ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 33 (1)
Cilt: 33  Sayı: 1 - 1999
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Effüzyonlu Otitis Mediası Olan Çocuklarda Serumda Total lgE ve Spesifik lgE Ölçümleri
Total IgE and Specific IgE Levels in The Sera Of Children With Otitis Media With Effusion
Erdinç Serin, Şebnem Ciğerli, Sevgi Soyöz
Sayfalar 9 - 12
AMAÇ: Bu çalışmada verilen tedavilere rağmen geçmeyen ejfüzyonlu kalıcı otitis mediası olan 30 çocukta atopik olayların insidansını serum total lgE'sini ve spesifik lgE ' /erini çalışarak ortaya koyduk ve allerjinin orta kulak hastalığı için bir risk faktörü olup olmadığını araştırdık.
MATERYAL VE METOD: Çalışmamız 30 ejfüzyonlu otitis mediası (EOM) olan çocuk üzerinde yapıldı. Yaş ortalaması 5.65±2.67 yıldı. Kontrol gruhumuz herhangi bir allerjisi olmayan, kulak hurun boğaz rahatsızlığı bulunmayan 20 çocuktan seçildi. Kontrol grubu yaş ortalaması 5.5±2.39 yıldı. Hasta ve kontrol grubunda serumda total IgE, spesifik lgE (cat, dog, food, mite, grass, weed, tree, mo/d, ALATop) ve Eozinojılik katyonik protein (ECP) düzeylerine baktık. Tüm parametreleri /mmulite 2000 analyzer cihazında chemiluminescent immunoassay yöntem ile çalıştık.
BULGULAR: 30 hastanın 25' inde yaş normallerine göre yükselmiş total IgE düzeyleri saptadık. Total I gE'si yüksek 25 hastanın 7' sinde serumda spesifik I gE’lerin de yüksek olduğunu bulduk. Serum total lgE’leri kontrol gruhuna göre anlamlı derecede yüksek bulduk (p<0.0003).
SONUÇ: Sonuç olarak bulgularımız literatürlerdeki birçok araştırma ile uygunluk içindeydi. EOM teşhisi konulan atopik çocukların %83' ünde serum total I gE düzeyi yüksek olarak bulundu. Ancak spesifik lgE ' /er ile höyle hir korelasyon saptanmadı. Atopik çocuklarda total lgE düzeyinin yüksekliği allerjinin EOM sıklığını arttıran bir faktör olduğu görüşünü desteklemektedir.
OBJECTIVE: in our study we measured the total serum lgE and specific lgE levels in the sera of 30 children with recurrent otitis media with effusion to investigare the incidance of atopy and whether allergy is a riskfactor jrır the middle ear diseases.
STUDY DESIGN: This study was perftırmed oıı 30 patients with OME (otiıis media wiıh ejjusion), wit/ı a median age of5.65±2.67 years. Our corıtrol group corısisted of"20 children who had no otorhinolaryngological disorders. The median age of the control group was 5.5±2.39 years. Total lgE, specifıc lgE and eozinophilic cariorıic protein levels (ECP) were measured in the sera of study and control groups. Alt the parameters were measured in the lmmu lite 2000 analyzer, utilizing the chemilum inescent immunoassay method.
RESULTS: Total lgE /eve/s were.ftıund to he higher than normal in 25 out of 30 patients. Of these 25 patienrs who had high total lgE levels, 7 patients werefound to have also high specifıc lgE levels. Total lgE levels in the study group were significantly higher than those of the control group (p<0.0003 ).
CONCLUSION: Our results were in accordance with the majority of the studies in the literature. in 83% of the atopic children who have got the OME diagnosis, the serum total IgE levels were found high. But we found no correlation with the specifıc lgE levels. In atopic children the increased levels of the total lgE supports the idea that allergy increases the OME incidance.

2.
Veteriner Fakültesi Çalışanları ve Öğrencilerinde Brucella Seropozitifliği
The Brucella Seropositive in Persons And Students Of Veterinary Faculty
Elif Öztürk, Metap Oktar
Sayfalar 13 - 15
AMAÇ: Veteriner hekimler, veteriner fakültesi öğrencileri ve yardımcı personelerinde brucella seropozitiflik oranları araştırıldı.
MATERYAL VE METOD: Çalışmada, 123 kişinin serumlarıyla brucella lam aglütirıasyonu, tüp aglütinasyonu ve coombs testleri yapıldı.
SONUÇ: Çalışmaya alınan gruptaki seropozitiflik kontrol grubundaki seropozitifliğe göre anlamlı olarak yüksek bulundu.
OBJECTIVE: To investigate of brucella seropositivly in veterinary, veterinary students and veterinary paramedical persons.
MATERIAL AND METHOD: We studied brucella microscopes/ide agglutination, brucella tuhe agglutioıation and Coombs from 123 serum specimerns.
RESULTS: Worked group seropositivily was higher than control group.

3.
Çocukluk Çağı Karaciğer Hastalıklarının Tanısında Perkutan Karaciğer İğne Biopsisinin Yeri
Percutaneous Liver Pine Needle Biopsy in Diagnosis Of Childhood Liver
Nafiye Urgancı, Abdulkadir Göğremiş, Sema Vural, Gül Özçelik, Melih Evrüke, Ayhan Üçgül, Nimet Kayaalp, G. Özbay
Sayfalar 16 - 18
AMAÇ: Bu çalışmada Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniklerinde Ekim 1997 ile Ağustos 1999 tarihleri arasında yapılan perkutan karaciğer iğne biopsileri: alınan materyalin yeterliliği, komplikasyonları ve tanıya yardımcılığı irdelenmektedir.
MATERYAL VE METOD: Ekim /997 ile Haziran 1999 Tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniklerinde yatırılarak izlenen toplam 47 hasta çalışmaya alındı. Perkutan karaciğer iğne biopsisi (PKİB) bütün hastalarda Menghini 1.6 iğneyle 9.10 interkostal aralıktan subkostal girilerek yapıldı. Hastaya biopsi öncei midazolam ile sedasyon yapıldı.
BULGULAR: PKİB yapılan tüm hastalarda biopsi materyali yeterli alındı ve major komplikasyon görülmedi. Çalışmaya alman hastaların yaş dağılımı 20 gün-/4 yaş arasında değişmektedir. Olguların 6'sı yenidoğan, 8'i süt çocuğu. 33' ii ise 2 yaş üstündeki çocuklardan oluşmaktadır. Yenidoğan anlamı hepsi uzamış sarılık+hepatomegali nedeniyle tetkik edilmiş olup, biri hariç neonatal hepatit tanısı almışlardır. Süt çocuklarında hepatomegali nedeniyle başvuran hastaların üçünde metaholik hastalık saptandı. 2 yaş üstü çocuklarda ise kronik viral hepatit şüphesi ve hepatosplenomegali bulgusu ile başvuranların 25'inde kronik aktif hepatit tanısı kondu.
SONUÇ: Çocukluk çağırım herhangi bir döneminde karaciğer hastalıklarına ait etyolojiyi aydınlatmada Perkutan Karaciğer iğne biopsisi etkin ve güvenilir bir yöntemdir.
OBJECTIVE: in this study, percutaneous firıe needle biopsies which were done in Şişli Etfal Hospital Pediaıric clinics between October 1997 and June 1999 were examined for the adeguancy of materials, complications and effect on diagnosis.
STUDY DESIGN: 47 patients who were hospitalized in Şişli Etfal Hospital pediatrics clinics between August 1997 and June 1999 were included into the study, Percutoneous liver fine needle biopsy was done with Menghini 1.6 needle Sedation was dıme with midazolam to patients before biopsy.
RESULTS: The age range of the patients included to the study differed, between 20 day and 14 years 6 of the patients were newborns, 8 were injant 33 (!f' then were 2 years and older. Ali of the newborns were invastigated for hepatomegaly and prolanged jundice. Except ıme newborn all of then got the diagnosis of neonatal hepatitis. in 3 infants, metabolik disease was found who aggured for hepotomegaly. 25 of the patients who were 2 years and other that were aggured for hepatomegaly and suspicion of chronic viral hepatitis; Chonic active hepatitis as diagnosed.
CONCLUSION: Percutaneous liver jıne needle biopsy is a efficient and safe technic to the differetiente etiolojies of liver disease in childhood.

LookUs & Online Makale