ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 32 (2)
Cilt: 32  Sayı: 2 - 1998
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Diskektomilerde, Propofolün Tek Başına ve Opioidlerle Kombine Kullanımının Karşılaştırılması
Comparison of propofol and propofol combinations in discectomies
A. Esin Kalgay Müftüoğlu, Surhan Özer, Sibel Oba
Sayfalar 39 - 46
AMAÇ: Bu çalışmada, diskektomilerde, propofolü yalnız başına ve opioidlerle kombine kullanarak, propofolün analjezik etkinliğini, opioidlerle kullanımının gerekli olup olmadığım incelemeyi amaçladık.
MATERYAL VE METOD: Elektif lomber diskektomi ameliyatı uygulanan ASA I ve II grubuna dahil 30 hasta üzerinde çalışıldı. Hastalar 10’ar kişilik 3 grup halinde ayrıldı. Tüm hastalara aynı anestezi indüksiyonu yapıldı. Anestezi idamesi, I. Grupta 15 mg/kg/h propofol (10 dak), 6 mg/kg/h propofol (operasyon sonuna kadar) ve %70 N2 O + %30 0 2 ile sağlandı. 2. Gruba da aynı anestezi idamesi yapıldı, ama başlangıçta 0.1 mg fentanil eklendi. 3. Gruba 0.1 mg fentanil ve operasyon sonuna kadar 6 mg/kg/h propofrıl ile %70 N2O + %30 0 2 verildi. Tüm olguların KAH, SAB, DAB, OAB, SpO2 ve eeCO2 değerleri, indüksiyon öncesi, sonrası, entübasyon sonrası 5. ve 10. dakikalar ve daha sonra 10'ar dakika aralarla kaydedildi. Uyanma süreleri belirlendi.
BULGULAR: 2. Grupta uyanma zamanı daha uzun bulundu (p<0.05). Solunumları geldiğinde 2. ve 3. Gruplarda eeCO2 de anlamlı yükselme görüldü (p<0.05).
SONUÇ: Uygun dozda propofol infüzyonunun, ağrılı operasyonlarda bile yeterli analjezi sağlayabileceği görüldü. Propofolün gerektiğinde opioidlerle düşük dozda kombine edilmesi, postoperatif solunum takibinin dikkatli ve yeterli süre yapılması gerektiği düşünüldü.
OBJECTTVE: The aim of this study is to investigate the analgesic effect of propofol and propofol combinations, and necessity of its use with opioids.
STUDY DESIGN: 30 patients of ASA I and ASA II group undergoing elective lumbar discectomy were included in this study. There groups of 10 patients were chosen. Same anesthesia induction was applied to all patients. Anesthesia maintenance was performed with 15 mg/kg/h propofol (10 min), 6 mg/kg/h propofol (until the end of the operation)and70% N2O+30%02 in GroupI. GroupII was applied same maintenance with an additional initial 0.1 mg fentanil. Group III received initial 0.1 mg fentanil, and 6 mg/kg/h propofol and 70% N2O + 30% 0 2 until the end of the operation. HR, SAP, DAP, MAP, SpO2 and eeCO2 values were measured before induction, after induction, at 5th and 10th mins after intubation and every 10 min then after in all patients. Recovery times were determined.
RESULTS: Recovery time was found longer in Group II (p<0.05). Significant increases in eeCO2 values were observed in Group II and III with the recovery of the spontaneous respiration (p<0.05).
CONCLUSIONS: Appropriate dose of propofol can provide satisfying analgesia even in painful operations. If necessary, combination of small dose of propofol with opioids may be used; in those cases, postoperative respiratory monitorisation should be taken careffully for an appropriate period.

2.
Abdominal Cerrahide Operasyonun Yeri ve Analjezinin Postoperatif Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi
The effects of operational site and analgesia on postoperative pulmonary functions in abdominal operations
Işıl Saylan Birkan
Sayfalar 47 - 55
AMAÇ: Postoperatifdönemde, abdominal cerrahide, operasyonun yeri ve analjezinin solunum fonksiyonları üzerine etkisini görmek amacıyla bu çalışma planlandı.
MATERYAL VE METOD: Üst abdominal cerrahi için 30 kolesistektomi vakası, alt abdomirıal cerrahi için 30 total abdominal histerektomi vakası, her biri onbeşer kişilik çalışma ve kontrol gruplarına ayrıldı. Çalışma grubunda, erken postoperatif analjezi amacıyla 2 mg/kg bupivacaine hydrochloride, insizyondan cilt altına infiltre edildi. Preoperatif ve postoperatif 2. günde solunum fonksiyon testleri, arterial kan gazları araştırıldı, posteroanterior akciğer grafisi alındı.
BULGULAR: Kolesistektomi vakalarında çalışma ve kontrol grupları arasında FVC, FEV1, FVCA/FVCp, PEF, PaO2, SaO2 ve atelektazi gelişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken, total abdominal histerektomi vakalarında fark anlamsızdı.
SONUÇ: Abominal cerrahide operasyonun yeri solunum fonksiyonları üzerinde önemli etkilere sahipken, erken postoperatif dönemde sağlanan analjezi, ağrı ile ilgili solunumsal komplikasyonları minimuma indirebilmektedir.
OBJECTIVE: This study is designed to study the effects of the operational site and analgesia on postoperative pulmonary functions in abdominal operations.
STUDY DESIGN: Thirty patients for each of cholecystectomy and total abdominal hysterectomy operations, as representatives of upper and lower abdominal operations, are selected randomly for study and control groups. in study group, for early postoperative analgesia, 2 mg/kg hupivacaine hydrochloride was infiltrated subcutaneously through the incision. Pulmonary function tests, arterial blood gas analysis were studied and chest x-ray were taken pre- operatively and on the second postoperative day.
RESULTS: in cholecystectomy operations, there were statisticaly significant differences in FVC, FEV 1, FVCA/FVCp, PEF, PaO2, SaO2 and atelectasis among study and control groups, while the differences were nonsignificant in the total abdominal hysterectomy operations.
CONCLUSION: in abdominal operations, the site of the operation hasa significant effect on pulmonary functions, while early postoperative analgesia may have an improving effect on deteriorated respiratory functions due to pain.

3.
Propofol-İsofluran ve Propofol-Sevofluran Anestezilerinin Böbrek Fonksiyon Testleri ile Derlenme Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
The effect of propofol-isoflurane and propofol-sevoflurane anestesia on renal function test and recovery characteristics
Sibel Oba, Halis Enhoş, Surhan Özer Çınar, Özgür Özbağrıaçık
Sayfalar 56 - 60
AMAÇ: Bu çalışmada orta süreli operasyonlarda propofol ile kombine isofluran ve sevofluran anestezilerinin böbrek fonksiyorıları ve derlenme üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık.
MATERYAL VE METOD: ASA I-II grubuna dahil 29 hasta üzerinde çalışıldı. Operasyonlar ortalama 90 dk. sürdü. Her iki gruba da aynı indiksiyon anestezisi uygulandı. İdamede, I. grupta (n: 24) %1-2 isofluran, II. grupta (n: 15) %2-4 sevofluran +%40 02 ve %60 N2O ile anesteziye devam edildi. Preoperatif; peroperatif 1. saat, postoperatif I. ve 24. saatlerde üre kreatinin değerleri bakıldı. Derlenme gözlerini açma, verbal uyarılara cevap, ekstübasyon, ismini söyleme, doğum tarihini söyleme süreleri ile incelendi.
BULGULAR: Gözlerini açma verbal uyarılara cevap süreleri, anlamlı (p<0.05), ismini söyleme ve doğum tarihini söyleme ileri derecede anlamlı (p<0.001) olarak sevofluran grubunda kısa bulundu.
SONUÇ: Orta süreli operasyonlarda sevofluran anestezisinin böbrek fonksiyonlarına olumsuz etkisinin olmadığı, uyanma ve derlenmenin isofluran anestezisine göre daha iyi olduğu görüldü.
OBJECTIVE: The aim of this study is to compare the effects of propofol-isoflurane and propofol-sevoflurane anesthesia on renal function and recovery charesteristics in patients undergoing not long lasting surgery.
STUDY DESIGN: 29 patients ASA I or II are scheduled not for lasting surgery were involved in this study. The mean surgery time was 90 minutes. Induction anesthesia was the same in both groups hut anesthesia was maintained in the first group (n: 14) with %1-2 isoflurane and in the second (n: 15) with %2-4 sevoflurane + %40 02 and %60 N2O. Serum BUN and creatine levels were determined preoperatively, in first hour per operatively, 1st and 24th hour postoperatively. The recovery characteristics were studied with the following time criteria; the patients spontaneous opening time, answering time to commands, telling his/her name, birth date and the extubation time.
RESULTS: This study showed that spontaneous opening time, answering time to commands was significantly (p<0.05) and telling his/her name, birth date time was highly significantly (p<0.00 I) shorter in sevoflurane group.
CONCLUSION: in patients undergoing not long lasting surgery sevoflurane anesthesia does not impair renal function and offers clinical advantages (shorter recovery time) over isoflurane anesthesia

4.
Baş-Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanıdaki Yeri
Diagnostic value of fine needle aspiration biopsy in head and neck masses
Tülay Başak, Canan Tanık, Ayşim Sungun
Sayfalar 61 - 66
AMAÇ: Baş ve boyun kitlelerin ayırıcı tanısı çok geniş bir spektrumu içerir.Son 10 yılda baş-boyun kitlelerinin morfolojik tanımlanmasında ince iğne aspirasyon biopsisi (İİ­-AB) oldukça yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışma­ da baş-boyuın kitlelerinin tanınmasında İİAB'nin yeri araştırıl­mıştır.
MATERYAL VE METOD: Çalışmamız baş-boyun bölgesinde kitlesi olan 60 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Tüm olgulara İİAB ve eksizyon işlemi uygulanarak sitolojik inceleme sonuçları parafin blok kesitlerinin sonuçları ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışma sonuçlarımıza duyarlılık %85, özgüllük %/00, doğruluk %93, pozitif tahmini değer %100 ve negatif tahmini değer %96 olarak hesaplandı.
SONUÇLAR: İİAB hızlı, ekonomik, hastalar tarafindan kolayca tolere edilebilen güvenilir bir işlemdir ve baş-bo­yun kitlelerinin morfolojik tanılarına yönelik yaklaşımda ilk adım olarak kullanılabilir.
OBJECTIVE: The differential diagnosis of head and neck masses includes a wide spectrum. in the last 10 years, fine needle aspiration biopsy has heen used widely for the morphological diagnosis of the head and neck masses. in this study diagnostic value of fine needle aspiration biopsy in head and neck masses were investigated.
STUDY DESIGN: This study was performed on 60 patients with a mass in the head and neck region. In all the cases, fine needle aspiration biopsy and then excision of the mass were performed. The results of the fine needle aspiration biopsy and paraffin embedded tissue sections were compared.
RESULTS: Sensitivity 85%, specificity 100%, Accurancy 93%, positive predictive value 100% and negative predictive value 96%.
CONCLUSIONS: Fine needle aspiration biopsy is a quick, economic, well tolerable and safe method, and it can he used as first step to approach the morphological diagnosis of the head and neck masses.

LookUs & Online Makale