ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 37 (1)
Cilt: 37  Sayı: 1 - 2003
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Horlama ve tıkayıcı uyku apnesi sendromu (TUAS)
Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)
Suat Turgut
Sayfalar 7 - 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Dijital servikal muayenenin mikrobiyolojik etkisi
The microbiologic effect of digital cervical examination
Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Aslıhan Arıöz, Ayşin Aras Altın, İnci Davas
Sayfalar 13 - 16

3.
Selim safra yolu darlıklarında cerrahi tedavi
Surgical treatment of benign biliary strictures
Mehmet Mihmanlı, Halil Coşkun, Ali Kalyoncu, Uygar Demir, Tülay Eroğlu, Yasin Duran
Sayfalar 17 - 21

4.
Nonsmall cell akciğer kanserinde kemoterapi protokollerinin etkinlik karşılaştırması
Comparison of chemotherapy protocols in NSCLC
Ö. Maral, D. Karaçetin, B. Yücel, Ö. Aksakal, D. Özcan, Y. Başer, O. İncekara
Sayfalar 23 - 25

5.
Hemodiyalize giren hastalarda diyaliz öncesi ve sonrası Antitrombin III değerleri
Before and after dialysis antithrombin III levels in patients on continuous hemodialysis
Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Bahar Türkmen, Nezaket Eren
Sayfalar 26 - 29

6.
Lipid peroksitlerin preeklampsi patogenezindeki önemi
Importance of lipid peroxides in pathogenesis of preeclampsia
Nezaket Eren, Şebnem Ciğerli, Berna Aslan, Ela İnan
Sayfalar 30 - 34

7.
İntrakranyal girişimlerde total intravenöz anestezide, fentanil ve remifentanilin hemodinami ve derlenme üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of hemodynamic and recovery characteristics of fentanyl and remifentanyl in tiva during intracranial procedures
Sabriye İmamoğlu, İnci Paksoy, Sibel Oba, Surhan Çınar, Özgür Özbağrıaçık, Levent Yılmaz, Metin Bektaş
Sayfalar 35 - 43

8.
Göğüs yaralanmalarına cerrahi yaklaşım
Surgical approach to thorax injuries
Ali Kalyoncu, Uygar Demirkıran, Halil Coşkun, Mehtap Dinç, Tülay Eroğlu, Mehmet Mihmanlı
Sayfalar 45 - 49

9.
Major abdominal kanser cerrahi sonrası ağrının hasta kontrollü analjezi yöntemiyle kontrolü
Control of pain with patient control analgesia following-up major abdominal cancer surgery
Ayda Başgül, Levent Yılmaz, Ayşe Hancı, Sibel Oba, H. Fatih Korkmaz
Sayfalar 50 - 53

10.
Preemptif neostigmin uygulamasının abdominal histerektom sonrası hasta kontrollü epidural analjezide etkinliği
Effectiveness of preemptive epidural neostigmine in patient controlled epidural analgesia after abdominal hysterectomy
Fidan Aygün, G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Melahat Karatmanlı Erol, Ayda Başgül
Sayfalar 54 - 59

11.
Travmatik el başparmak amputasyonunda ayaktan ele parmak transferi
Toe to thumb transfer in traumatic amputation
Kemal Uğurlu, Ümran İleri, Ayşin Karasoy, Ercan Çakmak, Lütfü Baş
Sayfalar 60 - 63

12.
Konjenital maksillopalatomandibuler füzyona bağlı aspirasyon pnömonisi (bir güç entübasyon olgusu)
Aspiration pneumonia due to congenital maxillopalcıtomandibular fusion (A case of difficult intubation)
Sibel Oba, İnci Paksoy, Kemal Uğurlu, Levent Yılmaz, Oya Hergünsel, Sabriye İmamoğlu
Sayfalar 64 - 67

OLGU SUNUMU
13.
Mültipl nörofibromalarla seyreden Tip 1 nörofibromatosis vakası
Type 1 Neurofibromatosis presenting with multiple neurofibromas
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar
Sayfalar 68 - 70

LookUs & Online Makale