem prematüre sorunları üzerine etkisi
The effect of antenatal steroid on the early outcome of premature infants
Ali Bülbül, Filiz Özkaya Gül, Sinan Uslu, Ebru Türkoğlu Ünal, Mesut Dursun, Umut Zübarioğlu, Aslan Babayiğit, Asiye Nuhoğlu
doi: 10.5350/SEMB2014480101  Sayfalar 1 - 7

2.
Kardiyovaskuler cerrahi sonrası uzamış yoğun bakım ihtiyacı olan kalp yetmezliği hastalarında nutrisyonel desteğin etkileri
The effects of nutritional support in congestive heart failure patients who had needed for prolonged intensive care after cardiovascular surgery
Buket Özyaprak, Ayşe Baysal, Ömer Savluk, Hüseyin Toman, İsmail Özkaynak, Tolga Totoz
doi: 10.5350/SEMB2014480102  Sayfalar 8 - 16

3.
Obstrüktif apne ve rekürrent tonsillit nedeni ile opere edilen hastalarda aktinomiçes enfeksiyonunun rolü
The role of actinomyces infection on the patients operated due to obstructive apnea and recurrent tonsillitis
Nagihan Bilal, Bora Bilal, Tugba Paksoy Doğruluk, Arzu Karaveli
doi: 10.5350/SEMB2014480103  Sayfalar 17 - 21

4.
Küçültme mammaplasti ameliyatı uygulanan hastalarda oluşan ameliyat sonrası değişikliklerin MRG ve USG ile değerlendirilmesi
The assesment of the postoperative changes in patients have undergone reduction mammaplasty with USG and MRI
Ayşe Sanem Fıratlıgil, Arzu Akçal, Semra Karşıdağ, Selami Serhat Şirvan
doi: 10.5350/SEMB2014480104  Sayfalar 22 - 26

5.
Çocuk acil ünitesine başvuran 0-18 yaş arası zehirlenme olgularının incelenmesi
The study of the intoxiation cases of the patients (0-18 years) admitting to pediatric emergency unit
Dilek Aygin, Hande Açıl
doi: 10.5350/SEMB2014480105  Sayfalar 27 - 33

6.
Lomber diskopati tanılı olgulara uyguladığımız epidural kortikosteroid enjeksiyonunun klinik sonuçları
Efficacy of lumbar epidural corticosteroid injections on clinical status of the patients with radiculopathy
Jülide Öncü, Reşat İlişer, Göksel Çelebi, Banu Kuran, Gülgün Durlanık
doi: 10.5350/SEMB2014480106  Sayfalar 34 - 38

7.
Akromegalide uzun etkili somatostatin analoglarının glukoz homeostazı üzerine etkileri
The role of long acting somatostatin analogues treatment on glucose homeostasis in acromegaly
Feyza Yener Öztürk, Esra Çil Şen, Selvinaz Erol, Ayşenur Özderya, Özcan Karaman, Yüksel Altuntaş
doi: 10.5350/SEMB2014480107  Sayfalar 39 - 46

OLGU SUNUMU
8.
Sistemik lupus eritematozusun nörolojik komplikasyonları: Olgu serisi temelinde gözden geçirme
Neurological complications of systemic lupus erythematosus: a review based on case series
Sibel Karşıdağ, Nilgün Çınar, Şevki Şahin
doi: 10.5350/SEMB2014480108  Sayfalar 47 - 50

9.
Diffüz İdiyopatik İskelet Hiperostozu hastalığına bağlı disfaji
Dysphagia due to Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis disease
Aslı Çalışkan, Yeşim Gökçe Kutsal
doi: 10.5350/SEMB2014480109  Sayfalar 51 - 54

10.
Serebral derin venöz sistem trombozuna sekonder bilateral talamik enfarkt
Bilateral thalamic infarction secondary to cerebral deep venous system thrombosis bithalamic infarction
Ferhat Çengel, Mesut Bulakçı, Bora Özbakır, Adem Kırış
doi: 10.5350/SEMB2014480110  Sayfalar 55 - 59

11.
Tibia platosunun spontan osteonekrozu: Olgu sunumu
Spontaneous osteonecrosis of the tibial plateau: a case report
Murat Çubukçu, Banu Ordahan, Adem Küçük, Buğra Kaya
doi: 10.5350/SEMB2014480111  Sayfalar 60 - 63

12.
Ciddi metabolik asidoz sonrası sağkalım: (pH=6.66)
Survival after severe metabolic acidosis (pH=6.66)
Mehmet Salih Sevdi, Meltem Türkay Aydoğmuş, Kerem Erkalp, Funda Gümüş, Ayşin Alagöl
doi: 10.5350/SEMB2014480112  Sayfalar 64 - 66

LookUs & Online Makale