ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Relationship Of Factor Vlla With The Serum Lipids And Microalbuminuria in Type II Diabetic Patients [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(3): 30-33

The Relationship Of Factor Vlla With The Serum Lipids And Microalbuminuria in Type II Diabetic Patients

Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Erdinç Serin, Ismail Haskul
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı

OBJECTIVE: We investigated the relationship of factor VIIa with microalbuminuria and serum lipids to find out whether factor VlIa is an indicator of endothelial damage in patients with non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM).
MATERIAL AND METHOD: We took into our sıudy total 44 patients aged between 4/ and 85 years who were being followed up at the Diabetic Clinic o/Şişli Etfal Hospital. Our control group was consisted of aged between 40 and 75 years total 22 people who had no health problem. We used the one step modified prothrombin time measuring method to measure the activation of Factor VII.
RESULTS: in nur control group wefound the median values of the parameters we measured as follows; prothromhin time 12.65±070 sec, prothrombin activity %92.89±7.00, aPTT 27.50±2.96 seı.: , fihrinogen 306.73±52.2 mgldl, Factor VIIa 64.16±27.66 mU!ml, microalbumin 13.09±8.01 mg/L, HbA!c %4.64±0.30 (Tablo 1 ). in our patient group the same parameters median resu/ts were respeı.: tively; PIT 12.52±0.65 seı: , PTA %94.71±6.17, aPTT 26.28±3.51 sec, Jıhrinogen 294.05±65.56 mgld/, Factor Vlla 59.9/ ±28.19 mU/ml, microalbumin 98.55±222.94 mg/L, HbAJc %6.97±2.18 (Tablo I ).
CONCLUSJON: As a result, although we couldn’t find a significant difference in factor Vlla levels between the control and the patient group, we condude that further sıudies must he carried out on larger groups of patients who would he selectted according to specific parameters such as diabetic regulation, existince of complications and serum lipid levels in order to observe whether there is an increase in the activity of tissue factor dependent factor VIIa as an indication of endothelial damage in the vascular complications of type il diabetes mellitus.

Keywords: Factor VII, Diabetes Mellitus, Microalbuminuria.

NIDDM'li Hastalarda Aktive Faktör Vll'nin Mikroalbüminüri ve Serum Lipidleriyle İlişkisi

Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Erdinç Serin, Ismail Haskul
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı

AMAÇ: Biz bu çalışmamızda Faktör Vlla'nın NJDDM’li hastalarda endotel hasarın göstergesi olup olmayacağını araştırmak amacıyla, faktör Vlla'nın mikroalbüminüri ve serum lipidleriyle olan ilişkisini araştırdık.
MATERYAL VE METOD: Çalışmamızda hastanemiz diabet polikliniifinde izlenmekte olan yaşları 41 ile 85 arasında, 44 tip 2 diabetli hasta incelenmiştir. Kontrol grubumuz 40 ile 75 yaşları arasında, sağlık problemi olmayan, 22 kişiden oluşuyordu. Faktör Vl/a aktivitesinin ölçümü için bir basamak modifiye edilmiş protromhin zamanı ölçüm yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Kontrol grubumuzda protrombin zamanı ortalama 12.65±070 sn, protromhin aktivitesi %92.89±7.00, aPTT 27.50±2.96 sn, fibrinojen 306.73±52.2 mgldl, Faktör Vlla 64.16±27.66 mU!ml, mikroalbümin 13.09±8.01 mg!L, HhA/c %4.64±0.30 olarak bulunmuştur (Tablo 1). Hasta grubumuzda ise ortalama olarak PTZ 12.52±0.65 saniye PTA %94.71±6.17, aPTT 26.28±3.5/ sn,Jihrinojen 294.05±65.56 mgldl, Faktör V/la 59.91±28./9 mU!ml, mikroalhumirı 98.55±222.94 mgıL: HhA/c %6.97±2.18 olarak bulunmuştur (Tablo 1).
SONUÇ: Netice olarak, bizim çalışmamızda hasta ve kontrol grubumuz arasında Faktör Vlla düzeylerinde anlamlı fark bulamadık. Tip II diabette vasküler komplikasyonların gelişmesi sürecinde endotel hasarının göstergesi olarak doku faktörü bağımlı Faktör V/Ja aktivitesinde bir artma olup olmadığına karar verebilmek için, diabetik kontrol durumları, komplikasyonların varlığı ve serum lipit düzeyleri gibi parametrelerde daha seçici davranılarak oluşturulmuş geniş hasta gruplarında yeni çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Faktör Vll, Diabetes Mellitus, Mikroalhüminüri.

Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Erdinç Serin, Ismail Haskul. The Relationship Of Factor Vlla With The Serum Lipids And Microalbuminuria in Type II Diabetic Patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(3): 30-33

Corresponding Author: Erdinç Serin, Türkiye
LookUs & Online Makale