ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Dijital servikal muayenenin mikrobiyolojik etkisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 13-16

Dijital servikal muayenenin mikrobiyolojik etkisi

Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Aslıhan Arıöz, Ayşin Aras Altın, İnci Davas
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı dijital muayene ile vajinal mik-roorganizmaların servikse penetrasyonunu tanımlamaktı.
Gereç ve Yöntem: Dijital servikal muayeneden önce ve sonra steril spekulum ile muayene edilip standardize edilen semika- litatif ve semikantitatif endoservikal kültür alman, membran¬ları rüptüre 34 haftalık veya daha geç gebelik haftasına sahip 35 hasta çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Digital muayeneden önce alman kültürlerde 2.8±1.7 değişik tipte organizma tanımlanmıştır. Buna karşılık dijital muayenedn sonra 4.4±1.5 değişik mikroorganizma ta¬nımlanmıştır (p<0.0001). Muayeneden sonra alınan kültür¬lerde 28 hastada (%80) daha yüksek miktarda ve değişik tipte mikroorganizmaya rastlanmıştır. Fetal membranların durumunun (rüptüre veya intakt) bu ilişkiye etkisi yoktur.
Sonuç: Vajinadan servikal kanala mikroorganizma girişine dijital muayenenin ani bir etkisi vardır.

Anahtar Kelimeler: Serviks, dijital muayene, membranların rüptürü

The microbiologic effect of digital cervical examination

Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Aslıhan Arıöz, Ayşin Aras Altın, İnci Davas
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Objective: The purpose of this study was to determine whet¬her digital examination introduces vaginal organisms into the cervix.
Study Design: Thirty-five women with reported ruptured membranes at >34 week gestation underwent a sterile specu¬lum examination and a standardized, semiqualitative, semi- quantitative endocervical culture before and immediately af¬ter digital examination.
Results: Cultures taken before digital examination demonst¬rated a mean of 2.8+1.7 different types of organisms, whereas cultures taken after digital examination demonstrated a mean of 4.4±1.5 different types of organisms (p<0.0001). Twenty eight patients (80%) had heavier growth or a greater number of different organisms in the post examination culture than in the pre examination culture. The state of the fetal membranes (ruptured as opposed to intact) did not alter these relations. Conclusion: An immediate effect of digital examination is the introduction of vaginal organisms into the cervical canal.

Keywords: Cervix, digital examination, rupture of membranes.

Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Aslıhan Arıöz, Ayşin Aras Altın, İnci Davas. The microbiologic effect of digital cervical examination. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 13-16

Sorumlu Yazar: Ahmet Varolan
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale