ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Kronik Ürtikerli Hastalarda Etiyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 424-427 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.98216

Kronik Ürtikerli Hastalarda Etiyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi

Yasemin Erdem, Ilknur Altunay, Ezgi Ozkur, Onur Sivaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Giriş: Kronik ürtiker(KÜ) 6 haftadan uzun süren deri lezyonları ve anjioödem ile karakterize sık görülen bir deri hastalığıdır. Etiyolojide otoimmün hastalıklar, enfeksiyonlar, ilaçlar, maligniteler gibi birçok faktör suçlanmakla birlikte hastaların önemli bir bölümünde herhangi bir neden saptanamaz. Bu çalışmada amacımız kronik ürtikerli hastalarda etiyolojide rol alan faktörleri araştırmaktır.
Gereç ve yöntemler: Dermatoloji Kliniği Alerji Polikliniği’nde kronik ürtiker tanısı ile izlenen 62 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara ait klinik ve laboratuvar verileri hasta dosyaları ve hastane otomasyon sisteminden elde edildi. Elde edilen veriler kategorik değişkenler için sayı ve yüzde, sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma, minumum, maksimum olarak verildi.
Bulgular: Çalışma grubunu 33(%53.2)’ü kadın, 29(%46.8)’u erkek toplam 62 hasta oluşturdu. Anjioödem sıklığı %51.6, eşlik eden fiziksel ürtiker %40.3 olarak hesaplandı. On dört(%22.6) hastada otoimmün hastalık, 15 (%24.2) hastada enfeksiyon eşlik etmekteydi. Hastaların % 24,5’inde tiroid otoantikorları, %69’unda helikobakter pylori (H.pylori) antijeni pozitif bulundu. Sonuç: Kronik ürtikerli hastalarda otoimmün tiroid hastalıkları ve enfeksiyonlar sıklıkla eşlik eden hastalıklar olarak öne çıkmaktadır. (SETB-2018-10-150)

Anahtar Kelimeler: kronik, ürtiker, etiyoloji

The Etiological Evaluation of Patients with Chronic Urticaria

Yasemin Erdem, Ilknur Altunay, Ezgi Ozkur, Onur Sivaz
Department of Dermatology, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Chronic urticaria (CU) is a common skin disease characterised by skin lesions and angioedema lasting longer than six weeks. Although many factors, such as autoimmune diseases, infections, drugs and malignities, are blamed in the etiology, no reason can be found in a significant majority of the patients. The present study aims to investigate the factors which have a role in the etiology in patients diagnosed with CU.
Methods: Sixty-two patients who were followed-up with the diagnosis of CU in the Allergy Polyclinic of Dermatology Clinic were retrospectively evaluated in this study. The clinical and laboratory data of the patients were obtained from the patient files and the hospital automation system. The obtained data were given as a number and percentage for the categorical variables and as mean, standard deviation, minimum, and maximum for the numerical variables.
Results: The patient group consisted of 33 women (53.2%), and 29 men (46.8%), with 62 patients. The prevalence of angioedema was calculated as 51.6%, and the accompanying physical hives was calculated as 40.3%. Autoimmune disease was accompanying in 14 (22.6%) patients, and coexisting infection was detected in 15 (24.2%) patients. Thyroid autoantibodies were detected positive in 24.5% of the patients, and helicobacter pylori (H.pylori) antigen was found positive in 69% of the patients.
Conclusion: Autoimmune thyroid diseases and infections are frequently detected as the accompanying diseases in patients diagnosed with CU.

Keywords: Etiology, chronic; urticaria.

Yasemin Erdem, Ilknur Altunay, Ezgi Ozkur, Onur Sivaz. The Etiological Evaluation of Patients with Chronic Urticaria. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(4): 424-427

Sorumlu Yazar: Yasemin Erdem
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale