ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Orta Kulak Adenomatoz Nöroendokrin Tümörü: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 140-142 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.57442

Orta Kulak Adenomatoz Nöroendokrin Tümörü: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Ozan Ozdemir, Ayse Pelin Yigider, Ozgur Yigit
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Orta kulak adenomatöz nöroendokrin tümörü nadir görülen bir durumdur ve tüm orta kulak tümörlerinin yaklaşık %2'sini oluşturur Histolojik olarak nöroendokrin ve glandüler yapıların varlığı adenom, karsinoid tümör ve nöroendokrin tümör gibi çok çeşitli terminolojilerin kullanılmasına yol açmıştır. Hastalar genellikle tek taraflı işitme kaybı, kulakta dolgunluk, kulak çınlaması ve kulak ağrısı gibi spesifik olmayan semptomlara sahiptir. Spesifik bir radyolojik bulgu yoktur. Kesin tanı, tümörün tamamen çıkarılması ve kombine histopatoloji ve immünohistokimyasal incelemeye dayanır. Bu yazıda sol kulakta işitme kaybı ve kulakta dolgunluk şikayetleri ile başvuran hastamızı tartıştık. Otomikroskopide sol dış kulak yolunu dolduran polipoid doku kitlesi görüldü. Saf ses odyometri testinde saf ses ortalaması L45/5 R10/0 ve sol kulakta timpanogram tip B olarak rapor edildi. Temporal kemik bilgisayarlı tomografisinde orta kulaktaki yumuşak doku kitlesinin antrum ve dış kulak yoluna uzandığı görüldü. Dış kulak yolundaki görünen kitleden lokal anestezi altında alınan biyopsi nöroendokrin tümör olarak rapor edildi ve ameliyat sonrası histopatoloji ve immünokimya ile tanı doğrulandı. (SETB-2022-03-068)

Anahtar Kelimeler: Adenom, Karsinoid tümör, Orta kulak, Nöroendokrin tümör

Middle Ear Adenomatous Neuroendocrine Tumor: A Case Report and Review of Literature

Ozan Ozdemir, Ayse Pelin Yigider, Ozgur Yigit
Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, University of Health Sciences Türkiye, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Middle ear adenomatous neuroendocrine tumor (MEANT) is a rare entity and accounts for approximately 2% of all middle ear tumors. Histologically, the presence of neuroendocrine and glandular structures has led to the use of a wide variety of terminologies such as adenoma, carcinoid tumor, and neuroendocrine tumor. The patients usually have nonspecific symptoms such as unilateral hearing loss, auditory fullness, tinnitus, and otalgia. There is no specific radiological finding. A definitive diagnosis is based on complete removal of the tumor and combined histopathology and immunohistochemical examination. In this case-report, we describe a patient with MEANT who complained of hearing loss and auditory fullness in her left ear. Otomicroscopy revealed a mass of polypoid tissue filling the left external auditory canal. In the pure tone audiometry test, the pure-tone average was reported as L45/5 R10/0, and the tympanogram was type B on the left ear. In temporal bone computed tomography, the soft-tissue mass located in the middle ear was found to extend to the antrum and the external auditory canal. Biopsy taken under local anesthesia from the visible mass in the external auditory canal was reported as MEANT and the diagnosis was confirmed by histopathology and immunochemistry after surgery.

Keywords: Adenoma, Carcinoid tumor, Middle ear, Neuroendocrine tumor

Ozan Ozdemir, Ayse Pelin Yigider, Ozgur Yigit. Middle Ear Adenomatous Neuroendocrine Tumor: A Case Report and Review of Literature. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 140-142

Sorumlu Yazar: Ozan Ozdemir
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale