ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Terapötik hipotermi uygulamasının enfeksiyöz komplikasyonlar üzerindeki etkisinin retrospektif değerlendirilmesi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 122-130 | DOI: 10.5350/SEMB.20140803030355

Terapötik hipotermi uygulamasının enfeksiyöz komplikasyonlar üzerindeki etkisinin retrospektif değerlendirilmesi

Serdar Demirgan1, Kerem Erkalp2, Mehmet Salih Sevdi2, Meltem Türkay2, Tolga Totoz2, Ali Özalp2, Ayşin Alagöl2, Alper Togay3
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul-Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Çalışmamızda kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) sonrası terapötik hipotermi (TH) uygulanan ve uygulanmayan hastalarda gelişen enfeksiyon sıklığının, en sık izole edilen mikroorganizmaların belirlenmesi, TH’nin mortalite ve morbiditeye etkisinin saptanması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda başarılı KPR uygulanmış 44 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastalar TH uygulanan (n=20) ve uygulanmayan (n=24) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların 1, 3, 5, 7 ve 9. günlerdeki lökosit sayısı, C-reaktif protein (CRP) değerleri kaydedildi. Hastaların demografik verileri, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatış süreleri, kültür pozitifliğinin ilk gerçekleştiği gün, hangi kültür veya kültürlerde üreme olduğu, kültürlerde üreyen mikroorganizmalar, hastaların YBܒden taburculuk halleri kaydedildi.
Bulgular: Gruplar karşılaştırıldığında hastaların demografik verileri ve Glaskow koma skoru (GKS) ortalamaları açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Gruplar arasında yoğun bakım takiplerinin ilk 10 gününde gerçekleşen kültür pozitifliği, kan, derin trakeal aspirat (DTA) ve idrar kültüründe üreme oranları açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Gruplar arasında mortalite oranları açısından anlamlı fark bulunmamasına rağmen, TH uygulanan grupta YBܒde yatış süresi anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Gruplar arasında 1, 3, 5, 7 ve 9. gün lökosit sayıları arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. TH uygulanan grubun 1. gün CRP değeri TH uygulanmayan gruptan anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Diğer günlerdeki CRP değerleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır.
Sonuç: Gruplar arasında mortalite oranları arasında anlamlı fark bulunmamasına karşın, TH uygulanmış grupta YBܒde yatış süresi daha kısa bulunmuştur. Bu nedenle biz, nörolojik açıdan birçok olumlu etkisi olduğu ispatlanmış TH uygulamasının KPR sonrası yoğun bakımda takip edilen hastalarda uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner resüsitasyon, terapötik hipotermi, enfeksiyon, mortalite, morbidite.

Retrospective evaluation of the effect of therapeutic hypothermia application on infectious complications

Serdar Demirgan1, Kerem Erkalp2, Mehmet Salih Sevdi2, Meltem Türkay2, Tolga Totoz2, Ali Özalp2, Ayşin Alagöl2, Alper Togay3
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul-Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: Our study aims at determining infection frequency in patients receiving or not receiving therapeutic hypothermia (TH) after cardiopulmonary resuscitation (CPR), detecting the microorganisms most frequently isolated, and measuring the effect of TH on mortality and morbidity.
Material and Method: We examined retrospectively the files of 44 patients receiving successful CPR. Patients were separated into two groups: the ones receiving (n=20) and not receiving (n=24) TH. Their leucocyte numbers and C- reactive protein (CRP) values were recorded in the 1st, 3rd, 5th, 7th and 9th day. Their demographic data, hospitalization period in intensive care unit (ICU), the first
day that culture positivity occurred, in which culture(s) reproduction occured, which microorganisms reproduced in these cultures, and discharge state of the patients from ICU were recorded.
Results: No significant difference was found in patients’ demographic data, and Glasgow coma score (GCS) averages. Culture positivity observed in the first 10 days after intensive care follow-ups, blood, deep tracheal aspiration (DTA), urine culture growth rate, and leukocyte numbers were not significantly different between the groups. Although there was no significant difference between the mortality
rates of the groups, hospitalization time in the ICU was significantly lower in the group receiving TH. No significant difference was observed between the groups in terms of leucocyte numbers in the 1st, 3rd, 5th, 7th and 9th day. The CRP value in the 1st day in the group receiving TH was significantly lower than those not receiving TH. There was no significant difference between the CRP values in other days.
Conclusion: Although mortality rates are not significantly affected, hospitalization period in ICU was found to be shorter in the group receiving TH. For this reason, we think that TH which was proved to have favorable neurologic advances, should be applied to post CPR patients in ICU practice.

Keywords: Cardiopulmonary resuscitation; therapeutic hypothermia; infection; mortality, morbidity.

Serdar Demirgan, Kerem Erkalp, Mehmet Salih Sevdi, Meltem Türkay, Tolga Totoz, Ali Özalp, Ayşin Alagöl, Alper Togay. Retrospective evaluation of the effect of therapeutic hypothermia application on infectious complications. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(2): 122-130

Sorumlu Yazar: Serdar Demirgan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale