ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Covid-19 Pandemisi Döneminde Majör Depresif Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Panik Bozukluk Hastalarının Koronavirüs Anksiyete Düzeyleri ve Baş Etme Tutumlarının Değerlendirilmesi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 33-45 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.06787

Covid-19 Pandemisi Döneminde Majör Depresif Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Panik Bozukluk Hastalarının Koronavirüs Anksiyete Düzeyleri ve Baş Etme Tutumlarının Değerlendirilmesi

Selime Celik Erden, Abdullah Burak Uygur, Kadir Karakus
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Antalya

Amaç: Bu araştırmada pandemi döneminde hastane pratiğimizde sık gördüğümüz major depresif bozukluk (MDB), yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) ve panik bozukluk (PB) hastalarını koronavirüs anksiyete düzeyleri ve baş etme tutumları açısından sağlıklı kontroller (SK) ile karşılaştırmak amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmamızda katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Koronavirüs Anksiyete Ölçeği (CAS), Hamilton Depresyon Ölçeği (HDÖ), Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAÖ) ve Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (COPE) uygulanmıştır. 30 MDB hastası, 32YAB hastası, 31 PB hastası ve 38 SK toplam 131 katılımcı çalışmanın örneklemini oluşturmuştur.
Bulgular: Çalışmamızda katılımcıların CAS puanları değerlendirildiğinde; sağlıklı kontrollerin YAB hastalarına kıyasla 3.306 (p=0.002) ve PB hastalarına kıyasla 3.014 (p=0.005) daha düşük puan aldıkları, sağlıklı kontroller ile majör depresyon hastalarının CAS puanları açısından istatistiksel olarak farklı olmadıkları belirlenmiştir (p=0.880). Baş etme tutumları karşılaştırıldığında; ‘’aktif başa çıkma’’ baş etme tutumunda sağlıklı kontroller MDB hastalarına kıyasla 3.151 (p<0.001) ve YAB hastalarına kıyasla da 2.059 (p=0.004) daha yüksek puan almışlardır. ‘‘Plan yapma’’ baş etme tutumunda sağlıklı kontroller hem MDB hastalarına kıyasla 2.726 (p<0.001), hem YAB hastalarına kıyasla 2.589 (p=0.001), hem de PB hastalarına kıyasla da 2.171 (p=0.006) daha yüksek puan almışlardır.
Sonuç: Covid-19 pandemisi döneminde sağlıklı kontrollere kıyasla YAB ve PB hastalarında koronavirüs anksiyete düzeyini daha yüksek bulduğumuz ancak MDB hastalarında bir fark bulmadığımız çalışmamız, MDB hastalarının koronavirüs anksiyetesi ile daha iyi baş edebildiklerine işaret edebilir. Covid-19 pandemisi döneminde bireylerin koronavirüs anksiyetesi ile başa çıkmak için kullandıkları baş etme tutumlarının belirlenmesi ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerin hastalıkla ilgili stresörleri kontrol etmelerine yardımcı olabilir ve tedavi sürecine katkı sağlayabilir. (SETB-2022-09-213)

Anahtar Kelimeler: Başa çıkma stratejileri, koronavirüs kaygı düzeyi, COVID-19 pandemisi, yaygın anksiyete bozukluğu, majör depresif bozukluk, panik bozukluk

Evaluation of Coronavirus Anxiety Levels and Coping Strategies of Major Depressive Disorder, Generalized Anxiety Disorder, and Panic Disorder Patients During the Covid-19 Pandemic

Selime Celik Erden, Abdullah Burak Uygur, Kadir Karakus
Department of Psychiatry, Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Medicine, Antalya, Türkiye

Objectives: This study aims to compare patients with major depressive disorder (MDD), generalized anxiety disorder (GAD), and panic disorder (PD), whom we have frequently seen in our hospital practice during the pandemic, with healthy controls (HC) in terms of coronavirus anxiety levels and coping strategies.
Methods: In this study, the Sociodemographic Data Form, Coronavirus Anxiety Scale (CAS), Hamilton Depression Rating Scale, Hamilton Anxiety Rating Scale, and Coping Orientation to Problems Experienced (COPE) scale were applied to the participants. 30 MDD patients, 32 GAD patients, 31 PD patients and 38 HCs, totaling 131 participants, constituted the sample of the study.
Results: Evaluation of the CAS scores of the participants revealed that HC scored 3.306 (p=0.002) points lower than GAD patients and 3.014 (p=0.005) points lower than PD patients, while HC and major depression patients were not statistically different in terms of CAS scores (p=0.880). In the comparison of coping strategies, HC scored 3.151 (p<0.001) points higher than MDD patients and 2.059 (p=0.004) points higher than GAD patients in terms of “active coping.” In terms of “planning,” HC scored 2.726 (p<0.001) points higher than MDD patients, 2.589 (p=0.001) points higher than GAD patients, and 2.171 (p=0.006) points higher than PD patients.
Conclusion: This study found higher coronavirus anxiety levels in GAD and PD patients but no difference in MDD patients compared to HC during the COVID-19 pandemic, which may indicate that MDD patients can COPE better with coronavirus anxiety. Determining the coping strategies that individuals use to COPE with coronavirus anxiety during the COVID-19 pandemic may help mental health professionals to control disease-related stressors and contribute to the treatment process.

Keywords: Coping strategies, coronavirus anxiety level, COVID-19 pandemic, generalized anxiety disorder, major depressive disorder, panic disorder

Selime Celik Erden, Abdullah Burak Uygur, Kadir Karakus. Evaluation of Coronavirus Anxiety Levels and Coping Strategies of Major Depressive Disorder, Generalized Anxiety Disorder, and Panic Disorder Patients During the Covid-19 Pandemic. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 33-45

Sorumlu Yazar: Abdullah Burak Uygur
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale