ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Baş-Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanıdaki Yeri [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1998; 32(2): 61-66

Baş-Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanıdaki Yeri

Tülay Başak, Canan Tanık, Ayşim Sungun
Şişli Etfal Hastanesi Patoloji Laboratuarı

AMAÇ: Baş ve boyun kitlelerin ayırıcı tanısı çok geniş bir spektrumu içerir.Son 10 yılda baş-boyun kitlelerinin morfolojik tanımlanmasında ince iğne aspirasyon biopsisi (İİ­-AB) oldukça yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışma­ da baş-boyuın kitlelerinin tanınmasında İİAB'nin yeri araştırıl­mıştır.
MATERYAL VE METOD: Çalışmamız baş-boyun bölgesinde kitlesi olan 60 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Tüm olgulara İİAB ve eksizyon işlemi uygulanarak sitolojik inceleme sonuçları parafin blok kesitlerinin sonuçları ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışma sonuçlarımıza duyarlılık %85, özgüllük %/00, doğruluk %93, pozitif tahmini değer %100 ve negatif tahmini değer %96 olarak hesaplandı.
SONUÇLAR: İİAB hızlı, ekonomik, hastalar tarafindan kolayca tolere edilebilen güvenilir bir işlemdir ve baş-bo­yun kitlelerinin morfolojik tanılarına yönelik yaklaşımda ilk adım olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: İ, nce iğn easpirasyon biopsisi, sitoloii, baş ve boyun.

Diagnostic value of fine needle aspiration biopsy in head and neck masses

Tülay Başak, Canan Tanık, Ayşim Sungun
Şişli Etfal Hastanesi Patoloji Laboratuarı

OBJECTIVE: The differential diagnosis of head and neck masses includes a wide spectrum. in the last 10 years, fine needle aspiration biopsy has heen used widely for the morphological diagnosis of the head and neck masses. in this study diagnostic value of fine needle aspiration biopsy in head and neck masses were investigated.
STUDY DESIGN: This study was performed on 60 patients with a mass in the head and neck region. In all the cases, fine needle aspiration biopsy and then excision of the mass were performed. The results of the fine needle aspiration biopsy and paraffin embedded tissue sections were compared.
RESULTS: Sensitivity 85%, specificity 100%, Accurancy 93%, positive predictive value 100% and negative predictive value 96%.
CONCLUSIONS: Fine needle aspiration biopsy is a quick, economic, well tolerable and safe method, and it can he used as first step to approach the morphological diagnosis of the head and neck masses.

Keywords: Fine needle aspiration biopsy, cytology, head and neck.

Tülay Başak, Canan Tanık, Ayşim Sungun. Diagnostic value of fine needle aspiration biopsy in head and neck masses. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1998; 32(2): 61-66

Sorumlu Yazar: Tülay Başak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale