ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 33 (4)
Volume: 33  Issue: 4 - 1999
CASE REPORT
1.Clinical Course Of Bullous Erythema Multiforme Receiving High-Dose Corticosteroid Treatment
Gonca Gökdemir, Ilknur Kıvanç-altunay, Fulya Göksu, Adem Köşlü
Pages 44 - 48
Eritema multiforme (EM) konsepti irindeki hastalıkların (Eritema multiforme majör, Eritema multiforme minör, Stevens-Johnson sendromu, Toksik epidermal nekroliz) tedavisi halen tartışmalı bir konudur. Yüksek doz sistemik steroidler, hastalığın ciddi formlarında kurtarıcı olabilirken bunun tersini düşünen araştırmacılar da bulunmaktadır.
Yüksek doz kortikosteroid tedavisi altında iken ilaca bağlı büllü eritema multiforme tanısı alan bir hasta sunmaktayız. Amacımız, steroid tedavisinin eritema multiforme spektrumundaki hastalıkların gelişimini nasıl etkilediğine ve hastalığın daha ciddi formlara dönüşü engelleyip engellemediğine ait tartışmalara dikkat çekmektir.
The therapy of the diseases belonging to erythema multiforme spectrum [Erythema multiforme minor, erythema multiforme major, Stevens-Johnson syndrome (S.IS) and toxic epidermal necrolysis (TEN)] is still controversial subject. Althought high-dose sistemic corticosteroid can he succesfully treat the severe forms of erythema multiforme, some assert the opposite. There are several retrospective investigations that was looked for ıhe potential effect of longterm glucocorticoid therapy before the onset of TEN and SJS on altering to progression of the disorders.
We describe a patient who has bullous erythema multiforme receiving high-dose corticosteroid therapy. The aim in this case report is to discuss how the progress of steroid therapy of EM.

2.Tuberculous Peritonitis With Ascites Presentation: Review Of Two Cases
Mehmet Harma, Müge Harma, Ali Uzunköy
Pages 49 - 51
Gereksiz laparotomilerin önlenmesi için ascitle birlikte seyreden TBC peritonitlerin tanısında CA 125, ascit sıvı­sında Adenozin Deaminaz (ADA), Doppler USG, Batın tomografisi PCR tekniğinin birlikte değerlendirilmesi uygundur.
For preventing unnecessary laparotomies serum CA 125 level, concentration of intraperitoneal ADA, PCR, Doppler USG and Abdominal CT findings may help to optimize the diagnosis and management of tuberculous peritonitis.

3.Primary Fallopian Tube Carcinoma: A Case Report
Atıf Akyol, Ender Yumru, Başak Baksu, Inci Davas
Pages 52 - 56
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği’nde, asit etyolojisi araştırılmak üzere yatırılan 63 yaşında, karnında şişlik, halsizlik, kabızlık şikayeti olan bayan hastanın, aynı hastanenin 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği tarafından yapılan konsültasyonu sonucunda, hastaya over tümörü ön tanısı konularak 2. Kadın Hastalıkları ve Jinekoloji servisine interne edildi. Preoperatif inceleme sonrası eksploratris laparotomi planlandı. Operasyon sırasında primer veya metastatik tuba karsinomu olarak değerlendirilen vakaya, total abdominal histerektomi+hilateral salfingo-ooferektomi+omentektomi uygulandı. Patoloji raporunun sol tuba kaynaklı primer tuba karsinomu gelmesi üzerine, postoperatif dönemde sorun gelişmeyen hasta, orta derece diferansiye primer tubal papiller adenokarsinom tanısı ile Radyasyon Onkolojisi Kliniği'ne sevk edildi.
En nadir jinekolojik malinitelerden biri olan primer tuba karsinomu olgusunu sunarken literatürü gözden geçirip tekrar bu konuyu gündeme getirmeyi amaçladık.
A 63 year old women with complaints of abdominal mass, fatigue and constipation was hospitalised in Şişli Etfal Education and Research Hospital, 2. Internal Medicine Clinic to search for the etiology of ascites. After the consultation carried out at the 2. Obstetrics and Gynecology Clinic of the same hospital, she was internalised in the same clinic with a possible diagnosis of ovarian carcinoma. Following a thorough preoperative evaluation, explorative laparotomy was planned. During the operation, primary or metastatic fallopian tube carcinoma was considered and total abdominal hysterectomy+hilateral salpingo-oopho-rectomy+omentectomy was carried out. No postoperative problem occurred during her follow-up. Since the pathological report turned out to be a primary fallopian tube carcinoma, she was sent to the Radiation Oncology Department with the diagnosis of primary papillary adonocarcinoma of the fallopian tube.
In view of this case report, we aim to look over once more to this rare gynecological malignancy in the light of the literature.

4.Magnetic Resonance lmaging in Hemophilic Pseudotumor
Ismail Mihmanlı, Sebuh Kuruğoğlu, Ibrahim Adaletli, Kaya Kanberoğlu
Pages 57 - 59
Psödotümör, hemofili hastalarında ciddi fakat nadir bir komplikasyondur. Pelvisde kitle varlığı, hemofili hastalarında psödotümörü düşündürmelidir. Bu yazıda, manyetik rezonans görüntüleme (MR) ile pelvik psödotümör tanısı konulan hafif hemofilik bir olgu (faktör VIII, %10) sunulmuştur.
Pseudotumor is a serious but very rare complication in haemophilic patients. The presence of a mass in the pelvis should raise the suspicion of a pseudotumor. In this paper, a patient with mild hemophilia (factor Vl/1, 10%) who developed a pelvic pseudotumor that had heen perfectly diagnosed with magnetic resonance imaging was presented.

LookUs & Online Makale