ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 57 (1)
Cilt: 57  Sayı: 1 - 2023
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Front Matter

Sayfalar I - X

DERLEME
2.
Persistan ve Reküren Primer Hiperparatiroidizm: Etyolojik Faktörler ve Preoperatif Değerlendirme
Persistent and Recurrent Primary Hyperparathyroidism: Etiological Factors and Pre-Operative Evaluation
Mehmet Uludag, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Nurcihan Aygun, Adnan Isgor
PMID: 37064844  PMCID: PMC10098391  doi: 10.14744/SEMB.2023.39260  Sayfalar 1 - 17
Primer hiperparatiroidi (pHPT) hiperkalseminin en sık sebebi olup, günümüzde halen tek definif tedavisi cerrahidir. Deneyimli merkezlerde paratiroidektominin başarı oranı %95’in üzerinde olmasına ragmen günümüzde cerrahi başarısızlık en sık komplikasyondur. Paratirodektomi sonrası hiperkalseminin devam etmesi veya ilk 6 ay içinde hiperkalseminin tekrar ortaya çıkması persistan HPT (perHPT), 6 aydan fazla bir normokalsemik dönemden sonra hiperkalseminin tekrarlaması ise reküren HPT (recHPT) olarak tanımlanmaktadır. Literatürde perHPT 2-22%, reküren hiperparatiroidi (recHPT) hastalık oranı 1-15% arasında bildirilmektedir. perHPT genelde gözden kaçan patoloji veya hiperfonksiyone paratiroid dokusunun yetersiz rezeksiyonu, recHPT ilk cerrahide yerinde bırakılan potansiyel patolojik natürü olan dokudan yeni gelişen patoloji ile ilişkilidir. Preoperatif değerlendirmede perHPT ve recHPT öntanısı (şüphesi) ile değerlendirilen hastalarda öncelikle ilk pHPT tanısının ve
perHPT veya rec HPT tanısının doğrulanması gerekir. pHPT’li hastalar cerrahi için kılavuzlardaki önerilerden herhangi birini karşılıyorsa ve cerrahi kontraendikasyon yok ise cerrahi önerilmektedir. Bu hastaların ilk ameliyat öncesi yapılmış lokalizasyon çalışmaları, ameliyat notları, varsa operasyon çizimleri, intraoperatif PTH sonuçları, patolojik sonuçlar ve postoperatif biyokimyasal sonuçlar incelenmelidir. Tanısı doğrulanmış ve cerrahi endikasyonu olan tüm PerHPT ve recHPT’li hastalarda preoperatif görüntüleme yöntemleri ile lokalizasyon çalışmaları uygulanmalıdır. İlk aşama görüntüleme yöntemleri ultrasonografi ve Tc99m sestamibi single photon tomografi (Tc99mMIBI SPECT) veya hem SPECT hem de bilgisayarlı tomografi (SPECT/CT) ile combine edildiği hibrit görüntüleme yöntemi uygulanmaktadır. USG ve sestamibi sintigrafi kombinasyonu patolojik bezin lokalizasyonu arttırmaktadır. Ikincil aşamada dört açılı bilgisayarlı tomografi (Four-Dimensional Computed
Tomography 4D-CT) veya dinamik 4 boyutlu Magnetik Rezonans Görüntüleme (4D-MRG) uygulanabilir. Özellikle konvansiyonel yöntemlerle lezyon saptanamadığında ikincil aşama görüntüleme yöntemi olarak odaklanmıştır. 11C-kolin veya 18F-florokolinli Positron Emisyon Tomografi(PET) ve PET/CT tetkikleri umut veren görüntüleme yöntemleridir. Noninvaziv görüntüleme yöntemlerinde şüpheli, uyumsuz veya patolojik lezyonun saptanamadığı hastalarda nadiren invaziv incelemeler uygulanabilmektedir. Bilateral juguler ven örnekleme, selektif venöz örnekleme, paratiroid arteriografi, görüntüleme kılavuzluğunda ince iğne aspirasyon biyopsisi ve parathormone washout uygulanan invaziv yöntemlerdir. (SETB-2023-03-037)
Primary hyperparathyroidism (pHPT) is the most common cause of hypercalcemia and currently the only definitive treatment is surgery. Although the success rate of parathyroidectomy is over 95% in experienced centers, surgical failure is the most common complication today. Persistent HPT (perHPT) is defined as persistence of hypercalcemia after parathyroidectomy or recurrence of hypercalcemia within the first 6 months, and recurrence of hypercalcemia after a normocalcemic period of more than 6 months is defined as recurrent HPT (recHPT). In the literature, perHPT is reported to be 2–22%, and the rate of recHPT is 1–15%. perHPT is often associated with misdiagnosed pathology or inadequate resection of hyperfunctioning parathyroid tissue, recHPT is associated with newly developing pathology from potentially pathologically natural tissue left in situ at the initial surgery. In the preoperative evaluation, the initial diagnosis of pHPT and the diagnosis of perHPT or rec HPT should be confirmed in patients who are evaluated with a pre-diagnosis (suspect) of perHPT and recHPT. Surgery is recommended if it meets any of the recommendations in surgical guidelines, as in patients with pHPT, and there are no surgical contraindications. The first preoperative localization studies, surgical notes, operation drawings, if any, intraoperative PTH results, pathological results, and post-operative biochemical results of these patients should be examined. Localization studies with preoperative imaging methods should be performed in all patients with perHPT and recHPT with a confirmed diagnosis and surgical indication. The first-stage imaging methods are ultrasonography and Tc99m sestamibi single photon tomography Tc99mMIBI SPECT or hybrid imaging method, which is combined with both single-photon emission computed tomography and computed tomography (SPECT/CT). The combination of USG and sestamibi scintigraphy increases the localization of the pathological gland. In the secondary stage, Four-Dimensional computer tomography
(4D-CT) or dynamic 4-dimensional Magnetic Resonance Imaging (4D-MRI) can be applied. It is focused on as a secondary stage imaging method, especially when the lesion cannot be detected by conventional methods. Positron Emission Tomography (PET) and PET/CT examinations with 11C-choline or 18F-fluorocholine are promising imaging modalities. Invasive examinations can rarely be performed in patients in whom suspicious, incompatible or pathological lesion cannot be detected in noninvasive imaging methods. Bilateral jugular vein sampling, selective venous sampling, parathyroid arteriography, imaging-guided fineneedle aspiration biopsy, and parathormone washout are invasive methods.

3.
Split-bolus yönteminde bilgisayarlı tomografi teknikleri
Split Bolus Method in Computerized Tomography
Huseyin Ozkurt, Sidal Ozdogan, Eyup Camurcuoglu
PMID: 37064848  PMCID: PMC10098405  doi: 10.14744/SEMB.2022.17003  Sayfalar 18 - 24
Bilgisayarlı tomografide (BT) split bolus yöntemi, renal dinamik güçlenme evrelerinin değerlendirilmesinde ve patolojilerin saptanmasında kullanılan yöntemdir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ürografi tekniği tasarlanırken tek bolus ve bölünmüş bolus teknikleri gibi birkaç önemli seçenek vardır. Tek bolus yöntemi üç ayrı post-kontrast fazdan oluşur: arteriyel, nefrografik ve boşaltım (ekskretuar, piyelogram), bunun sonucunda hastalara verilen toplam radyasyon dozu artar. Bölünmüş bolus tekniğinde ise kontrast dozu birkaç ayrı uygulamaya bölünerek nefrografik ve boşaltım fazları aynı anda elde edilir. Split bolus tekniği ile radyasyon dozu ve hastanın maruz kalacağı faz sayısı azaltılarak, üriner sistem değerlendirmesi ve tüm batın patolojik değerlendirmeleri yapılabilmektedir. Görüntülemede kullanılacak cihaz, en az 16 Multidetektör bilgisayarlı tomografi (MDCT) kesiti olan bir tomografi cihazı olmalıdır. Bolus İzleme yöntemi, renal dinamikler ve Split-bolus tekniği için en doğru kontrast verme yöntemlerinden biridir. Otomatik doz kalibrasyonu kullanılır. (SETB-2022-09-204)
The split-bolus method in computed tomography (CT) is the method used in the evaluation of renal dynamic enhancement stages and in the detection of pathologies. When designing the CT urography technique, there are several important options such as single-bolus and split bolus techniques. The single-bolus method consists of three separate post-contrast phases: arterial, nephrographic, and excretory (pyelogram), as a result raising the total radiation dose imparted to patients. On the other hand, in the split-bolus technique, the contrast dose is divided into several separate administrations to obtain the nephrographic and excretory phases simultaneously. With the split-bolus technique, by reducing the radiation dose and the number of phases that the patient will be exposed to, urinary system evaluation and the whole abdomen pathological evaluations can be performed. The device to be used in imaging must be a tomography device with at least 16 Multidetector CT sections. The bolus tracking method is one of the most accurate contrast delivery methods for renal dynamics and the split-bolus technique. Automatic dose calibration is used.

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Koroavirüs Hastalığı Pnömonisine Bağlı Akut Solunum Yetmezliğinde Yüksek Doz C Vitamini Tedavisinin Mortalite ve Yoğun Bakımda Kalış Süresine Etkisi: Retrospektif Kohort Çalışması
The effect of High-Dose Vitamin C Treatment for Acute Respiratory Failure Due to Coronavirus Disease Pneumonia on Mortality and Length of Intensive Care Stay: A Retrospective Cohort Study
Nurcan Coskun, Mustafa Altinay, Hacer Sebnem Turk, Nebia Peker, Serkan Islamoglu, Ayse Surhan Cinar, Melis Turkel Ozkan
PMID: 37064858  PMCID: PMC10098396  doi: 10.14744/SEMB.2022.66742  Sayfalar 25 - 32
Amaç: Çalışmamızda yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen koronavirüs hastalığı (COVID-19) hastalarında C vitamininin kısa dönem mortalite ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresine etkisini belirlemeyi amaçladık.
Metod: Yüksek doz intravenöz C vitamini protokolü alan ve almayan hastalar sırasıyla tedavi ve kontrol gruplarına ayrıldı. Her iki grupta da birincil çalışma bulguları YBÜ kalış süresi ve kısa dönem mortalite iken, ikincil bulgular vazopresör ve invaziv mekanik ventilasyon gereksinimleri ve Sequential Organ Failure Assessment Skorunun 0'dan 96. saate değişimi idi.
Bulgular: Tedavi grubuna 38, kontrol grubuna 40 hasta dahil edildi. Tedavi ve kontrol gruplarında mortalite oranları sırasıyla %44 ve %60 idi; ancak gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p<0.05). Her iki grupta da median yoğun bakım kalış süresi 10 gündü (p<0.05). Gruplar arasında invaziv mekanik ventilasyon ve vazopresör gereksinimlerinde anlamlı fark bulunmadı (p<0.05).
Sonuç: Sonuç olarak, COVID-19 pnömonisine bağlı akut solunum yetmezliği olan hastalarda yüksek doz C vitamini tedavisi, yoğun bakımda kalış süresini, mortaliteyi, invaziv mekanik ventilasyon ve vazopresör gereksinimlerini azaltmadı. (SETB-2022-11-244)
Objectives: In our study, we aimed to determine the effect of vitamin C on short-term mortality and length of intensive care unit (ICU) stay in patients with coronavirus disease (COVID-19) followed up in the ICU.
Methods: The patients who received and those who did not receive the high-dose intravenous vitamin C protocol were assigned to the treatment and control groups, respectively. The primary study findings in both groups were length of ICU stay and shortterm mortality, while the secondary findings were vasopressor and invasive mechanical ventilation requirements and change in sequential organ failure assessment score from the 0 to the 96th hour.
Results: Thirty-eight patients were included in the treatment group and 40 were included in the control group. The mortality rates were 44% and 60% in the treatment and control groups, respectively; however, the difference between the groups was not statistically significant (p>0.05). The median length of ICU stay in both groups was 10 days (p>0.05). No significant differences in the invasive mechanical ventilation and vasopressor requirements were found between the groups (p>0.05).
Conclusion: Consequently, the high-dose vitamin C therapy in the patients with acute respiratory failure due to COVID-19 pneumonia did not reduce the length of ICU stay, mortality, and invasive mechanical ventilation and vasopressor reqirements.

5.
Covid-19 Pandemisi Döneminde Majör Depresif Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Panik Bozukluk Hastalarının Koronavirüs Anksiyete Düzeyleri ve Baş Etme Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Coronavirus Anxiety Levels and Coping Strategies of Major Depressive Disorder, Generalized Anxiety Disorder, and Panic Disorder Patients During the Covid-19 Pandemic
Selime Celik Erden, Abdullah Burak Uygur, Kadir Karakus
PMID: 37064853  PMCID: PMC10098388  doi: 10.14744/SEMB.2022.06787  Sayfalar 33 - 45
Amaç: Bu araştırmada pandemi döneminde hastane pratiğimizde sık gördüğümüz major depresif bozukluk (MDB), yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) ve panik bozukluk (PB) hastalarını koronavirüs anksiyete düzeyleri ve baş etme tutumları açısından sağlıklı kontroller (SK) ile karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmamızda katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Koronavirüs Anksiyete Ölçeği (CAS), Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ), Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAÖ) ve Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE) uygulanmıştır. 30 MDB hastası, 32YAB hastası, 31 PB hastası ve 38 SK toplam 131 katılımcı çalışmanın örneklemini oluşturmuştur.
Bulgular: Çalışmamızda katılımcıların CAS puanları değerlendirildiğinde; sağlıklı kontrollerin YAB hastalarına kıyasla 3.306 (p=0.002) ve PB hastalarına kıyasla 3.014 (p=0.005) daha düşük puan aldıkları, sağlıklı kontroller ile majör depresyon hastalarının CAS puanları açısından istatistiksel olarak farklı olmadıkları belirlenmiştir (p=0.880). Baş etme tutumları karşılaştırıldığında; ‘’aktif başa çıkma’’ baş etme tutumunda sağlıklı kontroller MDB hastalarına kıyasla 3.151 (p<0.001) ve YAB hastalarına kıyasla da 2.059 (p=0.004) daha yüksek puan almışlardır. ‘‘Plan yapma’’ baş etme tutumunda sağlıklı kontroller hem MDB hastalarına kıyasla 2.726 (p<0.001), hem YAB hastalarına kıyasla 2.589 (p=0.001), hem de PB hastalarına kıyasla da 2.171 (p=0.006) daha yüksek puan almışlardır.
Sonuç: Covid-19 pandemisi döneminde sağlıklı kontrollere kıyasla YAB ve PB hastalarında koronavirüs anksiyete düzeyini daha yüksek bulduğumuz ancak MDB hastalarında bir fark bulmadığımız çalışmamız, MDB hastalarının koronavirüs anksiyetesi ile daha iyi baş edebildiklerine işaret edebilir. Covid-19 pandemisi döneminde bireylerin koronavirüs anksiyetesi ile başa çıkmak için kullandıkları baş etme tutumlarının belirlenmesi ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerin hastalıkla ilgili stresörleri kontrol etmelerine yardımcı olabilir ve tedavi sürecine katkı sağlayabilir. (SETB-2022-09-213)
Objectives: This study aims to compare patients with major depressive disorder (MDD), generalized anxiety disorder (GAD), and panic disorder (PD), whom we have frequently seen in our hospital practice during the pandemic, with healthy controls (HC) in terms of coronavirus anxiety levels and coping strategies.
Methods: In this study, the Sociodemographic Data Form, Coronavirus Anxiety Scale (CAS), Hamilton Depression Rating Scale, Hamilton Anxiety Rating Scale, and Coping Orientation to Problems Experienced (COPE) scale were applied to the participants. 30 MDD patients, 32 GAD patients, 31 PD patients and 38 HCs, totaling 131 participants, constituted the sample of the study.
Results: Evaluation of the CAS scores of the participants revealed that HC scored 3.306 (p=0.002) points lower than GAD patients and 3.014 (p=0.005) points lower than PD patients, while HC and major depression patients were not statistically different in terms of CAS scores (p=0.880). In the comparison of coping strategies, HC scored 3.151 (p<0.001) points higher than MDD patients and 2.059 (p=0.004) points higher than GAD patients in terms of “active coping.” In terms of “planning,” HC scored 2.726 (p<0.001) points higher than MDD patients, 2.589 (p=0.001) points higher than GAD patients, and 2.171 (p=0.006) points higher than PD patients.
Conclusion: This study found higher coronavirus anxiety levels in GAD and PD patients but no difference in MDD patients compared to HC during the COVID-19 pandemic, which may indicate that MDD patients can COPE better with coronavirus anxiety. Determining the coping strategies that individuals use to COPE with coronavirus anxiety during the COVID-19 pandemic may help mental health professionals to control disease-related stressors and contribute to the treatment process.

6.
İdiyopatik Epilepsili Çocuklarda Levetirasetam Monoterapisinin Hematolojik Parametreler Üzerine Kısa ve Uzun Dönemli Etkileri
Short-Term and Long-Term Effects of Levetiracetam Monotherapy On Hematological Parameters in Children with Idiopathic Epilepsy
Habibe Koc Ucar, Esra Sarigecili, Sevcan Bilen, Sinem Sari
PMID: 37064851  PMCID: PMC10098390  doi: 10.14744/SEMB.2022.98523  Sayfalar 46 - 53
Amaç: Levetirasetam (LEV) son yıllarda yaygın olarak kullanılan geniş spektrumlu bir anti-nöbet ilacıdır. Sinaptik vezikül glikoprotein 2A'ya (SV2A) bağlanarak vezikül füzyonu ve ekzositoz sonucu oluşan nörotransmitterlerin salınımında etkisi olduğu düşünülmektedir.
Yöntemler: Çalışmaya Çocuk Nöroloji Polikliniği'nde çocukluk çağı idiyopatik epilepsi tanısı ile takip edilen ve nöbet önleyici ilaç monoterapisi olarak LEV alan hastalar alındı. Tedavi öncesi (T öncesi) dönem, tedavi sonrası 3 ila 6 aylık kısa dönem (TS sonrası) ve 12 ay sonra uzun dönem (TL sonrası) tam kan sayımı verileri olan altmış dört hasta ) çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların demografik verileri; nöbet sıklığı, nöbet tipi, başlangıç ve sonraki EEG sonuçları, tedaviye başlama tarihi ve tam kan sayımı verileri açısından geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: 64 hastanın 36'sı erkek, 28'i kadındı. Hastaların ortalama yaşı 8,7±3,8 (2,5-16) yıldı. Tüm popülasyonda, Post-TL lenfosit sayılarının, Pre-TL lenfosit sayılarına göre azalmış olduğu bulundu. Bu azalma 6 yaş üstü hastalarda (n=46) istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.075). TL sonrası dönemde hematokrit, hemoglobin, ortalama korpüsküler hacim ve ortalama trombosit hacmi artarken beyaz küre, trombosit, nötrofil ve monosit sayıları azaldı (p<0.05). Vakaların %92,2'sinde nöbetsiz duruma ulaşıldı. Sık nöbetler sadece 6 yaşından büyük 5 hastada gözlendi. Tedavi öncesi EEG bulguları 15 (%23.4) hastada normal, 8 (%12.5) hastada jeneralize ve 41 (%64.1) hastada fokal idi. Tedavi öncesi EEG bulgularına göre EEG'sinde düzelme olan hastaların tamamı bulguları fokal olan hastalardı (p<0,001).
Sonuçlar: İdiyopatik epilepsili çocuklarda uzun süreli LEV monoterapisi hematolojik parametrelerde önemli değişikliklere neden olabilir. LEV, özellikle uzun vadede trombosit, lenfosit, monosit ve nötrofil sayıları ve belki de işlevleri üzerinde etkilere sahip gibi görünmektedir. (SETB-2022-06-145)
Objectives: Levetiracetam (LEV) is a broad-spectrum anti-seizure drug (ASD) that has been widely used in recent years. It is thought to have an effect on the release of neurotransmitters that occur as a result of vesicle fusion and exocytosis by binding to synaptic vesicle glycoprotein 2A.
Methods: The study enrolled patients diagnosed in the Pediatric Neurology Outpatient Clinic who were being followed with the diagnosis of childhood idiopathic epilepsy and were receiving LEV as ASD monotherapy. Sixty-four patients with complete blood count data from the pretreatment (Pre-T) period, the short-term period of 3 to 6 months after treatment (Post-TS), and the longterm period after 12 months (Post-TL) were included in the study. The demographic data of the patients included in the study were retrospectively analyzed for seizure frequency, seizure type, initial and subsequent EEG results, starting date of the treatment, and complete blood count data.
Results: Of 64 patients, 36 were male and 28 were female. The mean age of patients was 8.7±3.8 (2.5–16) years. In the whole population, post-TL lymphocyte counts were found to be decreased compared to pre-TL lymphocyte counts. This decrease was statistically significant for patients over 6 years of age (n=46) (p<0.075). In the post-TL period, hematocrit, hemoglobin, mean corpuscular volume, and mean platelet (PLT) volume increased, while white blood cell, PLT, neutrophil, and monocyte counts decreased (p<0.05). Seizure-free status was achieved in 92.2% of cases. Frequent seizures were observed only in five patients who were older than 6 years. Pre-treatment EEG findings were normal for 15 (23.4%) patients, generalized for 8 (12.5%) patients, and focal for 41 (64.1%) patients. According to the pretreatment EEG findings, all of the patients with improvement in EEG were those whose findings were focal (p<0.001).
Conclusion: In children with idiopathic epilepsy, long-term LEV monotherapy may cause significant changes in hematological parameters. LEV seems to have effects on the counts and perhaps functions of PLTs, lymphocytes, monocytes, and neutrophils, particularly in the long-term.

7.
Benign paroksismal pozisyonel vertigoda oksidatif stresin rolünün spot idrarla araştırılması
Investigating the Role of Oxidative Stress in Benign Paroxysmal Positional Vertigo with Spot Urine
Ozan Ozdemir, Hale Aral, Halit Ruzgar, Hilmi Furkan Arslan, Ozgur Yigit
PMID: 37064845  PMCID: PMC10098392  doi: 10.14744/SEMB.2023.38243  Sayfalar 54 - 60
Amaç: İdrarda 8-hidroksi-2'-deoksiguanozin (8-OHdG), 8-hidroksi-guanozin (8-OHG) ve 8-hidroksi-guanin seviyeleri ölçülerek oksidatif stresin benign paroksismal pozisyonel vertigodaki (BPPV) rolünü değerlendirmek.
Yöntem: Bu çalışmaya BPPV tanısı almış 31 yetişkin kadın hasta dahil edildi. Santral ve diğer periferik vertigo nedenleri saptanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar BPPV atağı sırasında ve sonrasında kan örnekleri ve spot idrar testleri ile oksidatif stres açısından değerlendirildi. Duygusal stresi değerlendirmek için Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASS) anketi kullanıldı. Yaşları eşleştirilmiş 30 sağlıklı kadından oluşan kontrol grubu oluşturuldu.
Bulgular: Atak sırasındaki üriner oksidatif stres değerleri, tedavi sonrası gruba ve sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Tedavi sonrası BPPV grubunun üriner oksidatif stres değerleri ile sağlıklı kontrol grubu arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). DASS skorları atak sırasında ve tedavi sonrasında sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.05).
Sonuç: BPPV hastalarında spot idrar 8-OHdG, 8-OHG ve 8-hidroksi-guanin düzeylerindeki artış oksidatif stres için bir biyobelirteç olarak kullanılabilir. Ayrıca emosyonel stres oksidatif stresi artırarak BPPV ataklarını da tetikleyebilir. (SETB-2022-12-268)
Objectives: The objectives of this study were to evaluate the role of oxidative stress in benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) by measuring urinary 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG), 8-hydroxy-guanosine (8-OHG), and 8-hydroxy-guanine levels.
Methods: Thirty-one adult female patients diagnosed with BPPV were included in this study. Patients with central pathologies and other peripheral causes of vertigo were excluded from the study. The patients were evaluated for oxidative stress during and after the BPPV attack with blood samples and spot urine tests. Depression, anxiety, and stress scale (DASS) questionnaire was used to evaluate emotional stress. A control group consisting of 30 age-matched healthy women was formed.
Results: Urinary oxidative stress values during the attack were significantly higher than the post-treatment group and the healthy control group (p<0.05). There was no significant difference between the urinary oxidative stress values of the BPPV group after treatment and the healthy control group (p>0.05). DASS scores were significantly higher during the attack and after the treatment compared to the healthy control group (p<0.05).
Conclusion: The increase in spot urinary 8-OHdG, 8-OHG, and 8-hydroxy-guanine levels can be used as a biomarker for oxidative stress in patients with BPPV. Furthermore, emotional stress can also trigger BPPV attacks by increasing oxidative stress.

8.
Akut koroner sendromda atriyoventriküler blokların etkileri: Uzun süreli takip.
Effects of Atrioventricular Blocks in Acute Coronary Syndrome: Long-Term Follow-Up
Mutlu Cagan Sumerkan, Erol Kalender, Hakan Kilci, Ahmet Gurdal, Kudret Keskin, Serhat Sigirci, Omer Alyan
PMID: 37064846  PMCID: PMC10098387  doi: 10.14744/SEMB.2022.37786  Sayfalar 61 - 67
Amaç: Aritmiler, akut koroner sendromun (AKS) yaygın, ölümcül ve tedavi edilebilir komplikasyonudur. İskemik kardiyak olayların aritmik bulguları iyi bilinmektedir, ancak uzun dönem bulguları incelenmemiştir. Çalışmamızda AKS hastalarında eşlik eden atriyoventriküler blokların (AVB) uzun dönem etkileri analiz etmeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmamız, tek merkezli ve geriye dönük olarak acil servise AVB eşilk ettiği AKS ile başvuran 85 hasta üzerinde yürütülmüştür.
Bulgular: Yetmiş altı (%89.4) hastada 3. derece AVB izlendi. Elli (%58,8) hastaya geciçi ve dört (%4,7) hastaya kalıcı kalp pili ihtiyaç oldu. Beş yıllık takip döneminde kardiyak ölüm olmamasına rağmen; hastane içi ölüm oranı %30,6 (26) saptandı. Yaşı büyük ve sistolik kan basıncı (SKB) düşük olan hastalarda ölüm oranları daha yüksek saptandı (sırasıyla Odds oranı (OR) 1.088, (p= 0.003), OR 0.912, (p<0.001)).
ST-segment yükselmeli miyokard enfarktüsü ve tam AVB alt grup analizlerinde bile mortalite oranları SKB ve yaşla ilişkiliydi [sırasıyla, OR: 0.917, (p<0.001), OR: 1.107 (p=0.002)], [sırasıyla OR: 0.917 (p<0.001), (OR: 1.087 p= 0.004)].
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, AVB'li ACS hastaları uzun dönem iyi prognoz ile
ilişkilendirilebilir, ancak hastane içi takipte düşük SBP ve/veya yüksek yaş olması kötü prognoz ile ilişkilidir. (SETB-2022-06-143)
Objectives: Arrhythmias are the common, potentially lethal, and treatable complication of acute coronary syndrome (ACS). Arrhythmic findings of ischemic cardiac events are well-known, but long-term results have not been scrutinized. In the study, we aimed to analyze the long-term findings of the atrioventricular block (AVB) in ACS patients.
Methods: This is a single-center and retrospective study of patients admitted with ACS and AVB. The primary endpoint has combined the outcome of major adverse cardiovascular events and mortality.
Results: Seventy-six (89.4%) patients had 3rd-degree AVB. Fifty (58.8%) patients are needed for temporary ventricular pacing and 4 (4.7%) for a permanent pacemaker. Although no cardiac death occurred during the 5-year follow-up period, the in-hospital mortality ratio was 30.6%. Patients with older age and lower systolic blood pressure (SBP) levels had higher mortality rates (respectively, odds ratio [OR] 1.088, [p=0.003], OR 0.912, [p<0.001]). Even in ST-segment elevation myocardial infarction and complete AVB subgroup analyses, mortality rates were associated with SBP and age (respectively, OR: 0.917, [p<0.001], OR: 1.107 [p=0.002]), (respectively, OR: 0.917 [p<0.001], OR: 1.087 [p=0.004]).
Conclusion: The study results are associated with a better long-term overall prognosis in patients with ACS with AVB, but lower SBP and older in-hospital follow-up are associated with poor prognosis.

9.
Pediatrik ve Erişkin Karaciğer Yoğun Bakım Ünitesinde Hiperammonemi ve Hepatik Ensefalopati
Hyperammonemia and Hepatic Encephalopathy in Pediatric and Adult Liver Intensive Care Unit
Ilhan Ocak, Mustafa Colak, Muharrem Battal
PMID: 37064852  PMCID: PMC10098397  doi: 10.14744/SEMB.2022.78872  Sayfalar 68 - 72
Amaç
Hepatik Ensefalopatinin (HE) nörotoksisitesine neden olan kesin mekanizma hala bilinmemektedir. Bu retrospektif çalışmada hiperamonyemi sıklığını ve hepatik ensefalopati ile ilişkisini tanımlamayı amaçladık.
Material ve Method
Organ Nakli ve Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde Ağustos 2021-Ağustos 2022 tarihleri arasında takip edilen 190 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Yoğun Bakım Ünite’sindeki kaldıkları süre boyunca amonyak düzeyi ölçülen 111 yetişkin ve çocuk hasta çalışmaya dahil edildi.West Haven Criteria ile değerlendirildi. Gruplarda 0-4 arası HE grades mevcuttu.
Bulgular
111 hastanın yaş medyan (aralık) 5 (0-16) çocuk ve 60 (20-104) yetişkin idi. Amonyak değeri medyan(aralık) 42,2 (16-314) idi. Tüm hastaların 39'unda (%35) hiperamonyemi mevcuttu. Hiperamonyemi ve evre 0 ensefalopatisi olan hastalar 16(%14), evre 1-2 hastalar 11(%10), evre 3 hastalar 12(%11) idi.
Tartışma ve Sonuç
Bulgularımız ve literatür kanıtlarımız, HE gelişiminden sorumlu birincil faktörün amonyağın olduğu görüşünü güçlü bir şekilde desteklerken, amonyak dışındaki faktörlerin sadece HE'yi alevlendirebileceğini göstermektedir. Ek olarak ALF'li ve ACLF'li hastalarda artan amonyak değerinin ensefalopati derecesindeki artışla korele olduğunu düşünmekteyiz. (SETB-2022-09-215)
Objectives: The exact mechanism that causes the neurotoxicity of hepatic encephalopathy (HE) is still unknown. In this retrospective study, we aimed to define the frequency of hyperammonemia and its relationship with HE.
Methods: The records of 190 patients who were followed up in the Organ transplantation and Hepato-pancreato-biliary surgery intensive care unit (ICU) between August 2021 and August 2022 were reviewed retrospectively. 111 adults and children whose ammonia levels were examined during their stay in the ICU were included in the study He was evaluated with West Haven Criteria. HE had grades 0–4 in the groups.
Results: The median age (range) was 5 (0–16) children and 60 (20–104) adults. The median ammonia value (range) was 42,2 (16–314). Hyperammonemia was present in 39 patients (35%) of all patients. Patients with hyperammonemia and grade 0 encephalopathy were 16 (14%), grade 1–2 patients were 11(10%), and grade 3 patients were 12 (11%).
Conclusion: While our findings and literature evidence strongly support the view that ammonia is the primary factor responsible for, HE development, it shows that factors other than ammonia can only exacerbate HE. In addition, we think that the increased ammonia value in patients with acute liver failure and acute on chronic liver failure is correlated with the increase in the degree of encephalopathy.

10.
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı tanılı çocuklarda ekstraintestinal sistem bulguları
Extraintestinal Manifestations in Children Diagnosed with Inflammatory Bowel Disease
Zubeyr Kavcar, Hasret Ayyildiz Civan, Didem Gulcu Taskin, Sadik Sami Hatipoglu
PMID: 37064841  PMCID: PMC10098386  doi: 10.14744/SEMB.2022.32708  Sayfalar 73 - 78
Amaç: Çalışmamızda İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı (IBH) olan çocuklarda bağırsak dışı bulguların sıklığını ve bunun hastalık aktivitesi, hastalık tipi ve hastalık yaşı ile korelasyonunu değerlendirmeyi amaçladık.
Metod: Çalışmaya 18 yaş altı, IBH tanısı ile takip edilen hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, yaşları, cinsiyetleri, hastalık tipleri ve tanı konulan yaşları kayıt altına alındı. Çalışmaya dahil edilen hastaların hastalık aktivite indeksleri enson vizitlerinde yapılan fizik muayene ve laboratuvar bulguları kullanılarak Ülseratif Kolit (ÜK) hastalarında Pediatrik Ülseratif Kolit Aktivite İndeksi, Crohn Hastalarında (CH) ise Pediatrik Crohn Hastalığı Aktivite İndeksi kullanılarak hesaplandı.
Sonuçlar: Çalışmaya toplam 44 hasta dahil edildi, hastaların 40.9% (n = 18)’u kız ve 59.1% (n=26)’i erkek idi. Hasta yaşları 8-19 arasında değişirken ortalama yaş 14.64 ± 3.19 yıl idi. Hastalık tipine göre hastaların 27.3%’ü CH ve 72.7%’si ÜK idi. Hastalık aktivitesi değerlendirildiğinde hastaların 37.2% remisyonda iken 37.2%’si hafif aktivasyon, 16.3%’ü orta aktivasyon ve 9.3%’ü ise ciddi aktivasyon mevcut idi. Hastalık ile birlikte bağırsak dışı bulguların sıklığı kızlarda 77.8%, erkeklerde ise 65.4% idi. CH’de bağırsak dışı bulgu sıklığı % 75 iken ÜK’de % 68,8 sıklığında idi. Bağırsak dışı bulgularda en sık karaciğer tutulumu (%41,5) sonra sırasıyla eklem tutulumu (%29,5), osteoporoz (%7), osteopenia (%16,3), göz tutulumu (üveit) (%2.3), cilt tutulumu (eriteme noduzum) (%2,3) görüldü.
Tartışma: Bağırsak dışı bulgular çocukluk IBH’lerde sık görülmektedir. Bilindiğinin aksine bağırsak dışı bulgular ÜK hastalarında da CH’larında görüldüğü kadar sık görülmektedir. (SETB-2022-10-229)
Objectives: We aimed to evaluate the frequency of extraintestinal manifestations (EIM) in children with inflammatory bowel disease (IBD) and the correlation of EIM with disease activity index, disease type and disease age.
Methods: Records of patients who were under the 18 years of age and followed up with the diagnosis of IBD were included in the study. The demographic characteristics of the patients, the age of the patients, the sex of the patients, the type of disease and the age of the disease were recorded. When patients were enrolled in the study disease activity indexes were calculated by examining the physical examination and laboratory values of the patients in their last visits, by using the Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index (PUCAI) in Ulcerative Colitis (UC) and the Pediatric Crohn's Disease Activity Index (PCDAI) in Crohn's Disease (CD).
Results: It was conducted with a total of 44 patients, 40.9% (n=18) females and 59.1% (n=26) males diagnosed with IBD. The ages of the patients participating in the study ranged from 8 to 19 and the mean was found to be 14.64±3.19 years. According to the type of disease; 27.3% of the patients were CD and 72.7% were UC. When the disease activity is examined; 37.2% were in remission, 37.2% were mild, 16.3% moderate and 9.3% severe. The incidence of EIM in females is 77.8% and 65.4% in males. The incidence of EIM is 75% in CD and 68.8% in UC. Hepatobiliary involvement was detected in 41.5% (n=17) of the patients, joint involvement in 29.5% (n=13), osteopenia in bone in 16.3% (n=7), osteoporosis in 7% (n=3), ocular involvement (uveitis) in 2.3% (n=1) and skin involvement (erythema nodosum) in 2.3% (n=1).
Conclusion: EIM are common in childhood IBD patients. It should be kept in mind that EIM are as common in UC as CD.

11.
Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Adipositokin Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Gestational Diabetes Mellitus and Adipocytokine Levels
Gul Inci Torun, Dilek Tuzun, Murat Sahin, Metin Kilinc
PMID: 37064840  PMCID: PMC10098403  doi: 10.14744/SEMB.2022.62592  Sayfalar 79 - 85
Amaç: Bu çalışmanın amacı, gestasyonel diabetes mellitus (GDM) tanısı alan gebeler ile sağlıklı gebeler arasında adiponektin, resistin, visfatin ve irisin düzeylerini karşılaştırmak ve bu parametrelerin GDM patofizyolojisinde ve erken tanıdaki rolünü değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 50 GDM ve 50 sağlıklı gebe dahil edildi. Gebelerin antropometrik ölçümleri yapıldı. Açlık kan şekeri (AKŞ), hemoglobinA1c (HbA1c), 75gr OGTT, düşük yoğunluklu lipoprotein(LDL), trigliserit(TG), tam kan sayımı sonuçları kaydedildi. Adiponektin, irisin, visfatin, resistin ve CRP düzeyleri bakıldı.
Bulgular: GDM'li gebelerde sağlıklı gebelere göre serum adiponektin düzeyleri anlamlı olarak daha düşük (p <0.001) ve serum resistin ve CRP düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla p =0.000 ve p = 0.027). Serum irisin ve visfatin düzeylerine göre gruplar arasında anlamlı fark yoktu (sırasıyla p=0,942 ve p=0,332). Adiponektin düzeyi ile APG, visfatin ve resistin arasında negatif, irisin düzeyi arasında ise pozitif korelasyon saptandı. Rezistin ve CRP düzeyleri arasında pozitif korelasyon varken adiponektin düzeyi arasında negatif korelasyon vardı. İrisin ve adiponektin düzeyleri arasında pozitif korelasyon varken, ağırlık ile vücut kitle indeksi (VKİ) arasında negatif korelasyon vardı.
Sonuç: Bu çalışmada GDM'li hastalarda serum resistin ve CRP düzeylerinin yükselmesi ile adiponektin düzeylerinin düşmesinin glukoz metabolizması değişikliklerinde rol oynayabileceğini düşünmekteyiz. Bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. (SETB-2022-08-199)
Objectives: The aim of this study was to compare adiponectin, resistin, visfatin, and irisin levels between pregnant women diagnosed gestational diabetes mellitus (GDM) and healthy pregnant women and to evaluate the role of these parameters in GDM pathophysiology and early diagnosis.
Methods: Fifty GDM and 50 healthy pregnant women were included in the study. Anthropometric measurements of pregnant women were performed. Fasting blood glucose, hemoglobin A1c, 75 gr OGTT, low density lipoprotein, triglyceride, and complete blood count results were recorded. Adiponectin, irisin, visfatin, resistin, and C-reactive protein (CRP) levels were evaluated.
Results: Serum adiponectin levels were significantly lower (p<0.001) and serum resistin and CRP levels were significantly higher (p=0.000 and p=0.027, respectively) in pregnant women with GDM compared to healthy pregnants. There was no significant difference between groups according to serum irisin and visfatin levels (p=0.942 and p=0.332, respectively). There was a negative correlation between adiponectin level and FPG, visfatin, and resistin, while a positive correlation was found between irisin level. While there was a positive correlation between resistin and CRP levels, there was a negative correlation between adiponectin level. While there was a positive correlation between irisin and adiponectin levels, there was a negative correlation between weight and body mass index.
Conclusion: In this study, we think that elevated serum resistin and CRP levels and decreased adiponectin levels in GDM patients may play a role in glucose metabolism changes. Further studies are needed on this subject.

12.
İnvaziv meme karsinomundaki PASH (Psödoanjiomatöz Stromal Hiperplazi)-benzeri alanların tümör dışı meme parankimindeki PASH alanları ve aksiller lenf nodu tutulumu ile olan ilişkisi
The Relationship of Pseudoangiomatous Stromal Hyperplasia (PASH)-Like Appearance in Invasive Breast Carcinomas with PASH Areas in Non-Tumoral Breast Parenchyma as Well as on Axillary Lymph Node Involvement
Buket Bambul Sigirci, Canan Kelten Talu, Gamze Usul, Fadime Didem Can Trabulus, Esra Arslan
PMID: 37064847  PMCID: PMC10098401  doi: 10.14744/SEMB.2022.39001  Sayfalar 86 - 91
Amaç: İnvaziv meme karsinomlarında izlenen PASH(Psödoanjiomatöz stromal hiperplazi)-benzeri görünümün, tümör dışı meme parankimindeki PASH odakları ve aksiller lenf nodu tutulumu ile ilişkisini belirlemek.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 200 invaziv meme karsinomu olgusu yeniden incelendi. İnvaziv meme karsinomlarında PASH-benzeri alan içeren ve içermeyen olgular belirlendi. Olgular, tümör dışı alanlarda eşlik eden PASH odakları (CD 34 +, CD 31-) ve diğer klinikopatolojik parametreler açısından değerlendirildi.
Bulgular: İnvaziv meme karsinomu içinde PASH-benzeri görünüm 200 olgunun 22’sinde (11%) mevcuttu ve 178’inde (89%) yoktu. Tümör olmayan meme parankiminde izlenen PASH odaklarının, invaziv meme karsinomunda PASH-benzeri alanlar içerenlerde içermeyenlere göre daha yaygın olduğu saptandı. Ancak bu iki grup arasında, diğer klinikopatolojik bulgular (yaş, tümör boyutu, nükleer ve histolojik derece, Östrojen ve Progesteron reseptör durumu, HER2 durumu ve Ki-67 proliferasyon indeksi), lenfovasküler invazyon ve aksiller lenf nodu açısından anlamlı fark yoktu. Tümöral olmayan alanlarda izlenen histopatolojik bulgular açısından da iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı.
Sonuç: İnvaziv meme karsinomu içinde izlenen PASH-benzeri görünüm, tümöral olmayan meme parankiminde izlelen PASH odakları ile anlamlı oranda ilişkili bulundu. Ancak bu olgularda lenfovasküler invazyon ve aksiller lenf nodu metastazı açısından farklılık izlenmedi. (SETB-2022-02-045)
Objectives: The aim of this study were to determine the relationship of pseudoangiomatous stromal hyperplasia (PASH)-like appearance in invasive breast carcinomas (IBCs) with PASH foci in the non-tumoral breast parenchyma as well as axillary lymph node involvement.
Methods: In this study, 200 consecutive cases with IBC were re-examined. Cases with and without PASH-like appearance in IBC were determined. Each case was assessed regarding the presence of accompanying PASH foci (CD34+, CD31-) in the non-tumoral areas in addition to other clinicopathological parameters.
Results: PASH-like appearance within the IBC was present in 22 of the 200 cases (11%) and absent in 178 (89%). The presence of PASH foci in the non-tumoral breast parenchyma was significantly more common in IBC with PASH-like appearance compared to the group without such areas. However, there was no significant difference between the groups regarding other clinicopathological parameters (age, tumor size, nuclear and histological grade, Estrogen receptor/Progesterone receptor status, HER2 status, and Ki-67 proliferation index), lymphovascular invasion (LVI), and axillary lymph node involvement. There was no significant difference between the two groups regarding the istopathological findings observed in the non-tumoral areas.
Conclusion: PASH-like appearance within IBC was found to be associated with higher rate of PASH foci in the non-tumoral breast parenchyma. However, such cases do not show a difference as regards LVI and axillary lymph node metastasis.

13.
Iyatrojenik Üreter Avülsiyonu Sonrası Böbrek Kaybını Öngörücü Faktörler ve Medikolegal Açıdan Değerlendirilmesi
The Predictive Factors of Renal Loss After Iatrogenic Ureteral Avulsion in the Medicolegal Perspective
Ali Ihsan Tasci, Yavuz Onur Danacioglu, Fatih Akkas, Salih Polat, Yusuf Arikan, Ekrem Guner, Feyzi Arda Atar, Yalcin Buyuk
PMID: 37064857  PMCID: PMC10098398  doi: 10.14744/SEMB.2022.92603  Sayfalar 92 - 98
Amaç: Etkili ve minimal invaziv bir teknik olarak üreteroskopinin bazı potansiyel intraoperatif komplikasyonları vardır. Nadir de olsa üreter avulsiyonu bu komplikasyonlar arasındadır. Bu çalışma literatürde ilk kez üreter avulsiyonunu medikolegal açıdan ele alarak nefrektomiyi öngören faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır.
Materyal-Method: Eylül 2004-Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye'de çeşitli hastanelere başvuran ve Adli Tıp Kurumu'nda malpraktis yönünden incelemeye alınan üreteroskopik cerrahi sırasında üreter avulsiyonu gelişen toplam 33 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Üreter avulsiyonu sonrası nefrektomi yapılan hastalar Grup 1, rekonstrüktif cerrahi uygulananlar Grup 2 olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 39.5±12.1 yıl idi. On yedi (%51,5) hastada kısmi ve 16'sında (%48,4) tam üreter avulsiyonu vardı. Hastaların 14'üne (%42.4) nefrektomi, 19'una (%57.5) üreter rekonstrüksiyonu uygulandı. Grup 1'deki hastaların Grup 2'ye göre daha fazla proksimal taş ve daha yüksek derecede hidronefroz olduğu belirlendi. Grup 1'deki hastaların %71.4'ünde, Grup 2'deki hastaların ise %31.6'sında tam avulsiyon gelişti. Grup 1'deki hastaların %78,6'sı bir devlet hastanesinde, Grup 2'deki hastaların %63.2'si üçüncü basamak bir sevk hastanesinde tedavi görmüştür. Hidronefroz derecesindeki artış, tam avulsiyon varlığı ve devlet hastanesinde müdahale nefrektomi için bağımsız prediktif faktörler olarak belirlendi.
Sonuç: Bu çalışma üreter avulsiyonunu medikolegal olarak değerlendiren ve nefrektomi için prediktif faktörleri belirleyen literatürdeki en geniş kohorta sahip ilk çalışmadır. Üreter avulsiyonu varlığında her hastanın farklı yöntemlerle tedavi edilmesi gerekse de çalışmamız bu katastrofik komplikasyona ortak bir yaklaşım sağlamayı amaçlamıştır. (SETB-2022-09-207)
Objectives: As an effective and minimally invasive technique, ureteroscopy has some potential intraoperative complications. Ureteral avulsion is among these complications, although rare. This study aimed to determine factors predicting nephrectomy by considering ureteral avulsion from a medicolegal perspective for the 1st time in the literature.
Methods: A total of 33 patients with ureteral avulsion during ureteroscopic surgery, who presented to various hospitals in Turkey between September 2004 and April 2019 and whose cases were being reviewed at the Institution of Forensic Medicine with regard to malpractice, were evaluated retrospectively. The patients who underwent nephrectomy after ureteral avulsion were evaluated as Group 1, and those who underwent reconstructive surgery as Group 2.
Results: The mean age of the patients was 39.5±12.1 years. Seventeen (51.5%) patients had partial and 16 (48.4%) had complete ureteral avulsion. Nephrectomy was performed in 14 (42.4%) patients, and ureteral reconstruction in 19 (57.5%) patients. It was determined that the patients in Group 1 had more proximal stones and a higher degree of hydronephrosis compared to Group 2. Complete avulsion developed in 71.4% of the patients in Group 1 and in 31.6% of those in Group 2. After avulsion, 78.6% of the patients in Group 1 were treated in a state hospital, and 63.2% of those in Group 2 were treated in a tertiary referral hospital. The increase in the degree of hydronephrosis, presence of complete avulsion, and intervention at a state hospital were determined as independent predictive factors for nephrectomy.
Conclusion: This is the first study with the largest cohort in the literature to medicolegally evaluate ureteral avulsion and determine predictive factors for nephrectomy. Although each patient should be treated with different methods in the presence of ureteral avulsion, our study aimed to provide a common approach to this catastrophic complication.

14.
Fournier Gangreni tedavisinin tarihinde neler değişti: Tek merkez deneyimi
What Has Changed in the History of Fournier’s Gangrene Treatment: The Single-Center Experience
Cemil Kutsal, İbrahim Halil Baloglu, Nihat Turkmen, Taner Haciosmanoglu, Ahmet Tevfik Albayrak, Ali Emre Cekmece, Soner Guney
PMID: 37064849  PMCID: PMC10098399  doi: 10.14744/SEMB.2023.90757  Sayfalar 99 - 104
Amaç
Fournier Gangreni (FG), acil müdahale gerektiren hızlı ilerleyen bir enfeksiyondur. Ameliyat sonrası yara kapama önemli bir tedavi adımıdır ve alternatif bir yara kapama yöntemi olarak vakum yardımlı kapama (VAC) tercih edilebilir. Fournier Gangreni Şiddet İndeksi (FGSI), FG'de prognozu değerlendirmek için geliştirilebilen ölçeklerden bir tanesidir. Bu çalışma FG tedavisinin tarihsel gelişim sürecinde kullanılan ve geliştirilen VAC tedavisini, konvansiyonel yara pansumanı (CWD) ile karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
Yöntemler
Hastanemizde Ocak 2010 Temmuz 2021 tarihleri arasında FG tanısı ile tedavi edilen 85 hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. VAC grubunda vakum cihazı sızdırmaz şekilde uygulandı. CWD grubunda yara pansumanı uygulandı. VAC cihazı subatmosferik basınca ayarlandı. Tüm hastalara takipleri esnasında genişspektrumlu antibiyoterapi uygulandı.Takipleri esnasında nekrotik dokular tespit edildikçe uygun analjezi ve anestezi sağlanarak re debridmanlar uygulandı. Hastaların demografik verileri kayıtlar üzerinde toplandı. Klinik ve laboratuar verileri kayıtlar üzerinden elde edilerek 1.saat, 72.saat ve 1. hafta FSGI değerleri hesaplandı. İstatistiksel analizde; sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma, sıralı değişkenler medyan [IQR] ve kategorik değişkenler n (%) olarak ifade edildi. Gruplar arası analizlerde veriler normal dağılıyorsa student t testi kullanıldı. Normal dağılım göstermiyorsa Mann-Whitney U testi uygulandı.
Bulgular
Çalışmamıza FG tanısı konulan 55 hasta dahil edildi. 18 hastaya CWD, 37 hastaya VAC uygulandı VAC kullanan hastaların ortalama 1. saat FGSI 7,05 (3,75-8), CWD uygulanan hastaların 5,5 (5-9) (p=0,067). Ortalama 72. saat FGSI VAC grubunda 5,35 (3,5-7), CWD grubunda 5,33 (4,75-6,25) bulundu (p=0,714). Ortalama 1. hafta FGSI VAC grubu 2,97(1-5), CWD grubunda 5(4-6) idi (p=0,0001).
Sonuç
VAC, hastanede kalış süresini önemli ölçüde azaltır. Analizimizde, her iki grup da 1. hafta FGSI'leri arasında anlamlı bir fark gözlemledi. Bu, FG tedavisinde kullanılan VAC tedavisinin etkisinin temel bir göstergesi olan FGSI' yi değerlendiren ilk çalışmadır. FG tedavisi tarihinde, geleneksel yara pansumanının yerini VAC almıştır. (SETB-2023-01-04)
Objectives: Fournier’s gangrene (FG) is a rapidly progressive infection that requires emergent intervention. Wound closure is an important treatment step after surgery, and vacuum-assisted closure (VAC) can be preferred as an alternative method for wound closure. FG severity index (FGSI) scales that can be developed to evaluate the prognosis in FG. This study aims to compare VAC therapy, which was used and developed in the historical development of FG therapy, with conventional wound dressing (CWD).
Methods: Data on who 85 patients treated at our hospital with a diagnosis of FG from January 2010 to July 2021. In the VAC group, the vacuum device was applied in a sealed manner. In the CWD group, mesh dressing was prepared. The VAC device was adjusted to subatmospheric pressure. Broad-spectrum antibiotics were administered to all patients during their follow-up. During the follow-up, as necrotic tissues were detected, redebridements were performed by providing appropriate analgesia and anesthesia. Demographic data of the patients were collected on the records. The clinical and laboratory data were obtained from the records at the 1st h, 72 h, and 1st week FSGI values were calculated. In statistical analysis, continuous variables were expressed as mean±standard deviation, ordinal variables were expressed as median [IQR], and categorical variables were expressed as n (%). In intergroup analyses, student’s t-test was used if the data were normally distributed. If it did not show normal distribution, the Mann–Whitney U-test was applied.
Results: Fifty-five patients who were diagnosed with FG were included in our study. CWD was applied to 18 patients, and VAC was applied to 37 patients. The mean 1st h FGSI of the patients who used VAC was 7.05 (3.75–8), and the patients who had CWD were 5.5 (5–9) (p=0.067). Mean 72nd-h FGSI was found to be 5.35 (3.5–7) in the VAC group and 5.33 (4.75–6.25) in the CWD group (p=0.714). The mean 1st-week FGSI VAC group was 2.97 (1–5), and in the CWD group, it was 5 (4–6) (p=0.0001).
Conclusion: VAC significantly reduces the length of hospital stay. In our analysis, both groups observed a significant difference between the 1st-week FGSIs. This is the first study to evaluate FGSI, which is an essential predictor of the effect of VAC therapy used in treating FG. In the history of FG treatment, CWD has been replaced by VAC.

15.
Demir Eksikliği Çocuklarda İnguinal Herni Gelişimi İçin Risk Faktörü Olabilir
Iron Deficiency may be a Risk Factor for Inguinal Hernia Development in Children
Birsen Harma, Tugba Raika Kiran, Feyza Inceoglu
PMID: 37064850  PMCID: PMC10098400  doi: 10.14744/SEMB.2023.60343  Sayfalar 105 - 110
Amaç:
Bu çalışmada, inguinal herni tanısı ile ameliyat edilen pediatrik hastaların rutin hemogram ve biyokimyasal parametrelerinin etyopatogenez ile ilişkisi araştırıldı.
Gereç ve Yöntem
Ocak 2019-Kasım 2022 tarihleri arasında inguinal herni nedeniyle opera edilen seksen olgu çalışmaya dahil edildi. Hastane kayıtları kullanılarak, bilinen herhangi bir hematolojik veya metabolik hastalık öyküsü veya düzenli ilaç kullanımı olmayan seksen pediatrik hasta ile de bir kontrol grubu oluşturuldu. Her iki grupta da hemoglobin (Hgb), hematokrit (Htc), ortalama korpusküler hacim (MCV), ortalama korpusküler hemoglobin (MCH), ortalama korpusküler hemoglobin konsantrasyonu (MCHC), eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve trombosit (PLT)
değerlerini karşılaştırmak için istatistiksel analiz yapıldı.
Bulgular
Çocuk hastaların yaş aralığı 1-14 yıl idi. Seksen çocuğun 47'si (%58,8) erkek, 33'ü (%41,3) kadındı ve yaş ortalaması 5,79 ± 3,26 saptandı. İn guinal herni hastalarında Hgb, Htc, MCH, MCHC ve MCV değerleri kontrol grubundakilere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede
düşük (p<0.05) ve RDW değerleri ise anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05).
Sonuç
Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, M CH, MCHC, MCV, Hgb, HTC değerlerinde gözlenen azalma ve hasta grubunda RDW'deki artış, demir eksikliğinin muhtemel etkisini düşündürmektedir. Bu spesifik değişiklikler, demir eksikliğinin kollajen yapısında yapısal değişikliklere yol açarak çocukluk çağındaki inguinal hernilerin etyopatogenezine katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir. (SETB-2023-01-013)
Objectives: This case control study aimed to investigate whether the routine hemogram and biochemical parameters of pediatric patients who have undergone surgery for inguinal hernia are associated with the etiopathogenesis of the disease.
Methods: Eighty cases of inguinal hernia surgery performed between January 2019 and November 2022 were included in the study. A control group was also established using hospital records, consisting of eighty pediatric patients without any known history of hematological or metabolic disease or use of regular medication. Statistical analysis was conducted to compare the total hemoglobin (Hgb), hematocrit (Htc), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), erythrocyte distribution width (RDW) and thrombocyte (PLT) values in both groups.
Results: The age range of the pediatric patients was 1-14 years. Of the eighty children, 47 (58.8%) were male and 33 (41.3%) were female, with a mean age of 5.79±3.26. The values of Hgb, Htc, MCH, MCHC, and MCV in the inguinal hernia patients were found to be statistically significantly lower than those in the control group (p<0.05). Additionally, the patient RDW values were found to be statistically significantly higher than those in the control group (p<0.05).
Conclusion: Compared to the control group, the observed decrease in MCH, MCHC, MCV, Hgb, HTC values, as well as the increase in RDW in patient group, suggests a predisposing effect of iron deficiency. These specific changes suggested that iron deficiency may lead structural changes in the collagen construction and may contribute the etiopathogenesis of childhood inguinal hernia.

16.
Primer Hiperparatiroidizmde Negatif Görüntüleme Sonucu ile Cerrahi Başarı Oranı İlişkisi
The Relationship of Negative Imaging Result and Surgical Success Rate in Primary Hyperparathyroidism
Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Tugba Ata Sekban, Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
PMID: 37064856  PMCID: PMC10098394  doi: 10.14744/SEMB.2023.09076  Sayfalar 111 - 117
Giriş: Günümüzde halen primer hiperparatiroidi (pHPT)’li hastalarda preoperatif negatif görüntülemenin cerrahi sonuçlar üzerine etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmada preoperatif görüntülemenin cerrahi sonuçlara etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal ve Metod: 2009-2018 tarihleri arasında opere edilen pHPT’li hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar sintigrafik ve/veya ultrason görüntüleme pozitifliğine göre 3 gruba ayrıldı: Grup 1; her iki görüntüleme pozitif, Grup 2; bir görüntüleme pozitif, Grup 3; her iki görüntüleme yönteminin de negatif olduğu hastalar. Grupların preoperatif biyokimyasal özellikleri, paratiroid patolojileri, patolojik bezin çapı ve hacmi, uygulanan ameliyat oranları, persistan ve reküren hastalık oranları karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortalama takip süresi 24,7+18 olan ve yaş ortalaması 54,1+12,9 olan 311 hastanın (258K, 53E) 161’I grup 1, 111’i grup 2, 39’u grup 3’te yer almaktaydı. Grup 1’de patolojik bez çapı (Grup 1, 2, 3’te sırası ile 2.1±0.8, 1.6±0.9, 1.5±0.7 cm; p<0.001), patolojik bez hacmi (Grup 1, 2, 3’te sırası ile 2±3.2, 1.4±2.9, 1.1±2.2 cm3; p<0.001), grup 3’te çoklu bez hastalığı oranı (Grup 1, 2, 3’te sırası 5.7%, 11%, 21%; p=0.024) anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.024). Grup 1,2,3’te bilateral eksplorasyon oranı sırası ile 93.2%, 48.6%, 5.1% olup, odaklanmış cerrahi veya unilateral boyun eksplorasyonu oranları sırası ile 6.8%, 51.4%, 94.9% olup fark anlamlı idi (p<0.001). İlk cerrahi sonrası grup 1,2,3’te sırası ile kür oranı 91.3%, 93.7%, 89.7%, persistan hasta oranı 7.5%, 3.6%, 10,3% olup anlamlı fark yoktu. Persistan ve nüks hastalarda uygulanan ikincil girişim sonrası takip süresi sonunda toplam kür oranı sırası ile 97.4%, 96.4%, 97.4%, persistans hastalık oranı 1.3%, 1.8%, 2.6%, nüks
hastalık oranı 1.3%, 1.8%, %0 olarak saptandı.
Sonuç: pHPT’li görüntüleme negatif olgularda cerrahi sırasında çoklu bez hastalığı olasılığı ve daha küçük patolojik bez olasılığının yüksek olabileceği göz önüne alınmalıdır. Görüntüleme negatif hastalarda cerrahi görüntüleme pozitif hastalar benzer ve kabul edilebilir kür oranı ile uygulanabilir. (SETB-2023-01-019)
Objectives: In present, the effect of pre-operative negative imaging results on surgical outcomes of primary hyperparathyroidism (pHPT) is still controversial. In this study, we aimed to evaluate the effect of pre-operative imaging on surgical outcomes.
Methods: The data of pHPT patients who were operated between 2009 and 2018 were evaluated retrospectively. Patients were divided three groups according to scintigraphy and/or ultrasonography results: Group 1; both imaging positive, Group 2; single imaging positive, and Group 3; patients in whom both imaging modalities are negative. Pre-operative biochemical characteristics, parathyroid pathologies, diameter and volume of the pathological gland, surgery rates, persistence, and recurrent disease rates of the groups were compared.
Results: Of 311 patients (258F, 53M) with a mean follow-up period of 24.7±18 months and a mean age of 54.1±12.9 years; 161 were in Group 1, 111 were in Group 2, and 39 were in Group 3. The diameter of pathological gland (2.1±0.8, 1.6±0.9, 1.5±0.7 cm; p<0.001; in Group 1,2,3 respectively) and the volume of pathological gland (2±3.2, 1.4±2.9, 1.1±2.2 cm3; p<0.001; in Group 1,2,3, respectively) in Group 1; the rate of multi gland disease (5.7%, 11%, 21%; p=0.024; in Group 1, 2, 3, respectively) in Group 3 were significantly higher. In the 1, 2, 3 group; bilateral exploration rates were 93.2%, 48.6%, and 5.1%, and focused surgery or unilateral exploration rates were 6.8%, 51.4%, and 94.9%, respectively, with a significant difference (p<0.001). After the first surgery, the cure rate was 91.3%, 93.7%, and 89.7%, and the persistent patient rate was 7.5%, 3.6%, and 10.3% in Groups 1,2,3, respectively, and there was no significant difference. At the end of the follow-up period after secondary intervention applied in persistent and recurrent patients, the overall cure rate was 97.4%, 96.4%, and 97.4%, persistent disease rate 1.3%, 1.8%, and 2.6%, recurrent disease rate 1.3%, 1.8%, and 0%, respectively.
Conclusion: In imaging-negative patients with pHPT, the possibility of multi gland disease and smaller pathological glands should be considered at the time of surgery. Surgery in imaging-negative patients can be performed with a similar and acceptable cure rate to imaging-positive patients.

17.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
What Would be the Difference Between Operative Treatment of Patients with Tibia Fractures out of Working Hours; Intramedullary Nailing for Tibial Shaft Fractures
Mehmet Selcuk Saygili, Ali Cagri Tekin, Tugrul Ergun, Baris Ozkul, Deniz Akbulut, Mustafa Alper Incesoy, Bilal Demir
PMID: 37064843  PMCID: PMC10098389  doi: 10.14744/SEMB.2022.11129  Sayfalar 118 - 123
Objectives: Performing orthopedic surgery in and out of working hours may affect the success of the surgery. Timing of surgery in tibial shaft fractures is controversial. In this study, the effect of the timing of surgery on the success and complications of intramedullary nailing of tibial fractures is examined.
Methods: Archieves of patients with tibial shaft fractures treated with reamed intramedullary nails between 2010 and 2016 were retrospectively analyzed. Fifty-seven patients were included in the study. Patients were categorized by the time of the surgery. Day time (Group I) is between 7: 00 am and 5: 00 pm and after hour (Group II) is between 5: 00 pm and 07: 00 am. Group I (n: 40) and Group II (n: 17) were evaluated. Technical errors, surgery time, and length of hospital stay statistical analysis was performed between the two groups in terms of technical errors, complication rates, length of hospital stay, and duration of surgery.
Results: The mean duration of operation (p=0.419), number of distal screws (p=0.847), time to union (p=0.454), experience of the surgeon (p=0.192), and technical error rate (p=0.654) did not differ significantly between two groups. Length of hospital stay and time to surgery from emergency were significantly higher in day time group.
Conclusion: Technical errors and surgery time of intramedullary nailing of tibial shaft fractures are not higher at after hour before midnight than day time. Non-urgent tibial shaft fractures might be treated with intramedullary nailing at after hours before midnight for efficient use of hospitals.

18.
Sternum Detaşmanı Tamirinde Geleneksel veya Yenilikçi Yaklaşım: Robicsek veya Titanyum Plak
Tradition or Innovation in Sternal Dehiscence Repair: Robicsek Versus Titanium Plate
Yasin Ozden, Safa Ozcelik, Osman Murat Bastopcu, Seyma Ozden, Ugur Kisa, Huseyin Kuplay
PMID: 37064859  PMCID: PMC10098402  doi: 10.14744/SEMB.2022.73454  Sayfalar 124 - 129
Amaç: Sternotomi, kalp cerrahisinde halen en sık kullanılan insizyon yöntemidir. Sternal komplikasyonlar %0,5 ila %6,1 oranında görülür. Sternal detaşman, kalp cerrahisi sonrası morbidite ve mortaliteyi arttırır. Detaşmanı önlemek için alternatif sternum kapatma yöntemleri arayışları günümüzde de devam etmektedir. Bu amaçla üretilen titanyum plaklar, sternum detaşmanı nedeniyle reopere olan hastalarda da kullanılabilir. Çalışmamızda sternum detaşmanı nedeniyle reopere edilen hastalarda titanyum plak tamir yöntemi ile robicsek tamir yönteminin postoperatif sonuçlara etkisini araştırdık.
Yöntemler: Eylül 2013-Aralık 2020 tarihleri arasında hastanemizde sternal detaşman nedeniyle reoperasyon uygulanan ve preoperatif dönemde enfeksiyon bulgusu olmayan 34 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar uygulanan cerrahi yönteme göre üç gruba ayrıldı. Bu gruplar; Grup 1: robicsek yöntemi kullanılan vakalar, Grup 2: titanyum plak yöntemi kullanılan vakalar, Grup 3: robicsek + titanyum plak yöntemlerinin bir arada kullanıldığı vakalar idi.
Bulgular: Temel demografik özellikler ve sternal detaşmana neden olan risk faktörleri açısından anlamlı fark olmayan hasta gruplarında mortalite ve hastanede kalış süresi açısından da anlamlı fark görülmedi. Postoperatif dönemde enfeksiyon oranlarına bakıldığında grup 1 ve grup 3'te sırasıyla %20 ve %21.4 postoperatif enfeksiyon tespit edilirken, sadece Robicsek tekniği ile tamir edilen grup 2'de postoperatif enfeksiyon %70 olarak gözlendi (p<0.05).
Sonuç: Literatürdeki çoğu çalışmanın desteklediği gibi titanyum plak uygulaması klasik tel serklaj yöntemine göre daha üstün bir sternum stabilizasyonu sağlamaktadır. Maliyet-etkililik açısından değerlendirildiğinde sternum detaşmanı açısından yüksek riskli hastalarda titanyum plak yöntemi uygulanabilir. (SETB-2022-04-087)
Objectives: Sternotomy is still the most commonly used incision in cardiac surgery. Sternal complications are seen at a rate of 0.5% to 6.1%. Sternal dehiscence increases morbidity and mortality after cardiac surgery. To prevent dehiscence, the search for alternative sternum closure methods continues today. Titanium plates produced for this purpose can also be used in patients who are re-operated due to sternal dehiscence. In our study, we investigated the effects of titanium plate repair and robicsek repair on the results in patients who were reoperated due to sternal dehiscence.
Methods: Thirty-four patients who underwent reoperation due to sternal detachment in our hospital between September 2013 and December 2020 and had no signs of infection in the pre-operative period were analyzed retrospectively. The patients were divided into three groups according to the surgical method applied. These groups are as follows: Group 1: The cases in which the robicsek method was used, Group 2: the cases in which the titanium plate method was used, and Group 3: The cases where the robicsek + titanium plate methods were used together.
Results: There was no significant difference between the groups in terms of basic demographic characteristics and risk factors, leading to sternal dehiscence. There was no significant difference between the groups in terms of mortality and length of hospital stay. Considering the infection rates in the post-operative period, 20% and 21.4% post-operative infections were detected in Group 1 and Group 3, respectively, while 70% post-operative infection was observed in Group 2, which was repaired only with the Robicsek technique (p<0.05).
Conclusion: As supported by most studies in the literature, titanium plate application provides a superior sternum stabilization compared to the classical wire cerclage method. When evaluated in terms of cost-effectiveness, titanium plate method can be applied in high-risk patients in terms of sternal dehiscence.

19.
Koroner Arter Bypass Greftleme İle İlgili YouTubeTM Videolarının Kalitesinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of YouTube™ English Videos’ Quality About Coronary Artery Bypass Grafting
Hakki Kursat Cetin, Ismail Koramaz, Mehdi Zengin, Tolga Demir
PMID: 37064855  PMCID: PMC10098393  doi: 10.14744/SEMB.2022.59908  Sayfalar 130 - 135
Amaç: YouTubeTM' daki koroner arter bypass cerrahisi (KABC) ile ilgili İngilizce videoların güvenilirliğini ve kalitesini netleştirmek.
Gereç ve Yöntem: Çalışma 16 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bir kardiyovasküler cerrah YouTubeTM'da "koroner arter hastalığı", "koroner arter tedavisi", "koroner arter baypas" ve "koroner arter baypas ameliyatı" terimlerini içeren videoları aradı. Tüm videolar, videoyu yükleyen kaynağa göre profesyonel videolar ve profesyonel olmayan videolar olarak iki gruba ayrıldı. YouTubeTM'daki video süresi, video uzunluğu ve her video için izlenme sayısı gibi video özellikleri kaydedildi. Ayrıca 'yorum', 'beğeni' ve 'beğenmeme' sayıları da not edildi. Ayrıca videoların hedef kitlesi (profesyonel sağlık çalışanları ve hastalar) analiz edilmiş ve her video için DISCERN puanı ve Global Kalite Puanı (GQS) hesaplanmıştır.
Bulgular: Toplamda 812 video, yükleme kaynaklarına göre iki gruba ayrıldı; 448 video profesyonel video, 364 video ise profesyonel olmayan video olarak kategorize edildi. Ortalama izlenme sayısı profesyonel videolar için 3220,5 ve profesyonel olmayan videolar için 2216,5 'tü (p= 0,001). Ayrıca ortalama “beğenme” sayıları ve ortalama yorum sayıları profesyonel videolar için anlamlı derecede daha yüksekti (p= 0,001 ve p= 0,001). Ortalama DISCERN puanı profesyonel videolar için 2,6 ve profesyonel olmayan videolar için 1,5 idi (p= 0,001). Benzer şekilde, ortalama GSQ profesyonel videolar için önemli ölçüde daha yüksekti (3,5 'e karşı 2,5, p= 0.001).
Sonuç: Profesyonel sağlık çalışanları tarafından paylaşılan İngilizce YouTubeTM videoları, önemli ölçüde daha yüksek DISCERN puanı ve GQS ile daha kaliteli ve güvenilirdir. (SETB-2022-08-181)
Objectives: The aim of the study was to clarify the reliability and quality of English videos about Coronary artery bypass grafting on YouTubeTM.
Methods: The study was performed between July 16 and July 30. A cardiovascular surgeon searched for terms including “coronary artery disease,” “coronary artery treatment,” “coronary artery bypass” and “coronary artery bypass surgery,” in YouTubeTM. All videos were classified into two groups according to the source who uploaded the video as professional videos and non-professional videos. Video characteristics including duration of video on YouTube™, length of video, and view numbers for each video were recorded. Moreover, the numbers of “comments,” “likes,” and “dislikes” were noted. Furthermore, the target audience of the videos (professional health care worker and patients) was analyzed, DISCERN score and Global quality score (GQS) were calculated for each video.
Results: Totally, 812 videos were divided into two groups according to upload sources; 448 videos were categorized as professional videos and 364 videos were categorized as non-professional videos. The mean number of views was 3220.5 for professional videos and 2216.5 for non-professional videos (p=0.001). In addition, the mean “like” numbers and mean comment numbers were significantly higher for professional videos (p=0.001 and p=0.001). The mean DISCERN score was 2.6 for professional videos and 1.5 for non-professional videos (p=0.001). Similarly, the mean GSQ was significantly higher for professional videos (3.5 vs. 2.5, p=0.001).
Conclusion: YouTube™ videos which are shared by professional healthcare workers have better quality and reliability with significantly higher DISCERN score and GQS.

OLGU SUNUMU
20.
Feokromositoma ve ektopik pelvik böbreği olan bir hastada sol adrenal venin direkt olarak inferior vena kava’ya drenajı
Left Adrenal Venous Drainage into the Inferior Vena Cava in a Pheochromocytoma Patient with Ectopic Pelvic Kidney
Berke Sengun, Yalin Iscan, Ismail Cem Sormaz, Nihat Aksakal, Arzu Poyanli, Fatih Tunca, Yasemin Senyurek
PMID: 37064842  PMCID: PMC10098395  doi: 10.14744/SEMB.2022.84669  Sayfalar 136 - 139
Adrenal venöz varyasyonlar oldukça nadir görülür. İnsidental olarak saptanan sol adrenal kitle nedeniyle tarafımıza başvuran 66 yaş kadın hastanın 3 yıldır hipertansiyonu mevcuttu. Esansiyel trombositopeni nedeniyle yapılan abdominal manyetik rezonans ile görüntülemede sol adrenal bölgede kitle tespit edildi. Laboratuvar analizleri bu kitlenin feokromositoma ile uyumlu olduğunu gösterdi. Preoperatif bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi ile görüntülemede sol böbreğin pelviste lokalize olduğu, sol adrenal venin direkt olarak inferior vena kava’ya drene olduğu görüldü. Laparoskopik transabdominal sol adrenalektomi takiben hastanın patoloji raporunun feokromositomayla uyumlu olduğu görüldü. Adrenal venöz varyasyonlar oldukça nadir görülür. Literatürde sol adrenal venin inferior vena kava’ya döküldüğü birkaç adet olgu sunumu mevcuttur. Kadavralarda yapılan çalışmalar hastalıksız anatomiye sahip hastalarda yapılmıştır. Adrenal venöz anatomi ile ilgili yapılan klinik çalışmalar limitlidir. Bu çalışmalarda en sık görülen varyasyonlar genellikle sayı ile ilgilidir, genellikle artan tümör boyutu ve eokromositima patolojisi ile korreledir. Preoperatif BT anjiyografi görüntüleme venöz anatominin belirlenmesinde önemli olabilir. Bu olgu sunumunda, oldukça nadir görülen sol ektopik böbreğe sahip bir hastada sol adrenal feokromositoma nedeniyle laparoskopik sol adrenalektomi yapılan bir hastada sol adrenal venin direkt olarak inferior vena kava’ya drene olduğu görüşmüştür ve literatürde ilk defa tanımlanmıştır. Preoperatif BT anjiyografi ile görüntüleme, bu varyasyonun tespitinde rol oynamıştır. (SETB-2022-05-117)
In this report, we describe a very rare variant adrenal venous anatomy in a left-sided pheochromocytoma case with left adrenal vein draining into the inferior vena cava (IVC). A 66-year-old female with an incidentally discovered left adrenal mass was referred to our clinic for further diagnostic work up. She had hypertension for the past three years. Abdominal magnetic resonance imaging which has been performed for essential thrombocytopenia revealed a left adrenal mass. She was diagnosed as pheochromocytoma by further laboratory workup. Pre-operative imaging with computed tomography (CT) angiography showed that left kidney was ectopically localized in pelvis, and left adrenal vein was draining directly into the IVC. A laparoscopic transabdominal left adrenalectomy was performed. Final pathology result was consistent for pheochromocytoma. Variant adrenal venous anatomy is rare. There are only few case reports on patients with left adrenal vein draining into the IVC. Although there are handful of autopsy studies, these studies were performed on normal adrenal glands. The number of clinical reports on variant adrenal venous anatomy is limited. Clinical studies revealed that most commonly seen variant adrenal venous anatomy was number based and were associated with larger tumor size and pheochromocytoma. Pre-operative CT imaging could be used to improve the identification of venous anatomy. In this report, we present a very rare case of an adult patient with left ectopic kidney who had undergone
laparoscopic adrenalectomy for left adrenal pheochromocytoma and had left adrenal vein draining into the IVC. To the best of our knowledge, it is a first in the literature. Pre-operative CT imaging identified the variant adrenal venous anatomy in this patient.

21.
Orta Kulak Adenomatoz Nöroendokrin Tümörü: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Middle Ear Adenomatous Neuroendocrine Tumor: A Case Report and Review of Literature
Ozan Ozdemir, Ayse Pelin Yigider, Ozgur Yigit
PMID: 37064854  PMCID: PMC10098404  doi: 10.14744/SEMB.2022.57442  Sayfalar 140 - 142
Orta kulak adenomatöz nöroendokrin tümörü nadir görülen bir durumdur ve tüm orta kulak tümörlerinin yaklaşık %2'sini oluşturur Histolojik olarak nöroendokrin ve glandüler yapıların varlığı adenom, karsinoid tümör ve nöroendokrin tümör gibi çok çeşitli terminolojilerin kullanılmasına yol açmıştır. Hastalar genellikle tek taraflı işitme kaybı, kulakta dolgunluk, kulak çınlaması ve kulak ağrısı gibi spesifik olmayan semptomlara sahiptir. Spesifik bir radyolojik bulgu yoktur. Kesin tanı, tümörün tamamen çıkarılması ve kombine histopatoloji ve immünohistokimyasal incelemeye dayanır. Bu yazıda sol kulakta işitme kaybı ve kulakta dolgunluk şikayetleri ile başvuran hastamızı tartıştık. Otomikroskopide sol dış kulak yolunu dolduran polipoid doku kitlesi görüldü. Saf ses odyometri testinde saf ses ortalaması L45/5 R10/0 ve sol kulakta timpanogram tip B olarak rapor edildi. Temporal kemik bilgisayarlı tomografisinde orta kulaktaki yumuşak doku kitlesinin antrum ve dış kulak yoluna uzandığı görüldü. Dış kulak yolundaki görünen kitleden lokal anestezi altında alınan biyopsi nöroendokrin tümör olarak rapor edildi ve ameliyat sonrası histopatoloji ve immünokimya ile tanı doğrulandı. (SETB-2022-03-068)
Middle ear adenomatous neuroendocrine tumor (MEANT) is a rare entity and accounts for approximately 2% of all middle ear tumors. Histologically, the presence of neuroendocrine and glandular structures has led to the use of a wide variety of terminologies such as adenoma, carcinoid tumor, and neuroendocrine tumor. The patients usually have nonspecific symptoms such as unilateral hearing loss, auditory fullness, tinnitus, and otalgia. There is no specific radiological finding. A definitive diagnosis is based on complete removal of the tumor and combined histopathology and immunohistochemical examination. In this case-report, we describe a patient with MEANT who complained of hearing loss and auditory fullness in her left ear. Otomicroscopy revealed a mass of polypoid tissue filling the left external auditory canal. In the pure tone audiometry test, the pure-tone average was reported as L45/5 R10/0, and the tympanogram was type B on the left ear. In temporal bone computed tomography, the soft-tissue mass located in the middle ear was found to extend to the antrum and the external auditory canal. Biopsy taken under local anesthesia from the visible mass in the external auditory canal was reported as MEANT and the diagnosis was confirmed by histopathology and immunochemistry after surgery.

LookUs & Online Makale