ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Adölesanlarda ve Genç Erişkinlerde Kemik Tümörleri [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 22-26

Adölesanlarda ve Genç Erişkinlerde Kemik Tümörleri

Mehtap D. Çalış, Öznur Aksakal, Yusuf Başer, Alpaslan Mayadağlı, Oktay İncekara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada 1989-1999 tarihleri arasında kliniğimize müracaat eden adölesan ve genç erişkin genç erişkin dönemi kemik tümörü tamlı hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEM: 1989-1999 tarihleri arasında 15-30 yaş arası kemik tümörü tanılı 50 hasta kliniğimize müracaat etmiştir. Erkek hasta 37, kadın hasta 13 idi.( Erkek / Kadın: 2.8). 20 hasta osteosarkom (%40), 13 hasta Ewing sarkomu (%26), 5 hasta malign fibröz histiositom‘dur (%10). Tümörün en sık yerleşim yeri; 25 hasta (%50) ile alt ekstremdedir. 9 hasta stage 4b (%18), 14 hasta stage 4a (%28), 22 hasta stage 2b (%44), 5 hasta stage lb dir. En sık akciğer metastazı görülmüştür. Hastaların 38‘ine (%76) sistemik kemoterapi, 32‘sine (%64) radyoterapi uygulanmıştır. Ortalama sağ kalım süresi 18 aydır (2-66 ay).
SONUÇ: Sağ kalım üzerine en etkili faktör olarak; uzak metastazın lokalizasyonu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kemik tümörleri, adölesan ve genç erişkin, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, osteosarkom, Ewing sarkomu.

Bone tumors in adolescents and young adults

Mehtap D. Çalış, Öznur Aksakal, Yusuf Başer, Alpaslan Mayadağlı, Oktay İncekara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

PURPOSE: This study evaluates retrospectively those patients diagnosed with adolescent and young adult bone tumors whose applied to our clinic between 1989-1999.
RATIONALE AND METHOD: Between 1989-1999, 50 patients, aged between 15-30, with bone tumors diagnosis applied to our clinic. 37 were male and 13 were female (Men/Women: 2.8) 20 patients had osteosarcoma (40%), 13 had Ewing‘s sarcoma (26%), 5 had hasta fibrous histiocytoma malignant (10%). The most frequent tumor localization was the lower extremity (25 patients, 50%). 9 patients were at stage 4b (18%), 14 were at stage 4a (28%), 22 patients were at stage 2b (44%) and 5 patients were at stage lb (10%). Lung metastasis was the most frequent one. 38 patients (76%) received systemic chemotherapy and 32 patients (64%) received radiotherapy. The average survival period was 18 months ( Range 2-66 months).
RESULTS: The factor effecting survival was found as a localization of metastdsis.

Keywords: Bone tumors, adolescent and young adult, surgery, radiotherapy, chemotherapy, osteosarcoma, Ewing‘s sarcoma.

Mehtap D. Çalış, Öznur Aksakal, Yusuf Başer, Alpaslan Mayadağlı, Oktay İncekara. Bone tumors in adolescents and young adults. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2001; 35(2): 22-26

Sorumlu Yazar: Mehtap D. Çalış
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale