ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Effüzyonlu Otitis Mediası Olan Çocuklarda Serumda Total lgE ve Spesifik lgE Ölçümleri [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(1): 9-12

Effüzyonlu Otitis Mediası Olan Çocuklarda Serumda Total lgE ve Spesifik lgE Ölçümleri

Erdinç Serin, Şebnem Ciğerli, Sevgi Soyöz
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı

AMAÇ: Bu çalışmada verilen tedavilere rağmen geçmeyen ejfüzyonlu kalıcı otitis mediası olan 30 çocukta atopik olayların insidansını serum total lgE'sini ve spesifik lgE ' /erini çalışarak ortaya koyduk ve allerjinin orta kulak hastalığı için bir risk faktörü olup olmadığını araştırdık.
MATERYAL VE METOD: Çalışmamız 30 ejfüzyonlu otitis mediası (EOM) olan çocuk üzerinde yapıldı. Yaş ortalaması 5.65±2.67 yıldı. Kontrol gruhumuz herhangi bir allerjisi olmayan, kulak hurun boğaz rahatsızlığı bulunmayan 20 çocuktan seçildi. Kontrol grubu yaş ortalaması 5.5±2.39 yıldı. Hasta ve kontrol grubunda serumda total IgE, spesifik lgE (cat, dog, food, mite, grass, weed, tree, mo/d, ALATop) ve Eozinojılik katyonik protein (ECP) düzeylerine baktık. Tüm parametreleri /mmulite 2000 analyzer cihazında chemiluminescent immunoassay yöntem ile çalıştık.
BULGULAR: 30 hastanın 25' inde yaş normallerine göre yükselmiş total IgE düzeyleri saptadık. Total I gE'si yüksek 25 hastanın 7' sinde serumda spesifik I gE’lerin de yüksek olduğunu bulduk. Serum total lgE’leri kontrol gruhuna göre anlamlı derecede yüksek bulduk (p<0.0003).
SONUÇ: Sonuç olarak bulgularımız literatürlerdeki birçok araştırma ile uygunluk içindeydi. EOM teşhisi konulan atopik çocukların %83' ünde serum total I gE düzeyi yüksek olarak bulundu. Ancak spesifik lgE ' /er ile höyle hir korelasyon saptanmadı. Atopik çocuklarda total lgE düzeyinin yüksekliği allerjinin EOM sıklığını arttıran bir faktör olduğu görüşünü desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Total lgE, Spesifik lgE, Allerji, Effüzyonlu Otitis Media.

Total IgE and Specific IgE Levels in The Sera Of Children With Otitis Media With Effusion

Erdinç Serin, Şebnem Ciğerli, Sevgi Soyöz
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı

OBJECTIVE: in our study we measured the total serum lgE and specific lgE levels in the sera of 30 children with recurrent otitis media with effusion to investigare the incidance of atopy and whether allergy is a riskfactor jrır the middle ear diseases.
STUDY DESIGN: This study was perftırmed oıı 30 patients with OME (otiıis media wiıh ejjusion), wit/ı a median age of5.65±2.67 years. Our corıtrol group corısisted of"20 children who had no otorhinolaryngological disorders. The median age of the control group was 5.5±2.39 years. Total lgE, specifıc lgE and eozinophilic cariorıic protein levels (ECP) were measured in the sera of study and control groups. Alt the parameters were measured in the lmmu lite 2000 analyzer, utilizing the chemilum inescent immunoassay method.
RESULTS: Total lgE /eve/s were.ftıund to he higher than normal in 25 out of 30 patients. Of these 25 patienrs who had high total lgE levels, 7 patients werefound to have also high specifıc lgE levels. Total lgE levels in the study group were significantly higher than those of the control group (p<0.0003 ).
CONCLUSION: Our results were in accordance with the majority of the studies in the literature. in 83% of the atopic children who have got the OME diagnosis, the serum total IgE levels were found high. But we found no correlation with the specifıc lgE levels. In atopic children the increased levels of the total lgE supports the idea that allergy increases the OME incidance.

Keywords: Total lgE, Specifıc IgE, Allergy, Otitis media with effusion.

Erdinç Serin, Şebnem Ciğerli, Sevgi Soyöz. Total IgE and Specific IgE Levels in The Sera Of Children With Otitis Media With Effusion. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(1): 9-12

Sorumlu Yazar: Erdinç Serin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale