ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 33 (3)
Volume: 33  Issue: 3 - 1999
ORIGINAL RESEARCH
1.The Relationship Of Factor Vlla With The Serum Lipids And Microalbuminuria in Type II Diabetic Patients
Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Erdinç Serin, Ismail Haskul
Pages 30 - 33
AMAÇ: Biz bu çalışmamızda Faktör Vlla'nın NJDDM’li hastalarda endotel hasarın göstergesi olup olmayacağını araştırmak amacıyla, faktör Vlla'nın mikroalbüminüri ve serum lipidleriyle olan ilişkisini araştırdık.
MATERYAL VE METOD: Çalışmamızda hastanemiz diabet polikliniifinde izlenmekte olan yaşları 41 ile 85 arasında, 44 tip 2 diabetli hasta incelenmiştir. Kontrol grubumuz 40 ile 75 yaşları arasında, sağlık problemi olmayan, 22 kişiden oluşuyordu. Faktör Vl/a aktivitesinin ölçümü için bir basamak modifiye edilmiş protromhin zamanı ölçüm yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Kontrol grubumuzda protrombin zamanı ortalama 12.65±070 sn, protromhin aktivitesi %92.89±7.00, aPTT 27.50±2.96 sn, fibrinojen 306.73±52.2 mgldl, Faktör Vlla 64.16±27.66 mU!ml, mikroalbümin 13.09±8.01 mg!L, HhA/c %4.64±0.30 olarak bulunmuştur (Tablo 1). Hasta grubumuzda ise ortalama olarak PTZ 12.52±0.65 saniye PTA %94.71±6.17, aPTT 26.28±3.5/ sn,Jihrinojen 294.05±65.56 mgldl, Faktör V/la 59.91±28./9 mU!ml, mikroalhumirı 98.55±222.94 mgıL: HhA/c %6.97±2.18 olarak bulunmuştur (Tablo 1).
SONUÇ: Netice olarak, bizim çalışmamızda hasta ve kontrol grubumuz arasında Faktör Vlla düzeylerinde anlamlı fark bulamadık. Tip II diabette vasküler komplikasyonların gelişmesi sürecinde endotel hasarının göstergesi olarak doku faktörü bağımlı Faktör V/Ja aktivitesinde bir artma olup olmadığına karar verebilmek için, diabetik kontrol durumları, komplikasyonların varlığı ve serum lipit düzeyleri gibi parametrelerde daha seçici davranılarak oluşturulmuş geniş hasta gruplarında yeni çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna vardık.
OBJECTIVE: We investigated the relationship of factor VIIa with microalbuminuria and serum lipids to find out whether factor VlIa is an indicator of endothelial damage in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM).
MATERIAL AND METHOD: We took into our sıudy total 44 patients aged between 4/ and 85 years who were being followed up at the Diabetic Clinic o/Şişli Etfal Hospital. Our control group was consisted of aged between 40 and 75 years total 22 people who had no health problem. We used the one step modified prothrombin time measuring method to measure the activation of Factor VII.
RESULTS: in nur control group wefound the median values of the parameters we measured as follows; prothromhin time 12.65±070 sec, prothrombin activity %92.89±7.00, aPTT 27.50±2.96 seı.: , fihrinogen 306.73±52.2 mgldl, Factor VIIa 64.16±27.66 mU!ml, microalbumin 13.09±8.01 mg/L, HbA!c %4.64±0.30 (Tablo 1 ). in our patient group the same parameters median resu/ts were respeı.: tively; PIT 12.52±0.65 seı: , PTA %94.71±6.17, aPTT 26.28±3.51 sec, Jıhrinogen 294.05±65.56 mgld/, Factor Vlla 59.9/ ±28.19 mU/ml, microalbumin 98.55±222.94 mg/L, HbAJc %6.97±2.18 (Tablo I ).
CONCLUSJON: As a result, although we couldn’t find a significant difference in factor Vlla levels between the control and the patient group, we condude that further sıudies must he carried out on larger groups of patients who would he selectted according to specific parameters such as diabetic regulation, existince of complications and serum lipid levels in order to observe whether there is an increase in the activity of tissue factor dependent factor VIIa as an indication of endothelial damage in the vascular complications of type il diabetes mellitus.

2.Activity Report Of Social Pediatrics Center At Şişli Etfal Teaching And Research Hospital (1993-1998)
Güner Karatekin, Günay Cantürk, Semra Kayaoğlu, I. Ethem Erol, Asiye Nuhoğlu
Pages 34 - 38
AMAÇ: Sosyal Pediatrinin son yıllarda artan önemi ve gerekliliği karşısında Şubat 1993 yılında Sosyal Pediatri Merkezi hastanemizde açılmıştır. Bu çalışmamızda Sosyal Pediatri Merkezimizin faaliyet ve sonuçlarını sunmayı amaçladık.
MATERYAL VE METOD: Merkezimize ilk defa müracaat eden her çocuğa kayıt dosyası çıkarılmaktadır. Her çocuğa her gelişinde büyümenin-gelişmenin takibi, yaşına uygun beslenme konusunda eğitim ile yaşına uygun aşıla­ malar yapılmaktadır. Çalışmamızda, günlük tuttuğumuz kayıtlar retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR VE SONUÇ: Şubat 1993-Aralık 1998 tarih- leri arasında yeni kayıt yaptıran olgu sayısı 6564 olduğu, büyüme ve gelişmenin takibi ile beslenme eğitimi 42.486 olguya verildiği ve 58.328 doz aşı uygulandığı görüldü. Yıllar içinde Sosyal Pediatri Merkezimizin hastalar tarafindan da olumlu değerlendirildiğini ve Sosyal Pediatri Merkezlerinin daha çok sayıda kurulması gerekliliğini or- taya koymaktadır.
OBJECTIVE: Social Pediatrics Center due to its importance and the growing need for such center, has heen introduced to our hospital in February 1993. in our study we aim to present the activities and the results of the Social Pediatrics Center.
STUDY DESIGN: At the Center every child get filed at first admission. At each subsequent visit her/his growth and development are recorded information on alimentation and vaccination proper to his/her age is given in our study, daily records have been analyzed retrospectively.
RESULTS AND CONCLUSION: During February 1993- December 1998 the number of new fi/es was 6564. 42486 cases benefited from education on alimentation and 58328 doses of vaccination were applied. Within the years the number of people receiving service by the center has increased indicating that the patients viewed the center favourably and that there is a growing need for such pediatrics centers.

3.Differentiation Of Benign From Malignant Disease-Color Doppler US Assesment Of Intratumoral Angioarchitecture And Hymodynamie
Muzaffer Başak, Kamber Göksu, Irfan Çelebi, Ayhan Üçgül
Pages 39 - 43
AMAÇ: Benign -malign meme tümörlerinin ayırımında hemo-dinamik spektral parametrelerin tanı değerinin histopatolojik doğru/amayla test edildi. Metarial ve metod meme kitlesi tespit edilen renkli doppler US uygulandı ve bilgiler geniş bir kriter penceresinde elde edildi. Referans melignite değeri olarak Hollerweger ve arkadaşlarının çalışmasında bildirilen RI>80, PSV>20 olarak haz alındı.
SONUÇLAR: Fibroadenom olarak tespit edilen 24 vaka içinde.8 tanesi (%34) vaskülerizasyon saptanmadı. Ortalama RI değeri 0.71 (0.63-0.80); standart deviasyon 0.06 olarak hulundu. Karsinom vakalarında RI değerleri 0.55- 0.99 arasında kaydedildi (Ortalama 0.75; standart sapma 006). 11 karsinom vakasında (%44) RI değerleri %80 veya yukarısıydı, PSV değerleri 13-45 mlsn olarak hulundu (Ortala- ma 29 mlsn; standart sapma 0.08).
TARTIŞMA: Meme maligniteleri benign lezyonlara göre daha yüksek Rl değerlere sahiptir. Rl değerleri PSV ile birlikte değerlendirildiğinde meme kitleleri klasifikasyonunda spesifiteyi artırıcı özelliğe sahiptir.
AIM: To test the value of hemodynamic spectral parameters along with the histopathologic correlation in the differantiation of benign-malignant breast mases.
PATIENT AND METHOD: Color doppler sonography was performed to 67 patients and the data were acquired using a wide range of criteria. The reference malignancy value was based on the study of Hollerweer et al as the RI>80 and PSV>0.
RESULT: in 24 cases where fibroadenoma was detected, 8 cases (34%) showed.no vascularization. The avarege Rl value was found as 0.71 (0.63-0.80); standart deviation 0.06. in carsinoma cases, the RI values were recorded as between 0.55-0.99 (average 0.75; standart deviation 0.06). in 11 carsinoma cases (44%) Rl values were 80% or aho- ve. PSV values were recorded as between 13-45 mlsn (ave- rage 29 mlsn; standart deviation 0.08).
CONCLUSION: Breast malignancies have higher ressistance indices (RI) than benign lesions. When Rl and peak sistolic velocity (PSV) evaluated together it was shown that. it has the capacity or increasing the specificity of classification of breast masses.

LookUs & Online Makale