ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 51 (3)
Cilt: 51  Sayı: 3 - 2017
DAVETLI DERLEME
1.
İzsiz tiroidektomi: Vestibüler yaklaşımla transoral endoskopik tiroidektomi
Scarless thyroidectomy: transoral endoscopic thyroidectomy by vestibular approach
Mehmet Uludağ, Adnan İşgör
doi: 10.5350/SEMB.20170922014426  Sayfalar 169 - 183

2.
Geç preterm bebeklerde erken dönem solunum problemleri
Early respiratory outcomes of late preterm infants
Sinan Uslu, Umut Zübarioğlu, Ali Bülbül
doi: 10.5350/SEMB.20170629124658  Sayfalar 184 - 190

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Doğumhanede yenidoğan bebeklerin izlem süreçleri: İki yıllık istatistiksel değerlendirme
Follow up processes of newborn babies in delivery room: two-year statistical evaluation
Ali Bülbül, Lütfiye Şahin Keskin, Adil Umut Zübarioğlu, Hasan Sinan Uslu, Şehrinaz Demirel, Duygu Besnili Acar, Melek Selalmaz
doi: 10.5350/SEMB.20170523065217  Sayfalar 191 - 194

4.
Akut böbrek hasarlı hastalarda plazmaferez tecrübesi
Plasmapheresis experience in patients with acute kidney injury
Tamer Sakacı
doi: 10.5350/SEMB.20170526055541  Sayfalar 195 - 200

5.
Geriatrik kalça kırıklı hastalar için yoğun bakım ünitesi gerekli mi?
Is intensive care unit necessary for geriatric hip fractures?
Muharrem Kanar, Raffi Armağan, Yunus Oç, Mehmet Ali Talmaç, Osman Tuğrul Eren
doi: 10.5350/SEMB.20170613034900  Sayfalar 201 - 206

6.
Travmatik beyin hasarlı hastalarda rehabilitasyon sonuçları
Rehabilitation results of patients with traumatic brain injury
Savaş Karpuz, Sami Küçükşen
doi: 10.5350/SEMB.20170403072919  Sayfalar 207 - 211

7.
Kraniosinostoz cerrahisinde kan transfüzyonu ve arteriel kan gazı değerleri arasındaki ilişki: Yirmi üç vakalık Retrospektif bir çalışma
The relation between blood transfusion and arterial blood gas values in craniosynostosis surgery: a retrospective study with 23 cases
Sibel Oba, Canan Tülay Işıl, Hacer Şebnem Türk, Pınar Sayın, Ferda Aybey, İnci Paksoy, Osman Türkmenoğlu, Adem Yılmaz
doi: 10.5350/SEMB.20170417125950  Sayfalar 212 - 217

8.
Üriner sistem taşı olan çocuklarda metabolik bozukluklar ve cinsiyetin etkisi
Metabolic abnormalities in children with urinary stone disease and the influence of gender
Mehmet Taşdemir
doi: 10.5350/SEMB.20170417014107  Sayfalar 218 - 224

9.
Primer ve metastatik karaciğer kanserlerinde radyofrekans ablasyon tedavi sonuçları
Results of radiofrequency ablation treatment in primary and metastatic liver cancer
Yavuz Yüksel, Cüneyt Aytekin
doi: 10.5350/SEMB.20170608074448  Sayfalar 225 - 233

OLGU SUNUMU
10.
Nadir görülen non-kardiyak troponin yüksekliği nedeni: Akut kolesistit; olgu sunumu
A rare cause of non-cardiac troponin elevation: acute cholecystitis; case report
Ahmet Gürdal, Füsun Helvacı, Mutlu Çağan Sümerkan, Şükrü Çetin, Kadriye Kılıçkesmez
doi: 10.5350/SEMB.20170610032401  Sayfalar 234 - 236

11.
Riedel tiroiditi: Tanı ve tedavide karşılaşılan güçlükler
Riedel’s thyroiditis: Diagnostic and therapeutic difficulties
Özlem Ünsal, Meltem Akpınar, Pınar Akova, Müveddet Banu Yılmaz Özgüven, Berna Uslu Coşkun
doi: 10.5350/SEMB.20170307062327  Sayfalar 237 - 242

12.
Bir olgu nedeni ile mukopolisakkaridoz tip 4 (Morquio sendromu)
Mucopolysaccharidosis type 4 (Morquio syndrome): a case report
Kamil Şahin, Murat Elevli, Tarkan Kalkan
doi: 10.5350/SEMB.20160611123415  Sayfalar 243 - 246

13.
Adolesan yaşta tanı alan konjenital kistik adenomatoid malformasyon
Congenital cystic adenomatoid malformation diagnosed during adolescence
Zeynep Civelek, Nazan Dalgıç, Canan Tanık, Şükrü Mehmet Ertürk, Melih Akın, İhsan Kafadar
doi: 10.5350/SEMB.20160401050611  Sayfalar 247 - 251

14.
İki bilinmeyenli denklem mi? ailevi akdeniz ateşi ve çölyak hastalığı nadir birlikteliği
Is it a two variable equations?: a rare association of familial mediterranean fever and celiac disease
Yasin Şahin, Halil Kocamaz, Evrim Özen
doi: 10.5350/SEMB.20160401050829  Sayfalar 252 - 254

LookUs & Online Makale