ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Stabil KOAH'ta Trombosit Parametreleri ve Eozinofillerin Hastalık Şiddeti, CRP ve Tedavi ile İlişkisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(2): 171-178 | DOI: 10.14744/SEMB.2024.84453

Stabil KOAH'ta Trombosit Parametreleri ve Eozinofillerin Hastalık Şiddeti, CRP ve Tedavi ile İlişkisi

Zeynep Mine Yalcinkaya Kara1, Sema Yagci1, Mufide Arzu Ozkarafakili2, Mustafa Ilteris Bardakci2
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya Kliniği, İstanbul
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), öncelikle solunumu bozan aynı zamanda hemostazı da etkileyebilen karmaşık inflamatuar bir durumdur. Bu çalışmada KOAH hastaları ile sağlıklı kontroller arasında trombosit ile ilişkili parametreler ve eozinofil açısından farklılıkların belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'ne başvuran 149 stabil KOAH hastası ve 30 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Hemogram parametrelerinden ortalama trombosit hacmi (MPV), trombosit dağılım genişliği (PDW), plateletcrit (Pct), trombosit oranları (MPV/Plt, MPV/Pct, PDW/Plt, PDW/Pct), platelet/lenfosit oranı (PLR) ve eozinofil sonuçları incelendi.
Bulgular: KOAH hastaları ve kontrol grubu trombosit parametrelerinden Plt, Pct, PDW, MPV, PDW/Pct, MPV/Pct) anlamlı farklılık göstermedi. PLR hasta gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p= 0,009). Trombosit sayısı ile PLR arasındaki korelasyon sınırda anlamlılık gösterdi (p= 0,047; p= 0,05). Ancak hastaların CRP düzeyleri ile Pct, PDW, PDW/Pct, MPV/Pct ve MPV değerleri arasında korelasyon bulamadık. Uzun etkili muskarinik antagonist (LAMA) kullanan ve kullanmayan hastalarda trombosit parametrelerinde anlamlı farklılık saptanmadı. KOAH şiddet dereceleri arasında eozinofil düzeyleri açısından farklılık bulamadık.
Sonuç: Çalışmamızda KOAH'ta PLR'nin yüksek olduğunu tespit ettik. PLR, stabil KOAH'ta devam eden inflamasyonu değerlendirmek için yararlı ve kolay erişilebilir bir parametre olabilir. KOAH'ta trombosit ve eozinofil parametrelerinin rolünü araştırmak için geniş ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır. (SETB-2023-11-204)

Anahtar Kelimeler: KOAH, eozinofil, inflamasyon, platelet parametreleri

Relationship Between Platelet Parameters and Eosinophils with Disease Severity, CRP and Treatment in Stable COPD

Zeynep Mine Yalcinkaya Kara1, Sema Yagci1, Mufide Arzu Ozkarafakili2, Mustafa Ilteris Bardakci2
1Department of Clinical Biochemistry, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Chest Diseases, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a complex inflammatory condition that primarily impairs respiration but can also affect hemostasis. This study aimed to determine differences in platelet-related parameters and eosinophil between COPD patients and healthy controls.
Methods: We included 149 patients with stable COPD and 30 healthy controls who were recruited from the outpatient department of Chest Diseases. Complete blood count, including platelet count (Plt), and C-reactive protein were measured. Other platelet-related parameters were determined, including mean platelet volume (MPV), platelet distribution width (PDW), plateletcrit (Pct), their ratios (MPV/Plt, MPV/Pct, PDW/Plt, PDW/Pct), and platelet to lymphocyte ratio (PLR).
Results: COPD patients and controls did not show significant differences in platelet parameters (Plt, Pct, PDW, MPV, PDW/Pct, MPV/ Pct). PLR was significantly higher in the patient groups than in the control group (p=0.009). Correlation between platelet count and PLR (p=0.047; p=0.05) showed borderline significance. However, we found no correlation between the patients’ CRP levels, Pct, PDW, PDW/Pct, MPV/Pct and MPV values. There were no significant differences in platelet parameters in patients using and not using long-acting muscarinic antagonists (LAMA). We did not find differences in eosinophil levels among COPD severity grades. Conclusion: In our study, we found that PLR is elevated in COPD. PLR could be a useful and easily accessible parameter to evaluate ongoing inflammation in stable COPD. Large-scale studies are warranted to further investigate the role of platelet and eosinophil parameters in COPD.

Keywords: COPD, eosinophil, inflammation, platelet related parameters

Zeynep Mine Yalcinkaya Kara, Sema Yagci, Mufide Arzu Ozkarafakili, Mustafa Ilteris Bardakci. Relationship Between Platelet Parameters and Eosinophils with Disease Severity, CRP and Treatment in Stable COPD. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(2): 171-178

Sorumlu Yazar: Zeynep Mine Yalcinkaya Kara
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale